Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2331. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur, stran 6043.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 37/10, 42/11 in 62/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), 11. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 108/13), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 23. redni seji dne 26. junija 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 46/08) se v drugem odstavku 2. člena črta 17. točka.
2. člen
V 1. točki četrtega odstavka 4. člena se beseda »štiri« nadomesti z besedo »tri«.
3. člen
V 14. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Uporabnikom se pričnejo zaračunavati stroški odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v naslednjem mesecu po priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje. Uporabnikom iz prejšnjega odstavka tega člena, ki prejmejo obvestilo iz tretjega odstavka 15. člena, se storitev prične zaračunavati po preteku roka navedenega na obvestilu.«
4. člen
Spremeni se naslov 22. člena, tako da se besedilo »(meritve količin in obračun odvajanja)« nadomesti z besedilom »(meritve količin in obračuna odvajanja in čiščenja)«.
Spremeni se drugi odstavek 22. člena tako, da se besedilo četrtega stavka črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Uporabnikom, ko so priključeni na sistem javne kanalizacije ter uporabljajo vodo iz lastnih virov in nimajo vgrajenega vodomera oziroma vgradnja ni mogoča ali ni bilo še nobenega obračuna, vodomer pa je v okvari, se odvajanje in čiščenje odpadne vode obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.«
5. člen
Za 22. členom se dodajo novi 22.a, 22.b, 22.c, 22.d, 22.e in 22.f členi, ki se glasijo:
»22.a člen
(zaračunavanje storitev)
V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe:
– odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
– odvajanja padavinske odpadne vode s streh,
– povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
– čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
– čiščenja padavinske odpadne vode s streh.
Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, so razdeljeni v naslednji skupini:
– gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti,
– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
22.b člen
(elementi cene storitve)
Cena storitve javne službe iz prve in tretje alineje prvega odstavka prejšnjega člena je sestavljena iz omrežnine, cene opravljanja storitev javne službe in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, cena javne službe iz druge, četrte in pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena pa iz omrežnine in cene opravljanja javne službe.
22.c člen
(omrežnina)
Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, in sicer:
– stroški amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
– stroški zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
– odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje in obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.
Omrežnina se določi na letni ravni in se obračuna mesečno v evrih glede na faktor, oblikovan po različnih zmogljivostih vodovodnih priključkov, določenih s premerom vodomera skladno z naslednjo preglednico:
+---------------------------+--------------------+
|   PREMER VODOMERA   | FAKTOR OMREŽNINE |
+---------------------------+--------------------+
|    DN < / = 20    |     1     |
+---------------------------+--------------------+
|    20 < DN < 40    |     3     |
+---------------------------+--------------------+
|   40 < / = DN < 50   |     10     |
+---------------------------+--------------------+
|   50 < / = DN < 65   |     15     |
+---------------------------+--------------------+
|   65 < / = DN < 80   |     30     |
+---------------------------+--------------------+
|   80 < / = DN < 100   |     50     |
+---------------------------+--------------------+
|  100 < / = DN < 150   |    100     |
+---------------------------+--------------------+
|    150 < / = DN    |    200     |
+---------------------------+--------------------+
22.d člen
(stroški izvajanja storitev)
Stroški izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda vključujejo naslednje skupine:
– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
– splošno nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
– neposredne stroške prodaje,
– druge poslovne odhodke,
– donos iz 16. točke 2. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
22.e člen
(cene storitev GJS)
Cene storitev gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda predlaga izvajalec javne službe z eleboratom, katerega vsebino določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, potrjuje pa jih občinski svet.
Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z zakonodajo.
Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno in obračunsko ceno storitev. Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za prihodnje obdobje.
Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene.
22.f člen
(subvencioniranje storitve GJS)
Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči za nižjo ceno, ki se zaračuna uporabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.
Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.«
6. člen
V prvem stavku drugega odstavka 33. člena se črta beseda »štiri« in nadomesti z besedo »tri«.
7. člen
Črta se 43. člen.
8. člen
Spremeni se naslov 59. člena tako, da se v oklepaju zapisani besedi »in tarifni« črtata.
V prvem odstavku 59. člena se črta besedilo »in Tarifni pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije«.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2008
Šentjur, dne 26. junija 2014
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost