Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2014 z dne 22. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2014 z dne 22. 8. 2014

Kazalo

2692. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2013, stran 7271.

Občinski svet Občine Velika Polana je na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 107/10 in 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) na 27. izredni seji dne 29. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2013
1. člen
Proračun Občine Velika Polana za leto 2013 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        | (zneski so|
|   |                       |   v EUR)|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       | 1.814.268|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.236.672|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      |  991.549|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK       |  836.059|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE           |  149.205|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO          |   6.247|
|   |IN STORITVE                 |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |706 DRUGI DAVKI               |     38|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   |  245.123|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU           |   42.288|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA           |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |712 DENARNE KAZNI              |     30|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA        |   58.478|
|   |IN STORITEV                 |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         |  144.327|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |TRANSFERNI PRIHODKI (74)           |  577.596|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)        |  577.596|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH      |  149.172|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ          |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA |  428.424|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         | 2.107.681|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)     |  614.189|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    |  165.828|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV          |   26.707|
|   |ZA SOCIALNO VARNOST             |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       |  420.842|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |    812|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)      |  292.076|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |410 SUBVENCIJE                |   10.934|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM          |  143.261|
|   |IN GOSPODINJSTVOM              |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN   |   48.693|
|   |USTANOVAM                  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      |   89.188|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         | 1.189.239|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV    | 1.189.239|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)        |   12.177|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |431 INVESTICISJKI TRANSFERI PRAVNIM IN    |   12.177|
|   |FIZIČNIM OSEBAM               |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI (PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ (I-II.)  |  293.413|
|   |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)    |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|B.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|75  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)        |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|44  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0|
|   |DELEŽEV (440+441)              |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |440 DANA POSOJILA              |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |      |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA              |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|50  |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)         |  324.843|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|500 |DOMAČE ZADOLŽEVANJE             |  324.843|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|55  |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)       |   39.132|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         |   39.132|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+ |   –7.702|
|   |VII.–II.–V.–VIII.)              |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- VIII.)       |  285.711|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)        |  293.413|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH          | 307.376,65|
|   |OB KONCU PRETEKLEGA             |      |
|   |LETA 31. 12. 2012              |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja), posebni del proračuna so priloge tega odloka in se objavijo na oglasni deski občine.
2. člen
Sredstva na računih na dan 31. 12. 2013 v znesku 256.257,98 EUR se prenesejo v proračun Občine Velika Polana za leto 2014.
3. člen
Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 09-27/14-I OS
Velika Polana, dne 29. julija 2014
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina