Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1916. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1A), stran 5164.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. junija 2014.
Št. 003-02-6/2014-5
Ljubljana, dne 20. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŠOLSKI PREHRANI (ZŠolPre-1A)
1. člen
V Zakonu o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13) se v 1. členu za besedo »prehrano« črtata vejica in besedilo »višino subvencije, pogoje za dodeljevanje subvencije«.
2. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(subvencija za malico in kosilo)
(1) Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na učenca in dijaka iz socialno manj vzpodbudnega okolja.
(2) Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje enega kosila dnevno na učenca iz socialno manj vzpodbudnega okolja.«.
3. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(upravičenci do subvencije za malico oziroma kosilo)
(1) Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci in dijaki, do subvencije za kosilo pa tisti učenci, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana.
(2) Učenci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do subvencije za malico oziroma kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.
(3) Dijaki iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do subvencije za malico za vsak dan prisotnosti pri pouku, strokovnih ekskurzijah, športnih in kulturnih dnevih ter obveznem delu obveznih izbirnih vsebin, ki jih izvaja šola, v skladu s šolskim koledarjem.
(4) Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka tega člena ima učenec oziroma dijak iz prvega odstavka tega člena, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, pravico do subvencije za malico oziroma kosilo za prvi dan odsotnosti.«.
4. člen
15. člen se črta.
5. člen
16. člen se črta.
6. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Šola vodi evidenco prijavljenih na šolsko prehrano, ki obsega naslednje podatke o otroku oziroma učencu oziroma dijaku, prijavljenem na šolsko prehrano:
– ime in priimek ter naslov,
– EMŠO,
– naziv šole, razred oziroma letnik in oddelek izobraževalnega programa,
– ime in priimek staršev ter naslov,
– številka odločbe, ki je podlaga za upravičenost do subvencije za malico oziroma kosilo,
– datum nastopa pravice in obdobje upravičenosti do otroškega dodatka oziroma državne štipendije oziroma subvencije za malico oziroma kosilo,
– višina subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo,
– podatek o namestitvi v dom za učence oziroma v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, podatek o namestitvi v rejniško družino in podatek, da je učenec oziroma dijak prosilec za azil,
– datum prijave na malico oziroma kosilo,
– vrsta obrokov šolske prehrane, na katere je prijavljen,
– število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Poleg podatkov, ki jih določa drugi odstavek 135.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), vsebuje centralna evidenca tudi podatek o prijavi učencev in dijakov na šolsko malico oziroma kosilo. Podatke vnašajo za svoje učence in dijake šole.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Šola na zahtevo ministrstva sporoči statistične in analitične podatke o šolski prehrani.«
Dosedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek.
7. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
(vračilo neupravičeno prejete subvencije)
Ne glede na določbi drugega in šestega odstavka 44. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 99/13) zahteva vračilo neupravičeno prejete subvencije za malico ali kosilo šola, ki tudi sklene dogovor s starši o načinu in času vračila neupravičeno prejete subvencije.«.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2014.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se glede organizacije in subvencioniranja šolske prehrane uporabljajo določbe Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13).
Št. 602-12/14-5/16
Ljubljana, dne 12. junija 2014
EPA 1941-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti