Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2320. Odlok o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru, stran 6031.

Na podlagi 14. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1), 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09), petega odstavka 13. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/05, 5/06 in 6/08) in petega odstavka 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/09), sta Mestni svet Mestne občine Ptuj na 40. seji, dne 19. 5. 2014 in Občinski svet Občine Markovci na 15. izredni seji dne 4. 6. 2014 sprejela
O D L O K
o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se določa način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru na območju Mestne občine Ptuj in Občine Markovci.
(2) Ta odlok je hkrati tudi koncesijski akt za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru na območju Mestne občine Ptuj in Občine Markovci (v nadaljevanju: javna služba), s katerim se določijo predmet in pogoji izvajanja izbirne gospodarske javne službe.
3. člen
(pomen izrazov)
Poleg pomenov, določenih v zakonu, imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
– koncedent: Mestna občina Ptuj in Občina Markovci;
– občini: Mestna občina Ptuj in Občina Markovci;
– koncesija: koncesija za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe iz 2. člena tega odloka;
– koncesionar: izvajalec gospodarske javne službe iz 2. člena tega odloka na podlagi podeljene koncesije.
4. člen
(organizacijska zasnova)
Gospodarsko javno službo izvaja na podlagi koncesije koncesionar, ki pridobi koncesijo za izvajanje te javne službe.
II. PREDMET IN NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
(dejavnost javne službe)
Gospodarska javna služba upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru po tem odloku obsega:
– redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, na način, da je omogočeno varno vplutje in izplutje plovil, vkrcavanje in izkrcanje oseb ter varen privez plovil, ter da je zagotovljeno ohranjanje pristaniške infrastrukture v stanju, ki je potrebno za nemoteno opravljanje pristaniških dejavnosti in redno vzdrževanje vstopno izstopnih mest in drugih objektov (boje, obvestilne in opozorilne table) za varnost plovbe v stanju, ki je potrebno za nemoteno delovanje objektov za varnost plovbe in izvedbo potrebnih obnov in zamenjav, kadar posamezni objekt ali naprava ne deluje v skladu s svojim namenom, redni nadzor nad stanjem objektov za varnost plovbe ter redno vzdrževanje plovbne poti,
– redno zbiranje odpadkov s plovil oziroma zagotovitev pogojev za odlaganje odpadkov s plovil ter odpadnih olj v pristaniščih oziroma drugih odpadkov in predmetov,
– določanje pogojev in načina koriščenja pristaniških storitev,
– vodenje evidence začasnih in trajnih uporabnikov,
– vodenje poslovnika za obratovanje in vzdrževanje objektov za rabo voda,
– pobiranje pristojbin od lastnikov plovil za spuščanje plovil v vodo, za stalne ali začasne priveze plovil ter od lastnikov plavajočih naprav v skladu z odlokom, ki določa plovbni režim na reki Dravi in Ptujskem jezeru,
– ostale storitve, ki sodijo v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje navedene javne službe in v skladu s tem odlokom v okvir javne službe.
6. člen
(redno vzdrževanje)
Redno vzdrževanje pristanišča, vstopno izstopnih mest in drugih objektov za varnost plovbe iz prve alineje petega člena tega odloka vključuje:
– redno ugotavljanje stanja pristanišča, vstopno izstopnih mest in drugih objektov za varnost plovbe (boje, obvestilne in opozorilne table) dvakrat tedensko v času, ko je dovoljena plovba, en krat pred začetkom plovbne sezone in en krat po končani plovbni sezoni, kot je terminsko določeno z odlokom, ki določa plovbni režim na reki Dravi in Ptujskem jezeru,
– vzdrževanje potrebnih globin v pristanišču in na plovbni poti, ki so potrebne za varno vplutje in izplutje ter izvajanje varne plovbe na plovbni poti,
– vzdrževanje priobalnih zemljišč v pristanišču in ob vstopno izstopnih mestih na tistih delih, na katere vpliva izvajanje pridobljene vodne pravice, ki vključuje strojno in ročno košnjo zemljišč, obrezovanje dreves in grmovnic, na način, da se v največji možni meri ohrani obstoječa zarast,
– redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture in vstopno izstopnih mest,
– redno vzdrževanje in obnavljanje plovbnih označb na kopnem, v vodi in na mostnih opornikih,
– redno odstranjevanje naplavin, plavja in drugih ovir v vodi, ki bi lahko ogrozile varnost plovbe,
– v primeru onesnaženja voda z nevarnimi snovmi, ki bi bile uporabljene za potrebe obratovanja in vzdrževanja objektov, zagotoviti vse ukrepe za preprečitev širjenja onesnaženja in za odpravo posledic onesnaženja na območju podeljene vodne pravice.
7. člen
(redno zbiranje odpadkov in drugih predmetov)
Koncesionar je v skladu z drugo alinejo petega člena tega odloka dolžan redno zbirati odpadke s plovil oziroma zagotoviti pogoje za odlaganje odpadkov s plovil ter odpadnih olj v pristaniščih oziroma druge odpadke in predmete, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe na tistem delu voda, na katerega vpliva izvajanje vodne pravice občin, jih pravilno deponirati in zagotavljati odvoz na urejeno deponijo.
8. člen
(določanje pogojev in načina koriščenja pristaniških storitev)
(1) Koncesionar v okviru izvajanja javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti določi pogoje in način koriščenja pristaniških storitev, ki so jih dolžni upoštevati in spoštovati uporabniki storitev.
(2) Pogoji in način koriščenja pristaniških storitev se opredelijo v obliki pristaniškega reda, ki ga koncesionar namesti na vidnem mestu v pristanišču.
(3) Pristaniški red potrdita občinski upravi občin.
9. člen
(vodenje evidence začasnih in trajnih uporabnikov)
(1) Koncesionar ves čas trajanja koncesije vodi evidenco začasnih in trajnih uporabnikov pristaniških storitev po lastnikih plovil in vrsti plovil.
(2) Koncesionar je dolžan koncedentu kadarkoli v času trajanja koncesije omogočiti vpogled v evidenco začasnih in trajnih uporabnikov pristaniških storitev.
10. člen
(vodenje poslovnika)
(1) Koncesionar mora ves čas trajanja koncesije voditi poslovnik za obratovanje in vzdrževanje objektov za rabo voda z vidika pogojev za varnost plovbe po celinskih vodah.
(2) Poslovnik mora opredeliti izvajanje pogojev, ki se nanašajo na varstvo voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda ter podrobneje določiti način obratovanja posameznega objekta, ki je predmet koncesije.
11. člen
(pobiranje pristojbin)
(1) Koncesionar ves čas trajanja koncesije pobira pristojbino od lastnikov plovil za spuščanje plovil v vodo, za stalne ali začasne priveze plovil ter od lastnikov plavajočih naprav v skladu z odlokom, ki določa plovbni režim na reki Dravi in Ptujskem jezeru.
(2) Koncesionar pobrano pristojbino zaračunava in sredstva mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec odvaja v proračuna občin v razmerju, kot ga opredeljuje odlok, ki določa plovbni režim na reki Dravi in Ptujskem jezeru.
(3) O pobrani mesečni pristojbini se vodi poročilo, ki vključuje seznam uporabnikov oziroma lastnikov plovil, vrsto plovil in vrsto storitve, ki je bila zaračunana uporabnikom.
(4) Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena je koncesionar dolžan posredovati občinama do 15. v mesecu za pretekli mesec.
12. člen
(splošni pogoji izvajanja javne službe)
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo na način, kot je določen v zakonu, ki ureja plovbo po celinskih vodah in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter v skladu s tem odlokom in odlokom, ki določa plovbni režim na reki Dravi in Ptujskem jezeru.
13. člen
(obseg in način izvajanja nalog)
(1) Naloge javne službe, ki zahtevajo plovbo, lahko koncesionar izvaja le v obdobju, v katerem je v skladu z odlokom, ki določa plovbni režim na reki Dravi in Ptujskem jezeru dovoljena plovba.
(2) Koncesionar izvaja naloge v skladu s predhodno potrjenim mesečnim planom izvajanja javne službe. Plan potrdita občinski upravi Občine Markovci in Mestne občine Ptuj. Način, rok predložitve ter vsebina plana se uredi s koncesijsko pogodbo.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
14. člen
(območje izvajanja javne službe)
Dejavnost javne službe se izvaja na reki Dravi in Ptujskem jezeru na območju Mestne občine Ptuj in Občine Markovci in sicer na plovbnem območju reke Drave in Ptujskega jezera, kot ga določa odlok, ki ureja določitev plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru.
15. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
(1) Storitve javne službe lahko vsak uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo plovbo po celinskih vodah ter v skladu s predpisi Mestne občine Ptuj in Občine Markovci s področja javne službe.
(2) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju izvajanja javne službe.
(3) Uporabniki so dolžni upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano izvajanje storitev javne službe.
IV. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
16. člen
(javno pooblastilo)
(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe prevzema zlasti naslednja javna pooblastila:
– da izvaja javno službo v skladu s predpisi Republike Slovenije, Mestne občine Ptuj ter Občine Markovci koncesijsko pogodbo,
– da upravlja in vzdržuje objekte in naprave, potrebne za izvajanje javne službe, v smislu zakona, ki ureja plovbo po celinskih vodah,
– da prevzema vodenje vseh evidenc, ki so za opravljanje predmetne javne službe potrebne v skladu z veljavnimi predpisi,
– da določa pogoje in način koriščenja pristaniških storitev,
– da vodi poslovnik za obratovanje in vzdrževanje objektov za rabo voda.
(2) Poleg javnih pooblastil iz prvega odstavka tega člena ima koncesionar tudi druga javna pooblastila, ki jih določa oziroma v času trajanja koncesije določi zakon ali podzakonski akti in drugi predpisi.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
17. člen
(pogoji)
(1) Kandidat, ki predloži ponudbo na javni razpis za podelitev koncesije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– pogoje za priznanje osnovne sposobnosti, v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje,
– je registriran za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,
– razpolaga z zadostnim obsegom opreme za delo in vsaj dvema čolnoma za gospodarski namen, z veljavnimi dovoljenji za plovbo po celinskih vodah, pri čemer je vsaj en čoln minimalne moči 160 kW,
– razpolaga z vsaj dvema delavcema z izkušnjami na področju izvajanja koncesije, pri čemer ima vsaj en delavec najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in veljavno potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
– ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana,
– ima poravnane vse obveznosti do obeh občin,
– na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 120 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 30 dni,
– poda izjavo, da bo ves čas koncesijskega razmerja upošteval prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju javne službe na dolgi rok pred pridobivanjem dobička na vložena sredstva,
– poda izjavo, da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri izvajanju ali/in v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni uporabnikom ali drugim osebam,
– poda izjavo, da sprejema vse obveznosti določene s tem aktom, razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe,
– poda izjavo, da je sposoben zagotavljati izvajanje javne službe na kontinuiran in kakovosten način,
– poda izjavo, da bo v roku 15 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe predložil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3 % pogodbene vrednosti, ki mora biti veljavna vsaj še 30 dni po koncu obdobja, za katerega je sklenjena koncesijska pogodba.
(2) Z javnim razpisom se lahko podrobneje določi način izpolnjevanja posameznega pogoja.
(3) Kandidat mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti tudi:
– elaborat organizacije izvajanja javne službe,
– finančni načrt izvajanja javne službe, s prikazom stroškov izvajanja in morebitnimi predvidenimi prihodki.
VI. OBSEG MONOPOLA
18. člen
(obseg monopola)
(1) Koncesija za izvajanje dejavnosti javne službe se podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na območju iz 14. člena tega odloka.
VII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
19. člen
(začetek koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje začne teči z dnem začetka veljavnosti koncesijske pogodbe.
(2) Koncesionar je dolžan v roku 15 dni od podpisa koncesijske pogodbe predložiti ustrezno bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje v skladu z določbami javnega razpisa ter kopijo ustrezne zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti. Koncesijska pogodba začne veljati po podpisu, z dnem predložitve finančnega zavarovanja ter kopije zavarovalne police iz tega člena.
20. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje petih let.
VIII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
21. člen
(viri financiranja javne službe)
(1) Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe z zaračunavanjem opravljenih storitev koncedentu, iz proračunov obeh občin ter s prihodki iz izvajanja javne službe.
(2) Občini zagotavljata sredstva za izvajanje javne službe v razmerju, kot ga opredeljuje odlok, ki določa plovbni režim na reki Dravi in Ptujskem jezeru.
(3) Če prejme koncesionar v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe druga sredstva (npr. prihodki iz naslova sklepanja dogovorov z izvajalci za oddajanje plovil ali sklepanja dogovorov z uporabniki za izvajanje javnega prevoza), mora o njih obvestiti koncedenta in jih uporabiti za financiranje javne službe, kar se ustrezno upošteva pri mesečnem obračunu v skladu z naslednjim členom.
(4) Pristojbine, ki jih koncesionar pobira v skladu z odlokom, ki določa plovbni režim na reki Dravi in Ptujskem jezeru, odvaja neposredno v proračuna obeh občin, v razmerju, kot ga opredeljuje odlok, ki določa plovbni režim na reki Dravi in Ptujskem jezeru.
22. člen
(način plačila koncesionarja)
(1) Plačilo za izvajanje javne službe je mesečno in se zaračunava skladno s cenikom, za pretekli mesec, na podlagi dejansko izvedenih del ter na podlagi s strani občin predhodno potrjenega plana izvajanja za posamezni mesec.
(2) Cenik se določi na podlagi izbrane ponudbe na javnem razpisu, velja za celotni čas trajanja izvajanja koncesijskega razmerja ter je sestavni del koncesijske pogodbe. Ne glede na navedeno v tem odstavku, se cene po ceniku lahko spremenijo na način, da se uskladijo z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin v januarju tekočega leta glede na januar preteklega leta.
(3) Natančneje se način plačila uredi s koncesijsko pogodbo.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
23. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajata občinski upravi občin in Mestni svet Mestne občine Ptuj ter Občinski svet Občine Markovci.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojna inšpekcijska služba.
(3) Podrobnejši način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.
24. člen
(poročanje)
(1) Koncesionar je dolžan najkasneje do konca marca vsakega naslednjega leta pristojnemu organu občin predložiti poročilo o izvajanju javne službe v preteklem letu in z vsebino seznaniti mestni in občinski svet občin.
(2) Natančneje se način in oblika poročanja ter obveznosti koncesionarja v zvezi s poročanjem uredi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar je dolžan do konca septembra tekočega leta občinskima upravama občin predložiti finančni in vsebinski plan izvajanja javne službe za prihodnje leto.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
25. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
26. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
27. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
XI. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
28. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobi koncesionarja na podlagi javnega razpisa. Občina Markovci pooblasti Mestno občino Ptuj za vodenje postopka izbire koncesionarja.
(2) Javni razpis se objavi na Portalu javnih naročil RS, v Uradnem listu EU ter v Uradnem listu RS in na spletnih straneh obeh občin.
(3) Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 40 dni in ne daljši od 60 dni.
29. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Koncesija po tem odloku se podeli po ustreznem postopku, kot ga določajo predpisi, ki urejajo področje javno-­zasebnega partnerstva in gospodarskih javnih služb ter javnih naročil.
(2) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se izvede kot odprti postopek.
(3) V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov.
(4) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(5) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
30. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje javno zasebnega partnerstva ter ob uporabi zakona, ki ureja področje javnih naročil.
(2) V javnem razpisu se določi predviden okvirni obseg posameznih vrst del javne službe.
31. člen
(strokovna komisija)
(1) Za odpiranje ponudb, njihovo strokovno presojo in pregled ter za pripravo strokovnega poročila imenuje župan Mestne občine Ptuj strokovno komisijo, ki jo sestavlja šest članov, pri čemer ima vsaka občina v komisiji tri predstavnike. Predstavnike Občine Markovci predlaga župan Občine Markovci. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog. Člani izmed sebe določijo predsednika komisije.
(2) Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju tega pogoja. Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
(3) Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj štirje člani strokovne komisije (npr. javno odpiranje ponudb). Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
(4) Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe koncedenta ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro koncesionarja.
32. člen
(merila za izbor koncesionarja)
Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasno in transparentno merilo za izbor koncesionarja.
XII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
33. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Odločitev o izbiri izda župan Mestne občine Ptuj na podlagi poročila strokovne komisije iz 31. člena tega odloka. Po pravnomočnosti odločitve o izbiri občinska uprava Mestne občine Ptuj izda upravno odločbo o podelitvi koncesije. O pritožbi zoper odločbo o izbiri odloča župan Mestne občine Ptuj.
(2) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 30 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
XIII. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV POGODBE O KONCESIJI
34. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Pogodbo o koncesiji skleneta s koncesionarjem župana obeh občin.
XIV. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
14.1 Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe
35. člen
(objekti, naprave in oprema)
Objekti in naprave za izvajanje javne službe obsegajo pristanišče na lokaciji pristana v Budini (Ranca), vstopno izstopni mesti na lokaciji pri Termah Ptuj (desni breg) in v naselju Zabovci pri športnem parku ter označevalne boje in ostalo signalizacijo.
14.2 Ločeno računovodstvo
36. člen
(izvajanje drugih dejavnosti ter vodenje ločenega računovodstva)
Koncesionar mora za izvajanje gospodarske javne službe voditi ločeno računovodstvo skladno z veljavno zakonodajo. Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na izvajanje gospodarske javne službe in zanje mora koncesionar voditi ločeno računovodstvo.
14.3 Prenos koncesije
37. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta, tj. obeh občin.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih, določenih z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
14.4 Višja sila
38. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občin v nepredvidljivih okoliščinah in sicer od obeh občin v razmerju zagotavljanja proračunskih sredstev
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
14.5 Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
39. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
14.6 Začasen prevzem
40. člen
(začasen prevzem)
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
14.7 Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
41. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občin.
14.8 Zavarovanje odgovornosti za škodo
42. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega opravljanja dejavnosti javne službe.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
XV. KONČNA DOLOČBA
43. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Mestni svet Mestne občine Ptuj in Občinski svet Občine Markovci ter se objavi v uradnih glasilih obeh občin, veljati pa začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2014
Ptuj, dne 19. maja 2014
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
Št. 007-0002/2014
Markovci, dne 4. junija 2014
Župan
Občine Markovci
Milan Gabrovec l.r.

AAA Zlata odličnost