Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014

Kazalo

3442. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-B), stran 9509.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 2014.
Št. 003-02-9/2014-3
Ljubljana, dne 27. novembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF-B)
1. člen
V Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13 – ZOPRZUJF, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr in 107/13 – odl. US) se za drugim odstavkom 184. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru, da se avtorska ali podjemna pogodba sklepa na podlagi zakona, ki ureja javno naročanje, morajo uporabniki proračuna od dajalcev soglasja navedenih v 186. členu zakona, pridobiti soglasje samo k objavi obvestila o naročilu oziroma k posredovanju povabila k oddaji ponudb.«.
2. člen
V prvem odstavku 186. člena se v napovednem stavku besedilo »iz drugega odstavka 184. člena« nadomesti z besedilom »iz drugega in tretjega odstavka 184. člena«.
V drugem odstavku se besedilo »iz drugega odstavka 184. člena« nadomesti z besedilom »iz drugega in tretjega odstavka 184. člena«.
3. člen
Prvi odstavek 188. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu (moški in ženska), ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za moške na podlagi četrtega, v prehodnem obdobju pa na podlagi petega odstavka 27. člena, v povezavi s prvim in drugim odstavkom 398. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 44/14 – ORZPIZ206).«.
4. člen
V prvem odstavku 199. člena se za letnico »2014« doda besedilo »ter za leto 2015«.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
5. člen
Ne glede na nov tretji odstavek 184. člena zakona morajo uporabniki proračuna v primeru, da se avtorska ali podjemna pogodba sklepa na podlagi zakona, ki ureja javno naročanje, in je bilo na dan uveljavitve tega zakona že objavljeno obvestilo o naročilu oziroma posredovano povabilo k oddaji ponudb, pridobiti soglasje iz 186. člena zakona k sklenitvi takšne pogodbe.
6. člen
Ne glede na določbi tretjega odstavka 246. člena in tretjega odstavka 188. člena zakona lahko javnim uslužbenkam, ki so sklenile dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja zaradi predpisanih pogojev za upokojitev, pogodba o zaposlitvi preneha veljati šele, ko izpolnijo pogoje iz spremenjenega prvega odstavka 188. člena zakona.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati enajsti odstavek 429. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl.US, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 44/14 – ORZPIZ206).
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/14-47/19
Ljubljana, dne 19. novembra 2014
EPA 133-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti