Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014

Kazalo

1352. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-B), stran 3783.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. aprila 2014.
Št. 003-02-4/2014-18
Ljubljana, dne 6. maja 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH ZA PREVOZ OSEB (ZŽNPO-B)
1. člen
V Zakonu o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03 in 56/13) se drugi odstavek 35. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za druge listine, ki v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, izkazujejo pravico graditi oziroma izvajati dela na žičniških napravah in drugih objektih ter napravah iz koncesijskega akta, velja:
– odločba ali sklep pristojnega upravnega organa o uvedbi postopka razlastitve oziroma potrdilo, da je začet postopek za pridobitev služnosti v javno korist;
– potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki po Zakonu o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 – odločba US, 13/93 – odločba US, 31/93, 24/95 – odločba US, 20/97 – odločba US, 23/97 – odločba US, 65/98, 76/98 – odločba US, 60/99 – odločba US, 66/00 – obvezna razlaga, 66/00, 11/01 – odločba US, 54/02 – odločba US, 54/04 – ZDoh-1 in 18/05 – odločba US);
– potrdilo pristojnega sodišča, da niso dokončani zapuščinski postopki po Zakonu o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78 ter Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odločba US, 82/94 – ZN-B, 117/00 – odločba US, 67/01, 83/01 – OZ in 73/04 – ZN-C) oziroma po Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95, 54/99 – odločba US in 30/13);
– historični izpisek iz zemljiške knjige, da je bila nepremičnina vknjižena na agrarne skupnosti oziroma potrdilo pristojnega organa, da je bila nepremičnina pravnomočno vrnjena po Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99, 72/00 in 87/11) ali Zakonu o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 – odločba US, 13/93 – odločba US, 31/93, 24/95 – odločba US, 20/97 – odločba US, 23/97 – odločba US, 65/98, 76/98 – odločba US, 60/99 – odločba US, 66/00 – obvezna razlaga, 66/00, 11/01 – odločba US, 54/02 – odločba US, 54/04 – ZDoh-1 in 18/05 – odločba US) ali potrdilo pristojnega sodišča, da zapuščinski postopki za imetnike vrnjenega premoženja in premoženjskih pravic, ki so mrtvi ali razglašeni za mrtve, niso dokončani ali še niso bili uvedeni po Zakonu o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78 ter Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odločba US, 82/94 – ZN-B, 117/00 – odločba US, 67/01, 83/01 – OZ in 73/04 – ZN-C);
– potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki vračanja premoženja po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo);
– zemljiškoknjižni izpisek, da je nepremičnina vknjižena kot javno dobro, grajeno javno dobro, družbena lastnina v splošni rabi ali splošno ljudsko premoženje, ne glede na upravljavca;
– potrdilo pristojnega organa, da je vložen predlog za razglasitev lastnika nepremičnine za mrtvega oziroma, da je sprožen postopek za dokazovanje smrti na podlagi predpisov, ki urejajo nepravdni postopek;
– notarsko overjena pogodba o pridobljeni obligacijski ali stvarni pravici za gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Po končanju postopkov iz druge, tretje, četrte, pete in sedme alineje prejšnjega odstavka koncesionar lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena predloži ponudbo za sklenitev pogodbe o pridobitvi lastninske ali stavbne pravice oziroma služnosti.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-04/14-1/12
Ljubljana, dne 28. aprila 2014
EPA 1834-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost