Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014

Kazalo

3857. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin, stran 10568.

Na podlagi 93. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13) in 61. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14 in 84/14) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
1. člen
V Pravilniku o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 106/13) se v 8. členu drugi odstavek črta.
2. člen
Za petim odstavkom 9. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Posredni uporabnik občinskega proračuna, ki ima več ustanoviteljev ali pa je prejel sredstva v upravljanje od subjekta, ki ni njegov ustanovitelj, pripravi eno premoženjsko bilanco posrednega uporabnika proračuna, ki se vključi v skupno premoženjsko bilanco občine, kjer je njegov sedež.«
3. člen
Za petim odstavkom 10. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Posredni uporabnik državnega proračuna, ki ima več ustanoviteljev ali pa je prejel sredstva v upravljanje od subjekta, ki ni njegov ustanovitelj, pripravi eno premoženjsko bilanco posrednega uporabnika proračuna, ki se vključi v skupno premoženjsko bilanco države.«
4. člen
Za drugim odstavkom 11. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, za skupne občinske uprave predloži premoženjsko bilanco občina, v kateri ima skupna občinska uprava sedež. Podatki za skupno občinsko upravo so zajeti v okviru premoženjske bilance sedežne občine.«
5. člen
Priloga 2 Metodologija za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna se nadomesti z novo prilogo 2 Metodologija za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
6. člen
Priloga 4 Metodologija za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna se nadomesti z novo prilogo 4 Metodologija za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za pripravo konsolidirane premoženjske bilance države in občin po stanju na dan 31. decembra 2014.
Št. 007-881/2014/9
Ljubljana, dne 17. decembra 2014
EVA 2014-1611-0101
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost