Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2166. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, stran 5732.

Na podlagi 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013
1. člen
V Uredbi o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št. 30/11, 8/12 in 36/12) se v 13., 15., 19., 40., 41., 43., 44., 48., 49., 50., 51., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 62., 64., 66., in 67. členu kratica »MKGP« nadomesti s kratico »MKO«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepov 1., 2., 3. in 4. osi Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, (v nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013), ki ga je potrdila Komisija z Odločbo Komisije št. C(2008) 7279, z dne 19. 11. 2008, CCI 2007 SI 14 F PO 001 in je bil zadnjič spremenjen z izvedbenim sklepom Komisije št. C(2014) 487, z dne 30. 1. 2014 o spremembi Odločbe C(2008) 7279, o odobritvi operativnega programa za pomoč Skupnosti iz Evropskega sklada za ribištvo v Sloveniji za programsko obdobje 2007–2013 ter je dostopen na spletni strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in okolje.
(2) S to uredbo se določajo nekatere vrste ukrepov, upravičene naložbe in aktivnosti, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji za upravičenost, vlagatelji, merila za izbor, postopki za izvajanje posameznih ukrepov, nadzor nad izvajanjem ukrepov, višina sredstev ter finančne določbe za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 223 z dne 15. 8. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1198/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 z dne 26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 120 z dne 10. 5. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1249/2010 z dne 22. decembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 498/2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 341 z dne 23. 12. 2010, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 498/2007/ES) in
– Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1380/2013/EU).«.
3. člen
V 2. členu se 17. točka spremeni tako, da se glasi:
»17. ribolovni napor je produkt zmogljivosti in aktivnosti ribiškega plovila, pri čemer zmogljivost pomeni tonažo plovila v bruto tonah in moč motorja v kilovatih (v nadaljnjem besedilu: kW), kot je določeno v 4. in 5. členu Uredbe Sveta (EGS) št. 2930/86 z dne 22. septembra 1986 o določanju značilnosti ribiških plovil (UL L št. 274 z dne 25. 9. 1986, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 3259/94 z dne 22. decembra 1994 o spremembah Uredbe (EGS) št. 2930/86 o določanju značilnosti ribiških plovil (UL L št. 339 z dne 29. 12. 1994, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2930/86/EGS); za skupino plovil je ribolovni napor vsota ribolovnih naporov vseh plovil v skupini;«.
Na koncu 25. točke se pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove 26. do 30. točka, ki se glasijo:
»26. segment flote so ribiška plovila, ki izvajajo morski gospodarski ribolov s posameznimi kategorijami ribolovnega orodja, in sicer ločeno glede na glavne kategorije ribolovnega orodja;
27. glavni motor za plovilo, ki je predmet naložbe, je pogonski motor, ki je vpisan v evidenco ribiških plovil pri MKO v rubriki številka 24 »moč glavnega motorja«;
28. aktivno plovilo je aktivno plovilo v skladu s 1.(a) točko I. poglavja priloge Sklepa Komisije z dne 18. decembra 2009 o sprejetju večletnega programa Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva za obdobje 2011–2013 (UL L št. 41 z dne 16. 2. 2010, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Sklep 2010/93/EU), pri čemer se ribolovne operacije dokazujejo z oddanimi ladijskimi dnevniki;
29. ribolovna operacija so vse dejavnosti, povezane z iskanjem rib, metanjem, vleko in izvleko ribolovnega orodja, namestitvijo, namakanjem, odstranitvijo ali ponovno namestitvijo ribolovnega orodja ter odstranjevanjem morebitnega ulova iz orodja in mrež za zadrževanje ali iz mrežaste kletke za prenos v mrežaste kletke za pitanje in gojenje;
30. potrjena moč motorja je moč motorja, navedena v spričevalu motorja v skladu s 40. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86).«.
4. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP)« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: MKO)«.
5. člen
V prvem odstavku 4. člena se na koncu druge alineje črta beseda »in«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– mali priobalni ribolov, naložbe v ribiška plovila in selektivnost, ki sodijo v skupino malega priobalnega ribolova, kot je določen v prvem odstavku 26. člena Uredbe 1198/2006/ES in«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– družbeno-gospodarska nadomestila za upravljanje flote.«.
6. člen
V prvem odstavku 5. člena se število »2.885.372« nadomesti s številom »2.398.572«, število »2.164.029« se nadomesti s številom »1.798.929« število »721.343« pa se nadomesti s številom »599.643«.
V drugem odstavku se število »10.675.876« nadomesti s številom »12.153.904«, število »8.006.907« se nadomesti s številom »9.115.428« in število »2.668.969« se nadomesti s številom »3.038.476«.
V tretjem odstavku se število »10.098.796« nadomesti s številom »9.107.568«, število »7.574.097« se nadomesti s številom »6.830.676« in število »2.524.699« se nadomesti s številom »2.276.892«.
7. člen
Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi »III. UKREP MALI PRIOBALNI RIBOLOV«.
8. člen
6. do 11. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
»6. člen
(predmet podpore)
(1) Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za posodobitev ribiških plovil za izboljšanja energijske učinkovitosti, ki ne povečuje zmožnosti plovila za ribolov.
(2) Podpora se dodeli izključno za plovila malega priobalnega ribolova, določenega v prvem odstavku 26. člena Uredbe 1198/2006/ES.
(3) Podpora se dodeli za zamenjavo enega glavnega motorja na ribiškem plovilu, z novim glavnim motorjem z enako ali manjšo močjo, ki se meri v kW.
7. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški za naložbe iz prejšnjega člena so:
– stroški nakupa enega novega glavnega motorja na ribiškem plovilu, vključno s stroški transporta in montaže novega glavnega motorja, ter
– splošni stroški: honorarji inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem dokumentacije za naložbo ter strokovnih mnenj, potrdil in prevodov, neposredno povezanih z naložbo, do 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
(2) Do podpore so upravičeni stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o odobritvi sredstev.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se za upravičene stroške štejejo tudi morebitni splošni stroški iz druge alineje prvega odstavka tega člena, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo od 1. januarja 2007.
(4) Vlagatelj pred datumom iz drugega oziroma prejšnjega odstavka tega člena ne sme začeti del, niti prevzeti nobenih obveznosti za račun morebitnih dodeljenih sredstev.
(5) Kot začetek nastanka stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca za račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katere koli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
(6) Poleg neupravičenih stroškov, določenih v 55. členu Uredbe 1198/2006/ES in 26. členu Uredbe 498/2007/ES, se podpora za naložbe ne dodeli za:
1. davek na dodano vrednost, razen za nepovračljivi davek na dodano vrednost, ki ga dejansko in dokončno plača upravičenec;
2. obresti za dolgove;
3. nakup rabljenih motorjev;
4. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
5. stroške nakupa in zamenjave pomožnega motorja na ribiškem plovilu;
6. stroške tekočega poslovanja vključno s stroški vzdrževanja in najema;
7. bančne stroške in stroške jamstev;
8. stroške javne uprave;
9. zamenjavo motorja na plovilih, ki so registrirana zunaj Republike Slovenije;
10. zamenjavo motorja na plovilih, ki niso vpisana v evidenci ribiških plovil;
11. zamenjavo motorja na plovilih, ki nimajo veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov;
12. zamenjavo motorja na plovilih, ki presegajo 11,99 metra skupne dolžine;
13. stroške promocije;
14. naložbe v povečanje ribolovnega napora;
15. naložbe v povečanje ribolovne zmogljivosti plovila;
16. prenos lastništva podjetja;
17. plačila v naravi;
18. zamenjavo več kot enega motorja na plovilu v celotni perspektivi 2007–2013;
19. stroške lastnega dela;
20. naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dodeljene pomoči 500 eurov na posamezno naložbo in
21. nakup ali zakup plovil, ne glede na to, ali se lastništvo po zakupu prenese na zakupnika.
(7) Če je vlagatelj za isto naložbo že prejel javna sredstva ali sredstva Evropske skupnosti oziroma kakšnega drugega evropskega sklada, ni upravičen do sredstev za ta ukrep.
8. člen
(vlagatelj)
Vlagatelj v okviru ukrepov iz tretje alineje prvega odstavka 4. člena te uredbe je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za dejavnost morskega ribištva, ali ribič, ki ima status ribiča fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
9. člen
(pogoji za pridobitev in porabo sredstev)
(1) Za pridobitev in porabo sredstev mora biti vlagatelj lastnik ali solastnik ribiškega plovila, z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, na katerem se bo izvajala naložba. Če je vlagatelj solastnik ribiškega plovila, mora predložiti overjeno soglasje solastnika(-ov), da se naložba na plovilu lahko izvede.
(2) Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
– če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije; če je vlagatelj fizična oseba, ne sme biti v postopku osebnega stečaja in
– vlagatelj mora imeti poravnane vse davčne obveznosti do države in plačane prispevke za socialno varnost.
(3) Ribiško plovilo vlagatelja mora biti na dan vložitve vloge starejše od pet let. Starost ribiškega plovila se izračuna v skladu s 6. členom Uredbe 2930/86/EGS, in je enaka razliki med datumom vložitve vloge na razpis in datumom prve izdaje uradnega varnostnega spričevala ali datumom prve vknjižbe v uradno evidenco plovil, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
(4) Motor, ki se zamenja, mora biti glavni motor na plovilu, na dan vložitve vloge mora biti starejši od pet let in mora biti vpisan v evidenco ribiških plovil, ki jo vodi MKO in v vpisnik morskih čolnov, ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Vsi podatki o zamenjanem motorju se morajo ujemati s podatki, vpisanimi v teh dveh evidencah in se preverjajo na kraju samem pred odobritvijo vloge.
(5) Upravičenec se obveže, da bo ostal lastnik ali solastnik aktivnega ribiškega plovila še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev in da naložbe ne bo uporabljal v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev vsaj še pet let od zadnjega izplačila sredstev.
(6) Ribiško plovilo, ki je predmet naložbe, mora biti aktivno v zadnjih dveh zaporednih zaključenih koledarskih letih pred letom objave javnega razpisa za dodelitev sredstev za ukrep mali priobalni ribolov. Aktivnost ribiškega plovila se meri s številom oddanih ladijskih dnevnikov. V vsakem zaključenem koledarskem letu mora biti oddanih vsaj 20 ladijskih dnevnikov za ribiško plovilo, ki je predmet naložbe.
(7) Podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev in upravičeni stroški se določijo v javnem razpisu.
10. člen
(finančne določbe)
(1) Najvišji znesek na plovilo ne sme preseči zneska, ki bi bil za to plovilo odobren z ukrepom trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti, razrez ribiških plovil iz točke a) drugega odstavka 5.a člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: ukrep razreza ribiških plovil). Če znesek za naložbo preseže znesek na to plovilo, ki bi bil odobren z ukrepom razreza ribiških plovil, je upravičeni strošek lahko le v višini predvidene premije za ukrep razreza ribiških plovil.
(2) Financiranje zamenjave glavnega motorja na ribiškem plovilu je sestavljeno tako kot sledi:
– najvišja stopnja pomoči znaša do 40 odstotkov priznane vrednosti naložbe, pri čemer delež sredstev EU znaša 75 odstotkov in delež Republike Slovenije znaša 25 odstotkov odobrenih nepovratnih sredstev;
– najmanj 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe zagotovi upravičenec.
(3) Višina sofinanciranja naložb za ukrep mali priobalni ribolov, ki so upravičene do podpore za programsko obdobje izvajanja OP 2007–2013, je omejena, in sicer:
– najnižji znesek dodeljene podpore je 500 eurov na posamezno vlogo;
– najvišji znesek dodeljene podpore je do 5.000 eurov na posamezno vlogo ob upoštevanju, da pomoč ne sme presegati premije na plovilo, ki bi bila odobrena za ukrep razreza ribiških plovil.
(4) Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju za ukrep mali priobalni ribolov pridobi največ do 10.000 eurov pomoči.
(5) Do sofinanciranja so upravičene naložbe, katerih vloge so popolne in vsebinsko ustrezne ter izpolnjujejo zahteve iz 6. do 10. člena te uredbe. Popolne vloge se ocenijo in razvrstijo glede na doseženo število točk v skladu s podrobnimi merili, določenimi v javnem razpisu.
(6) Upoštevajo se naslednja merila:
– ekonomski vidik naložbe in
– naravovarstveni vidik naložbe.
(7) Podrobnejša merila se določijo v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
(8) Upravičencu se sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu.
(9) Zahtevku za izplačilo sredstev morajo biti priložena dokazila o izvedeni naložbi.
11. člen
(obveznosti upravičenca)
(1) Naložba mora biti v celoti izvedena pred vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev najpozneje do datuma, določenega v odločbi o odobritvi sredstev. Naložba je izvedena, ko so vsa dela končana in plačana oziroma je oprema nabavljena, plačana in vključena v uporabo. Novi glavni motor mora biti vpisan v vpisnik morskih čolnov, ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, v evidenco ribiških plovil, ki jo vodi MKO, in na dovoljenju za gospodarski ribolov. Zahtevku se priloži ustrezna dokumentacija z dokazili o izvedenih dejavnostih ter poročilo o izdatkih in izvedeni naložbi skupaj z originalnimi računi, ki se glasijo na upravičenca. Pred izplačilom se na kraju samem preverijo podatki o skladnosti novega glavnega motorja z vpisanimi podatki v vpisniku pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo in v evidenci ribiških plovil MKO.
(2) Upravičenec si mora zaradi zamenjave glavnega motorja na ribiškem plovilu pridobiti novo dovoljenje za gospodarski ribolov.
(3) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora opravljati vsaj še naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec v obdobju petih let po zadnjem izplačilu sredstev ne sme uvajati bistvenih sprememb na naložbi ali odtujiti naložbe in je ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer mora sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi vrniti v proračun Republike Slovenije.
(4) Upravičenec mora:
– nov glavni motor uporabljati izključno na ribiškem plovilu, ki je predmet naložbe in
– za novi glavni motor, katerega pogonska moč presega 120 kW, predložiti strokovno mnenje pooblaščenega klasifikacijskega zavoda o potrjeni moči motorja.
(5) Upravičenec s plovilom, ki je predmet naložbe, v naslednjih petih letih od objave javnega razpisa v povprečju ne sme preseči najvišje aktivnosti, ki jo je plovilo doseglo v najugodnejšem koledarskem letu v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa.
(6) Podrobnejše obveznosti upravičenca se določijo v javnem razpisu.«.
9. člen
Za 11. členom se doda novo III.a poglavje in novi 11.a do 11.d členi, ki se glasijo:
»III.a UKREP DRUŽBENO-GOSPODARSKEGA NADOMESTILA ZA UPRAVLJANJE FLOTE
11.a člen
(predmet podpore)
(1) Predmet podpore so družbeno-gospodarska nadomestila za upravljanje flote za ribiče (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo za ribiče), ki bodo po določitvi državne meje na morju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v skladu z Zakonom o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (BHRAS) (Uradni list RS, št. 57/10; v nadaljnjem besedilu: arbitražni sporazum) lahko lovili na območju, določenem v 8. točki priloge I Uredbe 1380/2013/ES, (v nadaljnjem besedilu: območje iz 8. točke Priloge I Uredbe 1380/2013/ES).
(2) Nadomestila za ribiče se lahko uveljavljajo za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. avgusta 2015. Če se arbitražna odločba, ki jo izda arbitražno sodišče, ustanovljeno v skladu z arbitražnim sporazumom, začne v celoti izvajati pred 31. avgustom 2015, se sme nadomestilo uveljavljati le za obdobje pred začetkom celotnega izvajanja arbitražne odločbe.
11.b člen
(vlagatelj)
(1) Podporo iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko pridobi fizična oseba, ki je v obdobju iz drugega odstavka prejšnjega člena opravljala dejavnost morskega gospodarskega ribolova (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
(2) Vlagatelj dokazuje opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka:
– z vpisom v evidenco ribičev fizičnih oseb ali s statusom samostojnega podjetnika, ki je registriran za opravljanje dejavnosti gospodarskega ribolova, ali
– s pogodbo o zaposlitvi pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in je registriran za opravljanje dejavnosti morskega gospodarskega ribolova. Iz pogodbe o zaposlitvi vlagatelja mora biti jasno razvidno, da je bil neposredno vključen v opravljanje dejavnosti morskega ribištva.
(3) Zahteve iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjene za obdobje, na katero se vloga nanaša.
11.c člen
(pogoji za pridobitev nadomestila za ribiče)
(1) Vlagatelj mora za pridobitev nadomestila za ribiče izpolnjevati naslednje pogoje:
– dejavnost ribolova opravlja ali je opravljal na plovilu, na katero se sklicuje v vlogi in ki je registrirano oziroma je bilo v obdobju, na katero se vloga nanaša, registrirano za gospodarski ribolov;
– za ribiško plovilo mora biti izdano veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov za obdobje, na katero se vloga nanaša;
– za plovilo mora biti oddanih vsaj 80 ladijskih dnevnikov v zadnjih dveh koledarskih letih pred oddajo vloge na javni razpis, pri čemer je v vsakem letu oddanih vsaj 40 ladijskih dnevnikov in
– plovilo mora doseči vsaj četrtino povprečnega letnega iztovora vseh aktivnih plovil v posameznem ribolovnem segmentu, v zadnjih dveh koledarskih letih pred oddajo vloge na javni razpis. Ribolovni segment se ugotavlja glede na uporabljeno ribolovno orodje.
(2) Vlagatelj ne sme biti v postopku osebnega stečaja in mora imeti poravnane vse davčne obveznosti do države.
11.č člen
(izračun nadomestila)
(1) Nadomestilo se izplača vlagatelju, ki izpolnjuje vse pogoje iz prejšnjega člena, za vsak dan neizvajanja gospodarskega ribolova na območju iz 8. točke Priloge I Uredbe 1380/2013/ES, v skladu z določbami tega člena.
(2) Vlagatelj lahko odda dve vlogi, prvo do 31. januarja 2015 za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014 in drugo do 30. septembra 2015 za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. avgusta 2015.
(3) Višina nadomestila za ribiče se izračuna po prispetju vseh popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, znotraj posameznega obdobja, določenega v prejšnjem odstavku, vendar skupna višina nadomestila na upravičenca v obeh obdobjih iz prejšnjega odstavka ne sme presegati vsote mesečnih minimalnih plač v Republiki Sloveniji v letu 2013, kar pomeni 9.403,92 eurov (v nadaljnjem besedilu: minimalna plača v Republiki Sloveniji v letu 2013).
(4) V posameznem obdobju izplačevanja nadomestil vsi upravičenci prejmejo enaka dnevna nadomestila. Višina dnevnega nadomestila je odvisna od višine razpisanih sredstev za posamezno obdobje in števila upravičencev v tem obdobju. Pri tem dnevno nadomestilo ne sme presegati najvišjega dnevnega nadomestila za upravičenca, ki se izračuna po formuli:
najvišje dnevno nadomestilo za upravičenca = minimalna plača v Republiki Sloveniji v letu 2013 / 365 dni.
(5) Nadomestilo za posameznega upravičenca za posamezno obdobje se izračunana po formuli:
nadomestilo za upravičenca = število dni, za katera plovilo izpolnjuje pogoje in je bil ribič zaposlen na plovilu X dnevno nadomestilo.
(6) Pri izračunavanju nadomestila za ribiče se upošteva, da je lahko v ukrep nadomestil za ribiče dnevno vključenih največ 25 ribiških plovil, od tega največ do pet plovil, ki uporabljajo vlečne mreže.
(7) V obdobju 365 dni, od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014, lahko 25 plovil skupaj opravi največ 9.125 ribolovnih dni na morju, pri čemer plovila, ki v tem obdobju lovijo z vlečnimi mrežami, lahko skupaj opravijo največ 1.825 ribolovnih dni na morju.
(8) V obdobju 243 dni, od 1. januarja 2015 do 31. avgusta 2015, lahko 25 plovil skupaj opravi največ 6.075 ribolovnih dni na morju, pri čemer plovila, ki v tem obdobju lovijo z vlečnimi mrežami, lahko skupaj opravijo največ 1.215 ribolovnih dni na morju.
(9) Če odobrene vloge znotraj posameznega obdobja skupaj ne presegajo števila plovil določenega v šestem odstavku tega člena, se največje možno število dni, za katere se upravičencu lahko izračuna nadomestilo, določi na naslednji način:
1. če je skupno število plovil enako ali manjše od 25 in število plovil, ki lovijo z vlečnimi mrežami, ne presega pet plovil, se za posamezno plovilo pri izračunu upošteva največje možno število dni za obdobje, za katero je možno vlagati vloge (365 dni v prvem in 243 v drugem obdobju).
2. če je skupno število plovil enako ali manjše od 25 in število plovil, ki lovijo z vlečnimi mrežami, presega pet plovil, se znotraj posameznega obdobja, za katero se vlaga vloga, za vsako izmed teh plovil sorazmerno zmanjša največje možno število dni na morju, tako da v prvem obdobju vsota ribolovnih dni za ta plovila ne preseže 1.825 dni, v drugem obdobju pa ne preseže 1.215 dni. Pri plovilih, ki ne lovijo z vlečnimi mrežami, se pri izračunu upošteva največje možno število dni na posamezno plovilo (365 dni v prvem in 243 v drugem obdobju).
(10) Če odobrene vloge znotraj posameznega obdobja presegajo število plovil, določenih v šestem odstavku tega člena, se največje možno število dni, za katere se upravičencu izračuna nadomestilo določi na naslednji način:
1. če je skupno število plovil večje od 25 plovil, število plovil, ki lovijo z vlečnimi mrežami, pa ne presega pet plovil, se največje možno število dni, za katere se upravičencu izračuna nadomestilo, določi tako, da se največje možno skupno število ribolovnih dni za vsa plovila v posameznem obdobju (9.125 dni v prvem in 6.075 v drugem obdobju) deli s skupnim številom plovil, za katera so oddane vloge.
2. če je skupno število plovil večje od 25 plovil in skupno število plovil, ki lovijo z vlečnimi mrežami, presega pet plovil, se največje možno število dni, za katere se lahko upravičencu izračuna nadomestilo, določi tako, da se največje možno skupno število ribolovnih dni za vsa plovila v posameznem obdobju (9.125 dni v prvem in 6.075 v drugem obdobju) deli s skupnim številom plovil, za katera so bile oddane vloge. Za plovila, ki uporabljajo vlečno mrežo, se število ribolovnih dni ugotavlja ločeno tako, da se deli število dni znotraj posameznega obdobja, ki maksimalno pripada tem plovilom (1.825 dni v prvem obdobju in 1.215 dni v drugem obdobju), s številom teh plovil:
a) če je povprečno število ribolovnih dni za posamezno plovilo, ki uporablja vlečne mreže, v posameznem obdobju večje od povprečja ribolovnih dni za vsa plovila, ki izpolnjujejo pogoje, se pri plovilih z vlečnimi mrežami upošteva povprečje ribolovnih dni za vsa plovila, ki izpolnjujejo pogoje.
b) če je povprečno število ribolovnih dni za posamezno plovilo, ki uporablja vlečne mreže, v posameznem obdobju manjše od povprečja ribolovnih dni za vsa plovila, ki izpolnjujejo pogoje, se pri plovilu, ki uporablja vlečne mreže, upošteva njihovo povprečje, pri plovilih, ki ne uporabljajo vlečnih mrež, pa se največje možno število dni za posamezno plovilo ugotavlja tako, da se največje možno skupno število ribolovnih dni plovil, ki ne uporabljajo vlečnih mrež v posameznem obdobju (7.300 dni v prvem in 4.860 v drugem obdobju), deli s skupnim številom teh plovil.
(11) Vlagatelju, ki izpolnjuje vse pogoje določene v tej uredbi za pridobitev nadomestila za ribiče in je le del leta delal na plovilu, pripada sorazmerni delež nadomestila za ribiče, glede na število dni zaposlitve na plovilu.
11.d člen
(finančne določbe)
(1) Za izvedbo nadomestila za ribiče je določeno 100-odstotno javno financiranje, od tega delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 75 odstotkov, delež prispevka Republike Slovenije je 25 odstotkov.
(2) Do financiranja ukrepa nadomestila za ribiče so upravičeni vlagatelji, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne ter v skladu z določbami iz 11.a do 11.č člena te uredbe.
(3) Upravičencu se sredstva izplačajo na podlagi odobrene vloge, prispele na javni razpis za ukrep družbeno-gospodarskega nadomestila za upravljanje flote, za skupaj največ 20 mesecev v finančni perspektivi 2007–2013.«.
10. člen
V četrtem odstavku 13. člena se 14. točka spremeni tako, da se glasi:
»14. naložbe v ribiška plovila, opredeljena v 4. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 1380/2013/EU, tudi če se uporabljajo v ribogojstvu;«.
11. člen
V drugem odstavku 16. člena se število »1.000.000« nadomesti s številom » 1.500.000«.
12. člen
V drugem odstavku 41. člena se v drugi alineji 1. točke beseda »aministrativna« nadomesti z besedo »administrativna«.
13. člen
V drugem odstavku 50. člena se besedilo »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za kmetijstvo in okolje«.
14. člen
Za drugim odstavkom 58. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se sredstva za ukrepe iz III.a poglavja te uredbe dodelijo z zaprtim javnim razpisom po vsebinskem pregledu popolnih vlog.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za ukrepe, določene v III.a poglavju te uredbe, v javnem razpisu ne določijo merila za dodelitev sredstev, za ukrepe iz V. poglavja te uredbe pa se v javnem razpisu ne določijo merila za dodelitev sredstev in obdobja za obravnavo vlog.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
15. člen
Četrti odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti znotraj posameznega obdobja, določenega v javnem razpisu. Za ukrep, določen v III.a poglavju te uredbe, ARSKTRP vloge na javni razpis odpira, obravnava in zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno. Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev za posamezen ukrep, določen v javnem razpisu, razen za ukrep iz III.a poglavja te uredbe, za katerega se sredstva dodelijo glede na število upravičencev in ob upoštevanju dnevnega nadomestila za upravičenca, izračunanega na podlagi določb 11.č člena te uredbe.«.
16. člen
V prvem odstavku 61. člena se na koncu pred piko doda vejica in besedilo: »razen za ukrep iz III.a poglavja te uredbe, kjer se vloge odobravajo po koncu posameznega obdobja, določenega za oddajo vlog«.
V šestem odstavku se besedilo »ukrep iz« nadomesti z besedilom »ukrepa iz III.a in«.
V sedmem odstavku se besedilo »ukrep iz« nadomesti z besedilom »ukrepa iz III.a in«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Vloge, ki prispejo na javni razpis za ukrep iz III.a poglavja te uredbe in so popolne, vsebinsko ustrezne ter izpolnjujejo vse pogoje, se odobravajo in izplačujejo v skladu z razpoložljivimi sredstvi, določenimi v javnem razpisu.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek se za besedilom »popolnih vlog« doda vejica in besedilo »razen vlog iz III.a poglavja te uredbe,«.
Dosedanji deseti in enajsti odstavek postaneta enajsti in dvanajsti odstavek.
V dosedanjem dvanajstem odstavku, ki postane trinajsti odstavek, se za besedo »Vloga« doda vejica in besedilo »razen vloge iz III.a poglavja te uredbe«.
17. člen
V šestem odstavku 62. člena se besedilo »ukrepa iz V.« nadomesti z besedilom »ukrepov iz III.a in V.«.
18. člen
Za devetim odstavkom 64. člena se dodajo novi deseti do dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(10) Upravičenec mora vsako finančno, vsebinsko ali časovno spremembo projekta utemeljiti in obrazložiti ter pridobiti zanjo soglasje ARSKTRP, sicer se mu z odločbo ARSKTRP pravica do porabe sredstev odvzame.
(11) Upravičenec lahko po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tej uredbi, javnem razpisu in v odločbi o pravici do sredstev, na ARSKTRP vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev.
(12) Če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene v tej uredbi in javnem razpisu, ter je dosežen namen, za katerega je bila stranki dodeljena pravica do sredstev, zahtevku za spremembo ugodi.«.
19. člen
V prvem odstavku 66. člena se besedilo »ukrepa iz« nadomestita z besedilom »ukrepov iz III.a in«.
20. člen
V petem odstavku 67. člena se besedilo »ukrepa iz II.a« nadomesti z besedilom »ukrepov iz II.a, III. a in V.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena pri ukrepih, določenih v III.a in V. poglavju te uredbe, pred izplačilom sredstev ni kontrole vlog ali zahtevkov na kraju samem.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št. 30/11, 8/12 in 36/12) se dokončajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
22. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-32/2014
Ljubljana, dne 3. julija 2014
EVA 2013-2330-0189
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost