Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3508. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb, stran 9878.

Na podlagi 2. točke petega odstavka 4. člena, tretjega odstavka 8. člena, petega odstavka 64. člena, tretjega odstavka 78. člena, četrtega odstavka 81. člena in petega odstavka 87. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/120 – odl. US) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb
1. člen
V Pravilniku o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 73/12) se v 3. členu za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Koordinate točk tlorisa stavbe se določijo kot geodetska izmera v skladu z zakonom, ki ureja geodetsko izmero.«.
2. člen
Za prvim odstavkom 12. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Na obrazcu K-0: ovitek elaborata se napiše izjava geodetskega podjetja ali projektanta, da je koordinate točk tlorisa stavbe določila oziroma tloris stavbe izdelala oseba (ime in priimek ter raven izobrazbe oziroma številka geodetske izkaznice), ki izpolnjuje pogoje za geodetskega strokovnjaka, določene z zakonom, ki ureja geodetsko izmero.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2015.
Št. 007-297/2014
Ljubljana, dne 4. decembra 2014
EVA 2014-2430-0104
Irena Majcen l.r.
ministrica
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost