Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014

Kazalo

365. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj, stran 1328.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 35. redni seji dne 6. 2. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj (Uradni list RS, št. 113/09) – v nadaljevanju pravilnik, se v drugem odstavku 1. člena drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Na podlagi sprejetega proračuna določi višino sredstev za posamezen sklop in podsklop iz 2. člena tega pravilnika župan s sklepom po predhodnem mnenju komisije iz 9. člena tega pravilnika.«.
Točke f), g) in i) 1. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»f) osebe s posebnimi potrebami so osebe, opredeljene v 1. členu Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) in osebe, ki jim je priznana pravica do posebne oblike varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji iz Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev;
g) osebe s slabšim socialnim položajem po tem pravilniku so otroci in/ali mladi do starosti vključno 18 let, ko povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ne presega 30 % neto povprečne plače v RS preteklega leta;
i) področij 1 in 2: vsebina projekta/programa se nanaša na poudarjanje pomena aktivnosti otrok in/ali mladih:
– področje 1: programi/projekti, ki obsegajo pretežno delovno akcijo v splošno korist,
– področje 2: programi/projekti, ki se izvajajo v naravi, z namenom obiskovanja in spoznavanja narave;«
Doda se nova l) točka, ki se glasi:
»l) mednarodna mobilnost mladih je projekt, ki se izvaja v tujini in je že delno sofinanciran iz programov EU namenjen mladim med 15. in 25. letom.«.
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi: »Skladno z določbami tega pravilnika se sofinancira naslednje neprofitne oziroma nekomercialne programe, projekte, letovanja ter mednarodno mobilnost mladih, ki so v javnem interesu občine:
1. Sklop A: mladinski programi in projekti
2. Sklop B: letovanja
– podsklop: mednarodna mobilnost mladih.«.
V drugem odstavku 2. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– programov/projektov izvajalcev, katerih osnovna dejavnost je šport oziroma kultura,«.
V drugem odstavku 2. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– letovanj, kot so: festivali, jezikovni tečaji, izmenjave šolskih skupin, športna tekmovanja, statutarna srečanja organizacij.«.
3. člen
V drugem odstavku 4. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– so registrirani za izvajanje letovanj oziroma programov/projektov za mlade,«.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višino sredstev za posamezne izvajalce programov, projektov, letovanj ter mednarodno mobilnost mladih se določi na podlagi doseženega števila točk iz meril posameznega sklopa/podsklopa in vrednosti točke za ta sklop/podsklop. Vrednost točke za posamezni sklop/podsklop se določi tako, da se višina sredstev za posamezni sklop/podsklop deli s seštevkom vseh doseženih točk za sklop/podsklop.
Če se med letom po že izvedenem javnem razpisu letni obseg sredstev v proračunu spremeni, se sorazmerno povečajo/zmanjšajo tudi sredstva za sklope in podsklope tega pravilnika. Sklepi o zmanjšanju/povečanju sredstev se izdajo po uradni dolžnosti takoj po sprejetju spremembe v proračunu.«.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Merila za dodelitev točk – sklop A (mladinski programi in projekti):
– prijavitelj lahko prijavi največ 4 programe in največ 20 projektov,
– prijavitelj lahko na podlagi točkovnega sistema pridobi največ 80 % vrednosti programa/projekta.
+-------------------------------------+-------------------------+
|Merila                |     Točke     |
+-------------------------------------+-------------------------+
|1. Organizacija:           | (Točke se izključujejo) |
|– katere ustanovitev predvideva   |      10      |
|poseben zakon (ne upošteva se zakon o|             |
|društvih)              |             |
|– imajo status v javnem interesu   |      25      |
+-------------------------------------+-------------------------+
|2. Program/projekt:         |   (Točke za vsak   |
|                   |   program/projekt)  |
|– program              |      50      |
|– projekt na področju 1       |      20      |
|– projekt na področju 2       |      8      |
|– projekt na področju 3       |      6      |
+-------------------------------------+-------------------------+
|3. Projekt namenjen neformalnemu   | (Točke se prištevajo k |
|izobraževanju:            |    projektu)    |
|– projekt zagotavlja neformalno   |             |
|izobraževanje, večanje kompetenc   |             |
|udeležencev –            |             |
|udeleženci pridobijo ustrezno    |             |
|dokazilo o pridobljeni        |             |
|usposobljenosti           |      5      |
+-------------------------------------+-------------------------+
|4. Program/projekt se izvaja v več  | (Točke se prištevajo k |
|naseljih v občini:          |    posameznemu    |
|                   |  programu/projektu)  |
|– program/projekt, ki se fizično   |             |
|izvaja v več kot 2 krajevnih     |             |
|skupnostih              |      2      |
+-------------------------------------+-------------------------+
                                «
6. člen
Besedilo na začetku 7. člena: »Merila za dodelitev točk – sklop B (letovanja)« se spremeni tako, da se glasi: »Merila za dodelitev točk – sklop B (letovanja) in podsklop (mednarodna mobilnost mladih):«.
7. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ocenjevanje prispelih vlog opravi 3-članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan, od katerih je praviloma 1 predstavnik Občine Ajdovščina, 1 predstavnik Mladinskega sveta Ajdovščina in 1 predstavnik zaposlenih v občinskem javnem zavodu, katerega dejavnost je področje mladih. Kot član strokovne komisije ne more biti odgovorna oseba pravne osebe, ki kandidira na razpisu oziroma druga oseba, ki ji takšno omejitev določa zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.«.
8. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-06/2009
Ajdovščina, dne 6. februarja 2014
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti