Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014

Kazalo

153. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Kotlovnica Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 505.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF), 11. člena in 36. do 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je občinski svet občine na 5. izredni seji dne 16. 1. 2014 sprejel
O D L O K
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Kotlovnica Sveti Jurij ob Ščavnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom Občina Sveti Jurij ob Ščavnici (koncedent) ugotavlja javni interes za izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi in določa način podelitve koncesije storitev za izvedbo kotlovnice in oskrbo s toploto Osnovne šole Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: uporabnik) ter določa pogoje za oddajo koncesije.
Odlok določa predvsem:
1. dejavnost, ki je predmet koncesioniranega izvajanja pravic in obveznosti iz naslova projekta in območje njenega izvajanja,
2. pogoje, ki jih mora izpolniti zasebni partner (v nadaljevanju: koncesionar),
3. splošne pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
4. začetek in čas trajanja koncesije,
5. način financiranja koncesionirane dejavnosti,
6. način podelitve koncesije,
7. nadzor nad izvajanjem koncesije,
8. prenehanje koncesijskega razmerja,
9. druge pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti.
II. PREDMET KONCESIJE IN UPORABNIKI STORITEV
2. člen
Predmet koncesije je opravljanje storitev izvedbe kotlovnice in oskrbe s toploto uporabnika, ki jih koncesionar v obliki porabljene toplote zaračunava uporabniku. Območje izvajanja koncesije je stavba uporabnika.
3. člen
Koncesija zajema zlasti:
– izvedbo kotlovnice v stavbi uporabnika, v skladu s projektno nalogo koncedenta,
– tekoče in investicijsko vzdrževanje kotlovnice v koncesijski dobi,
– energetsko upravljanje kotlovnice v koncesijski dobi,
– zavarovanje odgovornosti za povzročeno škodo koncedentu in/ali uporabniku in/ali tretjim osebam pri opravljanju koncesionirane dejavnosti,
– obratovanje kotlovnice in
– zaračunavanje porabljene toplote uporabniku.
Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (model projektiraj – zgradi – obratuj – prenesi v posest in last).
4. člen
Uporabnik predmeta koncesije je Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba zasebnega prava oziroma skupno več fizičnih ali pravnih oseb zasebnega prava. Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.
6. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in ima vsa potrebna dovoljenja in licence,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za uporabnike,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije (načrtovanje, upravljanje in vzdrževanje naprav, ki so predmet koncesije),
– da pripravi in predloži ceno in strukturo cene za ves čas trajanja koncesije,
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju koncesije na dolgi rok pred pridobivanjem dobička na vložena sredstva,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, koncedentu ali tretjim osebam,
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega odloka in pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,
– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
IV. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI
7. člen
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti poslovno tveganje financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, tveganje izvedbe kotlovnice in iz njega izhajajoča tveganja, tveganja zagotavljanja storitev, tveganja racionalne rabe energije in tveganja obsega tekočega in investicijskega vzdrževanja. Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev ter nemoteno izvajanje dejavnosti uporabnikov,
– izvajati storitve tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potreb uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– predložiti koncedentu letno poročilo o koncesionirani dejavnosti,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti oziroma svojim delom,
– prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno koncedentu in drugim, z izvajanjem koncesionirane dejavnosti,
– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti koncedentu v last opremo kotlovnice in v posest prostor kotlovnice, v katerem bo izvajal koncesionirano dejavnost,
– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz koncesije.
V. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
8. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno opredelita v koncesijski pogodbi. Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe in traja 1 + 15 let, pri čemer pomeni 1 leto del koledarskega leta 2014, v katerih bo potekalo projektiranje in izvedba kotlovnice. Koncesionar bo imel pravico in obveznost izvajanja storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja, zavarovanja odgovornosti, obratovanja kotlovnice ter zaračunavanja toplote uporabniku 15 let.
VI. NAČIN FINANCIRANJA KONCESIJE
9. člen
Izvajanje koncesije se financira z zaračunavanjem storitev koncesionirane dejavnosti uporabniku storitev (tretji osebi) in se natančneje opredeli s koncesijsko pogodbo.
VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
10. člen
Koncesija se podeli v skladu s 56. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06). Merila za izbor koncesionarja so določena v javnem razpisu.
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– izvedbi projekta na način javno-zasebnega partnerstva,
– imenu oziroma firmi in sedežu javnega partnerja,
– objavi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in aktu o javno-zasebnem partnerstvu,
– predmetu, naravi in obsegu ter območju javno-zasebnega partnerstva,
– začetku in trajanju javno-zasebnega partnerstva,
– postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– dostopu do razpisne dokumentacije,
– kraju, roku in pogojih za predložitev ponudb,
– zahtevah glede vsebine ponudb,
– pogojih, ki jih mora v skladu s predpisi izpolnjevati koncesionar,
– merilih za izbiro najugodnejše ponudbe,
– naslov, datum in uro odpiranja ponudb,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru,
– druge navedbe.
11. člen
Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan v skladu z 52. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06). Komisija odloča z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov komisije.
Komisija pripravi končno poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb, ki je podlaga za odločanje na občinskem svetu in za izdajo sklepa o izbiri koncesionarja. Sklep o izbiri izda direktorica občinske uprave. Župan sklene v imenu koncedenta koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem. V koncesijski pogodbi se podrobneje uredijo vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem.
12. člen
Koncedent si pridržuje pravico, da v primeru, da zanj nobena od ponudb ni sprejemljiva, ne izbere koncesionarja.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
13. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo organi koncedenta in občinska uprava. Koncesionar mora na vsako zahtevo koncedenta podati poročilo o opravljanju dejavnosti iz koncesijske pogodbe in dovoliti koncedentu vpogled v tisti del svojega poslovanja, ki se nanaša na koncesijo. Koncesionar mora koncedentu predati letno poročilo o izvajanju koncesije za preteklo leto najkasneje do 15. aprila.
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo pristojne inšpekcijske službe.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
14. člen
Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
Koncedent bo v primeru stečaja koncesionarja uveljavljal izločitveno pravico, skladno z 81. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
15. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je pogodbene stranke pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšajo,
– z razdrtjem.
Koncesijska pogodba se lahko razdre zlasti v primerih hujših kršitev koncesijske pogodbe, kot so neizvajanje koncesionirane dejavnosti oziroma njeno izvajanje v nasprotju z določili tega akta ali koncesijske pogodbe, neizpolnjevanje predpisanih pogojev za izvajanje koncesionirane dejavnosti, neustrezno vzdrževanje objekta in neizpolnjevanje prevzetih obveznosti, določenih v razpisu in koncesijski pogodbi.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
16. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati koncesijsko dejavnost pred potekom časa trajanje koncesije, izvajanje koncesionirane dejavnosti pa prevzame koncedent. Način, obseg in pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
17. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– če koncesionar dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, torej tako, da so povzročene motnje v izvajanju osnovnih dejavnosti na področju izobraževanja,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakonskih predpisov ali določil koncesijske pogodbe,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncedent mora koncesionarju dati primeren rok za odpravo kršitev. Roki se določijo v koncesijski pogodbi.
X. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONARNE DEJAVNOSTI
18. člen
Vstop v koncesijsko razmerje namesto koncesionarja je možen samo s pisno privolitvijo koncedenta.
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki bi nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
19. člen
Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem koncesionirane dejavnosti se določi s koncesijsko pogodbo.
XI. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4617-0001/2014-001
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 16. januarja 2014
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti