Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014

Kazalo

165. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, stran 536.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
1. člen
V Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/10, 3/11, 6/12 in 7/13) se v 1. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega pravilnika, ki veljajo za dodiplomske študijske programe, veljajo za študijske programe prve stopnje in enovite magistrske študijske programe druge stopnje.«.
2. člen
V četrtem odstavku 2. člena se beseda »Razpis« nadomesti z besedo »Razpise«.
Peti odstavek se črta.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se:
– za šesto alineo doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– število prostih vpisnih mest za študijske programe, ki jih visokošolski zavod ponuja v okviru izvajanja transnacionalnega izobraževanja v tujini, ločeno za redni in izredni študij;«,
– v dosedanji osmi alineji, ki postane deveta alinea, se za besedo »program« doda besedilo »oziroma zbornik študijskega programa«.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »so po predpisih o dohodnini davčni zavezanci Republike Slovenije« spremeni tako, da se glasi: »so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti Republike Slovenije za davčne namene«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku za besedo »zadnjim« doda besedilo »prijavnim rokom«.
5. člen
V tretjem odstavku 6. člena se za besedo »programi« doda besedilo »oziroma zborniki študijskih programov«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani pripravi besedilo razpisa za objavo v sodelovanju z visokošolskimi zavodi, vključenimi v razpis, in ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo.«.
6. člen
V prvem odstavku 7. člena se številka »14« nadomesti s številko »30«.
7. člen
V 9. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Za delovanje elektronske prijave za vpis v eVŠ skrbi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.«.
8. člen
V četrtem odstavku 12. člena se v prvem stavku za besedilom »po pošti« doda besedilo »ali osebno dostaviti«.
9. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta besedilo »in drugem«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičen razlog. Razlog je upravičen, ko so kumulativno izpolnjene predpostavke, da gre za zunanji dogodek (zunaj okvira kandidatove običajne dejavnosti), ki je nepredvidljiv, neizogiben in ga kandidat ni bil zmožen odvrniti. O upravičenih razlogih odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda na podlagi prošnje kandidata.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
10. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Dokazilo o končanem srednješolskem programu za kandidate, ki so se vpisali v štiriletne srednješolske programe od šolskega leta 1981/82 do 1985/86 in so jih končali do 31. 8. 1991 oziroma 31. 8. 1992, je diploma.
Kot maturitetno spričevalo se upošteva tudi spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi.
Za kandidate, ki so končali petletni srednješolski program, se namesto spričeval 3. in 4. letnika upoštevata spričevali 4. in 5. letnika. Kandidati, ki imajo dosežen učni uspeh v 3. in 4. letniku vpisan v indeks, kot dokazilo predložijo prvo stran indeksa ter strani, na katerih so navedeni ocene za posamezni letnik in splošni uspeh.
Za kandidate, ki so končali nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja, se upoštevata spričevali 1. in 2. letnika tega programa.
Za kandidate, ki so opravili maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega izobraževanja, se v izbirnem postopku upoštevajo spričevali 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo. Za kandidate, ki so maturitetni tečaj opravili po treh letih srednješolskega izobraževanja ali manj, oziroma za kandidate, ki so maturo opravljali v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo), se upošteva le maturitetno spričevalo. Kandidat za splošni uspeh pri maturi dobi tolikšen delež točk, kot je navedeno pri posameznem študijskem programu za maturo ter uspeh v 3. in 4. letniku skupaj.
Za kandidate, ki so opravili poklicni tečaj, se v izbirnem postopku upoštevajo spričevali 3. in 4. letnika gimnazije oziroma izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ter spričevalo o poklicni maturi.
Kandidati, ki so končali srednjo šolo v tujini, predložijo zaključno spričevalo in spričevali zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja. O izpolnjevanju pogojev za vpis oziroma priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja odloča visokošolski zavod v skladu z zakonom, ki ureja vrednotenje in priznavanje izobraževanja.
Dokazilo o uspešno opravljeni mednarodni maturi je IB diploma oziroma listina IBO Results summary (če diploma kandidatu še ni bila podeljena) s pripisom: Diploma Awarded ali Bilingual diploma awarded.«.
11. člen
Na koncu 19. člena se za besedo »zavoda« doda besedilo »v skladu s statutom«.
12. člen
V prvem odstavku 26. člena se črta besedilo »v petih dneh potem, ko so bila izdana, vendar«.
V drugem odstavku se beseda »spričeval« nadomesti z besedo »dokazil« in pred piko doda besedilo »in jih objavijo v razpisu«.
13. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
Izbirni postopek opravi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani do roka, določenega z razpisom. Visokošolske prijavno-informacijske službe pošljejo sezname sprejetih kandidatov visokošolskim zavodom in pisno seznanijo vsakega kandidata z rezultati izbirnega postopka.«.
14. člen
V četrtem odstavku 31. člena se:
– v drugi alinei za besedo »invalidnost« doda vejica in črta beseda »ali«,
– na koncu tretje alinee črta pika in doda beseda »ali«,
– za tretjo alinejo doda nova četrta alinea, ki se glasi: »– izjemne socialne razmere.«.
15. člen
V 32. členu se besedilo »Visokošolska prijavno-informacijska služba« nadomesti z besedilom »Visokošolske prijavno-informacijske službe«, beseda »seznani« pa z besedo »seznanijo«.
16. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
Visokošolski zavodi odločitev o še prostih vpisnih mestih za drugi rok sporočijo ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, ki jih objavi na spletnem portalu eVŠ, in Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani.«.
17. člen
V 36. členu se v drugi alineji besedilo »iz zadnjega odstavka« spremeni tako, da se glasi: »iz tretjega in šestega odstavka«.
18. člen
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolski zavodi odločitev o še prostih vpisnih mestih za tretji rok sporočijo ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, ki jih objavi na spletnem portalu eVŠ. V tretjem roku sprejemajo prijave kandidatov visokošolski zavodi.«.
V tretjem odstavku se besedilo »vsak kandidat pa se z rezultatom tudi pisno seznani« spremeni tako, da se glasi: »kandidata pa z rezultatom pisno seznani visokošolski zavod, kamor se je kandidat prijavil«.
19. člen
V drugem odstavku 38. člena se besedilo »uvrsti na seznam sprejetih« nadomesti z besedilom »obravnava in uvrsti na seznam sprejetih, če izpolnjuje pogoje za vpis«.
20. člen
V drugem odstavku 39. člena pravilnika se besedilo »iz 1. letnika« spremeni tako, da se glasi: »po prvem vpisu v 1. letnik dodiplomskega študija«.
21. člen
V prvem odstavku 41. člena se besedilo »od 10. avgusta« nadomesti z besedo »najpozneje«.
22. člen
V prvem in drugem odstavku 45. člena se besedilo »pete in sedme« spremeni tako, da se glasi: »pete, sedme in osme«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pri skupnih podiplomskih študijskih programih druge stopnje in podiplomskih študijskih programih tretje stopnje je lahko število prostih vpisnih mest skupno za Slovence, Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.«.
23. člen
V prvem odstavku 46. člena se besedilo »roku, določenem« spremeni tako, da se glasi: »enem ali več rokih, določenih«.
24. člen
V drugem odstavku 47. člena se besedilo »iz 1. letnika« spremeni tako, da se glasi: »po prvem vpisu v 1. letnik podiplomskega študija«.
KONČNA DOLOČBA
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-136/2013/
Ljubljana, dne 23. januarja 2014
EVA 2013-3330-0186
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost