Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2340. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015, stran 6062.

Na podlagi tretjega in dvanajstega odstavka 51. člena ter za izvrševanje 49. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in 38/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015
1. člen
V Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14) se v 2. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Odstotek dovoljenega števila oziroma dovoljeno število zaposlenih iz prejšnjega odstavka ne vključuje zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v četrti, peti, sedmi, osmi, deveti in deseti alineji tretjega odstavka 4. člena te uredbe, če predstojnik neposrednega uporabnika proračuna v izhodiščih ne določi drugače.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V tretjem odstavku 4. člena se v napovednem stavku za besedo »osme« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »devete« pa se doda besedilo »in desete«.
V četrti alineji se za besedo »unije« doda besedilo »ali drugih mednarodnih virov«.
V sedmi alineji se za besedo »službe« doda besedilo »in sredstev prejetih donacij«.
V osmi alineji se beseda »in« nadomesti z vejico.
Za deveto alinejo se pred piko dodata vejica in nova deseta alineja, ki se glasi:
»– sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)«.
V četrtem odstavku se v drugi alineji za besedo »osmi« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »deveti« pa se doda besedilo »in deseti«.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V realizacijo kadrovskih načrtov se štejejo:
1. zaposleni za nedoločen čas, od teh se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje,
2. zaposleni za določen čas, od teh se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje,
3. delovna mesta zaposlenih, napotenih v mednarodne civilne misije, mednarodne organizacije, druge organizacije in organe Evropske unije.«.
V četrtem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;«,
v 2. točki se točka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo,«.
4. člen
7. člen se črta.
5. člen
Prilogi 1 in 2 se nadomestita z novima Prilogama 1 in 2, ki sta kot prilogi sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČA
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-24/2014
Ljubljana, dne 10. julija 2014
EVA 2014-1711-0060
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica