Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2014 z dne 14. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2014 z dne 14. 2. 2014

Kazalo

304. Zakon o spremembi Zakona o državni upravi (ZDU-1H), stran 1037.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o državni upravi (ZDU-1H)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o državni upravi (ZDU-1H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. februarja 2014.
Št. 003-02-2/2014-2
Ljubljana, dne 12. februarja 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1H)
1. člen
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12 in 47/13) se v 30. členu črta besedilo »in evropske kohezijske politike«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Naloge na področju evropske kohezijske politike najkasneje do 1. marca 2014 prevzame vladna služba, pristojna za evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju: vladna služba). Do začetka delovanja vladne službe naloge na področju evropske kohezijske politike izvršuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
3. člen
Vlada Republike Slovenije sprejme akt o organizaciji in delovnem področju vladne službe najkasneje v tridesetih dneh od uveljavitve tega zakona.
4. člen
Ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo in prostore prevzame vladna služba najkasneje do 1. marca 2014.
Do začetka uporabe rebalansa proračuna države, sprememb proračuna države oziroma novega proračuna države se sredstva za delovanje vladne službe zagotavljajo v finančnem načrtu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/13-11/13
Ljubljana, dne 4. februarja 2014
EPA 1635-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost