Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1505. Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stran 4075.

Na podlagi prvega odstavka 378. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določa način izračunavanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot je določen v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14).
3. člen
(zavezanci za plačevanje prispevkov)
(1) Zavezanci za plačevanje prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije so končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno rabo.
(2) Končni odjemalci električne energije morajo za vsako prevzemno-predajno mesto plačevati prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Višina prispevka je odvisna od razvrstitve končnega odjemalca v odjemno skupino glede na moč, napetostno raven, kategorijo odjema in namen porabe električne energije.
(3) Končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote morajo pri njihovem nakupu plačati prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Višina prispevka je odvisna od energijske vrednosti dobavljenega goriva, ki izhaja iz objavljenih statističnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.
II. OCENA POTREBNEGA LETNEGA OBSEGA SREDSTEV IN NAČIN DOLOČITVE PRISPEVKOV
4. člen
(priprava ocene potrebnega letnega obsega sredstev)
(1) Center za podpore ob upoštevanju razpoložljivih virov sredstev iz sprejetega načrta za delovanje podporne sheme za naslednje koledarsko leto pripravi oceno potrebnega letnega obsega sredstev za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom ter jo do 10. novembra v obliki poročila pošlje Agenciji za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) in ministrstvu, pristojnemu za energijo.
(2) V poročilu morajo biti izkazani rezultati poslovanja centra za podpore v predhodnem letu in stanje poslovanja v prvih devetih mesecih tekočega leta. Sestavni del poročila je tudi pregled izdanih deklaracij za proizvodne naprave.
(3) Ocena potrebnih letnih sredstev za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom mora vsebovati tudi oceno prodaje električne energije, ki jo na podlagi pogodb o zagotovljenem odkupu odkupuje center za podpore.
5. člen
(določitev prispevkov)
(1) Agencija na podlagi ocene potrebnih letnih sredstev pripravi izračun prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom, pri čemer upošteva podatke iz napovedi glede stanja prevzemno-predajnih mest, ki jih morata agenciji do 30. septembra poslati sistemski in distribucijski operater, ter zadnjih objavljenih letnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije o končni porabi trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina, zemeljskega plina in drugih energetskih plinov iz omrežja ter daljinske toplote.
(2) Agencija izda akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, ki ga po predhodnem soglasju vlade objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Če center za podpore med letom ne doseže načrtovanih mesečnih prilivov prispevkov zaradi odstopanj od napovedi glede stanja prevzemno-predajnih mest in končne porabe goriv ter zato ne more več izpolnjevati obveznosti iz sklenjenih pogodb o podporah, o tem obvesti agencijo, ki pripravi nov izračun prispevkov.
III. IZRAČUNAVANJE PRISPEVKA ZA KONČNE ODJEMALCE ELEKTRIČNE ENERGIJE
6. člen
(ponderji odjemnih skupin končnih odjemalcev električne energije)
(1) Za posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev električne energije iz prejšnjega člena se določijo naslednje vrednosti ponderjev:
+---------------------------------------+--------------+
|      Odjemna skupina      |  Vrednost  |
|                    |  ponderja |
|                    |  odjemne  |
|                    | skupine – ? |
|                    |   (ose)  |
+-------+-------------------------------+--------------+
| 1.  |VN T > / = 6000 – PR.OMR    |  2,78301  |
+-------+-------------------------------+--------------+
| 2.  |VN T > / = 6000 – DIS.OMR   |  3,31916  |
+-------+-------------------------------+--------------+
| 3.  |VN 2500 < / = T < 6000 – PR.OMR|  2,32985  |
+-------+-------------------------------+--------------+
| 4.  |VN 2500 < / = T < 6000 –    |  1,09051  |
|    |DIS.OMR            |       |
+-------+-------------------------------+--------------+
| 5.  |VN T < 2500 – PR.OMR      |  2,53830  |
+-------+-------------------------------+--------------+
| 6.  |VN T < 2500 – DIS.OMR     |  1,60323  |
+-------+-------------------------------+--------------+
| 7.  |SN zbiralke T > / = 2500    |  2,27953  |
+-------+-------------------------------+--------------+
| 8.  |SN zbiralke T < 2500      |  2,29017  |
+-------+-------------------------------+--------------+
| 9.  |SN T > / = 2500        |  1,72379  |
+-------+-------------------------------+--------------+
| 10. |SN T < 2500          |  0,94563  |
+-------+-------------------------------+--------------+
| 11. |NN zbiralke T > / = 2500    |  3,08316  |
+-------+-------------------------------+--------------+
| 12. |NN zbiralke T < 2500      |  1,81535  |
+-------+-------------------------------+--------------+
| 13. |NN T > / = 2500        |  2,77780  |
+-------+-------------------------------+--------------+
| 14. |NN T < 2500          |  1,46400  |
+-------+-------------------------------+--------------+
| 15. |NN brez merjenja moči     |  0,66165  |
+-------+-------------------------------+--------------+
| 16. |Gospodinjstva         |  0,48101  |
+-------+-------------------------------+--------------+

kjer je:
VN –      visokonapetostni nivoji nazivnih napetosti
        400 kV, 220 kV in 110 kV,
SN –      srednjenapetostni nivoji nazivnih napetosti
        35 kV, 20 kV in 10 kV,
NN –      nizkonapetostni nivo nazivne napetosti
        400/230 V,
T –       letne obratovalne ure,
PR.OMR –    prenosno omrežje,
DIS. OMR –   distribucijsko omrežje.
(2) Ponderji odjemnih skupin končnih odjemalcev električne energije določajo težo obremenitve posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev s prispevkom za zagotavljanje podpor proizvodnje električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.
7. člen
(izračun povprečnega mesečnega prispevka na kW obračunske moči)
(1) Mesečni prispevek na kW obračunske moči se določi posebej za vsako odjemno skupino tako, da se zagotovi načrtovana količina sredstev za izvajanje podpor. Odvisen je od povprečnega prispevka na kW obračunske moči in vrednosti ponderja odjemne skupine (τ(ose)) ter se izračuna po naslednji enačbi:
 p(mes) = p(pov) x tau(ose)
pri čemer je:
p(mes)     mesečni prispevek odjemne skupine na kW
        obračunske moči,
p(pov)     povprečni prispevek na kW ob računske moči,
tau(ose)    ponder odjemne skupine.
(2) Povprečni prispevek na kW obračunske moči se določi na podlagi načrtovane količine sredstev za izvajanje podpor ter ocene letne obračunske moči po naslednji enačbi:
      Sred(E)
p(pov) = ------------
     Vsota P(oL)
pri čemer je:
Sred(E)     načrtovana količina sredstev, ki jo
        zagotavljajo končni odjemalci električne
        energije,
Vsota P(oL)   ocenjena letna obračunska moč.
(3) Višina povprečnega prispevka na kW obračunske moči (brez DDV) in mesečnega prispevka na kW obračunske moči (brez DDV) za vsako odjemno skupino se zaokroži na 5 (pet) decimalk.
8. člen
(obračunavanje mesečnega prispevka končnega odjemalca električne energije)
(1) Osnova za izračun mesečnega prispevka posameznega končnega odjemalca so podatki o obračunski moči.
(2) Za ugotavljanje obračunske moči in plačevanje mesečnega prispevka iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo metodologije za obračunavanje omrežnine ter metodologije za določitev omrežnine in kriteriji za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja.
(3) Mesečni prispevek končnega odjemalca je prikazan kot posebna postavka na računu za uporabo omrežja.
9. člen
(akontativni računi za prispevek)
(1) Center za podpore izstavlja sistemskemu in distribucijskemu operaterju akontativne račune za prispevek za podpore na podlagi podatkov o planskih mesečnih količinah. Sistemski in distribucijski operater pošljeta centru za podpore prve ocene do 30. septembra, dokončne planske podatke, ki so podlaga za izdajo akontativnih računov za naslednje leto, pa do 15. decembra. Center za podpore akontativne račune izdaja do konca obračunskega meseca z rokom plačila 20 dni od izdaje računa.
(2) Podatki o obračunani obračunski moči po posameznih kategorijah prevzemno-predajnih mest se pripravijo iz podatkovnih baz sistemskega in distribucijskega operaterja. Sistemski in distribucijski operater zagotovita podatke centru za podpore o obračunani obračunski moči po posamezni kategoriji do 10. (desetega) delovnega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec po elektronski in redni pošti. Na podlagi prejetih podatkov o obračunani obračunski moči center za podpore izstavi obračunski bremepis ali dobropis z rokom plačila 18 dni od izdaje.
(3) Če med letom akontativne količine odstopajo od dejanskih za več kot 10%, lahko center za podpore od sistemskega in distribucijskega operaterja zahteva popravek akontativnih količin.
IV. IZRAČUNAVANJE PRISPEVKA ZA KONČNE ODJEMALCE DALJINSKE TOPLOTE IN KUPCE FOSILNIH GORIV
10. člen
(določanje prispevka na MWh fosilnih goriv in daljinske toplote)
Prispevek na MWh dobavljene energije od porabe trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina ter daljinske toplote se določi na podlagi zadnjih objavljenih letnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije o skupni porabi te energije, tako da se zagotovi načrtovana količina sredstev za izvajanje podpor, ki jo morajo zagotoviti končni odjemalci energije na podlagi letnega načrta za izvajanje podporne sheme. Prispevek na MWh se izračuna po naslednji enačbi:
      Sred(F)
p(MWh) = ------------
     Vsota W(oL)
pri čemer je:
Sred(F)        načrtovana količina sredstev,
Vsota W(oL)      ocenjena končna letna poraba
           energije iz trdnih in tekočih
           fosilnih goriv, utekočinjenega
           naftnega ter zemeljskega plina in
           toplote iz omrežja.
11. člen
(izračun prispevka na enoto posameznega goriva)
(1) Za goriva, ki se ne prodajajo po enotah, izraženih v MWh, se kot osnova za izračun prispevka uporabljajo energijske vrednosti, določene v spodnji tabeli:
+----------------------+------------------------------------+
|    Energent    | Energetska vrednost na prodajno  |
|           |       enoto – E       |
+----------------------+-----------------+------------------+
|kurilno olje     |   0,011028  |   [MWh/kg]   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|ELKO         |   0,009999  |   [MWh/l]   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|zemeljski plin    |   0,009466  |   [MWh/Sm3]  |
+----------------------+-----------------+------------------+
|UNP          |   0,012792  |   [MWh/kg]   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|avtoplin (LPG)    |   0,012792  |   [MWh/kg]   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|motorni bencin    |   0,009196  |   [MWh/l]   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|dizel         |   0,009999  |   [MWh/l]   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|letalski bencin    |   0,009196  |   [MWh/l]   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|kerozin        |   0,009216  |   [MWh/l]   |
+----------------------+-----------------+------------------+
(2) Prispevek na prodajno enoto za posamezno gorivo se določi po enačbi:
p(egor) = p(MWh) x E
(3) Za lignit, premog in koks se prispevek na prodajno enoto goriva izračuna tako, da se vrednost prispevka na MWh, ki ga določi agencija na podlagi prejšnjega člena, pomnoži s kalorično vrednostjo energenta v MJ, ki je deklarirana pri prodaji, in deli s faktorjem 3600 MJ/MWh po spodnji enačbi:
      p(MWh) x H(S)
p(egor) = --------------
        3600
pri čemer je:
p(egor)   prispevek v EUR /kg fosilnega goriva,
H(s )    kurilna vrednost v MJ/kg goriva.
(4) Prispevek po prejšnjem odstavku izračunajo dobavitelji goriva.
(5) Višina prispevka na MWh dobavljene energije od porabe fosilnih goriv in daljinske toplote (brez DDV) in prispevka na prodajno enoto goriva (brez DDV) se zaokroži na 5 (pet) decimalk.
12. člen
(obračunavanje prispevka končnemu odjemalcu goriva)
(1) Prispevek končnega odjemalca je prikazan kot posebna postavka na računu za dobavo goriva.
(2) Dobavitelji goriv morajo mesečno poročati o višini obračunanih prispevkov in jih nakazovati centru za podpore. Podatke o trošarinskih zavezancih, ki so zavezanci za plačilo prispevka pridobi center za podpore pri Carinski upravi Republike Slovenije.
(3) Dobavitelji goriv morajo vsako leto do 1. marca poročati centru za podpore o količini dobavljenih energentov v preteklem koledarskem letu.
(4) Podrobnejši način poročanja in zbiranja sredstev po tem členu določi center za podpore in ga objavi na svoji spletni strani.
13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe izvaja inšpektorat, pristojen za energijo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(prilagoditev višine prispevkov)
(1) Ne glede na določbe 11. člena te uredbe se izračunani prispevek na prodajno enoto za motorni bencin in dizel prvi mesec po uveljavitvi akta Agencije za energijo o višini prispevkov za zagotavljanje podpor za proizvodno električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom obračunava končnim odjemalcem v višini 30%. Vsak naslednji mesec se višina obračunanega prispevka zviša za 10% izračunanega prispevka.
(2) Ne glede na določbe 11. člena te uredbe se do konca leta 2014 izračunani prispevek za zemeljski plin obračuna v višini 50%, izračunani prispevek za kurilno olje, ELKO, UNP, LNG, letalski bencin in kerozin pa se obračuna v višini 200%. Prispevka se začneta obračunavati prvi mesec po uveljavitvi akta Agencije za energijo o višini prispevkov za zagotavljanje podpor za proizvodno električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
15. člen
(začetek obračunavanja prispevkov)
(1) Dobavitelji goriv in daljinske toplote morajo začeti z obračunavanjem in zbiranjem prispevkov z naslednjim mesecem po uveljavitvi akta Agencije za energijo o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodno električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so dobavitelji naftnih derivatov, katerih cene se oblikujejo na podlagi predpisa o oblikovanju cen naftnih derivatov, dolžni začeti obračunavati, zbirati prispevke ob prvi spremembi cene naftnih derivatov v skladu s predpisom o oblikovanju cen naftnih derivatov v naslednjem mesecu po uveljavitvi akta Agencije za energijo o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodno električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom ali po mesečni spremembi višine prispevkov.
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 2/09, 49/10, 61/13 in 64/13).
17. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-15/2014
Ljubljana, dne 22. maja 2014
EVA 2014-2430-0045
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti