Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2433. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016, stran 6225.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016
1. člen
V Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016 (Uradni list RS, št. 6/14) se v četrtem odstavku 2. člena ter 21. in 22. členu povsod črta besedilo »in čebeljih pridelkov«.
2. člen
V 8. členu se šestindvajseta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sredstva za prevoz čebel na pašo,«.
3. člen
V prvem odstavku 10. člena se črta šesta alineja.
V tretjem odstavku se črta besedilo »2011–2013 ali«.
4. člen
V 12. členu se v tretji alineji beseda »posode« nadomesti z besedo »posoda«, beseda »ustrezajo« pa z besedo »ustreza«.
V četrti alineji se beseda »točila« nadomesti z besedo »točilo«.
5. člen
V prvem odstavku 14. člena se tretja alineja spremeni tako, se glasi:
»– ima pisno soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje tega ukrepa, če pri oddaji vloge še ni dopolnil 18 let,«.
Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– je pred oddajo vloge pridobil certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali opravil najmanj 35-urni začetni tečaj čebelarjenja, ki ga je v obdobju 2008–2012 pripravila in izvedla Javna svetovalna služba v čebelarstvu, v letu 2013 izbrani ponudnik na podlagi operativnega programa zatiranja varoze za leto 2013, v obdobju 2014–2016 pa izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanje na področju čebelarstva iz 16. člena te uredbe, in se udeležil izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je v obdobju 2008–2013 pripravil in izvedel VF NVI, v obdobju 2014–2016 pa izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa izobraževanja na področju zdravstvenega varstva čebel iz 18. člena te uredbe.«.
6. člen
Za drugim odstavkom 46. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Upravičenec mora uporabljati opremo, ki jo je prejel v okviru ukrepa iz 8. in 12. člena te uredbe, še najmanj pet let po izplačilu sredstev, in sicer izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tej uredbi dodeljena.
(4) Upravičenec mora agenciji, ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogočiti kontrolo na kraju samem.«.
7. člen
V prvem odstavku 48. člena se črta besedilo »pred izplačilom sredstev za posamezen ukrep iz te uredbe«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(1) Postopki, začeti na podlagi javnega razpisa, objavljenega na podlagi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016 (Uradni list RS, št. 6/14), se dokončajo v skladu z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016 (Uradni list RS, št. 6/14).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v postopkih iz prejšnjega odstavka uporabljajo določbe spremenjenega 14. člena in spremenjenega 46. člena uredbe.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-35/2014
Ljubljana, dne 17. julija 2014
EVA 2014-2330-0171
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti