Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014

Kazalo

369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd, stran 1332.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 17/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00 in 127/06), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 101/07 – Odl. US, 36/08, 22/09 – Odl. US, 55/09 – Skl. US, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 16/10 – Odl. US, 47/10 – Odl. US, 20/11, 34/11 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2) je Občinski svet Občine Dravograd na 25. redni seji 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd
1. člen
S tem Odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št. 68/08 in 90/09, v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 7. člena odloka, ki se glasi:
»Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, pod katerim je vpisan sedež zavoda: Trg 4. julija 65, 2370 Dravograd, na zunanjem obodu pa je izpisano: VRTEC DRAVOGRAD.«
3. člen
Ostala določila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št. 68/08 in 90/09) ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2013
Dravograd, dne 19. decembra 2013
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost