Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014

Kazalo

3482. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 9564.

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF, 83/12, 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13 – ZIPRS1415) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12 in 54/13) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF, 83/12, 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13 – ZIPRS1415; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1).
(2) Pri izvajanju ZDDV-1 se upošteva tudi Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (prenovitev) (UL L št. 77 z dne 23. 3. 2011, str. 1), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1042/2013 z dne 7. oktobra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede kraja opravljanja storitev (UL L št. 284 z dne 26. 10. 2013, str. 1).«.
2. člen
28. člen se črta.
3. člen
V drugem odstavku 30. člena se za besedo »zapadlih« dodata besedi »in nezapadlih«.
4. člen
Četrti odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Davčna osnova za obračun DDV od storitev odkupa zapadlih in nezapadlih terjatev z regresno pravico ali brez nje je enaka znesku, ki ga davčni zavezanec, ki je prevzemnik terjatve, izterja nad zneskom, plačanim upniku, v kolikor ta znesek predstavlja plačilo za opravljeno storitev, razen zneska, ki ustreza višini zakonitih zamudnih obresti.«.
5. člen
V šestem odstavku 55. člena se v tretji alineji besedilo »storitve pri vzdrževanju gozdnih cest in vlak,« črta.
6. člen
V prvem odstavku 65. člena se v drugi alineji besedilo »G/55.900« nadomesti z besedilom »I/55.900«.
7. člen
Naslov 84. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Točki d) in e) 53. člena ZDDV-1)«.
8. člen
V prvem odstavku 86. člena se za besedo »označena« črta besedilo »in fizično ločena od preostalih površin ali prostorov«.
9. člen
Naslov 106. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Osebni avtomobili in motorna kolesa)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Motorna kolesa iz c) točke 66. člena ZDDV-1 so motorna vozila pod tarifno oznako KN 8711.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
10. člen
Za četrtim odstavkom 110. člena se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Davčni zavezanec, ki mu preneha identifikacija za namene DDV zaradi prehoda na posebno ureditev za male davčne zavezance, mora za obdobje po spremembi popraviti odbitek DDV od osnovnih sredstev, za katera obdobje popravka še ni poteklo, in sicer tako da se popravek odbitka DDV izvede le enkrat za celotno preostalo obdobje popravka.
(6) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka, ki se ponovno identificira za namene DDV, lahko popravi odbitek DDV od osnovnih sredstev, za katera obdobje popravka še ni poteklo, in sicer v skladu z 69. členom ZDDV-1.«.
11. člen
Za 121. členom se naslov podpoglavja »b) Posebne določbe za vračilo DDV v mejnih prodajalnah« in 122. do 126. člen črtajo.
12. člen
V drugem odstavku 127.a člena se besedilo »zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2009/69/ES z dne 25. junija 2009 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede davčne utaje, povezane z uvozom (UL L št. 175 z dne 4. 7. 2009, str. 12)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/61/EU z dne 17. decembra 2013 o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte (UL L št. 353 z dne 28. 12. 2013, str. 5)«.
13. člen
Tretji odstavek 162. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za pridelke in storitve iz posameznih skupin Priloge XII je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:
– za kmetijske pridelke iz skupine 1, kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi vsaj 1 hektar kmetijskega zemljišča, ki ni evidentirano v zemljiškem katastru kot kmetijsko zemljišče s podrobnejšo dejansko rabo hmeljišče, trajne rastline na njivskih površinah, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi ali plantaža gozdnega drevja;
– za pridelke čebelarstva iz skupine 2, kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi več kot 10 čebeljih panjev;
– za kmetijske pridelke iz skupine 3, kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi vsaj 1 hektar kmetijskega zemljišča, ki ni evidentirano v zemljiškem katastru kot kmetijsko zemljišče s podrobnejšo dejansko rabo hmeljišče, trajne rastline na njivskih površinah, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi ali plantaža gozdnega drevja;
– za kmetijske pridelke iz skupine 4, kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi vsaj 0,3 hektarja zemljišča, ki je v zemljiškem katastru evidentirano kot kmetijsko zemljišče s podrobnejšo dejansko rabo hmeljišče;
– za kmetijske pridelke iz skupine 5, kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi vsaj 0,3 hektarja zemljišča, ki je v zemljiškem katastru evidentirano kot kmetijsko zemljišče s podrobnejšo dejansko rabo oljčnik, intenzivni sadovnjak ali ostali trajni nasadi;
– za kmetijske pridelke iz skupine 6, kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi vsaj 0,3 hektarja zemljišča, ki je v zemljiškem katastru evidentirano kot kmetijsko zemljišče s podrobnejšo dejansko rabo vinograd;
– za gozdarske pridelke iz skupine 7, kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi vsaj 1 hektar zemljišča, ki je v zemljiškem katastru evidentirano kot gozdno zemljišče ali kot plantaža gozdnega drevja;
– za kmetijske storitve iz skupin 8, 9 in 10, kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi vsaj 2 hektarja zemljišč, od katerih mora biti vsaj 1 hektar kmetijsko zemljišče, ki ni evidentirano v zemljiškem katastru kot kmetijsko zemljišče s podrobnejšo dejansko rabo hmeljišče, trajne rastline na njivskih površinah, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi ali plantaža gozdnega drevja.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Kot podatek o površini zemljišč oziroma številu čebeljih panjev v uporabi članov kmečkega gospodinjstva se upošteva podatek davčnega organa o površini zemljišč po posameznih vrstah dejanske rabe oziroma številu čebeljih panjev v uporabi članov kmečkega gospodinjstva, kot se uporabijo za potrebe odmere dohodnine za leto pred letom, za katero se uveljavlja pavšalno dovoljenje.«.
V petem odstavku se pred piko doda besedilo »iz prejšnjega odstavka«.
14. člen
V Prilogi VIII (Obrazec DDV-O) se v Navodilu za izpolnjevanje obračuna DDV, v navodilu za izpolnjevanje polja 13, v razdelku Posebnosti in opozorila, spletna povezava, ki se glasi:
»http://ec. europa. eu/taxation _customs/resources/ documents/taxation/ vat/traders/ vat_community/vat in_EC_annexI. pdf«
nadomesti s spletno povezavo, ki se glasi:
»http://ec. europa.eu /taxation_customs/ resources/ documents/ taxation/vat/ traders/ vat_ community/vat_in_ ec_annexi.pdf«.
KONČNA DOLOČBA
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-641/2014/29
Ljubljana, dne 27. novembra 2014
EVA 2013-1611-0214
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti