Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3046. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vipava, stran 8122.

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter na podlagi 41. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Nadzorni odbor na seji dne 25. 9. 2014 sprejel
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Vipava
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem Poslovnikom se ureja status, organizacija in način dela Nadzornega odbora Občine Vipava (v nadaljevanju: Nadzorni odbor).
2. člen
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe in zakonitosti dela v občini.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih uporabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
3. člen
Sedež Nadzornega odbora je v Vipavi, Glavni trg 15.
4. člen
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen.
Svoje delo opravlja v skladu z Ustavo RS in veljavnimi predpisi.
5. člen
Predsednik Nadzornega odbora predstavlja Nadzorni odbor ter sklicuje in vodi njegove seje. V njegovi odsotnosti ga nadomešča najstarejši član Nadzornega odbora.
6. člen
Nadzorni odbor ima svoj žig.
Pravico uporabe žiga ima predsednik Nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa najstarejši član Nadzornega odbora.
7. člen
Višino nadomestila za delo Nadzornega odbora določi Občinski svet Občine Vipava.
2. KONSTITUIRANJE NADZORNEGA ODBORA
8. člen
Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Pri postopku imenovanja ima vpliv tudi javnost, fizične in pravne osebe s sedežem v občini, ki Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagajo kandidate.
Člani Nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe, praviloma ekonomske, pravne ali tehnične smeri in izkušnje s teh področij.
9. člen
Člani Nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani Svetov krajevnih skupnosti, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev: javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov in drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Člani Nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
10. člen
Prenehanje mandata članov Nadzornega odbora se izvede na način, kot ga določa zakon, ki ureja področje lokalne samouprave.
3. PRISTOJNOSTI IN ORGANIZACIJA DELA
11. člen
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
12. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki vsebuje navedbo nadzorovane osebe, predmet in obseg nadzora, cilje nadzora, osebe, ki bodo izvedle nadzor, in predvideno porabo časa za nadzor.
Nadzorni odbor objavi program dela na spletni strani Občine Vipava.
13. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter osnutke poročil Nadzornega odbora pripravi član Nadzornega odbora, ki ga je na predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil Nadzorni odbor.
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, čas in kraj nadzora ter navedbo nadzorovane osebe organa.
14. člen
V postopku nadzora so nadzorovane osebe dolžne članom odbora, ki opravljajo nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na vprašanja in dajati pojasnila. Član Nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. Nadzorovane osebe so zahtevane podatke dolžne dati.
Po opravljenem pregledu pripravi član Nadzornega odbora osnutek poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda in ugotovitve. Osnutek poročila sprejme Nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku 15 dni od prejema osnutka poročila vložiti pri Nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v 15 dneh. Poročilo s priporočili in predlogi Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi.
Dokončno poročilo Nadzornega odbora župan uvrsti v predlog dnevnega reda seje občinskega sveta najkasneje v roku 60 dni od prejema tega poročila. Občinski svet je predlagano točko dnevnega reda s to vsebino dolžan obravnavati še na isti seji.
Drugi proračunski uporabniki, ki so v posameznem primeru nadzorovani s strani Nadzornega odbora, obravnavajo poročilo s priporočili in predlogi v skladu z zakonom, ki ureja področje njihovega delovanja oziroma s svojimi internimi akti.
Občinski svet oziroma nadzorovana oseba v roku 14 dni po obravnavi poročila s priporočili in predlogi pošlje nadzornemu odboru zapisnik seje oziroma sestanka, na katerem je bilo to poročilo obravnavano ali na drug način pisno poda odgovor ali mnenje na poročilo.
V primeru sprejetja ustreznih popravljalnih ukrepov, občinski svet oziroma nadzorovana oseba o tem obvesti nadzorni odbor v roku 14 dni od sprejetja takih ukrepov.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge, ki izhajajo iz poročila s priporočili in predlogi Nadzornega odbora, razen če se poraja dvom o utemeljenosti ugotovitev, s čimer pisno seznanijo nadzorni odbor.
15. člen
Če Nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.
16. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge Nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila s priporočili in predlogi Nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge Nadzornega odbora.
17. člen
Predsednik Nadzornega odbora izloči člana Nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti oziroma če obstaja nasprotje interesov.
Če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o nepristranosti oziroma če obstaja nasprotje interesov predsednika Nadzornega odbora, o njegovi izločitvi odločajo ostali člani Nadzornega odbora.
Član Nadzornega odbora, ki ob nastopu funkcije ali med njenim izvajanjem ugotovi nepristranost oziroma nasprotje interesov ali možnost, da bi do njih prišlo, mora o tem takoj pisno obvestiti predsednika Nadzornega odbora.
Predsednik Nadzornega odbora, ki ob nastopu funkcije ali med njenim izvajanjem, ugotovi nepristranost ali nasprotje interesov ali možnost, da bi do njih prišlo, mora o tem takoj pisno obvestiti Nadzorni odbor.
Predsednik oziroma član Nadzornega odbora mora takoj prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo do nepristranosti ali nasprotja interesov, razen če bi bilo z nadzorom nevarno odlašati.
Izločitev člana Nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri Nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.
O izločitvi člana odloči predsednik Nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika Nadzornega odbora odloči Nadzorni odbor z večino vseh članov.
O izločitvi mora biti odločeno v roku 15 dni od ugotovitve oziroma seznanitve, da obstaja nepristranost ali nasprotje interesov.
Z izločitvijo se izločeno osebo pisno seznani v roku treh dni.
18. člen
Delo Nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je poročilo o nadzoru dokončno, na način, da poročilo objavi na spletni strani Občine Vipava. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice nadzorovanih oseb.
Pri opravljanju svojega dela so člani Nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
19. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo Nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog Nadzornega odbora imenuje Občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
Nadzorni odbor sprejme tudi finančni načrt, v katerem opredeli, koliko finančnih sredstev bo potreboval za posamezno leto ter ga pošlje županu, ki je predlagatelj občinskega proračuna pred pripravo proračuna za posamezno koledarsko leto. Občina v proračunu zagotovi sredstva za delovanje NO.
4. PRIPRAVA IN VODENJE SEJ
20. člen
Seje Nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik Nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa najstarejši član Nadzornega odbora.
21. člen
Nadzorni odbor se sestaja na rednih in izrednih sejah.
Izredna seja se lahko skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
22. člen
Predsednik Nadzornega odbora pripravi predlog dnevnega reda in ga skupaj z gradivom pošlje članom Nadzornega odbora najmanj šest dni pred sejo.
V primeru sklica izredne seje (ki se lahko skliče tudi telefonsko), se lahko gradivo vroči na sami seji.
23. člen
Člani Nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej Nadzornega odbora, sodelovati pri delu odbora ter odločati.
24. člen
Na seji Nadzornega odbora so lahko poleg članov navzoče tudi druge osebe na povabilo predsedujočega ali z njegovim soglasjem.
25. člen
Na začetku seje predsedujoči ugotovi sklepčnost.
Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
5. ODLOČANJE
26. člen
Nadzorni odbor sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
27. člen
Glasuje se javno z dvigom rok, razen če se Nadzorni odbor odloči za tajno glasovanje. Tajno glasovanje poteka z glasovnicami.
Če član poteku glasovanja ugovarja, se glasovanje brez razprave izvede ponovno.
6. ZAPISNIK
28. člen
Na seji Nadzornega odbora se piše zapisnik, v katerega se zapišejo glavni podatki o opravljenem delu, udeležbi, o sprejetih sklepih in podobno.
29. člen
Zapisnik piše predstavnik občinske uprave, ki je navzoč na seji Nadzornega odbora.
Člani Nadzornega odbora prejmejo zapisnik predhodne seje ob sklicu naslednje seje.
30. člen
Zapisniki sej in sejno gradivo se hrani v arhivu občinske uprave Občine Vipava.
7. POSTOPEK ZA SPREMEMBO POSLOVNIKA
31. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika lahko predlaga vsak izmed članov Nadzornega odbora.
Spremembe in dopolnitve so sprejete z večino glasov vseh članov.
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
S začetkom veljavnosti tega Poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora št. 007-0001/2009 z dne 15. 9. 2009.
33. člen
Ta Poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2014
Vipava, dne 25. septembra 2014
Predsednik
Jožko Žgur l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti