Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šentjur, stran 6045.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08), ZPNačrt-A (Uradni list RS, št. 48/12, 57/12 in 97/12 – Odločba US), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08) 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 139/06 – Odločba US, 17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS-1C), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 37/10, 42/11, 62/11), Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 23. redni seji dne 26. junija 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šentjur
1. člen
Vsebina prvega odstavka 30. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 108/11) se spremeni, tako da se glasi:
»(1) V okviru javne službe oskrbe s pitno vodo se uporabnikom zaračunava storitev oskrbe s pitno vodo, ki je sestavljena iz omrežnine in vodarine.«
2. člen
Vsebina 31. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujeta ločeno.«
3. člen
(1) V prvem odstavku 32. člena se za tretjo alinejo dodajo naslednje tri alineje:
»– stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrba s pitno vodo, v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– stroške nadomestil za zmanjšanje odhodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima,
– plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode,«
Dosedanja četrta alineja postane sedma alineja.
(2) V drugem odstavku 32. člena se besedilo »in pretokom Q maks. (m3/h)« črta, preglednica pa se zamenja z novo, in sicer:
+---------------------------+--------------------+
|   PREMER VODOMERA   | FAKTOR OMREŽNINE |
+---------------------------+--------------------+
|    DN < / = 20     |     1     |
+---------------------------+--------------------+
|    20 < DN < 40    |     3     |
+---------------------------+--------------------+
|  40 < / = DN < 50    |     10     |
+---------------------------+--------------------+
|  50 < / = DN < 65    |     15     |
+---------------------------+--------------------+
|  65 < / = DN < 80    |     30     |
+---------------------------+--------------------+
|  80 < / = DN < 100   |     50     |
+---------------------------+--------------------+
|  100 < / = DN < 150   |    100     |
+---------------------------+--------------------+
|   150 < / = DN     |    200     |
+---------------------------+--------------------+
4. člen
Spremeni se 33. člen, tako da se glasi:
»(1) Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe.
(2) V vodarino se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključujejo naslednje skupine:
– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
– splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
– neposredne stroške prodaje,
– stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– druge poslovne odhodke in
– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«
5. člen
V šestem odstavku 34. člena se številka »13« črta in nadomesti s številko »20« ter črta številka »0,6« in nadomesti s številko »1,2«.
6. člen
Črtajo se 35., 36. in 37. člen.
7. člen
Prvi odstavek 38. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo predlaga izvajalec javne službe z elaboratom, ki je izdelan na podlagi uredbe, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, potrjuje pa jih občinski svet.«
8. člen
V 40. členu se besedna zveza »in vodnih povračil« črta.
9. člen
Šesti odstavek 42. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(6) Uporabnik lahko od upravljavca zahteva izredno kontrolo vodomerne naprave. Če vodomer deluje izven meja predpisane točnosti, nosi stroške kontrole upravljavec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.«
10. člen
V 45. členu se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi:
»Zbrani podatki so varovani na podlagi zakona o varovanju osebnih podatkov.«
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2011(2521)
Šentjur, dne 26. junija 2014
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost