Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2308. Odlok o turistični taksi v Občini Luče, stran 6011.

Na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter prvega odstavka 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Luče na 21. redni seji dne 2. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Luče
1. člen
S tem odlokom se skladno z zakonom o spodbujanju razvoja turizma za Občino Luče določajo zavezanci za plačilo turistične takse, višina turistične takse, podrobnejša vsebina in oblika mesečnega poročila o številu prenočitev in znesku pobrane turistične takse ter nadzor nad pobiranjem turistične takse.
2. člen
Turistično takso plačujejo državljani in državljanke Republike Slovenije ter tujci (v nadaljevanju: turisti), ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu. Turist plača turistično takso skupaj s plačilom storitev za prenočevanje, tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
(1) Višina turistične takse za območje Občine Luče je 10 točk.
(2) Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število točk iz prejšnjega odstavka pomnoži z vrednostjo točke, ki jo določa zakon in ki jo lahko Vlada Republike Slovenije usklajuje z gibanjem cen življenjskih potrebščin.
4. člen
(1) Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
(2) Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
5. člen
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik), sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice (v nadaljnjem besedilu: sobodajalci in kmetje), ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično takso, vodijo evidenco in poročajo o pobrani turistični taksi po postopku in na način, ki ga določa zakon.
(2) Pobrano turistično takso se do 25. dne v mesecu za pretekli mesec nakazuje na poseben račun Občine Luče, št. 01267-4673206246, sklic 19 (davčna številka sobodajalca) – 07129.
(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena so dolžne do 25. v mesecu za pretekli mesec predložiti Občini Luče in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Poročilo je treba oddati tudi če v določenem mesecu ni bilo nobene nočitve. Poročilo se posreduje na obrazcu, ki je priloga in sestavni del tega odloka. Poročilo se lahko posreduje tudi v elektronski obliki.
6. člen
Nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka ter nadzor nad izvrševanjem določb zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki urejajo pobiranje in odvajanje turistične takse, vodenje evidence in mesečno poročanje, opravlja poleg pristojnega davčnega organa tudi Medobčinski inšpektorat.
7. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja zakon o spodbujanju razvoja turizma.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi višine turistične takse v Občini Luče (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 7/1998).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2014
Luče, dne 2. julija 2014
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost