Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014

Kazalo

131. Sklep o merilih in postopku za določanje višine sredstev za kritje stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za ohranitev zaposlitve delovnega invalida, stran 448.

Na podlagi četrtega odstavka 73. člena in četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C in 101/13 – ZIPRS1415) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 5. decembra 2013 sprejel
S K L E P
o merilih in postopku za določanje višine sredstev za kritje stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za ohranitev zaposlitve delovnega invalida
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se urejajo merila in postopek za določanje višine sredstev za kritje stroškov, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) prevzame za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za ohranitev zaposlitve delovnega invalida.
II. PRILAGODITEV PROSTOROV IN DELOVNIH SREDSTEV V ZVEZI S POKLICNO REHABILITACIJO
2. člen
Zavod prevzame stroške prilagoditve prostorov in delovnih sredstev, če je to potrebno za zagotovitev pravice do poklicne rehabilitacije delovnega invalida.
3. člen
Izvedensko mnenje o potrebi prilagoditve prostorov in delovnih sredstev poda pristojni izvedenski organ Zavoda I. stopnje.
4. člen
(1) Višina stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev se določi s pogodbo o poklicni rehabilitaciji na podlagi najmanj treh predračunov ali ponudb različnih izvajalcev, ki jih pridobi delodajalec.
(2) Zavod prevzame stroške prilagoditve prostorov in delovnih sredstev največ do višine 10-kratnega zneska povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa višina stroškov.
III. PRILAGODITEV PROSTOROV IN DELOVNIH SREDSTEV V ZVEZI Z OHRANITVIJO ZAPOSLITVE DELOVNEGA INVALIDA
5. člen
Zavod delno ali v celoti prevzame stroške prilagoditve prostorov in delovnih sredstev, če je to potrebno za ohranitev zaposlitve delovnega invalida.
6. člen
(1) Delodajalec uveljavlja sodelovanje Zavoda pri pokrivanju stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev s pisno vlogo ob prvi premestitvi delovnega invalida na podlagi dokončne odločbe Zavoda oziroma v primeru ponovne premestitve, če mu iz utemeljenih razlogov ne more več zagotavljati dela na ustreznem delu.
(2) Pisna vloga mora vsebovati:
– pogodbo o zaposlitvi,
– opis delovnega mesta na predpisanem obrazcu,
– utemeljitev razloga za premestitev na drugo delo,
– opis potrebnih posegov,
– mnenje strokovne institucije s področja medicine dela ali poklicne rehabilitacije o ustreznosti prilagoditve,
– specifikacijo stroškov predvidene prilagoditve in
– najmanj tri predračune oziroma ponudbe različnih izvajalcev.
7. člen
Mnenje o potrebi in ustreznosti prilagoditve prostorov in delovnih sredstev poda pristojni izvedenski organ Zavoda I. stopnje.
8. člen
Višino stroškov, katerih plačilo prevzame Zavod za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev, se določi s pogodbo.
9. člen
(1) Zavod prevzame plačilo 50 % stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev za posameznega delovnega invalida, vendar največ do 10-kratnega zneska 60 % povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa višina stroškov.
(2) Če je pri delovnemu invalidu podana najmanj 80 % telesna okvara Zavod, ne glede na določbo prejšnjega odstavka, prevzame plačilo 75 % stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev, vendar največ do 15-kratnega zneska 60 % povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa višina stroškov.
(3) Delež prevzetih stroškov iz prvega in drugega odstavka tega člena ne more biti nižji od 3-kratnega zneska 60 % povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa višina stroškov prilagoditve.
(4) Zavod v celoti prevzame stroške prilagoditve prostorov in delovnih sredstev, če ne presegajo 3-kratnega zneska 60 % povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa višina stroškov prilagoditve.
(5) Zavod ne prevzame stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev, če ima delodajalec z delovnim invalidom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, ki poteče v roku enega leta od dneva vloge delodajalca.
IV. PREVZEM STROŠKOV USPOSABLJANJA ZA OHRANITEV ZAPOSLITVE DELOVNEGA INVALIDA
10. člen
Zaradi ohranitve zaposlitve Zavod delno ali v celoti prevzame plačilo stroškov usposabljanja delovnega invalida, katerega izobrazba, usposobljenost in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne premestitve na drugo delo.
11. člen
(1) Delodajalec uveljavlja sodelovanje Zavoda pri kritju stroškov izvedbe programov usposabljanja, v trajanju največ 12 mesecev, s pisno vlogo ob prvi premestitvi delovnega invalida na podlagi dokončne odločbe Zavoda oziroma v primeru ponovne premestitve, če mu iz utemeljenih razlogov ne more več zagotavljati dela na ustreznem delu.
(2) V primeru že izvedenega programa usposabljanja delodajalec uveljavlja sodelovanje Zavoda pri kritju stroškov najkasneje v roku šest mesecev po zaključku usposabljanja.
(3) Če je delodajalec sklenil z delovnim invalidom pogodbo o zaposlitvi za določen čas, uveljavlja sodelovanje Zavoda pri kritju stroškov programov usposabljanja, če je pogodba o zaposlitvi sklenjena za najmanj dvojno dobo trajanja programa usposabljanja, šteto od dneva vloge naprej.
(4) Pisna vloga mora vsebovati:
– pogodbo o zaposlitvi,
– opis delovnega mesta na predpisanem obrazcu,
– utemeljitev razloga za premestitev na drugo delo,
– program usposabljanja in
– stroškovnik izvedbe programa usposabljanja.
12. člen
(1) Zavod v okviru stroškovnika programa usposabljanja upošteva upravičene stroške, ki se nanašajo izključno na samo izvedbo programa usposabljanja.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški mentorja, največ do višine 15 % mesečne bruto plače mentorja za posamezni mesec usposabljanja,
– stroški dopolnilnega izobraževanja,
– stroški pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) in
– izgubljeni dohodek zaradi uvajanja na konkretnem delovnem mestu, največ do višine 20 % plače delovnega invalida na usposabljanju.
13. člen
Mnenje o potrebi po dodatnem usposabljanju delovnega invalida poda pristojni izvedenski organ Zavoda I. stopnje.
14. člen
Višino stroškov usposabljanja, katerih plačilo prevzame Zavod ter druge obveznosti delodajalca in Zavoda se natančneje določijo s pogodbo o sofinanciranju programa usposabljanja.
15. člen
Zavod prevzame plačilo stroškov usposabljanja v višini upravičenih stroškov iz drugega odstavka 12. člena tega sklepa, vendar za posamezen mesec trajanja usposabljanja največ v višini 30 % povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa višina stroškov.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Postopki za dodelitev sredstev za kritje stroškov, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega sklepa, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o kriterijih, merilih in postopku za določanje višine sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za zaposlitev za delovne invalide (Uradni list RS, št. 34/06 in 96/12 – ZPIZ-2).
18. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2013/38-4
Ljubljana, dne 17. decembra 2013
EVA 2013-2611-0096
Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Predsednica
Anka Tominšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti