Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2014 z dne 12. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2014 z dne 12. 5. 2014

Kazalo

1405. Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020, stran 3868.

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa kazalnike in metodo za izračun indeksa razvojne ogroženosti za programsko obdobje 2014–2020 ter razvršča razvojne regije (v nadaljnjem besedilu: regije NUTS 3) po stopnji razvitosti. Statistična teritorialna členitev Republike Slovenije po regijah NUTS 3 je določena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1888/2005 z dne 26. oktobra 2005 o spremembah Uredbe (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji (UL L, št. 309 z dne 25. 11. 2005, str. 1).
2. člen
(kazalniki in metoda za izračun)
(1) Kazalniki razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti so:
– bruto domači proizvod na prebivalca,
– bruto dodana vrednost na zaposlenega,
– delež bruto investicij v osnovna sredstva v bruto domačem proizvodu,
– stopnja registrirane brezposelnosti mladih v starosti 15–29 let,
– stopnja delovne aktivnosti v starosti 20–64 let,
– delež prebivalstva s terciarno izobrazbo v starosti 25–64 let,
– delež bruto domačih izdatkov za raziskovalno in razvojno dejavnost v bruto domačem proizvodu,
– delež prečiščene odpadne vode z vsaj sekundarnim čiščenjem v izpuščeni odpadni vodi,
– delež površine varovanih območij v regiji,
– delež ocenjene škode zaradi elementarnih nesreč v bruto domačem proizvodu,
– stopnja registrirane brezposelnosti,
– indeks staranja prebivalstva,
– razpoložljivi dohodek na prebivalca in
– poseljenost.
(2) Indeks razvojne ogroženosti za regije NUTS 3 se izračuna kot aritmetična sredina standardiziranih vrednosti kazalnikov pri čemer se kot metodo standardizacije uporabi metodo relativnega odklona od skrajnih vrednosti. Pri vsakem kazalniku sta to regiji z najvišjo in najnižjo vrednostjo. Standardizirana vrednost posameznega kazalnika se izračuna po formuli: standardizirana vrednost = (dejanska vrednost – najnižja vrednost) / (najvišja vrednost – najnižja vrednost). Izračunana inverzna vrednost (dejanska vrednost se odšteje od 1) se izrazi v indeksu ravni (Slovenija = 100), pri čemer večja vrednost indeksa pomeni večjo razvojno ogroženost regije. Pri izračunu se upošteva triletno povprečje zadnjih razpoložljivih podatkov, razen pri kazalniku »delež prebivalstva s terciarno izobrazbo v starosti 25–64 let«, pri katerem so podatki razpoložljivi le za leti 2011 in 2012, ter pri kazalnikih »delež bruto investicij v osnovna sredstva v bruto domačem proizvodu«, »delež prečiščene odpadne vode z vsaj sekundarnim čiščenjem v izpuščeni odpadni vodi« in »delež površine varovanih območij v regiji«, pri katerih se upoštevajo podatki za zadnje razpoložljivo leto. Vsi kazalniki morajo biti pri tem enako uteženi. Upoštevani so podatki, ki so bili razpoložljivi do 31. marca 2014.
3. člen
(razvrstitev regij NUTS 3)
Regije NUTS 3 v Republiki Sloveniji se v programskem obdobju 2014–2020, upoštevaje indeks razvojne ogroženosti, razvrščajo po stopnji svoje razvitosti, kot sledi:
1. Osrednjeslovenska (35,5),
2. Jugovzhodna Slovenija (64,7),
3. Gorenjska (66,6),
4. Obalno-kraška (81,4),
5. Savinjska (92,6),
6. Goriška (100,4),
7. Posavska (101,5),
8. Koroška (121,6),
9. Podravska (123,9),
10. Primorsko-notranjska (124,8),
11. Zasavska (125,1) in
12. Pomurska (161,8).
4. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-36/2013/37
Ljubljana, dne 9. maja 2014
EVA 2012-2130-0013
Metod Dragonja l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti