Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014

Kazalo

3480. Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec, stran 9541.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 20. novembra 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pravice in obveznosti svetniških skupin in samostojnih svetnikov pri zagotavljanju pogojev za delo ter pravice in obveznosti namenske porabe proračunskih sredstev v vsakoletnem proračunu Občine Žalec zagotovljenih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov za opravljanje funkcije svetnika.
2. člen
Občina Žalec zagotavlja v vsakoletnem proračunu sredstva za delovanje posamezne svetniške skupine oziroma za samostojnega svetnika v višini, ki je sorazmerna s številom svetnikov, ter na osnovi posebnega sklepa, ki ga na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme občinski svet. Občina Žalec svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom zagotavlja primerne prostore za njihovo delovanje, druga osnovna sredstva in drobni inventar, potreben za njihovo delovanje.
3. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena ravnati kot dober gospodar in jih namensko uporabljati skladno z določbami tega pravilnika.
4. člen
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov se vodijo za vsako svetniško skupino in samostojnega svetnika posebej, na samostojni proračunski postavki. Izplačila iz proračuna se opravljajo na podlagi zahtevkov in verodostojne knjigovodske listine, upoštevajoč veljavno zakonodajo ter interne akte o finančnem poslovanju in izvrševanju proračuna.
5. člen
V primeru, da svetnik izstopi iz svetniške skupine, pripada novemu samostojnemu svetniku ali novi svetniški skupini, kateri se je priključil, sorazmerni del finančnih sredstev, ki jih je prejemala svetniška skupina, iz katere je izstopil. Pravica mu pripada z naslednjim mesecem, po mesecu, v katerem se je pisno izjavil o izstopu iz določene svetniške skupine. Prerazporeditev sredstev opravi s sklepom o prerazporeditvi Urad za javne finance.
6. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki smejo porabljati finančna sredstva iz 2. člena tega pravilnika izključno za potrebe svojega delovanja za naslednje namene:
1. nakup pisarniškega materiala,
2. nakup in vzdrževanje računalniške ter programske opreme,
3. nakup drugih osnovnih sredstev in nakup drobnega inventarja,
4. plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev,
5. plačilo stroškov fotokopiranja,
6. nakup časopisov, revij, knjig in strokovne literature,
7. plačilo stroškov za kliping s področja dela Občine Žalec,
8. plačilo dodatne strokovne pomoči, svetovanja in izobraževanja,
9. stroške v zvezi z izvajanjem dobrih praks med občinami v Sloveniji ter njihovimi občinskimi sveti ter sodelovanjem s strokovnimi združenji občin,
10. stroške seminarjev, konferenc in simpozijev, neposredno povezanih z delom občinskega sveta, vključno s potnimi stroški in organizacijo le-teh,
11. stroške komuniciranja svetnikov z volivci (mediji).
7. člen
Strošek telekomunikacijskih storitev v zvezi z uporabo mobilnega telefona se priznava v višini, ki jo s sklepom določi župan. Za vse zneske, ki presegajo s sklepom iz prvega stavka tega člena določeno višino stroškov in se poravnavajo iz namensko planiranih sredstev na stroškovnem mestu svetniške skupine oziroma posameznega svetnika, se uporabnikom izstavi račun, znesek pa se poračuna pri izplačilu obračuna plačila za opravljanje funkcije funkcionarja (sejnina).
8. člen
Pri pripravi odloka o proračunu Občine Žalec pripravijo vodje svetniških skupin in samostojni svetniki za posamezno proračunsko leto predlog plana porabe sredstev glede na predlagano kvoto. Svetniške skupine in samostojni svetniki sredstva razdelijo po posameznih kontih proračuna na proračunskih postavkah, namenjenih za njihovo delovanje, ter pisno obrazložijo plan porabe.
9. člen
Naročilnice za porabo finančnih sredstev izda skladno s tem pravilnikom na predlog vodij svetniških skupin in samostojnih svetnikov župan Občine Žalec, če za izdajanje ne pooblasti druge osebe, zaposlene v občinski upravi. Postopek izdajanja naročilnic je poenoten s postopkom izdajanja naročilnic za porabo sredstev proračuna (e-naročanje in potrjevanje).
10. člen
Urad za javne finance je dolžan vodji svetniške skupine ali posameznemu svetniku svetniške skupine in samostojnemu svetniku na njegovo pisno zahtevo omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo porabljenih sredstev svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika.
11. člen
Sredstva iz 2. člena tega pravilnika se smejo uporabljati le za namene, določene s tem pravilnikom. Če svetniška skupina ali samostojni svetnik finančnih sredstev iz proračuna Občine Žalec ne uporabi za namene, določene s tem pravilnikom, se o tem obvesti župana in občinski svet.
Porabo sredstev nadzoruje Urad za javne finance in notranja revizija.
12. člen
Svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom se najkasneje v 30 dneh po ustanovitvi svetniških skupin s sklepom župana dodelijo v souporabo skupni prostori občinske stavbe na Ulici Savinjske čete 5. Obratovalne in vzdrževalne stroške prostorov svetniških skupin in samostojnih svetnikov plačuje Občina Žalec. Vsa osnovna sredstva, ki jih svetniške skupine in samostojni svetniki uporabljajo v času trajanja mandata za svoje delo, so last Občine Žalec. Ob prevzemu prostorov se naredi zapisnik. Vodje svetniških skupin ali samostojni svetniki so dolžni o vseh spremembah predhodno obvestiti urad za premoženjske, pravne in splošne zadeve občinske uprave. Po prenehanju mandata so prevzemniki prostorov in sredstev za delo te dolžni vrniti in o tem pisno obvestiti urad za premoženjske pravne in splošne zadeve in urad za javne finance.
13. člen
Z dnem uveljavitve pravilnika preneha veljati Pravilnik o sredstvih za delo svetniških društev in klubov (Uradni list RS, št. 94/12).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0012/2014
Žalec, dne 20. novembra 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost