Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2014 z dne 14. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2014 z dne 14. 2. 2014

Kazalo

353. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015, stran 1196.

Na podlagi tretjega in šestega odstavka 51. člena ter za izvajanje 49. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna, kot jih določa zakon, ki ureja javne finance, in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015.
2. člen
(izhodišča za pripravo kadrovskih načrtov)
(1) Pri pripravi izhodišč v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije, drugimi predpisi ali akti morajo predstojniki neposrednega uporabnika proračuna upoštevati metodologijo spremljanja izvajanja kadrovskih načrtov v skladu s to uredbo, pri čemer za vsakega posrednega uporabnika proračuna ali skupino posrednih uporabnikov proračuna iz svoje pristojnosti določijo odstotek dovoljenega števila zaposlenih oziroma dovoljeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta glede na stanje števila zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta.
(2) Pri pripravi izhodišč iz prejšnjega odstavka predstojniki neposrednega uporabnika proračuna upoštevajo:
– razvojne usmeritve dejavnosti posrednega uporabnika proračuna,
– načrtovane spremembe pri optimizaciji in racionalizaciji poslovnih procesov,
– predvidene spremembe obsega javnih nalog.
(3) Predstojniki neposrednega proračunskega uporabnika pripravijo izhodišča za pripravo kadrovskih načrtov, upoštevaje določbe zakona, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije, ki določajo pripravo finančnih načrtov uporabnikov proračuna.
3. člen
(usklajenost s predlogom finančnega načrta)
Posredni uporabnik proračuna pripravi kadrovski načrt tako, da ga je mogoče uresničiti v okviru obsega sredstev za stroške dela v finančnem načrtu.
4. člen
(priprava in vsebina kadrovskega načrta)
(1) Pri pripravi kadrovskega načrta mora posredni uporabnik proračuna upoštevati:
– izhodišča, usmeritve in okvire porabe, ki jih določi predstojnik neposrednega uporabnika proračuna,
– število in strukturo zaposlenih.
(2) Kadrovski načrt ima tabelarni del in obrazložitev ter se pripravi tako, da vsebuje vse elemente, določene v prilogi 1 te uredbe.
(3) V tabelarnem delu kadrovskega načrta se navedejo število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta in načrtovano število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta, skupno število zaposlenih po vseh virih financiranja, skupno število zaposlenih po virih financiranja iz prve, druge, tretje in šeste alineje tega odstavka ter skupno število zaposlenih iz četrte, pete, sedme, osme in devete alineje tega odstavka. Število zaposlenih iz tega odstavka se prikaže po naslednjih virih financiranja:
– državni proračun,
– proračun občin,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– sredstva Evropske unije, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna,
– sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu,
– druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek),
– nejavna sredstva za opravljanje javne službe,
– sredstva za financiranje javnih del in
– namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih.
(4) Načrtovano število zaposlenih iz prejšnjega odstavka zajema:
– dovoljeno število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v prvi, drugi, tretji in šesti alineji prejšnjega odstavka, in
– oceno predvidenega števila zaposlenih, ki se financirajo iz virov, določenih v četrti, peti, sedmi, osmi in deveti alineji prejšnjega odstavka, če predstojnik neposrednega uporabnika proračuna v izhodiščih ne določi dovoljenega števila zaposlenih tudi pri teh virih financiranja.
(5) Pri pripravi kadrovskih načrtov se upošteva metodologija spremljanja realizacije kadrovskih načrtov iz 5. člena te uredbe.
5. člen
(spremljanje realizacije kadrovskih načrtov)
(1) V realizacijo kadrovskih načrtov se štejejo:
1. zaposleni za nedoločen čas, od teh se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki so delno ali invalidsko upokojeni, in zaposlenih, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu,
2. zaposleni za določen čas, od teh se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki so delno ali invalidsko upokojeni, in zaposlenih, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu,
3. delovna mesta zaposlenih, napotenih v mednarodne civilne misije, mednarodne organizacije in organe Evropske unije.
(2) Število zaposlenih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka se na polni delovni čas izračuna tako, da se delovni čas več zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas, sešteva do polnega delovnega časa.
(3) Kadar se posamezni zaposleni financirajo iz različnih virov financiranja, se v realizaciji kadrovskih načrtov njihova zaposlitev prikaže v deležih.
(4) V realizacijo kadrovskih načrtov se ne štejejo:
1. zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa delno ali invalidsko upokojenega zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega,
2. zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas:
a) starševskega dopusta (porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, posvojiteljski dopust, očetovski dopust),
b) bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.
(5) Posredni uporabniki proračuna spremljajo realizacijo kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz četrtega odstavka prejšnjega člena ter neposrednemu uporabniku proračuna, ki jim je predložil izhodišča za pripravo kadrovskih načrtov, najkasneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila zaposlenih na dan prvega aprila, prvega julija, prvega oktobra in prvega januarja. Poročilo posredni uporabniki proračuna pripravijo na obrazcu iz priloge 2 te uredbe.
(6) Predstojniki uprave lokalne skupnosti najkasneje do konca meseca, v katerem so prejeli posamezno poročilo iz prejšnjega odstavka, prejeto poročilo posredujejo resorno pristojnemu ministrstvu.
(7) Ministrstva na podlagi poročil iz petega in šestega odstavka tega člena pripravijo letno poročilo in ga najkasneje do 31. januarja pošljejo ministrstvu, pristojnemu za upravo.
(8) Ministrstvo, pristojno za upravo, upoštevaje poročila iz prejšnjega odstavka, najkasneje do 28. februarja pošlje vladi v obravnavo skupno poročilo o realizaciji kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
(uporaba in uskladitev obstoječih kadrovskih načrtov)
(1) Ne glede na določbe drugih predpisov, ki urejajo način priprave predlogov, postopek sprejemanja in spremljanja realizacije kadrovskih načrtov, posredni uporabniki proračuna iz 1. člena te uredbe v letih 2014 in 2015 pripravijo kadrovske načrte in spremljajo njihovo izvajanje v skladu s to uredbo.
(2) Posredni uporabniki proračuna, ki že imajo sprejete kadrovske načrte za obdobje po uveljavitvi te uredbe, jih morajo uskladiti s to uredbo najkasneje v dveh mesecih po prejemu izhodišč za pripravo kadrovskih načrtov.
7. člen
(zaposlovanje do sprejetja programa dela, finančnega načrta in kadrovskega načrta)
Do sprejetja programa dela in finančnega načrta, vključno s kadrovskim načrtom, lahko posredni uporabniki proračuna na podlagi soglasja pristojnega organa iz 186. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13 – ZDavNepr) v letu 2014 zaposlujejo izključno zaposlene, ki se financirajo iz sredstev četrte, pete, sedme, osme in devete alineje tretjega odstavka 4. člena te uredbe.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-2/2014
Ljubljana, dne 13. februarja 2014
EVA 2014-1711-0035
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica