Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25. 7. 2014

Kazalo

2525. Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije, stran 6529.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije
1. člen
Ta uredba določa finančne urade Finančne uprave Republike Slovenije, območje in sedež Generalnega finančnega urada in finančnih uradov ter razmejitev nalog med njimi.
2. člen
Generalni finančni urad ima sedež v Ljubljani.
3. člen
(1) Finančni uradi Finančne uprave Republike Slovenije so:
1. Finančni urad Brežice s sedežem v Brežicah za območja upravnih enot: Brežice, Krško in Sevnica;
2. Finančni urad Celje s sedežem v Celju za območja upravnih enot: Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Žalec;
3. Finančni urad Dravograd s sedežem v Dravogradu za območja upravnih enot: Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec;
4. Finančni urad Hrastnik s sedežem v Hrastniku za območja upravnih enot: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi;
5. Finančni urad Kočevje s sedežem v Kočevju za območji upravnih enot: Kočevje in Ribnica;
6. Finančni urad Koper s sedežem v Kopru za območja upravnih enot: Izola, Koper, Piran in Sežana;
7. Finančni urad Kranj s sedežem v Kranju za območja upravnih enot: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič;
8. Finančni urad Ljubljana s sedežem v Ljubljani za območja upravnih enot: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Litija, Ljubljana, Logatec in Vrhnika;
9. Finančni urad Maribor s sedežem v Mariboru za območja upravnih enot: Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše in Slovenska Bistrica;
10. Finančni urad Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti za območja upravnih enot: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota;
11. Finančni urad Nova Gorica s sedežem v Novi Gorici za območja upravnih enot: Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin;
12. Finančni urad Novo mesto s sedežem v Novem mestu za območja upravnih enot: Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje;
13. Finančni urad Postojna s sedežem v Postojni za območji upravnih enot: Ilirska Bistrica in Postojna;
14. Finančni urad Ptuj s sedežem na Ptuju za območji upravnih enot: Ormož in Ptuj;
15. Finančni urad Velenje s sedežem v Velenju za območji upravnih enot: Mozirje in Velenje;
16. Posebni finančni urad s sedežem v Ljubljani za območje celotne Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek naloge s področja carinskih, trošarinskih, okoljskih, prometnih in kmetijskih predpisov opravljajo:
1. Finančni urad Celje tudi za območji Finančnega urada Hrastnik in Finančnega urada Velenje,
2. Finančni urad Postojna tudi za območje upravne enote Sežana,
3. Finančni urad Ljubljana tudi za območja Finančnega urada Kočevje in Finančnega urada Novo mesto ter upravnih enot Kranj in Škofja Loka in
4. Finančni urad Maribor tudi za območje Finančnega urada Ptuj.
4. člen
Naloge Generalnega finančnega urada so:
1. finančni nadzor:
– davčni inšpekcijski nadzor na področju transfernih cen;
2. finančna preiskava;
3. odločanje v upravnem postopku:
– kadar se ugotavlja zastaranje pravice do vračila preveč plačanega davka za obveznosti, ki se vodijo v knjigovodski evidenci Generalnega finančnega urada, in odpisuje davek na tej podlagi;
– kadar se ugotavlja zastaranje pravice do izterjave davka zaradi poteka absolutnega zastaralnega roka terjatev, ki se vodijo v knjigovodski evidenci Generalnega finančnega urada, in odpisuje davek na tej podlagi;
– odločanje o obročnem plačilu davka za terjatve, ki se vodijo v knjigovodski evidenci Generalnega finančnega urada, na podlagi drugega odstavka 103. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU in 40/14 – ZIN-B; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2);
– sestava in odprema informativnega izračuna dohodnine v skladu s tretjim odstavkom 267. člena ZDavP-2;
4. odločanje v drugih upravnih postopkih po predpisih, za izvajanje katerih je pristojna finančna uprava:
– izdajanje dovoljenj za poenostavljeno potrjevanje porekla blaga in uvrstitev blaga za evidentiranje izvoza celovitega industrijskega obrata;
– izdajanje licenc in dovoljenj za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah;
– izdajanje odločb o zahtevah za ukrepanje pri uveljavljanju pravic intelektualne lastnine;
– izdajanje soglasij za posege v prostor in spremembe na objektih, ki vplivajo na izvajanje carinskega nadzora;
5. odločanje v postopku o prekršku, po predpisih za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna finančna uprava:
– pri opravljanju nalog Generalnega finančnega urada;
6. sodelovanje in izmenjava podatkov z organi Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), pristojnimi organi držav članic EU in pristojnimi organi drugih držav ter sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in strokovnimi združenji z delovnega področja finančne uprave;
7. sklepanje vnaprejšnjih cenovnih sporazumov in sporazumov o načinu izmenjave podatkov s področja dela finančne uprave;
8. podelitev statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti;
9. zbiranje, preverjanje, analiziranje, hramba statističnih podatkov o blagovni menjavi s tretjimi državami ter posredovanje teh podatkov organu, pristojnemu za državno statistiko;
10. obveščanje zavezancev o izvajanju predpisov;
11. proučevanje in analiziranje delovanja sistema obveznih dajatev ter zagotavljanje obvladovanj tveganj;
12. spremljanje izvajanja predpisov iz pristojnosti finančne uprave in učinkov posameznih rešitev z vnaprej določenimi merili;
13. opravljanje računovodskih in finančnih nalog pri pobiranju obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki se vodijo v evidencah Generalnega finančnega urada;
14. opravljanje drugih nalog, zlasti izdajanje zavezujočih informacij, razkrivanje podatkov s področja dela finančne uprave, vzpostavitev, organizacija, vzdrževanje, vodenje in povezovanje registra in drugih evidenc s področja dela finančne uprave, spremljanje in nadziranje prejetih državnih pomoči, opravljanje nalog povezovalnega organa s področja ribiške politike in izvajanje fizikalno-kemičnih analiz blaga za potrebe finančne uprave.
5. člen
Naloge finančnih uradov so:
1. odmera in obračun obveznih dajatev;
2. carinjenje blaga;
3. finančni nadzor, razen nalog iz 1. točke prejšnjega člena;
4. nadzor nad prirejanjem iger na srečo;
5. nadzor nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na območje ali z območja EU;
6. nadzor nad vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi ter predpisi, s katerimi so določeni posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja kulturne dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine ter ukrepi trgovinske politike;
7. odločanje v upravnem postopku, razen nalog iz 3. točke prejšnjega člena;
8. izvršba;
9. odločanje v drugih upravnih postopkih po predpisih, za izvajanje katerih je pristojna finančna uprava, razen nalog iz 4. točke prejšnjega člena;
10. odločanje v postopku o prekršku, po predpisih za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna finančna uprava:
– pri opravljanju nalog finančnega urada;
11. izvajanje ukrepov zunanjetrgovinske in skupne kmetijske in ribiške politike, za izvajanje katerih je pooblaščena finančna uprava;
12. hramba, prodaja in uničenje zaseženega, odvzetega, odstopljenega ali najdenega blaga ter nadzor nad uničenjem blaga;
13. zbiranje, preverjanje, analiziranje, hramba statističnih podatkov o blagovni menjavi z državami članicami EU ter posredovanje teh podatkov organu, pristojnemu za državno statistiko;
14. opravljanje računovodskih in finančnih nalog pri pobiranju obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki se vodijo v evidencah finančnih uradov;
15. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom ali drugim predpisom.
6. člen
(1) Naloge iz prejšnjega člena, razen nalog s področja carinskih, trošarinskih, okoljskih, prometnih in kmetijskih predpisov, opravlja finančni urad, pri katerem je zavezanec vpisan v davčni register.
(2) Če zavezanec ni vpisan v davčni register, opravlja naloge iz prejšnjega odstavka finančni urad, na območju katerega je nastala oziroma bi lahko nastala davčna obveznost.
(3) Naloge s področja obdavčitve dohodka iz dejavnosti in prispevkov za socialno varnost opravlja za samostojne podjetnike posameznike in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, finančni urad po sedežu dejavnosti.
(4) O vračilu preveč odtegnjenega in plačanega davka od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov po 383.d členu ZDavP-2 odloča finančni urad, pri katerem je plačnik davka vpisan v davčni register.
(5) Naloge s področja trošarinskih in okoljskih predpisov opravlja finančni urad po sedežu ali stalnem prebivališču trošarinskega ali okoljskega zavezanca oziroma upravičenca do vračila trošarine, razen če predpisi določajo drugače.
(6) Carinjenje blaga, ki je vneseno iz tretje države ali bo izneseno v tretjo državo po cevovodih, plinovodih, daljnovodih in vodovodih, se izvaja pri finančnem uradu po sedežu uvoznika oziroma izvoznika tega blaga. Če uvoznik oziroma izvoznik nima sedeža v Republiki Sloveniji, se carinjenje blaga izvede pri finančnem uradu, ki opravlja naloge na območju kraja opravljanja dejavnosti uvoznika oziroma izvoznika v Republiki Sloveniji.
7. člen
(1) Ne glede na 3. člen te uredbe posamezen finančni urad opravlja naloge za območje celotne Republike Slovenije, in sicer:
1. Finančni urad Brežice:
a) odmera, obračun in finančni nadzor davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) od storitev prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu;
b) finančni nadzor v zvezi s preverjanjem carinske vrednosti in dokazil o poreklu blaga na zaprosilo carinskih administracij tretjih držav in
c) odločanje v postopku o prekršku v skladu z zakonom, ki ureja delovni čas in obvezni počitek mobilnih delavcev ter zapisovalno opremo v cestnih prevozih.
2. Finančni urad Celje:
a) izvršba drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki se izterjujejo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, zakonom, ki ureja upravne takse, in zakonom, ki ureja brezplačno pravno pomoč, ter drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje finančna uprava po drugih predpisih;
b) izdajanje enotnih dovoljenj za poenostavljene postopke (EDPP) in
c) izdajanje dovoljenj za poenostavljene carinske postopke, za poenostavitve v tranzitnih postopkih, razen za tiste poenostavitve v tranzitnih postopkih, za katere je v tem členu določeno, da nalogo opravlja drug finančni urad, in za pooblaščenega pošiljatelja za poenostavljeno dokazovanje skupnostnega statusa blaga.
3. Finančni urad Dravograd:
odločanje o vračilu trošarine za komercialni prevoz upravičencem s sedežem v drugih državah članicah EU ali s sedežem v državah članicah EFTE.
4. Finančni urad Koper:
izdajanje dovoljenj za poenostavitve v tranzitnih postopkih za prevoz blaga po morju ter za elektronsko dokazovanje skupnostnega statusa blaga za ladijske družbe.
5. Finančni urad Kranj:
a) upravljanje sistema kvot in podatkovne zbirke TARIC ter izdajanje listin, potrebnih pri uvozu določenega blaga, ki je predmet količinskega nadzora ali količinskih omejitev, za registracijo oseb iz tretjih držav v Republiki Sloveniji ter dodeljevanje številk EORI in
b) odmera, obračun in finančni nadzor okoljskih dajatev iz pristojnosti finančne uprave, razen okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.
6. Finančni urad Ljubljana:
a) odločanje o vračilu DDV davčnim zavezancem s sedežem v drugi državi članici oziroma s sedežem v tretji državi;
b) odmera, obračun in finančni nadzor DDV s področja posebne ureditve za elektronsko opravljene storitve, ki jih davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj EU, opravi osebam, ki niso davčni zavezanci znotraj EU (eVAT);
c) izdajanje dovoljenj za poenostavitve v tranzitnih postopkih za prevoz blaga po železnici, v velikih zabojnikih, po zraku ali za gibanje po cevovodih;
č) izdajanje potrdil za pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO) in
d) odločanje o oprostitvah in vračilu davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, institucije in organe EU ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.
7. Finančni urad Maribor:
izvršba drugih denarnih nedavčnih obveznosti iz naslova glob, stroškov postopka in odločb o odvzemu premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska, ki se izterjujejo v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, in jih izreka ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, oziroma policija.
8. Finančni urad Murska Sobota:
a) odmera in obračun proizvodnih dajatev za sladkor;
b) izvršba drugih denarnih nedavčnih obveznosti iz naslova glob, stroškov postopka in odločb o odvzemu premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska, ki se izterjujejo v skladu z zakonom, ki ureja prekrške;
c) finančni nadzor v zvezi s sistemom potrebne skrbnosti v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, in
č) finančni nadzor blaga skupne kmetijske politike v skladu z uredbo, ki ureja pregled transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega in jamstvenega sklada, s strani držav članic.
9. Finančni urad Nova Gorica:
a) zbiranje, preverjanje, analiziranje, hramba in posredovanje statističnih podatkov o blagovni menjavi med državami članicami EU;
b) izdajanje dovoljenj za uporabo skupnega zavarovanja v tranzitnih postopkih in opustitev zavarovanja v tranzitnih postopkih ter
c) odmera, obračun, finančni nadzor ter zaključevanje nepravilno zaključenih in nezaključenih tranzitnih postopkov ter nerazbremenjenih zvezkov ATA.
10. Finančni urad Postojna:
izvršba drugih denarnih nedavčnih obveznosti iz naslova denarnih kazni, ki se izterjujejo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, denarnih kazni, stroškov postopka in odvzema premoženjske koristi v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, sodnih taks v skladu z zakonom, ki ureja sodne takse, ter stroškov privedbe v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij.
(2) Posebni finančni urad opravlja naloge iz 5. člena te uredbe, razen nalog s področja carinskih, trošarinskih, okoljskih, prometnih in kmetijskih predpisov, za banke, hranilnice, zavarovalnice, družbe, ki prirejajo trajne klasične igre na srečo in posebne igre na srečo, ter družbe, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnih salonih, borze, borznoposredniške družbe, investicijske družbe, družbe za upravljanje, pokojninske družbe in klirinško-depotne družbe.
(3) Posebni finančni urad opravlja naloge iz 5. člena te uredbe, razen nalog s področja carinskih, trošarinskih, okoljskih, prometnih in kmetijskih predpisov, za gospodarske družbe, katerih skupni prihodki so v preteklem davčnem letu presegli 50 milijonov eurov.
(4) Višina skupnih prihodkov iz prejšnjega odstavka se ugotavlja na dan 1. julija tekočega leta.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena Posebni finančni urad opravlja naloge iz drugega odstavka tega člena tudi za gospodarske družbe, ki ne izpolnjujejo več pogojev iz tretjega odstavka tega člena, še tri leta po prenehanju izpolnjevanja pogoja.
(6) Posebni finančni urad odloča o vračilu preveč odtegnjenega in plačanega davka od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov po 383.d členu ZDavP-2, ki ga je izračunal, odtegnil in plačal plačnik davka iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Ne glede na 3. člen te uredbe se od 1. avgusta do 31. decembra 2014 za finančne urade štejejo:
1. Davčni urad Brežice s sedežem v Brežicah za območja upravnih enot: Brežice, Krško in Sevnica;
2. Davčni urad Celje s sedežem v Celju za območja upravnih enot: Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Žalec;
3. Davčni urad Dravograd s sedežem v Dravogradu za območja upravnih enot: Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec;
4. Davčni urad Hrastnik s sedežem v Hrastniku za območja upravnih enot: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi;
5. Davčni urad Kočevje s sedežem v Kočevju za območji upravnih enot: Kočevje in Ribnica;
6. Davčni urad Koper s sedežem v Kopru za območja upravnih enot: Izola, Koper, Piran in Sežana;
7. Davčni urad Kranj s sedežem v Kranju za območja upravnih enot: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič;
8. Davčni urad Ljubljana s sedežem v Ljubljani za območja upravnih enot: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Litija, Ljubljana, Logatec in Vrhnika;
9. Davčni urad Maribor s sedežem v Mariboru za območja upravnih enot: Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše in Slovenska Bistrica;
10. Davčni urad Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti za območja upravnih enot: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota;
11. Davčni urad Nova Gorica s sedežem v Novi Gorici za območja upravnih enot: Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin;
12. Davčni urad Novo mesto s sedežem v Novem mestu za območja upravnih enot: Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje;
13. Davčni urad Postojna s sedežem v Postojni za območji upravnih enot: Ilirska Bistrica in Postojna;
14. Davčni urad Ptuj s sedežem na Ptuju za območji upravnih enot: Ormož in Ptuj;
15. Davčni urad Velenje s sedežem v Velenju za območji upravnih enot: Mozirje in Velenje;
16. Posebni davčni urad s sedežem v Ljubljani za območje celotne Republike Slovenije;
17. Carinski urad Brežice s sedežem na Obrežju za območja upravnih enot: Brežice, Krško in Sevnica;
18. Carinski urad Celje s sedežem v Celju za območja upravnih enot: Celje, Hrastnik, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Velenje, Zagorje ob Savi in Žalec;
19. Carinski urad Dravograd s sedežem v Dravogradu za območja upravnih enot: Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec;
20. Carinski urad Jesenice s sedežem na Jesenicah za območja upravnih enot: Jesenice, Radovljica in Tržič;
21. Carinski urad Koper s sedežem v Kopru za območja upravnih enot: Izola, Koper in Piran;
22. Carinski urad Ljubljana s sedežem v Ljubljani za območja upravnih enot: Cerknica, Črnomelj, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Kranj, Litija, Ljubljana, Logatec, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Škofja Loka, Trebnje in Vrhnika;
23. Carinski urad Maribor s sedežem v Mariboru za območja upravnih enot: Lenart, Maribor, Pesnica, Ptuj, Ruše in Slovenska Bistrica;
24. Carinski urad Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti za območja upravnih enot: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota in Ormož;
25. Carinski urad Nova Gorica s sedežem v Vrtojbi za območja upravnih enot: Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin;
26. Carinski urad Sežana s sedežem v Sežani za območja upravnih enot: Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana.
9. člen
(1) Naloge davčnih uradov, ki se v skladu s prejšnjim členom štejejo za finančne urade, so:
1. odmera in obračun obveznih dajatev;
2. finančni nadzor;
3. nadzor nad prirejanjem iger na srečo;
4. odločanje v upravnem postopku;
5. izvršba;
6. odločanje v postopku o prekršku, po predpisih za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna finančna uprava:
– pri opravljanju nalog finančnih uradov;
7. hramba in prodaja zaseženega, odvzetega, odstopljenega ali najdenega blaga;
8. obveščanje zavezancev o izvajanju predpisov;
9. opravljanje računovodskih in finančnih nalog pri pobiranju obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki se vodijo v evidencah finančnih uradov;
10. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom ali drugim predpisom, ki vključujejo vzdrževanje podatkov registra in drugih evidenc s področja dela finančne uprave.
(2) Naloge carinskih uradov, ki se v skladu s prejšnjim členom štejejo za finančne urade, so:
1. odmera in obračun obveznih dajatev;
2. carinjenje blaga;
3. finančni nadzor;
4. nadzor nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na območje ali z območja EU;
5. nadzor nad vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi ter predpisi, s katerimi so določeni posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja kulturne dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine ter ukrepi trgovinske politike;
6. izvršba;
7. odločanje v upravnem postopku;
8. odločanje v drugih upravnih postopkih po predpisih, za izvajanje katerih je pristojna finančna uprava;
9. odločanje v postopku o prekršku, po predpisih za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna finančna uprava:
– pri opravljanju nalog finančnih uradov;
10. izvajanje ukrepov zunanjetrgovinske in skupne kmetijske in ribiške politike, za izvajanje katerih je pooblaščena finančna uprava;
11. hramba, prodaja in uničenje zaseženega, odvzetega, odstopljenega ali najdenega blaga ter nadzor nad uničenjem blaga;
12. zbiranje, preverjanje, analiziranje, hramba statističnih podatkov o blagovni menjavi z državami članicami EU ter posredovanje teh podatkov organu, pristojnemu za državno statistiko;
13. obveščanje zavezancev o izvajanju predpisov;
14. opravljanje računovodskih in finančnih nalog pri pobiranju obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki se vodijo v evidencah finančnih uradov;
15. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom ali drugim predpisom, ki vključujejo vzdrževanje podatkov registra in drugih evidenc s področja dela finančne uprave.
10. člen
Od 1. avgusta do 31. decembra 2014 opravljajo naloge finančnih uradov iz 7. člena te uredbe:
– Carinski urad Brežice naloge Finančnega urada Brežice;
– Carinski urad Celje naloge Finančnega urada Celje;
– Carinski urad Dravograd naloge Finančnega urada Dravograd;
– Carinski urad Jesenice naloge Finančnega urada Kranj;
– Carinski urad Koper naloge Finančnega urada Koper;
– Carinski urad Ljubljana naloge Finančnega urada Ljubljana, razen nalog iz a) in b) 6. točke prvega odstavka 7. člena te uredbe;
– Carinski urad Maribor naloge Finančnega urada Maribor;
– Carinski urad Murska Sobota naloge Finančnega urada Murska Sobota;
– Carinski urad Nova Gorica naloge Finančnega urada Nova Gorica;
– Carinski urad Sežana naloge Finančnega urada Postojna;
– Davčni urad Ljubljana naloge Finančnega urada Ljubljana iz a) in b) 6. točke prvega odstavka 7. člena te uredbe.
11. člen
Z dnem začetka uporabe te uredbe se prenehata uporabljati:
– Uredba o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 142/04, 4/05, 120/05, 63/08, 51/10, 109/12 in 25/14 – ZFU) in
– Uredba o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (Uradni list RS, št. 45/04, 96/05, 120/05, 66/06, 31/08, 48/09, 42/10, 63/10, 71/11, 90/11, 2/13, 51/13 in 25/14 – ZFU).
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2014.
Št. 00712-24/2014
Ljubljana, dne 24. julija 2014
EVA 2013-1611-0186
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti