Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014

Kazalo

1378. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica, stran 3805.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 28. redni seji dne 23. 4. 2014 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Sevnica
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 106/11) se 24. člen spremeni tako, da se glasi:
»Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda (v nadaljevanju: vabilo) in gradivo se pošljeta članom sveta najkasneje sedem dni pred dnevom, določenim za sejo. Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.
Vabilo se pošlje direktorju občinske uprave, vodjem notranjih organizacijskih enot občinske uprave, predstavnikom političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu, predsednikom svetov krajevnih skupnosti ter predstavnikom sredstev javnega obveščanja v občini.
Vabila in gradivo iz prvega odstavka ter vabila iz drugega odstavka tega člena se pošiljajo po pošti, na podlagi pisne izjave prejemnika pa v elektronski obliki po elektronski pošti, na zgoščenki ali drugem nosilcu podatkov.
Vabilo in gradivo za sejo se objavita na spletni strani občine.«
2. člen
V 25. členu se v četrtem odstavku spremeni drugi stavek tako, da se glasi:
»Vabilo in gradivo se pošlje v skladu s 24. členom tega poslovnika in se objavi na spletni strani občine.«
3. člen
V 38. členu se črta tretji odstavek.
4. člen
V drugem odstavku 57. člena se besedilo »komisije za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta« nadomesti z besedilom »komisije za pravne in splošne zadeve«.
5. člen
V 58. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
6. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, zapisniki sej, zvočni zapisi ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih teles se hrani in arhivira v skladu s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje in upravljanje dokumentarnega gradiva.«
7. člen
V 73. členu se črta drugi odstavek.
8. člen
V tretjem odstavku 127. člena se besedilo »komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta« nadomesti z besedilom »komisija za pravne in splošne zadeve«.
9. člen
V drugem odstavku 128. člena se besedilo »komisije za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta« nadomesti z besedilom »komisije za pravne in splošne zadeve«.
10. člen
V 147. členu se v prvem odstavku besedilo »komisiji za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta« nadomesti z besedilom »komisiji za pravne in splošne zadeve«.
V drugem odstavku se besedilo »komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta« nadomesti z besedilom »komisija za pravne in splošne zadeve«.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2014
Sevnica, dne 23. aprila 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.