Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014

Kazalo

1397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., stran 3860.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11; (ZGJS)), 474. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12), četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 78. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – UPB1, 23/09 Odl. US: U-I-268/06-35 (ZSDU)) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) in Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) so Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 32. redni seji dne 24. 2. 2014, Občinski svet Občine Dobrepolje na 23. redni seji dne 27. 3. 2014 in Občinski svet Občine Grosuplje na 22. redni seji dne 12. 3. 2014 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.
1. člen
V 13. členu Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/13) se v prvem odstavku beseda »upravljanje« nadomesti z besedilom »poslovni najem«.
2. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni, tako, da po novem glasi:
»(2) Občine ustanoviteljice infrastrukturnih objektov in opreme, naprav oziroma omrežja, ki je potrebno za izvajanje gospodarske javne službe, ne smejo prodati, zastaviti, oddati v najem, razen javnemu podjetju, ali kako drugače odtujiti. Infrastrukturni objekti in oprema niso predmet stečajne niti likvidacijske mase javnega podjetja.«
3. člen
V 59. členu se črta besedilo »in kritju izgube«.
4. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»60. člen
(1) Javno podjetje opravlja dejavnost gospodarskih javnih služb, vodi evidence o poslovanju ter izdeluje računovodske izkaze in letna poročila v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi, ločeno po posameznih dejavnostih gospodarskih javnih služb in ločeno po občinah ustanoviteljicah ter morebitnimi ostalimi dejavnostmi.
(2) Letno poročilo in predlog o uporabi bilančnega dobička oziroma predlog o kritju izgube, v skladu s predpisi, pripravi direktor javnega podjetja in ga posreduje v obravnavo organom javnega podjetja.
(3) Letno poročilo je dolžan direktor predložiti skupščini najkasneje 30 dni po potrditvi le-tega s strani nadzornega sveta.
(4) Bilančni dobiček poslovnega leta ali izgubo poslovnega leta, ugotovljeno iz poslovanja gospodarskih javnih služb, se ugotavlja za vsako občino ustanoviteljico posebej na podlagi ugotovljenega uspeha po posameznih dejavnostih, ki jih opravlja javno podjetje za posamezno občino ustanoviteljico.
(5) Bilančni dobiček poslovnega leta, ugotovljen iz poslovanja gospodarskih javnih služb, se razporedi po sklepu skupščine JKP. Občine ustanoviteljice imajo pravico do deleža pri navedenem bilančnem dobičku v sorazmerju z izkazanim dobičkom, po posamezni občini ustanoviteljici. Premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapitala se ne sme izplačati.
(6) Bilančni dobiček poslovnega leta, ugotovljen iz poslovanja ostalih dejavnosti, lahko skupščina na predlog direktorja nameni:
– delno ali v celoti za oblikovanje zakonskih oziroma drugih rezerv,
– delno ali v celoti za izplačilo ustanoviteljicam podjetja v razmerju poslovnih deležev.
(7) Bilančni dobiček lahko ostane delno ali v celoti nerazporejen.
(8) O načinu pokrivanja izgube odloča skupščina, in sicer na isti seji, na kateri je bil sprejet zaključni račun, ki izkazuje izgubo. Izguba se ugotavlja in krije v skladu z zakonom oziroma:
– iz sredstev rezerv družbe,
– iz poslovanja družbe v prihodnjih letih,
– z znižanjem osnovnega kapitala družbe v breme osnovnih vložkov družbenikov,
– iz sredstev občinskih proračunov ustanoviteljic.
Zaradi pokrivanja izgube se osnovni kapital družbe ne sme zmanjšati pod zakonski minimum.
(9) O načinu pokrivanja izgube odloči skupščina družbe. Pri tem mora skupščina upoštevati izgubo gospodarskih javnih služb za vsako občino ustanoviteljico posebej in temu ustrezno določiti način pokrivanja izgube.
(10) Izguba, ugotovljena pri posamezni dejavnosti na območju posamezne občine ustanoviteljice, se ne more pokrivati iz poslovanja iste ali druge dejavnosti z območja druge občine ustanoviteljice.«
5. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Odlok v Uradnem listu Republike Slovenije objavi Občina Ivančna Gorica, stroški objave bremenijo občine ustanoviteljice glede na osnovne vložke.
Št. 007-0003/2013
Grosuplje, dne 12. marca 2014
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.
Št. 007-0013/2013
Ivančna Gorica, dne 24. februarja 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
Št. 007-0004/2013
Videm, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti