Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3048. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina, stran 8125.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11), sta Občinski svet Občine Ajdovščina na 41. seji dne 18. 9. 2014 in Občinski svet Občine Vipava na 30. seji dne 10. 7. 2014 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev javnega zavoda)
(1) S tem odlokom Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina in Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava (v nadaljevanju: ustanoviteljici) ustanovita javni zavod Razvojna agencija ROD Ajdovščina (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje del in nalog celostnega razvoja na območju občin ustanoviteljic.
(2) Zavod je bil dne 6. 12. 1999 vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vložno številko 10369100.
(3) Občina Komen je s sklepom občinskega sveta št. 032-2/14-5 z dne 26. 2. 2014 izstopila iz soustanoviteljstva zavoda. Občina Ajdovščina je s sklepom občinskega sveta št. 026-4/99 z dne 20. 3. 2014 z izstopom Občine Komen soglašala, prav tako je z izstopom Občine Komen soglašala tudi Občina Vipava s sklepom občinskega sveta št. 30006-0002/2002 z dne 29. 4. 2014.
2. člen
(uporaba izrazov)
V tem odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
(ustanovitev skupnega organa)
S tem odlokom občinska sveta ustanovita skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Razvojna agencija ROD Ajdovščina (v nadaljevanju: skupni organ).
4. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljic;
– ime in sedež zavoda;
– dejavnosti zavoda;
– organizacija zavoda;
– določbe o organih zavoda;
– sredstva za delo zavoda;
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda;
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljicama;
– druge določbe v skladu z zakonom.
(2) S tem odlokom se določijo:
– naloge skupnega organa,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev,
– financiranje in delitev stroškov med občinama.
5. člen
(ustanoviteljski deleži)
Ustanoviteljici imata na zavodu naslednja ustanoviteljska deleža:
   1. Občina Ajdovščina      67,96 %
  2. Občina Vipava        32,04 %.
6. člen
(ime, sedež in pravni status zavoda)
(1) Ime zavoda je: Razvojna agencija ROD Ajdovščina.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Razvojna agencija ROD.
(3) Sedež zavoda je: Ajdovščina.
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
7. člen
(žig zavoda)
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
II. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
(dejavnost zavoda)
(1) Temeljna dejavnost zavoda je opravljanje del in nalog pospeševanja celostnega razvoja na območju občin ustanoviteljic. To pomeni pospeševanje razvoja tako gospodarskih kot tudi negospodarskih dejavnosti, in sicer:
– pospeševanje malega gospodarstva,
– pospeševanje kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti in razvoja podeželja,
– pospeševanje turizma,
– vključevanje velikih podjetij in povezava z malim gospodarstvom,
– pospeševanje kulture in njene vpetosti v celostni razvoj,
– pospeševanje razvoja kadrov z usposabljanjem, svetovanjem in izobraževanjem,
– pospeševanje razvoja na socialnih področjih,
– svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise in sodelovanje na skupnih razpisih ter pridobivanje sredstev za pripravo in izvedbo projektov, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in usklajenega prostorskega in okoljskega načrtovanja.
(2) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
46.190  Nespecializirano posredništvo pri prodaji
     raznovrstnih izdelkov
47.190  Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
     prodajalnah
47.789  Druga trgovina na drobno v drugih
     specializiranih prodajalnah
47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
     z drugim blagom
47.910  Trgovina na drobno po pošti ali internetu
47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
     stojnic in tržnic
58.110  Izdajanje knjig
58.130  Izdajanje časopisov
58.140  Izdajanje revij in druge periodike
58.190  Drugo založništvo
59.110  Produkcija filmov, video filmov,
     televizijskih oddaj
59.130  Distribucija filmov, video filmov,
     televizijskih oddaj
59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
     in muzikalij
63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane
     dejavnosti
63.120  Obratovanje spletnih portalov
63.910  Dejavnosti tiskovnih agencij
63.990  Drugo informiranje
64.300  Dejavnost skrbniških in drugih skladov
     ter podobnih finančnih subjektov
64.920  Drugo kreditiranje
66.190  Druge pomožne dejavnosti za finančne
     storitve, razen zavarovalništvo in
     pokojninske sklade
66.300  Upravljanje finančnih skladov
68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
     nepremičnin
68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo
     ali po pogodbi
69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske
     dejavnosti; davčno svetovanje
70.210  Dejavnost stikov z javnostjo
70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.110  Raziskovalna in razvojna dejavnost
     na področju biotehnologije
72.190  Raziskovalna dejavnost na drugih področjih
     naravoslovja in tehnologije
72.200  Raziskovalna dejavnost na področju
     družboslovja in humanistike
73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij
73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300  Prevajanje in tolmačenje
74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
     dejavnosti
77.210  Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo
     v najem in zakup
77.400  Dajanje pravic uporabe intelektualne
     lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih
     del
78.200  Posredovanje začasne delovne sile
79.110  Dejavnost potovalnih agencij
79.120  Dejavnost organizatorjev potovanj
82.110  Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
     posamične pisarniške dejavnosti
82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910  Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne
     sposobnosti
82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
     za poslovanje
85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
     izpolnjevanje in usposabljanje
85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje
94.120  Dejavnost strokovnih združenj
94.990  Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
     organizacij.
(3) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
(4) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem ustanoviteljic.
III. ORGANIZACIJA ZAVODA
9. člen
(organizacijske enote zavoda)
(1) Zavod lahko s soglasjem ustanoviteljic oblikuje organizacijske enote ali informacijske pisarne za opravljanje dejavnosti na območju občin ustanoviteljic.
(2) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu določi statut zavoda.
(3) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje direktor zavoda v skladu s statutom.
IV. ORGANI ZAVODA
10. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
1. svet zavoda,
2. direktor zavoda,
3. strokovni svet zavoda.
11. člen
(svet zavoda)
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda ima 5 članov in je sestavljen iz predstavnikov:
   – ustanoviteljic:     3 člani;
  – delavcev zavoda:     1 član;
  – uporabnikov:       1 član.
(3) Predstavnike ustanoviteljic v svet zavoda imenujeta ustanoviteljici v skladu s svojimi statuti. Občina Ajdovščina imenuje 2 člana, Občina Vipava pa 1 člana.
(4) Predstavnika delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem.
(5) Predstavnika uporabnikov imenuje lokalna obrtno podjetniška zbornica z območja ustanoviteljic, ki pokriva večino uporabnikov storitev zavoda.
(6) Mandat članov sveta traja štiri leta in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(7) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
(8) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(9) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut v soglasju s skupnim organom,
– sprejema druge splošne akte zavoda, v skladu s 23. členom tega odloka,
– imenuje in razrešuje direktorja v soglasju s skupnim organom,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanoviteljicam spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenja v zvezi z izvajanjem javne službe,
– odloča o najetju kredita in o dajanju poroštev po predhodnem soglasju ustanoviteljic,
– razpisuje volitve za predstavnika delavcev za člana sveta zavoda,
– sprejema kadrovski načrt in načrt zaposlovanja zavoda v soglasju s skupnim organom,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom ali statutom.
12. člen
(direktor zavoda)
(1) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru pooblastil z omejitvijo, da je pri ravnanju z nepremičnim premoženjem vezan na soglasje ustanoviteljice, katere last je nepremičnina. Direktor vodi strokovno delo zavoda.
(2) V okviru nalog iz prejšnjega odstavka tega člena, direktor opravlja še naslednje naloge:
– pripravlja letni program dela in odgovarja za njegovo izvedbo,
– pripravlja finančni načrt,
– skrbi za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev,
– pripravlja kadrovski načrt in načrt zaposlovanja,
– odloča o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda,
– izvaja sklepe skupnega organa, sklepe sveta zavoda ter zahteve iz pogodbe o zaposlitvi,
– poroča skupnemu organu in ustanoviteljicam o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje zavoda,
– izvaja naloge, ki jih zakon določa v razmerju do sveta zavoda in ustanoviteljic,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Natančneje se naloge direktorja določijo s statutom zavoda.
(3) Direktor je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje ter delovanje zavoda.
(4) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem skupnega organa.
(5) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom in posebne pogoje, določene s tem odlokom, in ima:
– najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo po prejšnjem izobraževalnem sistemu ali najmanj visokošolsko izobrazbo prve bolonjske stopnje (podraven 6/2),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta kot poslovodna oseba ali vodilni delavec,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja dela zavoda,
– aktivno znanje angleškega jezika.
(6) Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
(7) Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(8) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan, v primerih, določenih s predpisi. Postopek razrešitve podrobneje ureja statut zavoda.
13. člen
(strokovni svet zavoda)
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Število članov, način imenovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom, ki ureja področje zavodov. Strokovni svet zavoda dela na sejah. Predsednik strokovnega sveta je direktor, ostale člane pa imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja.
(3) Konstitutivno sejo strokovnega sveta zavoda skliče direktor v roku 15 dni po imenovanju njegovih članov.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
14. člen
(premoženje v upravljanju zavoda)
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last posameznih ustanoviteljic. Vrsto in obseg premoženja, ki ga posamezna ustanoviteljica da zavodu v upravljanje, ustanoviteljica določi s sklepom o prenosu v upravljanje, medsebojne pravice in obveznosti glede upravljanja pa se določijo s pogodbo med posamezno ustanoviteljico in zavodom.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
(4) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(5) Zavod mora pri ravnanju z nepremičnim premoženjem, ki ga ima v upravljanju, pridobiti soglasje ustanoviteljice, katere last je to premoženje. Soglasje ustanoviteljice, ki je zagotovila sredstva, mora zavod pri ravnanju s premoženjem pridobiti tudi za tisto premoženje, za katerega ta ustanoviteljica tako določi.
15. člen
(sredstva za delo zavoda)
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz sredstev ustanoviteljic,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
(2) Ustanoviteljici zagotovita zavodu z letno pogodbo o financiranju dogovorjen del sredstev za delo, v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom posamezne ustanoviteljice. Ta sredstva za delo zagotovita ustanoviteljici sorazmerno z njunimi ustanoviteljskimi deleži iz 5. člena tega odloka.
VI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
16. člen
(presežek prihodkov)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi.
(2) Zavod sme presežek uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.
17. člen
(primanjkljaj sredstev za delo)
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločata ustanoviteljici na predlog sveta zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
18. člen
(nastopanje v pravnem prometu)
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga v skladu s predpisi.
VIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICAMA
19. člen
(medsebojne pravice in obveznosti)
(1) Zavod:
1. poroča ustanoviteljicam vsaj enkrat letno o svojem poslovanju;
2. pripravlja program dela, finančni načrt in letni program upravljanja s premoženjem;
3. pripravlja in oblikuje razvojne načrte;
4. sodeluje pri ukrepih ustanoviteljic za pospeševanje njihovega celostnega razvoja;
5. zagotavlja ustanoviteljicam podatke o izvajanju dejavnosti, potrebne za spremljanje poslovanja ter druge podatke v skladu z zakonom.
(2) Ustanoviteljici:
1. v skladu s planom sodelujeta pri izvajanju dejavnosti zavoda;
2. vključujeta zavod v oblikovanje politike celostnega razvoja;
3. usklajujeta programe celostnega razvoja in spremljata njegovo izvajanje ter sprejemata druge ukrepe za izboljšanje stanja na področju celostnega razvoja;
4. izvajata nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih sredstev;
5. v primerih, ko ugotovita, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, imata ustanoviteljici pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.
(3) O načinu izvajanja dejavnosti se ustanoviteljici in zavod natančneje dogovorijo s pogodbo.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC
20. člen
(medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic)
(1) Ustanoviteljske pravice ustanoviteljic izvršuje skupni organ, v skladu z določili zakona, ki ureja področje lokalne samouprave.
(2) Ustanoviteljici uredita medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo.
X. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
21. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda)
Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
22. člen
(statut zavoda)
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem skupnega organa.
23. člen
(drugi splošni akti)
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda.
XII. STATUSNE SPREMEMBE
24. člen
(statusne spremembe)
Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov, ali organizira kot podjetje. O tem odločata ustanoviteljici.
XIII. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC
25. člen
(ime in sedež skupnega organa)
(1) Ime skupnega organa iz 3. člena tega odloka je Svet ustanoviteljic Razvojne agencije ROD Ajdovščina (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljic).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljic je v Ajdovščini, Cesta 5. maja 6a.
(3) Strokovne naloge za Svet ustanoviteljic opravlja Občinska uprava Občine Ajdovščina.
26. člen
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljic)
Svet ustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do zavoda.
XIV. NALOGE SVETA USTANOVITELJIC
27. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v zavodu ima Svet ustanoviteljic naslednje pristojnosti po zakonu, ki ureja področje zavoda:
1. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda v skladu z določili zakona;
2. daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda ali podjetja, katerega zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti;
3. daje soglasje k oblikovanju organizacijskih enot ali informacijskih pisarn za opravljanje dejavnosti na območju občin ustanoviteljic;
4. daje soglasje k sprejemanju statuta zavoda;
5. odloča o ravnanju z nepremičnim premoženjem zavoda;
6. daje soglasje k sprejemu kadrovskega načrta in načrta zaposlovanja zavoda;
7. odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.
(2) Svet ustanoviteljic po potrebi usklajuje odločitve občinskih svetov ustanoviteljic v zvezi:
– z zadolževanjem zavoda in dajanjem poroštev,
– s statusnimi spremembami ali prenehanjem zavoda,
– s spremembo ali razširitvijo dejavnosti zavoda,
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
28. člen
(način izvrševanja nalog)
Svet ustanoviteljic izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
XV. NAČIN ODLOČANJA SVETA USTANOVITELJIC
29. člen
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljic)
(1) Svet ustanoviteljic sestavljata župana občin ustanoviteljic. Župana občin ustanoviteljic opravljata funkcijo predsednika Sveta ustanoviteljic izmenično za mandatno dobo dveh let. Funkcijo prvega predsednika Sveta ustanoviteljic bo opravljal župan Občine Vipava, nasledil pa ga bo župan Občine Ajdovščina.
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljic.
30. člen
(število glasov članov Sveta ustanoviteljic)
(1) Svet ustanoviteljic veljavno odloča, če sta na seji prisotna oba njegova člana.
(2) Pri glasovanju ima vsak član en glas.
31. člen
(način sprejemanja odločitev)
Svet ustanoviteljic sprejema odločitve soglasno.
32. člen
(poročanje Sveta ustanoviteljic o svojem delu)
(1) Svet ustanoviteljic najmanj enkrat letno, oziroma po potrebi, poroča občinskim svetom o svojem delu.
(2) Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic in zavzamejo do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic pred posameznim občinskim svetom predstavlja Svet ustanoviteljic tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljic.
XVI. FINANCIRANJE SVETA USTANOVITELJIC
33. člen
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljic)
(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic zagotovita občini ustanoviteljici v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije eno polovico stroškov za delo Sveta ustanoviteljic.
XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Člani sveta zavoda, direktor in člani programsko razvojnega sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
35. člen
(1) Zavod mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom najkasneje v 1 mesecu od uveljavitve tega odloka.
(2) Ostali splošni akti zavoda se morajo s tem odlokom in statutom uskladiti v roku 3 mesecev od uveljavitve statuta.
(3) Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
(4) Direktor opravi v zakonsko določenem roku vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register po tem odloku in vsa dejanja, ki so potrebna za spremembo splošnih aktov zavoda ter za oblikovanje organov zavoda v skladu s tem odlokom.
36. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati pogodba o ustanovitvi Razvojne agencije ROD št. 026-4/99-08 z dne 28. 3. 2008.
37. člen
Ta odlok objavita župana občin ustanoviteljic v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-0007/2014
Ajdovščina, dne 18. septembra 2014
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.
Št. 007-0005/2014
Vipava, dne 10. julija 2014
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti