Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3506. Pravilnik o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali, stran 9874.

Na podlagi četrtega odstavka 156. člena in za izvrševanje tretjega odstavka 156. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) ter na podlagi petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG in 90/12 – ZdZPVHVVR) in četrtega odstavka 11. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa način vodenja Evidence imetnikov rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: evidenca imetnikov) in Evidence rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: evidenca živali) za imetnike živali, ki niso vpisani v evidenco imetnikov po predpisih, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali, vsebino obrazcev ter način posredovanja podatkov in sprememb.
(2) S tem pravilnikom se določa tudi določa način vodenja evidence živali in podrobnejše podatke glede staleža po vrstah rejnih živali za izvajanje drugega odstavka 6. člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 219/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditve regulativnemu postopku s pregledom – Drugi del (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2009, str. 109).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
– imetnik rejnih živali je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za živali in je lahko lastnik živali oziroma se po pooblastilu lastnika živali ukvarja z rejo, varstvom, ali drugo vrsto rabe živali;
– koeficient GVŽ je enota za primerjavo med vrstami in kategorijami rejnih živali, določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
– lastna domača poraba je poraba članov kmetije.
3. člen
(skupine in kategorije rejnih živali)
(1) Ta pravilnik se uporablja za naslednje skupine rejnih živali:
1. govedo, kopitarji;
2. drobnica, prašiči, divjad iz obore za rejo, alpake, lame, polži;
3. perutnina, kunci;
4. akvakultura, čebele.
(2) Kategorije rejnih živali po tem pravilniku so pri posamezni vrsti rejnih živali navedene v prilogi 1 tega pravilnika.
4. člen
(zavezanci za vpis in sporočanje podatkov v evidenco imetnikov in evidenco živali)
(1) V evidenco imetnikov se morajo vpisati imetniki, ki redijo živali iz prejšnjega člena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se imetniku ni treba vpisati v evidenco imetnikov, če na svojem gospodarstvu redi izključno živali iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena oziroma enega prašiča in so izpolnjeni naslednji pogoji:
– živali redi izključno za lastno domačo porabo;
– hkrati ne redi več kot 50 kljunov perutnine, pet nojev, 50 kuncev oziroma enega prašiča;
– živali ne premika z gospodarstva, razen neposredno v klavnico v služnostno klanje za lastno domačo porabo.
(3) Podatke o staležu rejnih živali v evidenco živali morajo sporočati:
– imetniki rejnih živali, ki na svojih gospodarstvih redijo rejne živali iz 2. ali 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena;
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo ukrepe iz predpisov, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike.
5. člen
(vpis v evidenco imetnikov)
(1) V evidenco imetnikov se imetnik rejnih živali vpiše na podlagi zahtevka, iz katerega morajo biti razvidni naslednji podatki:
– ime in priimek oziroma firma ter naslov oziroma sedež imetnika živali;
– enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) oziroma matična številka poslovnega subjekta imetnika živali ali davčna številka;
– lokacija gospodarstva (poštni naslov, če ta ne obstaja, pa geografske koordinate lokacije – N,E, po ETRS89), izjemoma pa lahko tudi podatke iz katastra (katastrska občina, parcela);
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), če že obstaja, ali identifikacijska številka gospodarstva (G-MID), če že obstaja;
– stalež po vrstah rejnih živali;
– podpis imetnika;
– s soglasjem imetnika tudi podatki za stike, (elektronski naslov in telefonske številke).
(2) Gospodarstva oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v uradne evidence, ki se vodijo v okviru uprave ali ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, in iz katerih je razvidno, da imetnik redi živali na lokaciji gospodarstva, se v evidenco imetnikov vpišejo po uradni dolžnosti.
(3) Imetnik rejnih živali mora morebitne spremembe podatkov o imetniku ali gospodarstvu sporočiti najpozneje v 30 dneh po spremembi.
(4) Če v primeru smrti imetnika rejnih živali, ki je fizična oseba, novi imetnik v 30 dneh ne odda vloge za spremembo imetnika rejnih živali, in je gospodarstvo del kmetijskega gospodarstva, se kot imetnik rejnih živali po uradni dolžnosti v evidenco imetnikov vpiše nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma njegov namestnik.
(5) Če je gospodarstvo del kmetijskega gospodarstva in je imetnik rejnih živali nosilec kmetijskega gospodarstva, se ob spremembi nosilca kmetijskega gospodarstva v Registru kmetijskih gospodarstev sprememba imetnika rejnih živali v evidenci imetnikov izvede po uradni dolžnosti, in sicer na novega nosilca kmetijskega gospodarstva.
(6) Če na gospodarstvu v treh letih iz uradnih zbirk podatkov z delovnega področja ministrstva ni izkazanih aktivnosti, se gospodarstvu po uradni dolžnosti dodeli status opustitve reje živali.
6. člen
(sporočanje staleža živali v evidenco živali)
(1) Imetniki, ki redijo živali iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika morajo enkrat letno v evidenco živali sporočiti podatke o staležu živali po vrstah in kategorijah iz priloge 1 tega pravilnika na način iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena.
(2) Datum popisa staleža je 1. februar tekočega leta.
(3) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki oddajo zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, sporočijo stalež živali v evidenco živali ob oddaji zbirne vloge po vrstah in kategorijah iz priloge 1 tega pravilnika v roku in na način, ki je določen za oddajo zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(4) Imetniki živali iz 4. člena tega pravilnika, ki zbirne vloge ne oddajo, sporočijo stalež rejnih živali v evidenco živali najpozneje do 30. junija tekočega leta na enega izmed naslednjih načinov:
– podatke iz priloge 1 tega pravilnika posredujejo veterinarski organizaciji, ki v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, opravlja dejavnost označevanja živali in vodenje registra kot javno veterinarsko službo, ali organizaciji, ki v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, in predpisi, ki urejajo živinorejo, opravlja identifikacijo in registracijo živali kot javno službo strokovnih nalog v živinoreji;
– podatke pošljejo elektronsko preko spletnega obrazca, ki je dosegljiv na spletnih straneh uprave.
(5) Določba prvega odstavka tega člena ne velja za kmetijska gospodarstva – planine, kmetijska gospodarstva – skupni pašniki in obrate: klavnica, zbirni center, sejem in razstava.
7. člen
(prehodna določba)
Ne glede na določbo prvega odstavka 6. člena tega pravilnika morajo imetniki kopitarjev do 31. decembra 2015 podatke o staležu kopitarjev sporočati na način iz prvega do četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati drugi in peti odstavek 14. člena Pravilnika o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 75/10 in 26/14) ter drugi in peti odstavek 15. člena Pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 112/13).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-373/2014
Ljubljana, dne 17. novembra 2014
EVA 2014-2330-0191
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost