Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014

Kazalo

143. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, stran 495.

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US, 112/06 Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12, Odl. US: U-I-88/10-11, 92/13), 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), 20. člena Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/11 – UPB2), 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave glasila Občine Komenda, št. 02/2009 – UPB) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12), so občinski sveti Občine Mengeš na 22. seji dne 21. 11. 2013, Občine Trzin na 34. seji dne 21. 7. 2013, Občine Domžale na 26. seji dne 21. 11. 2013, Občine Komenda na 18. seji dne 28. 11. 2013 in Občine Kamnik na 27. seji dne 11. 12. 2013 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
1. člen
V Odloku o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 42/08, 38/10) se v prvem odstavku 1. člena dodata besedi »Komenda« ter »Cerklje na Gorenjskem« tako, da se glasi:
»S tem odlokom se ureja obveznost čiščenja ter način obračunavanja in plačevanja storitve čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki se zbirajo na čistilni napravi za občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda, Trzin in Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: občine), ki so uporabnice storitve čiščenja.«
2. člen
Spremeni se 26. člen Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki se glasi:
»Ta odlok sprejmejo v enakem besedilu občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda, Trzin in Cerklje na Gorenjskem. Objava tega odloka se opravi po sprejemu na vseh občinskih svetih.
Občina Cerklje na Gorenjskem sprejme Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v enakem besedilu kot občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin in Komenda skupaj s temi dopolnitvami in spremembami.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v občinskih uradnih glasilih. Veljati začne osmi dan po objavi, uporabljati pa se začne osmi dan po zadnji uradni objavi.
Št. 007-0007/2009-6/4(3)
Kamnik, dne 11. decembra 2013
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.
Št. 0072-23/2013
Domžale, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Domžale
Toni Dragar l.r.
354-0015/2008-12
Št. 25-4/2013
Trzin, dne 13. novembra 2013
Župan
Občine Trzin
Anton Peršak l.r.
Št. 174-22/2013
Mengeš, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Mengeš
Franc Jerič l.r.
Št. 354-019/2007-20
Komenda, dne 28. novembra 2013
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l.r.

AAA Zlata odličnost