Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2014 z dne 5. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2014 z dne 5. 9. 2014

Kazalo

2739. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-H), stran 7385.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-H),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. avgusta 2014.
Št. 003-02-8/14-2
Ljubljana, dne 5. septembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZVRS-H)
1. člen
V Zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»V vladi so ministrice ali ministri (v nadaljevanju: ministri) za:
– zunanje zadeve,
– notranje zadeve,
– obrambo,
– finance,
– gospodarski razvoj in tehnologijo,
– pravosodje,
– javno upravo,
– delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
– zdravje,
– izobraževanje, znanost in šport,
– infrastrukturo,
– kulturo,
– kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
– okolje in prostor.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vlada ima v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) ministra brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Poleg ministra brez resorja iz prejšnjega odstavka ima lahko vlada največ dva ministra brez resorja, ki pomagata predsedniku vlade pri usklajevanju dela in opravljanju njegove funkcije v okviru danih pooblastil.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Šteje se, da je vlada nastopila funkcijo, če je imenovanih več kot dve tretjini ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja. Predsednik vlade mora v desetih dneh po nastopu funkcije vlade predlagati še neimenovane ministre, oziroma obvestiti Državni zbor, katere resorje bo začasno, vendar ne dlje kot za tri mesece, prevzel sam ali jih poveril drugemu ministru.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13 in 12/14; v nadaljnjem besedilu: Zakon o državni upravi) se uskladi z določbami tega zakona najkasneje v 90-ih dneh, od dne, ko prisežejo ministri, imenovani po tem zakonu.
Z dnem, ko prisežejo pristojni ministri, pa do dne uveljavitve Zakona o državni upravi iz prejšnjega odstavka nadaljujejo z delom, kot isti proračunski uporabnik:
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor kot Ministrstvo za infrastrukturo z delovnim področjem Ministrstva za infrastrukturo in prostor, razen delovnega področja prostora in stanovanjske politike, kot ju določa 38. člen Zakona o državni upravi;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje kot Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z delovnim področjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje, razen delovnega področja varovanja okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda, podnebnih sprememb, javnih služb varstva okolja, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, varstva pred ionizirajočimi sevanji, odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo, kot jih določa 32. člen Zakona o državni upravi.
Z dnem, ko prisežejo pristojni ministri, pa do dne uveljavitve Zakona o državni upravi iz prvega odstavka tega člena preide:
– del delovnega področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki se nanaša socialno podjetništvo, v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo;
– del delovnega področja Ministrstva za notranje zadeve, ki se nanaša na javno upravo, sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistem javnih uslužbencev, plačni sistem v javnem sektorju, volilno in referendumsko zakonodajo, sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka, upravno poslovanje, elektronsko poslovanje javne uprave, dostop do informacij javnega značaja, delovanje nevladnih organizacij, lokalno samoupravo, kakovost javne uprave, boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, v pristojnost Ministrstva za javno upravo;
– del delovnega področja Ministrstva za pravosodje, ki se nanaša na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb, sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, načrtovanje in koordiniranje prostorskih potreb pravosodnih organov in organov državne uprave, vodenje investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave oziroma za potrebe posameznega organa državne uprave na podlagi pooblastila in druge naloge na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu z zakonom ali aktom vlade, v pristojnost Ministrstva za javno upravo.
Z dnem, ko prisežejo pristojni ministri, se ustanovi:
– Ministrstvo za okolje in prostor in s tem dnem pridobi status proračunskega uporabnika. Ministrstvo opravlja naloge s področja varovanja okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda, podnebnih sprememb, javnih služb varstva okolja, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, varstva pred ionizirajočimi sevanji, odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge s področja prostora in stanovanjske politike.
– Ministrstvo za javno upravo in s tem dnem pridobi status proračunskega uporabnika. Ministrstvo opravlja naloge s področja javne uprave, sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega sistema v javnem sektorju, volilne in referendumske zakonodaje, političnega sistema, sistemskega urejanja splošnega upravnega postopka, upravnega poslovanja, elektronskega poslovanja javne uprave, dostopa do informacij javnega značaja, delovanja nevladnih organizacij, lokalne samouprave, kakovosti javne uprave, boljše zakonodaje ter odprave administrativnih ovir in naloge s področja sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb ter naloge na področju sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb pravosodnih organov in organov državne uprave, vodenja investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave oziroma za potrebe posameznega organa državne uprave na podlagi pooblastila in druge naloge na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu z zakonom ali aktom vlade.
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstev se morajo uskladiti s tem zakonom najkasneje do 1. januarja 2015. Najkasneje do tega datuma pristojna ministrstva iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena prevzamejo naloge v skladu s tem zakonom, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo, prostore in pravice proračunske porabe.
Kandidati za ministra za javno upravo, ministra za okolje in prostor, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministra za notranje zadeve, ministra za pravosodje, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ministra za infrastrukturo se predstavijo delovnim telesom Državnega zbora Republike Slovenije za tista delovna področja, na katerih bodo v skladu z Zakonom o državni upravi in določbami drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena opravljali funkcijo ministra.
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo in okolje, minister za notranje zadeve, minister za infrastrukturo in prostor, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter minister za pravosodje nadaljujejo z opravljanjem tekočih poslov do zaprisege nove Vlade Republike Slovenije.
4. člen
Do začetka uporabe rebalansa proračuna države, sprememb proračuna države oziroma novega proračuna države se sredstva za delovanje prenesenih delovnih področij in novoustanovljenih ministrstev zagotavljajo v okviru ministrstev, katerih del so bila ta delovna področja do uveljavitve tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-12/14-26/18
Ljubljana, dne 28. avgusta 2014
EPA 9-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti