Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014

Kazalo

3765. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav, stran 10414.

Na podlagi tretjega odstavka 80.a člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12 in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
1. člen
V Pravilniku o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 84/10, 37/11 in 109/12) se v 3. členu v 13. točki za besedo »bankovcev« doda besedilo »in lističev«.
2. člen
V 8. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri popravkih (stornacijah) morata biti razvidni stara in nova vrednost in na katero transakcijo se nanašajo.«.
3. člen
Za drugim odstavkom 9. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za NIS ali zaključeni funkcionalni del NIS, ki ga koncesionar nima več v uporabi, se šteje, da izpolnjuje pogoje iz prejšnjih dveh odstavkov, če so podatki iz NIS arhivirani, zavarovani pred spreminjanjem in shranjeni na mediju s katerega jih je v obdobju iz prejšnjega odstavka po izločitvi NIS iz uporabe pri koncesionarju možno obnoviti.«.
4. člen
V 12. členu se na začetku besedila doda oznaka »(1)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Identifikacijo iz prejšnjega odstavka podeli nadzorni organ ob izdaji dovoljenja za uporabo igralne naprave iz 69. člena oziroma 84. člena tega pravilnika oziroma na zahtevo koncesionarja.«.
5. člen
V prvem odstavku 30. člena se za besedo »pisno« dodata vejica in besedilo »po običajni ali po elektronski pošti,«.
6. člen
V drugem odstavku 35. člena se za besedo »pisno« dodata vejica in besedilo »po običajni ali po elektronski pošti,«.
7. člen
Za drugim odstavkom 44. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru, da je z orodjem za administracijo podatkovne baze NIS iz prvega odstavka tega člena potrebno poseči v podatke, da se zagotovi nadaljnje pravilno delovanje NIS, se poseg lahko opravi le s predhodnim pisnim soglasjem nadzornega organa.«.
8. člen
Za tretjim odstavkom 51. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pričakovane vrednosti pri praznitvah CB, zalogovnika žetonov in BA iz 1. točke prvega odstavka tega člena morajo biti znane najkasneje po vnosu rezultata štetja v NIS.«.
9. člen
V prvem odstavku 52. člena se peti stavek spremeni tako, da se glasi: »Beležijo se datum, čas, IA, dogodek ter števci: TI, TO, CC, JP, CTC, števec skupne vrednosti bankovcev in GM.«.
10. člen
Prvi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) IA je lahko v igralnici in v igralnem salonu vključen v več progresivnih sistemov.«.
11. člen
Za četrtim odstavkom 57. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za elektromehanski IA se ne upošteva določbe 5. točke 51. člena glede spremljanja in beleženja dogodka odpiranja in zapiranja vrat MB.«.
12. člen
V 61. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Podatki o praznitvah se vnašajo za obračunski dan, na katerega se nanaša štetje, in sicer redne praznitve takoj po štetju, izredne praznitve najkasneje pri vnosu rednih praznitev naslednjega dne, vse ostale blagajniške transakcije se vnašajo sproti v skladu z navodilom za opravljanje dela na blagajni.«.
13. člen
V četrtem odstavku 61.a člena se za besedilom »45 dni« črtata vejica in besedilo »koncesionar pa mora imeti vzpostavljen informacijski sistem samopostrežnih blagajn, ki mora za isto obdobje omogočati centralni pregled teh dogodkov za vse samopostrežne blagajne«.
14. člen
Štirinajsti odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(14) NIS mora vsebovati program, ki po vnosu rezultatov štetja omogoča izdelavo poročila štetja žetonov, bankovcev in lističev pri praznjenju IA po posameznih IA in primerjavo z v NIS pričakovanim stanjem.«.
15. člen
Tretji odstavek 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Redne praznitve CB in BA med mesecem se lahko izvajajo le po seznamu, ki je pripravljen pred začetkom praznitve. Praznitve (odpiranje zbiralnika bankovcev in štetje bankovcev in lističev) se lahko opravijo samo v števnici. Redne in izredne praznitve se lahko izvajajo le na način, opredeljen v internih aktih koncesionarja.«.
16. člen
V 69. členu se v prvi alineji besedilo »v elektronski in papirni obliki podatki o IA« nadomesti z besedilom »v elektronski obliki s podatki o IA«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– dokazilo o lastništvu IA, ki se bo uporabljal v igralnem salonu,«.
Dosedanja četrta alineja postane peta alineja.
17. člen
V drugem odstavku 75. člena se besedilo »iz sedme alinee« nadomesti z besedilom »iz osme alinee«.
18. člen
87. člen se črta.
19. člen
88. člen se črta.
20. člen
V 91. členu se za kratico »NIS« črta besedilo »in ne sme biti vključena v progresivni sistem«.
KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-248/2014
Ljubljana, dne 18. decembra 2014
EVA 2013-1611-0200
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost