Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2106. Cenik čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dobrepolje, stran 5600.

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 10/96 in 74/94), 34. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 57/13), določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) in sklepov 24. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje z dne 23. 6. 2014 objavlja
C E N I K
čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dobrepolje
A. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE;
Cene storitve javne službe brez DDV znašajo:
– Cena storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda v EUR/m3 znaša
+------------------+-------------------+------------------------+
|         |  potrjena cena  |zaračunana cena čiščenja|
|         |   čiščenja   |  kom. odpadnih voda  |
|         |   komunalnih  |   gospodinjstvom   |
|         |  odpadnih voda  |  in nepridobitnim  |
|         |          |   organizacijam   |
+------------------+-------------------+------------------------+
|čiščenje     |          |            |
|komunalnih    |          |            |
|odpadnih voda   |    0,8600   |     0,4702     |
+------------------+-------------------+------------------------+
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena izvajanja storitev čiščenja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz proračuna.
Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cen za čiščenje komunalnih odpadnih voda.
– Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda v EUR/mesec je strošek javne infrastrukture, ki se obračunava glede na vodomer skladno z naslednjo preglednico po novem znaša:
+----------------------+--------------+----------------------+
|    vodomer    |  faktor  |  potrjena cena   |
|           |       | omrežnine čiščenja |
|           |       | komunalnih. odpadnih |
|           |       |     voda     |
+----------------------+--------------+----------------------+
|   DN < / = 20   |   1    |    2,6207    |
+----------------------+--------------+----------------------+
|   20 < DN < 40   |   3    |    7,8621    |
+----------------------+--------------+----------------------+
|  40 < / = DN < 50  |   10   |    26,2070    |
+----------------------+--------------+----------------------+
|  50 < / = DN < 65  |   15   |    39,3105    |
+----------------------+--------------+----------------------+
|  65 < / = DN < 80  |   30   |    78,6210    |
+----------------------+--------------+----------------------+
| 80 < / = DN < 100  |   50   |    131,0350    |
+----------------------+--------------+----------------------+
| 100 < / = DN < 150 |   100   |    262,0700    |
+----------------------+--------------+----------------------+
|   150 < / = DN   |   200   |    524,1400    |
+----------------------+--------------+----------------------+
B. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE;
Cene storitve javne službe brez DDV znašajo:
– Cena storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda v EUR/m3 znaša
+------------------+--------------------+-----------------------+
|         |  potrjena cena  |  zaračunana cena  |
|         |odvajanja komunalnih|odvajanja kom. odpadnih|
|         |  odpadnih voda  |voda gospodinjstvom in |
|         |          |   nepridobitnim   |
|         |          |   organizacijam   |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|odvajanje     |          |            |
|komunalnih    |          |            |
|odpadnih voda   |    0,5000    |    0,3060     |
+------------------+--------------------+-----------------------+
– Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda v EUR/mesec je strošek javne infrastrukture, ki se obračunava glede na vodomer skladno z naslednjo preglednico po novem znaša:
+-----------------+-------+------------------+------------------+
|   vodomer   | faktor|  potrjena cena | zaračunana cena |
|         |    |   omrežnine  |  omrežnine   |
|         |    |   odvajanja  |  odvajanja   |
|         |    |  komunalnih  |gospodinjstvom in |
|         |    |  odpadnih voda | nepridobitnim  |
|         |    |         | organizacijam  |
+-----------------+-------+------------------+------------------+
|  DN < / = 20  |  1  |   20,3088   |   5,9000   |
+-----------------+-------+------------------+------------------+
| 20 < DN < 40  |  3  |   60,9264   |   17,7000   |
+-----------------+-------+------------------+------------------+
|40 < / = DN < 50 |  10 |   203,0880   |   59,0000   |
+-----------------+-------+------------------+------------------+
|50 < / = DN < 65 |  15 |   304,6320   |   88,5000   |
+-----------------+-------+------------------+------------------+
|65 < / = DN < 80 |  30 |   609,2640   |   177,0000   |
+-----------------+-------+------------------+------------------+
| 80 < / = DN < |  50 |  1.015,4400  |   295,0000   |
|    100    |    |         |         |
+-----------------+-------+------------------+------------------+
| 100 < / = DN < | 100 |  2.030,8800  |   590,0000   |
|    150    |    |         |         |
+-----------------+-------+------------------+------------------+
| 150 < / = DN  | 200 |  4.061,7600  |  1.180,0000  |
+-----------------+-------+------------------+------------------+
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena storitev odvajanja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz proračuna.
Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cen za odvajanje komunalnih odpadnih voda.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
Cene se začnejo uporabljati od 1. 7. 2014 dalje.
Št. 2990/2014
Dobrepolje, dne 23. junija 2014
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Direktor
Tomaž Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost