Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2014 z dne 12. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2014 z dne 12. 5. 2014

Kazalo

1411. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014, stran 3893.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 3. izredni seji dne 28. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 25/13 in 99/13) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Proračun|
|   |                      |  leta 2014|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 10.695.757|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |PRIHODKI (70+71)              |  4.017.478|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  3.201.551|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.681.809|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   338.742|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   181.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   815.927|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   647.367|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |     500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    5.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   163.060|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   595.760|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje zgradb       |   108.000|
|   |in prostorov                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   487.760|
|   |in neopredmetenih dolgoroč. sr.      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   33.020|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   33.020|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  6.049.499|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.070.716|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sr. iz drž. proračuna     |  4.978.783|
|   |iz sredstev proračuna EU          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 12.300.814|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  1.374.733|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   362.440|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   52.415|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   907.764|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   52.114|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  1.635.616|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   17.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   922.700|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   155.123|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   540.793|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  9.121.928|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  9.121.928|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   168.537|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam,  |   81.770|
|   |ki niso pror. upor.            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   86.767|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II. | –1.605.057|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in finančnih naložb            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  1.288.327|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  1.288.327|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  1.288.327|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  –316.730|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  1.288.327|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  1.605.057|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Stanje sredstev na računih         |   316.730|
|   |dne 31. 12. preteklega leta        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen
V 6. členu Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014 se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Župan lahko s pismenimi sklepi prerazporedi sredstva:
– v okviru istega podprograma neomejeno,
– med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 10 % podprograma,
– med glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega programa ne sme presegati 5 % glavnega programa tega neposrednega uporabnika v sprejetem proračunu.«
3. člen
V 11. členu Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014 se drugi odstavek spremeni v:
»Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 1.288.327 €, in sicer za:
– sofinanciranje projekta »OB075-09-0004 Odvajanje in čišč. odpadnih voda v por. reke Soče« v višini 919.530 €;
– sofinanciranje projekta »OB075-08-0005 Kanalizacija in ČN Opatje selo ISO-PA« v višini 299.558 €;
– sofinanciranje projekta »OB075-12-0011 Energetska obnova Osnovne šole Bilje« v višini 69.239 €.«
4. člen
Splošni, posebni del in načrti razvojnih programov so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2014
Miren, dne 28. aprila 2014
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost