Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2014 z dne 5. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2014 z dne 5. 9. 2014

Kazalo

2740. Uredba o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede rabe energije in drugih virov, stran 7386.

Na podlagi desetega odstavka 328. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede rabe energije in drugih virov
1. člen
(vsebina in področje uporabe)
(1) Ta uredba določa način obveščanja končnega uporabnika z energijskimi nalepkami in podatki o proizvodu, ki se nanašajo na rabo energije in drugih bistvenih virov med uporabo, ter dodatnimi podatki v zvezi s proizvodi, povezanimi z energijo, kar omogoča izbiro energijsko učinkovitejših proizvodov, v skladu z Direktivo 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev) (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/30/EU).
(2) Ta uredba se uporablja za proizvode, povezane z energijo, ki med uporabo neposredno ali posredno vplivajo na rabo energije, in na druge bistvene vire.
(3) Ta uredba se ne uporablja za rabljene proizvode, potniška ali tovorna prevozna sredstva in ne velja za opozorilne ali druge tablice, ki so pritrjene na proizvode zaradi varnosti.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. proizvod, povezan z energijo (v nadaljnjem besedilu: proizvod) pomeni vsak proizvod, ki med uporabo vpliva na rabo energije ter je dan na trg oziroma v uporabo, vključno z deli, namenjenimi vgradnji v proizvode, ki so dani na trg oziroma v uporabo kot posamezni deli, namenjeni končnim uporabnikom, in za katere se lahko naredi samostojna ocena okoljske učinkovitosti;
2. dati na trg pomeni prvič ponuditi proizvod na trgu Evropske unije z namenom distribucije ali uporabe v Evropski uniji za plačilo ali brezplačno ne glede na vrsto prodaje oziroma prodajno tehniko;
3. dati v uporabo pomeni prvo uporabo proizvoda za predvideni namen s strani končnega uporabnika v Evropski uniji;
4. delegirane uredbe so uredbe Evropske komisije, ki določajo vsebino energijske nalepke in standardiziranih podatkov za posamezno skupino proizvodov;
5. distributer je vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost proizvoda na trgu ali v uporabi;
6. dobavitelj je proizvajalec, njegov pooblaščeni zastopnik v Evropski uniji ali uvoznik, ki daje proizvode na trg ali v uporabo v Evropski uniji;
7. dodatni podatki so drugi podatki o učinkovitosti in lastnostih proizvoda v zvezi z njegovo rabo energije ali drugih bistvenih virov, ki na podlagi izmerljivih podatkov pomagajo oceniti njegovo rabo energije ali drugih bistvenih virov;
8. drugi bistveni viri so voda, kemikalije ali druga snov, ki jo proizvod rabi pri normalnem delovanju;
9. končni uporabnik je uporabnik proizvoda, ki le-tega uporablja za svoje lastne potrebe ali za opravljanje poklicne ali pridobitne dejavnosti;
10. nedovoljena uporaba nalepke pomeni uporabo nalepke, s katero se označuje energijski razred, v katerega se proizvod uvršča, ki je v nasprotju s to uredbo ali delegirano uredbo Evropske komisije za proizvod;
11. neposredni vpliv pomeni vpliv proizvodov, ki za delovanje rabijo energijo;
12. podatkovna kartica proizvoda je standardna preglednica podatkov v zvezi s proizvodom;
13. posredni vpliv pomeni vpliv proizvodov, ki za delovanje ne rabijo energije, ampak prispevajo k varčevanju z energijo med uporabo;
14. trgovec je prodajalec na drobno ali druga oseba, ki končnemu uporabniku prodaja proizvode, jih oddaja v najem ali daje na ogled.
3. člen
(zahteve v zvezi s podatki)
(1) Proizvodi, ki so dani na trg ali v uporabo, v najem ali so dani na ogled neposredno ali posredno prek sredstev za prodajo na daljavo, vključno z internetom, in so namenjeni končnemu uporabniku, morajo biti opremljeni z energijsko nalepko (v nadaljnjem besedilu: nalepka) in podatkovno kartico proizvoda. Na nalepki in podatkovni kartici proizvoda morajo biti navedeni podatki, ki se nanašajo na rabo električne ali drugih oblik energije, navedba drugih virov med uporabo proizvoda ter dodatni podatki v skladu z delegirano uredbo.
(2) Oglas za proizvode iz prejšnjega odstavka, pri katerem so objavljene informacije v zvezi z energijo ali ceno, mora vključevati tudi podatek o razredu energijske učinkovitosti proizvoda.
(3) Tehnični promocijski material o proizvodu, v katerem so opisani specifični tehnični parametri proizvoda, kot so tehnični priročniki in prospekti v tiskani obliki ali na spletu, mora končnim uporabnikom zagotoviti potrebne podatke o rabi energije ali vključevati podatek o razredu energijske učinkovitosti proizvoda.
(4) Podatki iz prvega odstavka tega člena se morajo zagotoviti tudi za že vgrajene ali nameščene proizvode, če tako zahteva delegirana uredba.
4. člen
(odgovornost dobaviteljev in distributerjev)
(1) Dobavitelj proizvoda:
a) izdela tehnično dokumentacijo, ki zadostuje za oceno točnosti podatkov, ki jih vsebujeta nalepka in podatkovna kartica proizvoda;
b) odgovarja za točnost podatkov na nalepki in podatkovni kartici proizvodov, ki jih dobavlja.
(2) Dobavitelj ali distributer proizvoda:
a) zagotovi, da je proizvod, ki je dan na trg, v uporabo oziroma je dostopen na trgu, opremljen z nalepko in podatkovno kartico proizvoda v skladu s to uredbo in delegirano uredbo;
b) pošlje elektronsko različico tehnične dokumentacije na zahtevo nadzornega organa ali Evropske komisije v desetih delovnih dneh po prejetju take zahteve;
c) trgovcem brezplačno in pravočasno zagotovi nalepke in podatkovne kartice proizvoda;
č) vključi standardne podatke s podatkovne kartice proizvoda v prospekte o proizvodih, ali kadar to ni mogoče, v drugo gradivo, ki je priloženo proizvodu.
(3) Podatki na nalepki in podatkovni kartici so javni.
5. člen
(tehnična dokumentacija)
Tehnična dokumentacija mora vsebovati zlasti:
a) splošen opis proizvoda;
b) rezultate opravljenih projektnih izračunov;
c) poročila o preskusih;
č) sklice, ki omogočajo identifikacijo modelov, kadar se uporabijo vrednosti za podobne modele.
6. člen
(odgovornost trgovcev)
Trgovci morajo proizvode, ki se prodajajo končnemu uporabniku, jasno, vidno in čitljivo opremiti z nalepkami. Podatki s podatkovne kartice proizvoda se vključijo v prospekt o proizvodu ali drugo gradivo, ki je priloženo proizvodu, ko se ta proda končnemu uporabniku.
7. člen
(prodaja na daljavo in druge oblike prodaje)
Če so proizvodi ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke po pošti, s kataloško prodajo, prek interneta, telefonske prodaje ali na drug način, ko končni uporabnik pred nakupom ne more videti proizvoda razstavljenega, mora biti končni uporabnik seznanjen s podatki o proizvodu, navedenimi na nalepki proizvoda in podatkovni kartici, preden proizvod kupi.
8. člen
(prosti pretok)
(1) Proizvodi, ki izpolnjujejo zahteve te uredbe in delegirane uredbe, se ne smejo prepovedati, omejevati ali ovirati pri njihovem dajanju na trg ali v uporabo.
(2) Dokler se ne dokaže nasprotno, se šteje, da podatki na nalepki in podatkovni kartici ustrezajo zahtevam te uredbe in delegirani uredbi. Če obstaja dvom o točnosti podatkov, navedenih na nalepki oziroma podatkovni kartici, lahko nadzorni organ od dobavitelja zahteva, da zagotovi dokazila o točnosti podatkov.
9. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo (Uradni list RS, št. 50/12 in 17/14 – EZ-1).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-30/2014
Ljubljana, dne 3. septembra 2014
EVA 2014-2430-0050
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti