Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014

Kazalo

1307. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto, stran 3652.

Na podlagi 61. člena in v povezavi s prvim odstavkom 56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US: U-I-43/13-8) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 28. seji dne 17. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10 – teh. popr., 77/10 – DPN, 26/11 – obv. razl., 4/12 – teh. popr., 87/12 – DPN, 102/12 – DPN, 44/13 – teh. pop., 83/13 – obv. razl., 18/14; v nadaljnjem besedilu: OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen
(sprememba prostorsko izvedbenih pogojev OPN)
Z dnem uveljavitve tega odloka se spremenijo in dopolnijo podrobnejši prostorsko izvedbeni pogoji OPN za zidanice in vinske kleti v vinogradniških območjih (Az), in sicer se v drugem odstavku 117. člena, Tabela 36. Az – zidanice in vinske kleti v vinogradniških območjih, tč. 7.2 Pogoji za legalizacijo neskladnih in nelegalnih stavb dopolni tako, da se za peto alinejo doda nova šesta alineja z naslednjim besedilom:
»– Podrobnejši PIP za zidanice in vinske kleti v vinogradniških območjih (Az), ki jih določa OPN, se ne uporabljajo v primeru, če se za legalizacijo neskladnih in nelegalnih stavb s spremljajočimi ureditvami v vinogradniških območjih izdela občinski podrobni prostorski načrt.«
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del OPPN je določen v II. poglavju tega odloka.
(3) Grafični del OPPN je sestavina vezane mape OPPN in je določen v III. poglavju tega odloka.
4. člen
(Priloge OPPN)
Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN, in sicer:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Smernice nosilcev urejanja prostora
5. Mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
8. Povzetek za javnost
9. Odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje glede CPVO.
II. TEKSTUALNI DEL OPPN
5. člen
(pomen izrazov)
(1) Legalizacija je pridobitev gradbenega dovoljenja za nelegalno ali neskladno gradnjo objektov, obravnavanih s tem OPPN, skladno z določili tega odloka.
(2) Ureditvena enota (UE) je območje ene ali več zemljiških parcel oziroma njihovih delov, kjer so umeščene posamezne obravnavane neskladne oziroma nelegalne gradnje.
(3) Funkcionalno zemljiško posestvo je ena ali več zemljiških parcel, na kateri je vinograd ali sadovnjak. Zemljiške parcele se morajo stikati z zemljiščem, kjer je dopustna legalizacija zidanice in ostalih pomožnih objektov, obravnavanih s tem OPPN oziroma se morajo nahajati v isti enoti urejanja prostora (EUP VIN-_) kot objekt-i, ki so predmet legalizacije.
(4) Velikost funkcionalnega zemljiškega posestva za legalizacijo neskladne oziroma nelegalne gradnje zidanice znaša 8 a. V primerih, ko je površina funkcionalnega zemljiškega posestva manjša od 8 a, se upošteva obstoječa površina vinograda ali sadovnjaka oziroma je v 19. členu tega odloka določen pogoj za zasaditev z vinsko trto ali visokoraslim sadnim drevjem avtohtonih vrst.
(5) Osnovni objekt je gospodarski objekt (zidanica) in je glavna stavba v sklopu funkcionalnega zemljiškega posestva.
(6) Ostali objekti so pomožni objekti (PO) za spravilo strojev, orodja, pridelka oziroma drugo, ki funkcionalno dopolnjujejo namembnost glavne stavbe, ter oporni zidovi, potrebni zaradi funkcionalnejše ureditve zunanjih površin ob objektu (parkiranje ipd.) in/ali premagovanja višinske razlike v terenu ter kot agromelioracijski ukrep za izboljšanje pogojev kmetijske pridelave oziroma funkcionalne izrabe zemljiškega posestva.
(7) Zazidana površina je tlorisna projekcija zunanjih dimenzij objekta na zemljišče. V zazidano površino se ne šteje balkonov, napuščev, nadstreškov nad vhodom, zunanjih stopnišč in podobnih gradbenih elementov. V zazidano površino se ne štejejo tudi deli objektov, ki ne segajo nad površino zemljišča.
(8) Odmik objekta od parcelne meje je najkrajša razdalja med zazidano površino in parcelno mejo sosednjega zemljišča. Za zadosten odmik se šteje odmik, ki znaša najmanj 3,0 m pri osnovnem objektu, najmanj 1,5 m pri ostalih pomožnih objektih, najmanj 0,5 m pri opornih zidovih.
(9) Za pritlični enoetažni objekt se šteje objekt, katerega streha je hkrati strop nad prostorom in tudi, ko ima objekt nad pritličjem ploščo oziroma strop, ki ga deli od neizkoriščenega podstrešja. Za neizkoriščeno podstrešje se šteje prostor nad pritličjem neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho. V strmem terenu so lahko tudi delno vkopani.
(10) Praviloma pomeni, da je treba upoštevati določila odloka, če pa to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je treba odstop od določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.
1. Opis prostorske ureditve
6. člen
(umestitev območja OPPN v prostor)
(1) Območje OPPN sestavlja 185 manjših območij (v nadaljevanju: ureditvene enote ali UE), določenih na eni ali več zemljiških parcel oziroma njihovih delih v okviru vinogradniških območij, ki so določena kot enote urejanja prostora v OPN (v nadaljnjem besedilu: EUP), kjer so umeščene obravnavane neskladne oziroma nelegalne gradnje.
(2) Posegi so obravnavani z določitvijo lokacije in sanacijskih pogojev za neskladno oziroma nelegalno gradnjo (v primerih, ko so ti potrebni) na podlagi vlog individualnih pobudnikov oziroma investitorjev neskladne ali nelegalne gradnje.
7. člen
(ureditveno območje OPPN)
(1) Ureditveno območje OPPN je v grafičnem delu odloka določeno s površino vinogradniških območij (Az), ki pripadajo obravnavanim objektom in so bila opredeljena z OPN. V ureditveno območje so vključene tudi ostale neskladne ali nelegalne gradnje (ostali objekti, kot so oporni zidovi, lope, nadstreški, kleti ipd.), ki dopolnjujejo osnovno stavbo (zidanico), zgrajeno v okviru funkcionalnega zemljiškega posestva in se nahajajo tudi na drugih podrobnih namenskih rabah prostora (v nadaljevanju tudi PNRP), kot so območja kmetijskih in gozdnih zemljišč ter območjih prometnih površin.
(2) V ureditveno območje OPPN so tako vključeni objekti in ureditve, zgrajeni v EUP vinogradniških območij in na naslednjih zemljiščih:
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
| EUP |Ureditvena| Območje | K.o.  | Osnovni |Ostali objekti  |
| po | enota  |ureditvene|     | objekt |         |
| OPN | (UE)  |  enote |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  1   |1269/1  |Zagorica |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|01  |     |del,   |     |–    |– nelegalna   |
|   |     |1269/2 del|     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  2   |1326/2  |Zagorica |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|01  |     |del,   |     |–    |– nelegalna   |
|   |     |1323/2  |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |del, *317,|     |gradnja |         |
|   |     |2171   |     |     |         |
|   |     |(cesta)  |     |     |         |
|   |     |del    |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  2A   |593/1 del |Zagorica |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|03  |     |     |     |–    |– nelegalna   |
|   |     |     |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  3   |399/7 del,|Črešnjice|ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|06  |     |399/10 del|     |–    |– nelegalna   |
|   |     |     |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  4   |399/10  |Črešnjice|ZIDANICA |PO (LOPA) –   |
|06  |     |del, 399/7|     |–    |nelegalna    |
|   |     |del    |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  5   |949/1 del,|Herinja |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|06  |     |950/1 del |vas   |–    |– nelegalna   |
|   |     |     |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  6A   |1083/3  |Črešnjice|ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|06  |     |del,   |     |–    |– nelegalna   |
|   |     |1081/7 del|     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  7   |1081/9,  |Črešnjice|ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|06  |     |1130 del, |     |–    |LOPA) in     |
|   |     |1081/1 del|     |neskladna|OPORNI ZID –   |
|   |     |     |     |gradnja |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  8A   |1230 del, |Črešnjice|ZIDANICA |PO (LOPA,    |
|06  |     |1323/3  |     |–    |NADSTREŠEK) in  |
|   |     |del,   |     |nelegalna|OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |2802/1  |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |(cesta)  |     |     |gradnja     |
|   |     |del    |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  9   |1469/9 del|Črešnjice|ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|06  |     |     |     |–    |LOPA) in     |
|   |     |     |     |nelegalna|OPORNI ZID –   |
|   |     |     |     |gradnja |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  10   |1728/10  |Črešnjice|ZIDANICA |PO (LOPA,    |
|06  |     |     |     |–    |KMEČKA LOPA)   |
|   |     |     |     |neskladna|in OPORNI    |
|   |     |     |     |gradnja |ZIDOVI –     |
|   |     |     |     |     |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  11   |1969 del |Črešnjice|ZIDANICA |         |
|06  |     |     |     |–    |         |
|   |     |     |     |neskladna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  12   |2148 del, |Črešnjice|ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|06  |     |2151 del |     |–    |LOPA) in     |
|   |     |     |     |neskladna|OPORNI ZID –   |
|   |     |     |     |gradnja |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  14   |1293/4  |Črešnjice|ZIDANICA |PO (LOPA),    |
|06  |     |del,   |     |–    |KAPNICA in    |
|   |     |1293/5,  |     |nelegalna|OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |1293/2  |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |del, 2799 |     |     |gradnja     |
|   |     |(cesta)  |     |     |         |
|   |     |del    |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  15   |1523 del |Črešnjice|ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|06  |     |     |     |–    |– nelegalna   |
|   |     |     |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  16   |1553/6  |Črešnjice|ZIDANICA |PO (LOPA) in   |
|06  |     |del,   |     |–    |OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |1554/1,  |     |nelegalna|– nelegalna   |
|   |     |1553/4  |     |gradnja |gradnja     |
|   |     |del,   |     |     |         |
|   |     |1553/5  |     |     |         |
|   |     |del,   |     |     |         |
|   |     |1554/2,  |     |     |         |
|   |     |1555 del |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  17   |1548/1,  |Črešnjice|ZIDANICA |PO (VINSKA    |
|06  |     |1545/4 del|     |– legalna|KLET, KMEČKA   |
|   |     |     |     |gradnja |LOPA       |
|   |     |     |     |     |1 IN 2) in    |
|   |     |     |     |     |OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |     |     |     |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  18   |1720 del, |Črešnjice|ZIDANICA |         |
|06  |     |2794   |     |–    |         |
|   |     |(cesta)  |     |nelegalna|         |
|   |     |del    |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  19   |*147,   |Herinja |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|06  |     |576/1 del |vas   |–    |LOPA) in     |
|   |     |     |     |nelegalna|OPORNI ZID –   |
|   |     |     |     |gradnja |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  20   |1571/4  |Črešnjice|ZIDANICA |         |
|06  |     |del,   |     |–    |         |
|   |     |1579/4,  |     |neskladna|         |
|   |     |1578/3 del|     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  21   |*371, 2004|Črešnjice|ZIDANICA |         |
|06  |     |del    |     |–    |         |
|   |     |     |     |nelegalna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  23   |2730/2,  |Črešnjice|ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|06  |     |2730/1 del|     |–    |LOPA) –     |
|   |     |     |     |nelegalna|nelegalna    |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  24   |2307/1 del|Črešnjice|ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|07  |     |     |     |–    |LOPA) –     |
|   |     |     |     |neskladna|nelegalna    |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  25   |1908/4 del|Ždinja  |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|08  |     |     |vas   |–    |LOPA) in     |
|   |     |     |     |neskladna|OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |     |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  27   |*323, 1583|Ždinja  |ZIDANICA |PO        |
|08  |     |del,   |vas   |–    |(NADSTREŠEK,   |
|   |     |2475/1  |     |neskladna|VINSKA KLET,   |
|   |     |(cesta)  |     |gradnja |LOPA) in     |
|   |     |del, 1581 |     |     |OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |del,   |     |     |– nelegalna   |
|   |     |1590/2  |     |     |gradnja     |
|   |     |del, 1585 |     |     |         |
|   |     |del    |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  28   |1804/1  |Ždinja  |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|08  |     |del,   |vas   |–    |LOPA, LOPA) in  |
|   |     |1804/2  |     |neskladna|OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |del,   |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |1802/6 del|     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  29   |529/5 del |Črešnjice|ZIDANICA |         |
|08  |     |     |     |–    |         |
|   |     |     |     |nelegalna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  30   |531/2 del,|Črešnjice|ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|08  |     |534/3 del |     |–    |– nelegalna   |
|   |     |     |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 30A   |1634/1  |Ždinja  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|08  |     |del,   |vas   |–    |– nelegalna   |
|   |     |1635/4  |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |del,   |     |gradnja |         |
|   |     |2475/2  |     |     |         |
|   |     |(cesta)  |     |     |         |
|   |     |del    |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  31   |531/1 del,|Črešnjice|ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|08  |     |532 del, |     |–    |– nelegalna   |
|   |     |516/1 del,|     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |2825/1  |     |gradnja |         |
|   |     |(cesta)  |     |     |         |
|   |     |del    |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  32   |1519/6 del|Ždinja  |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|08  |     |     |vas   |–    |LOPA) in     |
|   |     |     |     |neskladna|OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |     |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  33   |1522/3  |Ždinja  |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|08  |     |     |vas   |– legalna|LOPA,      |
|   |     |     |     |gradnja |ČEBELNJAK,    |
|   |     |     |     |     |KOZOLEC) –    |
|   |     |     |     |     |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  34   |*317, 1514|Ždinja  |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |
|08  |     |del    |vas   |–    |OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |     |     |nelegalna|– nelegalna   |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  35   |1485/1 del|Ždinja  |ZIDANICA |PO        |
|08  |     |     |vas   |– legalna|(NADSTREŠEK,   |
|   |     |     |     |gradnja |KMEČKA LOPA)   |
|   |     |     |     |     |in OPORNI ZID  |
|   |     |     |     |     |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 35A   |1489/11  |Ždinja  |ZIDANICA |OPORNA ZIDOVA  |
|08  |     |del,   |vas   |–    |– nelegalna   |
|   |     |1489/2 del|     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  36   |1546/3 del|Ždinja  |ZIDANICA |PO (KLET) in   |
|08  |     |     |vas   |–    |OPORNI ZID –   |
|   |     |     |     |neskladna|nelegalna    |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 36A   |1405/1,  |Ždinja  |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|08  |     |1402/1,  |vas   |–    |LOPA) in     |
|   |     |1405/2  |     |neskladna|OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |del,   |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |1402/5  |     |     |gradnja     |
|   |     |del,   |     |     |         |
|   |     |1407/2  |     |     |         |
|   |     |del,   |     |     |         |
|   |     |1402/7 del|     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  37   |1504/16, |Ždinja  |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |
|08  |     |1504/8  |vas   |–    |OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |del,   |     |nelegalna|– nelegalna   |
|   |     |1504/6  |     |gradnja |gradnja     |
|   |     |del,   |     |     |         |
|   |     |1504/17  |     |     |         |
|   |     |del    |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  38   |1819/9,  |Ždinja  |ZIDANICA |         |
|08  |     |1819/7,  |vas   |–    |         |
|   |     |1819/8  |     |nelegalna|         |
|   |     |del,   |     |gradnja |         |
|   |     |1818/4 del|     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  39   |1819/6  |Ždinja  |ZIDANICA |         |
|08  |     |     |vas   |–    |         |
|   |     |     |     |nelegalna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  40   |1093/2,  |Ždinja  |ZIDANICA |PO        |
|08  |     |1093/1  |vas   |–    |(NADSTREŠEK,   |
|   |     |del, 1038 |     |nelegalna|GARAŽA, LOPA)  |
|   |     |del,   |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |1092/1  |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  41   |1874/2  |Ždinja  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|08  |     |del,   |vas   |–    |– nelegalna   |
|   |     |1874/1 del|     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  42   |1264/1  |Ždinja  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|08  |     |del, 2490 |vas   |–    |– nelegalna   |
|   |     |(cesta)  |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |del    |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  43   |1131/2  |Ždinja  |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|08  |     |del,   |vas   |–    |LOPA) in     |
|   |     |1131/5  |     |nelegalna|OPORNI ZID –   |
|   |     |del,   |     |gradnja |nelegalna    |
|   |     |2482/1  |     |     |gradnja     |
|   |     |(cesta)  |     |     |         |
|   |     |del    |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 043A  |1243/8,  |Ždinja  |ZIDANICA |PO (LOPA Z    |
|08  |     |1243/7,  |vas   |–    |NADSTREŠKOM,   |
|   |     |1243/11  |     |nelegalna|RASTLINJAK,   |
|   |     |     |     |gradnja |KMEČKA LOPA)   |
|   |     |     |     |     |in OPORNI    |
|   |     |     |     |     |ZIDOVI –     |
|   |     |     |     |     |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  44   |1287/5  |Ždinja  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|08  |     |del,   |vas   |–    |nelegalna    |
|   |     |1287/6 del|     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  45   |1368/5  |Ždinja  |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |
|08  |     |del, 1372 |vas   |–    |OPORNI ZID –   |
|   |     |del    |     |neskladna|nelegalna    |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  46   |1430/9,  |Ždinja  |ZIDANICA |PO        |
|08  |     |1430/10  |vas   |–    |(UTA/SENČNICA)  |
|   |     |del,   |     |nelegalna|in OPORNI    |
|   |     |1430/3 del|     |gradnja |ZIDOVI –     |
|   |     |(v PISO  |     |     |nelegalna    |
|   |     |1430/11), |     |     |gradnja     |
|   |     |1430/6 del|     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  47   |1459/6 del|Ždinja  |ZIDANICA |PO        |
|08  |     |     |vas   |– legalna|(NADSTREŠEK) –  |
|   |     |     |     |gradnja |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 47A   |1470/4  |Ždinja  |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |
|08  |     |del,   |vas   |–    |OPORNI ZID –   |
|   |     |1470/3,  |     |nelegalna|nelegalna    |
|   |     |2486/4  |     |gradnja |gradnja     |
|   |     |(javno  |     |     |         |
|   |     |dobro) del|     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  49   |1354/4 del|Ždinja  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|08  |     |     |vas   |–    |nelegalna    |
|   |     |     |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  50   |1354/2  |Ždinja  |ZIDANICA |PO (LOPA,    |
|08  |     |del,   |vas   |–    |NADSTREŠEK) in  |
|   |     |1353/4  |     |neskladna|OPORNI ZID –   |
|   |     |del,   |     |gradnja |nelegalna    |
|   |     |1354/1  |     |     |gradnja     |
|   |     |del,   |     |     |         |
|   |     |1353/2  |     |     |         |
|   |     |del,   |     |     |         |
|   |     |1353/3 del|     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  51   |1308/3,  |Ždinja  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|08  |     |1306 del, |vas   |–    |– nelegalna   |
|   |     |1309/3 del|     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  52   |1308/4,  |Ždinja  |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|08  |     |1309/2  |vas   |–    |LOPA) in     |
|   |     |del, 1306 |     |neskladna|OPORNI ZID –   |
|   |     |del    |     |gradnja |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 52A   |1323/1  |Ždinja  |ZIDANICA |PO        |
|08  |     |del,   |vas   |–    |(NADSTREŠEK)   |
|   |     |2482/1 del|     |neskladna|in OPORNI    |
|   |     |     |     |gradnja |ZIDOVI –     |
|   |     |     |     |     |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  53   |*514,   |Ždinja  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|08  |     |1138/1 del|vas   |–    |nelegalna    |
|   |     |     |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  54   |1234/4,  |Ždinja  |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |
|08  |     |1234/3  |vas   |–    |OPORNI ZID –   |
|   |     |del,   |     |neskladna|nelegalna    |
|   |     |1234/2  |     |gradnja |gradnja     |
|   |     |del, 1233,|     |     |         |
|   |     |1232 del, |     |     |         |
|   |     |2482/1  |     |     |         |
|   |     |(cesta)  |     |     |         |
|   |     |del    |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  55   |1207/2 del|Ždinja  |ZIDANICA |Prizidek k    |
|08  |     |     |vas   |– legalna|zidanici     |
|   |     |     |     |gradnja |(NADSTREŠEK)   |
|   |     |     |     |     |in OPORNI ZID  |
|   |     |     |     |     |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  56   |185, 184/2|Ždinja  |ZIDANICA |         |
|08  |     |del    |vas   |–    |         |
|   |     |     |     |nelegalna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 56A   |*92, 949 |Črešnjice|ZIDANICA |PO (VINSKA    |
|08  |     |del, 950/2|     |–    |KLET, KMEČKA   |
|   |     |del    |     |nelegalna|LOPA) in     |
|   |     |     |     |gradnja |OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |     |     |     |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  58   |939/4,  |Črešnjice|ZIDANICA |PO (KAŠČA,    |
|08  |     |*91, 937/4|     |–    |LOPA,      |
|   |     |del, 939/3|     |nelegalna|ČEBELNJAK,    |
|   |     |del, 939/5|     |gradnja |KLET, KMEČKA   |
|   |     |     |     |     |LOPA) in     |
|   |     |     |     |     |OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |     |     |     |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 58A   |887/1 del,|Črešnjice|ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|08  |     |887/2 del,|     |–    |nelegalna    |
|   |     |2817 (pot)|     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |del 888/2 |     |gradnja |         |
|   |     |del, 889 |     |     |         |
|   |     |del    |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 58B   |878/3 del |Črešnjice|ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|10  |     |     |     |–    |– nelegalna   |
|   |     |     |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  59   |583/4,  |Ždinja  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|08  |     |583/1 del,|vas   |–    |– nelegalna   |
|   |     |578 del  |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 59 A  |602, 644 |Ždinja  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|08  |     |del, 631 |vas   |–    |nelegalna    |
|   |     |del, 599/2|     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |del    |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 60A   |505/1 del,|Ždinja  |ZIDANICA |PO (LOPA,    |
|08  |     |502/6 del,|vas   |–    |KMEČKA LOPA)   |
|   |     |504 del  |     |neskladna|in OPORNI    |
|   |     |     |     |gradnja |ZIDOVI –     |
|   |     |     |     |     |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  61   |452/2 del,|Ždinja  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|08  |     |452/1 del,|vas   |–    |nelegalna    |
|   |     |455 del  |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  62   |540/3 del |Ždinja  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|08  |     |     |vas   |–    |nelegalna    |
|   |     |     |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  63   |*250,   |Ždinja  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|08  |     |*249,   |vas   |–    |nelegalna    |
|   |     |427/5 del,|     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |427/1 del |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 64 A  |290/1 del |Ždinja  |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |
|08  |     |     |vas   |–    |OPORNI ZID –   |
|   |     |     |     |neskladna|nelegalna    |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  65   |268/1 del |Ždinja  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|08  |     |     |vas   |–    |nelegalna    |
|   |     |     |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  67   |628 del  |Črešnjice|ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|08  |     |     |     |–    |nelegalna    |
|   |     |     |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  68   |578/3 del |Črešnjice|ZIDANICA |PO        |
|08  |     |     |     |–    |(NADSTREŠEK)   |
|   |     |     |     |neskladna|in OPORNI    |
|   |     |     |     |gradnja |ZIDOVI –     |
|   |     |     |     |     |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|GKM/6|  69   |2173/1 del|Daljni  |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|   |     |     |vrh   |–    |LOPA) in     |
|   |     |     |     |neskladna|OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |     |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  70   |598/8 del |Prečna  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|11-a |     |     |     |–    |nelegalna    |
|   |     |     |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  71   |697/3 del |Prečna  |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|11-a |     |     |     |–    |LOPA) in     |
|   |     |     |     |neskladna|PLINOHRAN –   |
|   |     |     |     |gradnja |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  72   |598/15 del|Prečna  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|11-a |     |     |     |–    |nelegalna    |
|   |     |     |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  73   |619/1,  |Prečna  |ZIDANICA |PRIZIDKI K    |
|11-a |     |619/2 del |     |– legalna|ZIDANICI     |
|   |     |     |     |gradnja |(KLET,      |
|   |     |     |     |     |NADSTREŠEK),   |
|   |     |     |     |     |PO (KMEČKA    |
|   |     |     |     |     |LOPA) in     |
|   |     |     |     |     |OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |     |     |     |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  75   |1565/6  |Smolenja |ZIDANICA |         |
|12-b |     |del,   |vas   |–    |         |
|   |     |1568/4 del|     |nelegalna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 75A   |1164/2  |Smolenja |ZIDANICA |PO (KOZOLEC) –  |
|14  |     |del, 1166 |vas   |–    |nelegalna    |
|   |     |del, 485/1|     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |del,   |     |gradnja |         |
|   |     |2189/2 del|     |     |         |
|   |     |(cesta)  |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  76   |1074/2 del|Smolenja |ZIDANICA |         |
|12-a |     |     |vas   |–    |         |
|   |     |     |     |nelegalna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  77   |1087/10, |Smolenja |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|12-a |     |1087/9 del|vas   |–    |– nelegalna   |
|   |     |     |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  79   |1045/3 del|Smolenja |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |
|12-a |     |     |vas   |–    |OPORNI ZID –   |
|   |     |     |     |nelegalna|nelegalna    |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  81   |528/2 del |Smolenja |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|12-a |     |     |vas   |–    |LOPA) in     |
|   |     |     |     |nelegalna|OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |     |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  82   |535 del  |Potov  |ZIDANICA |         |
|18  |     |     |Vrh   |–    |         |
|   |     |     |     |nelegalna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  83   |531/1 del |Potov  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|18  |     |     |Vrh   |–    |– nelegalna   |
|   |     |     |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  84   |524/2 del |Potov  |ZIDANICA |PO (LOPA IN   |
|18  |     |     |Vrh   |–    |KMEČKA LOPA) –  |
|   |     |     |     |nelegalna|nelegalna    |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  85   |516/7,  |Potov  |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|18  |     |516/6 del |Vrh   |–    |LOPA) –     |
|   |     |     |     |nelegalna|nelegalna    |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  86   |515/80  |Potov  |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|18  |     |del,   |Vrh   |–    |LOPA, KOZOLEC,  |
|   |     |515/69 del|     |neskladna|KLET) in     |
|   |     |     |     |gradnja |OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |     |     |     |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  87   |3259/1 del|Brusnice |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|19  |     |     |     |–    |LOPA) in     |
|   |     |     |     |neskladna|OPORNI ZID –   |
|   |     |     |     |gradnja |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  88   |3210/3 del|Brusnice |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|19  |     |     |     |–    |LOPA) in     |
|   |     |     |     |neskladna|OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |     |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  89   |3211/5,  |Brusnice |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|19  |     |3211/4  |     |–    |LOPA) in     |
|   |     |del,   |     |neskladna|OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |3214/3 del|     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  90   |1091 del |Brusnice |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|20  |     |     |     |–    |LOPA) –     |
|VBR- |     |     |     |nelegalna|nelegalna    |
|OPR-b|     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  91   |627/4 del |Brusnice |ZIDANICA |         |
|21  |     |     |     |–    |         |
|   |     |     |     |nelegalna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  93   |*317,   |Potov  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|24  |     |992/9 del,|Vrh   |–    |– nelegalna   |
|   |     |992/10  |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |del,   |     |gradnja |         |
|   |     |992/11  |     |     |         |
|   |     |del,   |     |     |         |
|   |     |992/12 del|     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  94   |996 del  |Potov  |ZIDANICA |         |
|24  |     |     |Vrh   |–    |         |
|   |     |     |     |neskladna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  96   |*327, 986 |Potov  |ZIDANICA |PO        |
|24  |     |del, 985 |Vrh   |–    |(NADSTREŠEK) –  |
|   |     |del    |     |neskladna|nelegalna    |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  97   |1018 del, |Potov  |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |
|24  |     |1015 del, |Vrh   |–    |OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |1820   |     |nelegalna|– nelegalna   |
|   |     |(cesta)  |     |gradnja |gradnja     |
|   |     |del    |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  98   |1030 del, |Potov  |ZIDANICA |PO (LOPA) –   |
|24  |     |1034/3  |Vrh   |–    |neskladna    |
|   |     |del, 1820 |     |neskladna|gradnja in    |
|   |     |(cesta)  |     |gradnja |OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |del    |     |     |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- |  99   |*159,   |Potov  |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |
|24  |     |1061, 1060|Vrh   |–    |OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |del, 1058 |     |nelegalna|– nelegalna   |
|   |     |del, 1820 |     |gradnja |gradnja     |
|   |     |(cesta)  |     |     |         |
|   |     |del    |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 100 B  |980, 1820 |Potov  |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |
|24  |     |(cesta)  |Vrh   |– legalna|OPORNI ZID –   |
|   |     |del, 1821 |     |gradnja |nelegalna    |
|   |     |(cesta)  |     |     |gradnja     |
|   |     |del    |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 101   |*144,   |Potov  |ZIDANICA |PO        |
|24  |     |971/1,  |Vrh   |–    |(NADSTREŠEK)   |
|   |     |972/1 del,|     |nelegalna|in OPORNI    |
|   |     |970 del, |     |gradnja |ZIDOVI –     |
|   |     |969 del  |     |     |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 101 A  |*326,   |Potov  |ZIDANICA |PO        |
|24  |     |966/1 del |Vrh   |–    |(NADSTREŠEK)   |
|   |     |     |     |nelegalna|in OPORNI ZID  |
|   |     |     |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 102   |947 del, |Potov  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|24  |     |951/1 del |Vrh   |–    |– nelegalna   |
|   |     |     |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 103   |767/1   |Potov  |ZIDANICA |         |
|24  |     |     |Vrh   |–    |         |
|   |     |     |     |nelegalna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 104   |*330,   |Potov  |ZIDANICA |PO        |
|24  |     |773/1 del |Vrh   |–    |(NADSTREŠEK) –  |
|   |     |     |     |nelegalna|nelegalna    |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 105   |750 del, |Potov  |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |
|24  |     |751 del, |Vrh   |–    |OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |747 del  |     |neskladna|– nelegalna   |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 106   |*294, 778 |Potov  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|24  |     |del, 1820 |Vrh   |–    |nelegalna    |
|   |     |(cesta)  |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |del    |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 106A  |837 del  |Potov  |ZIDANICA |PO        |
|24  |     |     |Vrh   |–    |(UTA/SENČNICA)  |
|   |     |     |     |nelegalna|in OPORNI ZID  |
|   |     |     |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 107 A  |893/1,  |Potov  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|24  |     |1820   |Vrh   |–    |– nelegalna   |
|   |     |(cesta)  |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |del    |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 108   |1145/2  |Potov  |ZIDANICA |PO        |
|24  |     |del,   |Vrh   |–    |(NADSTREŠEK)   |
|   |     |1145/3  |     |nelegalna|in OPORNI ZID  |
|   |     |     |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 108A  |1152/5,  |Potov  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|24  |     |1152/4  |Vrh   |–    |nelegalna    |
|   |     |del,   |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |1155/1 del|     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 109   |1154 del, |Potov  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|24  |     |1821   |Vrh   |–    |nelegalna    |
|   |     |(cesta)  |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |del    |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 110   |1315 del; |Brusnice |ZIDANICA |PO (LETNA    |
|24  |     |1311 del, |     |–    |KUHINJA Z    |
|   |     |3775   |     |nelegalna|NADSTREŠKOM)   |
|   |     |(cesta)  |     |gradnja |in OPORNI    |
|   |     |del    |     |     |ZIDOVI –     |
|   |     |     |     |     |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 111   |1289/3 del|Brusnice |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |
|24  |     |     |     |–    |OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |     |     |neskladna|– nelegalna   |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 112   |1199/3  |Potov  |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|25  |     |del,   |Vrh   |–    |LOPA) in     |
|   |     |1199/2 del|     |nelegalna|OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |     |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 112A  |1172/15  |Potov  |ZIDANICA |         |
|25  |     |del    |Vrh   |–    |         |
|   |     |     |     |neskladna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 113   |1165/7  |Potov  |ZIDANICA |         |
|25  |     |del,   |Vrh   |–    |         |
|   |     |1165/15  |     |neskladna|         |
|   |     |del    |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 114A  |1308/2 del|Potov  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|25  |     |     |Vrh   |–    |nelegalna    |
|   |     |     |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 115   |1701/4  |Gabrje  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|27  |     |del,   |     |–    |– nelegalna   |
|   |     |1701/3  |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |del,   |     |gradnja |         |
|   |     |1701/1 del|     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 115 A  |1175/1 del|Gabrje  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|27  |     |     |     |–    |nelegalna    |
|   |     |     |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 116   |1226 del |Gabrje  |ZIDANICA |PO (SKEDENJ)   |
|27  |     |     |     |–    |in OPORNI    |
|   |     |     |     |nelegalna|ZIDOVI –     |
|   |     |     |     |gradnja |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 117   |1174/2 del|Gabrje  |ZIDANICA |PO (ČEBELNJAK)  |
|27  |     |     |     |–    |in OPORNI    |
|   |     |     |     |neskladna|ZIDOVI –     |
|   |     |     |     |gradnja |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 118   |1892/2,  |Gabrje  |ZIDANICA |PO (SKEDENJ)   |
|27  |     |1892/1  |     |–    |neskladna    |
|   |     |del,   |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |1892/3 del|     |gradnja |in OPORNI ZID  |
|   |     |     |     |     |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 118A  |1818/1 del|Gabrje  |ZIDANICA |PO (LOPA) –   |
|27  |     |     |     |–    |nelegalna    |
|   |     |     |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 118B  |1839/2 del|Gabrje  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|27  |     |     |     |–    |nelegalna    |
|   |     |     |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 121   |1877/1 del|Gabrje  |ZIDANICA |         |
|27  |     |     |     |–    |         |
|   |     |     |     |neskladna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 122   |1866/1  |Gabrje  |ZIDANICA |PO (KLET) in   |
|27  |     |del,   |     |–    |OPORNI ZID –   |
|   |     |997/52 del|     |nelegalna|nelegalna    |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 122A  |943/1 del,|Gabrje  |ZIDANICA |         |
|27  |     |944/1 del |     |–    |         |
|   |     |     |     |nelegalna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 124   |1859 del, |Gabrje  |ZIDANICA |         |
|27  |     |1860 del |     |–    |         |
|   |     |     |     |nelegalna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 125   |967/2 del |Gabrje  |ZIDANICA |PO (LOPA IN   |
|27  |     |966/1 del,|     |–    |KOZOLEC) –    |
|   |     |966/2 del |     |neskladna|nelegalna    |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 126   |*197, 594 |Hrušica |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|30  |     |del    |     |–    |nelegalna    |
|   |     |     |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 127   |*214,   |Hrušica |ZIDANICA |PO        |
|30  |     |519/1 del,|     |–    |(NADSTREŠEK)   |
|   |     |519/18 del|     |nelegalna|in OPORNI ZID  |
|   |     |     |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 128   |525/1 del |Hrušica |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|30  |     |     |     |–    |nelegalna    |
|   |     |     |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 129   |284/2 del |Hrušica |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |
|30  |     |     |     |–    |OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |     |     |nelegalna|– nelegalna   |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 129 A  |410/4 del |Hrušica |ZIDANICA |         |
|30  |     |     |     |–    |         |
|   |     |     |     |nelegalna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 129 B  |236 del  |Hrušica |ZIDANICA |         |
|30  |     |     |     |–    |         |
|   |     |     |     |nelegalna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 130   |1806/3  |Zajčji  |ZIDANICA |         |
|30  |     |del,   |Vrh   |–    |         |
|   |     |1806/2 del|     |nelegalna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 131   |1800/2  |Zajčji  |ZIDANICA |PO (LOPA,    |
|30  |     |del,   |Vrh   |–    |NADSTREŠEK,   |
|   |     |1811/4  |     |neskladna|KMEČKA LOPA)   |
|   |     |del, 1801 |     |gradnja |in OPORNI    |
|   |     |del    |     |     |ZIDOVI –     |
|   |     |     |     |     |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 132   |1857/3  |Zajčji  |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|30  |     |     |Vrh   |–    |LOPA) –     |
|   |     |     |     |nelegalna|nelegalna    |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 134   |1964 del, |Zajčji  |ZIDANICA |PO        |
|32  |     |1965 del, |Vrh   |–    |(LOPA+NADSTREŠEK)|
|   |     |1959/39  |     |nelegalna|– nelegalna   |
|   |     |del,   |     |gradnja |gradnja     |
|   |     |1959/37  |     |     |         |
|   |     |(pot) del |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 135   |2384 del, |Zajčji  |ZIDANICA |         |
|34  |     |*100/5,  |Vrh   |–    |         |
|   |     |2382 del |     |nelegalna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 135A  |982 del  |Stopiče |ZIDANICA |         |
|34  |     |     |     |–    |         |
|   |     |     |     |nelegalna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 136   |2389 /2  |Zajčji  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|34  |     |del    |Vrh   |–    |nelegalna    |
|   |     |     |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 138A  |57/2,   |Zajčji  |ZIDANICA |         |
|38  |     |57/3, 59 |Vrh   |–    |         |
|   |     |del, 57/1 |     |nelegalna|         |
|   |     |del, 59  |     |gradnja |         |
|   |     |del    |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 139   |1503/1  |Gabrje  |ZIDANICA |         |
|39a |     |del, 1512 |     |–    |         |
|   |     |del, 1510 |     |neskladna|         |
|   |     |del    |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 140A  |*292,   |Gabrje  |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|40a |     |2136/2  |     |–    |LOPA) in     |
|   |     |del,   |     |nelegalna|OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |2136/1 del|     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 141   |2391 del, |Gabrje  |ZIDANICA |PO        |
|40a |     |2392 del, |     |–    |(NADSTREŠEK) –  |
|   |     |2393 del |     |nelegalna|nelegalna    |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 141A  |2394 del, |Gabrje  |ZIDANICA |         |
|40a |     |2395/2  |     |–    |         |
|   |     |del, *192 |     |nelegalna|         |
|   |     |del,   |     |gradnja |         |
|   |     |2395/1  |     |     |         |
|   |     |del, 2404 |     |     |         |
|   |     |del    |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 142   |2316/1  |Gabrje  |ZIDANICA |PO        |
|40a |     |del, *173 |     |–    |(NADSTREŠEK)   |
|   |     |del    |     |neskladna|in OPORNI    |
|   |     |     |     |gradnja |ZIDOVI –     |
|   |     |     |     |     |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 144A  |*148,   |Hrušica |ZIDANICA |PO        |
|40a |     |1146/1 del|     |–    |(NADSTREŠEK) –  |
|   |     |     |     |nelegalna|nelegalna    |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 145   |2480 del |Gabrje  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|40a |     |     |     |–    |nelegalna    |
|   |     |     |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 146   |2487 del, |Gabrje  |ZIDANICA |PO        |
|40a |     |2488/4,  |     |–    |(NADSTREŠEK)   |
|   |     |2488/3,  |     |nelegalna|in OPORNI ZID  |
|   |     |2488/2  |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |del,   |     |     |gradnja     |
|   |     |2486/3 del|     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 147   |2610 del |Gabrje  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|40a |     |     |     |–    |nelegalna    |
|   |     |     |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 149   |970/2 del,|Hrušica |ZIDANICA |         |
|41  |     |1337   |     |–    |         |
|   |     |(cesta)  |     |nelegalna|         |
|   |     |del    |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 150   |3163/1 del|Cerovec |ZIDANICA |PO (LOPA IN   |
|41  |     |     |     |–    |NADSTREŠEK) –  |
|   |     |     |     |neskladna|nelegalna    |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 151   |3217/1  |Cerovec |ZIDANICA |         |
|41  |     |del,   |     |–    |         |
|   |     |4621/1  |     |nelegalna|         |
|   |     |(cesta)  |     |gradnja |         |
|   |     |del,   |     |     |         |
|   |     |3181/2  |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 151A  |3214/2  |Cerovec |ZIDANICA |PO (KOZOLEC) –  |
|41  |     |del,   |     |–    |nelegalna    |
|   |     |3216/3  |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |del,   |     |gradnja |         |
|   |     |3214/4 del|     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 153   |1958/1  |Cerovec |ZIDANICA |         |
|42a |     |del,   |     |–    |         |
|   |     |1950/1 del|     |neskladna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 154   |1780/1  |Cerovec |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |
|42a |     |del, 1782 |     |–    |nelegalna    |
|   |     |del    |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 154A  |1746 del |Cerovec |ZIDANICA |         |
|42a |     |     |     |–    |         |
|   |     |     |     |nelegalna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 155   |1687 del, |Cerovec |ZIDANICA |         |
|42a |     |1699/2  |     |–    |         |
|   |     |del, 1686 |     |nelegalna|         |
|   |     |del    |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 157   |213 del, |Zajčji  |ZIDANICA |GIO (GREZNICA)  |
|42b |     |154/12 del|Vrh   |–    |– nelegalna   |
|   |     |     |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 158   |1448 del, |Cerovec |ZIDANICA |         |
|42a |     |1449 del |     |–    |         |
|   |     |     |     |neskladna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 159   |1315/3  |Cerovec |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|43  |     |del,   |     |–    |– nelegalna   |
|   |     |1315/1 del|     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 161   |*374,   |Cerovec |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|46  |     |2809/1  |     |–    |– nelegalna   |
|   |     |del,   |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |2809/2  |     |gradnja |         |
|   |     |del,   |     |     |         |
|   |     |2809/3  |     |     |         |
|   |     |del, 2810 |     |     |         |
|   |     |del    |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 161A  |*391, 2781|Cerovec |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|46  |     |del,   |     |–    |LOPA) in     |
|   |     |2778/1 del|     |nelegalna|OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |     |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 162   |73/7 del |Stopiče |ZIDANICA |         |
|48  |     |     |     |–    |         |
|   |     |     |     |neskladna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 162A  |1869/3 del|Stopiče |ZIDANICA |PO        |
|47  |     |     |     |–    |(UTA/SENČNICA,  |
|   |     |     |     |neskladna|KMEČKA LOPA) –  |
|   |     |     |     |gradnja |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 163   |753/1 del,|Težka  |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |
|49  |     |752/2 del,|voda   |–    |OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |752/1 del,|     |nelegalna|– nelegalna   |
|   |     |754 del, |     |gradnja |gradnja     |
|   |     |753/2 del |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 164   |215/3 del,|Lakovnice|ZIDANICA |PO (LOPA,    |
|52  |     |212 del  |     |–    |NADSTREŠEK) in  |
|   |     |     |     |nelegalna|OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |     |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 165   |248/3 del |Lakovnice|ZIDANICA |PO (LOPA) –   |
|52  |     |     |     |– legalna|nelegalna    |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 167   |37/1 del, |Veliki  |ZIDANICA |         |
|54  |     |122 del  |Podljuben|–    |         |
|   |     |     |     |nelegalna|         |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 167A  |172/5 del,|Veliki  |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|54  |     |172/15 del|Podljuben|–    |LOPA) in     |
|   |     |     |     |neskladna|OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |     |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 168   |69/2 del, |Veliki  |ZIDANICA |PO (LOPA IN   |
|54  |     |69/1 del |Podljuben|–    |NADSTREŠEK) in  |
|   |     |     |     |neskladna|OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |     |     |gradnja |– nelegalna   |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 169   |42/1, 42/2|Veliki  |ZIDANICA |PO (KLET) in   |
|54  |     |del,   |Podljuben|–    |OPORNI ZIDOVI  |
|   |     |4044/3 del|in    |neskladna|– nelegalna   |
|   |     |     |Dobindol |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 170   |3935/1  |Dobindol |ZIDANICA |PO (GARAŽA,   |
|54  |     |del,   |     |–    |KMEČKA LOPA)   |
|   |     |3935/2  |     |nelegalna|in OPORNI    |
|   |     |del,   |     |gradnja |ZIDOVI –     |
|   |     |3609/11  |     |     |nelegalna    |
|   |     |del,   |     |     |gradnja     |
|   |     |4123/1  |     |     |         |
|   |     |(cesta)  |     |     |         |
|   |     |del    |     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 171   |3849/3,  |Dobindol |ZIDANICA |PO        |
|54  |     |3849/4 del|     |–    |(UTA/SENČNICA)  |
|   |     |     |     |nelegalna|in OPORNI    |
|   |     |     |     |gradnja |ZIDOVI –     |
|   |     |     |     |     |nelegalna    |
|   |     |     |     |     |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 172   |3437 del |Dobindol |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|54  |     |     |     |–    |– nelegalna   |
|   |     |     |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 172B  |3505/1  |Dobindol |ZIDANICA |PO (KMEČKA    |
|54  |     |del,   |     |–    |LOPA,      |
|   |     |3508/2  |     |neskladna|UTA/SENČNICA)  |
|   |     |del,   |     |gradnja |in OPORNI    |
|   |     |3508/1  |     |     |ZIDOVI –     |
|   |     |del, 3498 |     |     |nelegalna    |
|   |     |del,   |     |     |gradnja     |
|   |     |4129/1 del|     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 173   |*305/2,  |Dobindol |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|54  |     |3538 del, |     |–    |– nelegalna   |
|   |     |3543 del, |     |neskladna|gradnja     |
|   |     |3535/1  |     |gradnja |         |
|   |     |del, 3544 |     |     |         |
|   |     |del,   |     |     |         |
|   |     |4129/2  |     |     |         |
|   |     |(javno  |     |     |         |
|   |     |dobro) del|     |     |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 176   |1723/2 del|Stranska |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|54  |     |     |vas   |–    |– nelegalna   |
|   |     |     |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 177   |64/3, 66/4|Veliki  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI  |
|54  |     |del, 63  |Podljuben|–    |– nelegalna   |
|   |     |del    |     |nelegalna|gradnja     |
|   |     |     |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 179   |1682 del, |Stranska |ZIDANICA |PO        |
|54  |     |1681/3 del|vas   |–    |(NADSTREŠEK) –  |
|   |     |     |     |nelegalna|nelegalna    |
|   |     |     |     |gradnja |gradnja     |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
|VIN- | 180   |1679 del, |Stranska |ZIDANICA |         |
|54  |     |1754/3  |vas   |–    |         |
|   |     |(cesta)  |     |nelegalna|         |
|   |     |del    |     |gradnja |         |
+-----+----------+----------+---------+---------+-----------------+
8. člen
(prostorske ureditve)
(1) Območje urejanja je namenjeno gradnji (legalizaciji neskladnih in nelegalnih gradenj):
– osnovnih objektov (zidanic), ki primarno služijo kmetijski dejavnosti in sekundarno občasnemu bivanju,
– ostalih objektov (pomožnih objektov) za spravilo strojev, orodja, pridelka oziroma drugo, ki funkcionalno dopolnjujejo namembnost osnovnega objekta,
– opornih zidov, potrebnih zaradi funkcionalnejše ureditve zunanjih površin ob objektu (parkiranje ipd.) in/ali premagovanja višinske razlike v terenu ter kot agromelioracijski ukrep za izboljšanje pogojev kmetijske pridelave oziroma funkcionalne izrabe zemljiškega posestva ter
– izvedbi drugih ureditev (krajinskih in parternih ureditev).
(2) V vsaki posamezni UE so za objekte in ureditve iz predhodnega odstavka na vinogradniškem območju (Az) določene gradbene parcele, na katerih je dopustna legalizacija:
– zidanic, vinskih kleti, kleti,
– lop, senčnic/ut, nadstreškov, drvarnic, garaž, letnih kuhinj in podobnih objektov,
– kozolcev, kmečkih lop, skednjev, čebelnjakov, kašč, grajenih rastlinjakov in podobnih objektov,
– greznic, rezervoarjev za UNP ali nafto, malih komunalnih ČN, zajetij, zbiralnikov za kapnico,
– utrjenih dovoznih poti, utrjenih dvorišč, zunanjih stopnišč, klančin ipd.,
– ograj in podpornih zidov, ki so potrebni zaradi funkcionalnejše ureditve zunanjih površin ob objektu (parkiranje ipd.) in/ali premagovanja višinske razlike v terenu,
– pomožnih infrastrukturnih objektov,
– drugih ureditev (krajinskih in parternih ureditev),
– priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture.
Legalizacija osnovnih in ostalih objektov (pomožnih objektov) je dopustna v primeru, ko je zazidana površina objekta na gradbeni parceli, napušči objektov lahko segajo izven gradbene parcele (na najboljše in drugo kmetijsko zemljišče, gozd, površino ceste).
(3) V posamezni UE je na osnovni namenski rabi (na najboljšem in drugem kmetijskem zemljišču ter gozdu) dopustna legalizacija:
– kmečkih lop, kozolcev, čebelnjakov, kašč, grajenih rastlinjakov in podobnih pomožnih kmetijskih objektov,
– nadstreškov, kadar so ti del zidanice in je njihova postavitev delno na gradbeni parceli, delno pa posegajo na osnovno namensko rabo,
– greznic, rezervoarjev za UNP ali nafto, malih komunalnih ČN, zajetij, zbiralnikov za kapnico,
– utrjenih dovoznih poti in utrjenih dvorišč,
– opornih zidov, ki so potrebni kot agromelioracijski ukrep za izboljšanje pogojev kmetijske pridelave oziroma funkcionalne izrabe zemljiškega posestva,
– priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture.
(4) V UE 43a je na gradbeni parceli, ki delno posega na površine cest (PC), dopustna legalizacija zidanice. V UE 100b je na gradbeni parceli, ki delno posega na površine cest (PC), dopustna legalizacija pomožnega objekta (lope).
2. Umestitev obravnavanih objektov in drugih ureditev v prostor
2.1 Opredelitev dopustnih gradenj, objektov in površin
9. člen
(vrste gradenj)
(1) V posameznih ureditvenih enotah na vseh PNR so dovoljene:
– nove gradnje (legalizacije), vključno z dozidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo in odstranitev, kadar gre za izvedbo pogojev sanacije, določene za posamezen obravnavan objekt,
– novi posegi, ki prispevajo k izboljšanju funkcije in vizualne podobe objektov (frčade …), skladno s pogoji OPN,
– ureditve okolice objektov z uporabo avtohtonih arhitekturnih elementov (lesene ograje, pergole, brajdniki …), skladno s pogoji OPN,
– gradnje in druga dela (nove gradnje, odstranitve, sprememba namembnosti objektov), skladno s pogoji OPN.
(2) Po pridobitvi upravnih dovoljenj za legalizacijo neskladnih oziroma nelegalnih gradenj objektov in ureditev, obravnavanih s tem OPPN, so znotraj posameznih UE dopustne vrste gradenj in drugih del, določene v 44. členu tega odloka.
10. člen
(vrste objektov)
(1) Dovoljeni so osnovni objekti (zidanice), ki služijo kmetijski dejavnosti in sekundarno občasnemu bivanju ter ostali objekti v okviru posamezne ureditvene enote, in sicer:
127 / Druge nestanovanjske stavbe
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
in drugi (ostali) objekti:
– lopa, senčnica/uta, nadstrešek, drvarnica, garaža, letna kuhinja in podobni objekti,
– pomožni kmetijski objekti: kozolec, kmečka lopa, skedenj, klet, vinska klet, čebelnjak, kašča, grajeni rastlinjak in podobni objekti,
– greznica, rezervoar za UNP ali nafto, mala komunalna ČN, zajetje, zbiralnik za kapnico,
– utrjena dovozna pot, utrjeno dvorišče, zunanje stopnišče, klančina ipd.,
– ograje in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– druge ureditve (krajinske in parterne ureditve)
ter priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in drugi gradbeno inženirski objekti:
21 / Objekti transportne infrastrukture:
– 211 Ceste:
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste;
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:
24 Drugi gradbeno inženirski objekti:
– 242 Drugi gradbeno inženirski objekti:
– 24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(2) V primeru izvajanja gostinsko turistične dejavnosti v objektu, povezane z vinogradništvom in sadjarstvom, je dovoljen tudi vinotoč kot posebna oblika zidanice, ki po enotni klasifikaciji vrst objektov sodi med:
121 / Gostinske stavbe
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev.
11. člen
(vrste dejavnosti)
V vseh ureditvenih enotah so dopustne naslednje dejavnosti:
– kmetijstvo, vinogradništvo, vinarstvo ter sadjarstvo,
– občasno bivanje,
– gostinsko-turistična dejavnost, povezana z vinogradništvom in sadjarstvom (točenje vina, prodaja sadja in vina, sobodajalstvo),
– kulturne in javne dejavnosti (organiziranje prireditev).
12. člen
(vrste ureditev)
V območju OPPN so dovoljene naslednje ureditve:
– krajinske ureditve (kot je npr. ureditev zelenih površin ob objektih, grmovnic, brajd ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja zunanjih teras – platojev, pešpoti, zunanjih stopnic ipd.).
2.2 Pogoji in usmeritve za legalizacijo neskladnih in nelegalnih gradenj
2.2.1 Pogoji za legalizacijo glede lege, gabaritov in oblikovanja objektov
13. člen
(določitev urbanistično-arhitekturnih pogojev pri legalizaciji objektov)
(1) Urbanistično-arhitekturni pogoji, ki vključujejo lege, tlorisne in višinske gabarite, naklone in oblikovanje streh, oblikovanje fasad ter druge podatke, so določeni v grafičnem delu OPPN z upoštevanjem podatkov, pridobljenih na terenskih ogledih objektov in na podlagi geodetskih načrtov. Grafični prikazi so dopolnjeni s pisnimi podatki o objektih v posamezni UE in značilnimi pogledi/fotografijami objekta za vsako UE posebej.
(2) V postopku izdaje upravnega dovoljenja se glede ustreznosti upoštevanja tako določenih urbanistično-arhitekturnih pogojev kot dokazno gradivo upoštevajo tudi fotografije objektov, ki so bile izdelane v fazi priprave strokovnih podlag za OPPN in so priloga k pisnim podatkom o objektih v posamezni UE.
14. člen
(dopustna legalizacija objektov brez pogojev sanacije)
(1) Dopustna je legalizacija naslednjih osnovnih in/ali ostalih objektov brez pogojev sanacije, podani so v spodnji tabeli.
(2) Za nekatere ureditvene enote so določeni tudi drugi pogoji, ki ne predstavljajo pogojev sanacije, so pa določeni z namenom, da se zagotovi funkcionalnejša izraba in izgled objekta in/ali pripadajočih zunanjih ureditev. Njihova izvedba je priporočljiva, ni pa obvezna.
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
| EUP |Ureditvena| Osnovni | Ostali objekti | Drugi pogoji   |
| po | enota  | objekt |         |          |
| OPN |     |     |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  2   |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI – |          |
|01  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  2A   |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI – |          |
|03  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  3   |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI – |          |
|06  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  4   |ZIDANICA |PO (LOPA) –   |          |
|06  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  6A   |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI – |          |
|06  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  7   |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA) |          |
|06  |     |–    |in OPORNI ZID – |          |
|   |     |neskladna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  8A   |ZIDANICA |PO (LOPA,    |          |
|06  |     |–    |NADSTREŠEK) in  |          |
|   |     |nelegalna|OPORNI ZIDOVI – |          |
|   |     |gradnja |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  9   |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA) |          |
|06  |     |–    |in OPORNI ZID – |          |
|   |     |nelegalna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  10   |ZIDANICA |PO (LOPA, KMEČKA |          |
|06  |     |–    |LOPA) in OPORNI |          |
|   |     |neskladna|ZIDOVI –     |          |
|   |     |gradnja |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  11   |ZIDANICA |         |Obstoječ      |
|06  |     |–    |         |gospodarski     |
|   |     |neskladna|         |objekt na      |
|   |     |gradnja |         |zemljišču parc.   |
|   |     |     |         |št. 1969 k.o.    |
|   |     |     |         |Črešnjice      |
|   |     |     |         |se ohrani in    |
|   |     |     |         |služi kot      |
|   |     |     |         |pomožni objekt   |
|   |     |     |         |k obravnavani    |
|   |     |     |         |zidanici.      |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  12   |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA) |          |
|06  |     |–    |in OPORNI ZID – |          |
|   |     |neskladna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  14   |ZIDANICA |PO (LOPA),    |          |
|06  |     |–    |KAPNICA in OPORNI|          |
|   |     |nelegalna|ZIDOVI –     |          |
|   |     |gradnja |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  15   |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI – |          |
|06  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  16   |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |          |
|06  |     |–    |OPORNI ZIDOVI – |          |
|   |     |nelegalna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  17   |ZIDANICA |PO (VINSKA KLET, |          |
|06  |     |– legalna|KMEČKA LOPA 1 in |          |
|   |     |gradnja |2) in OPORNI   |          |
|   |     |     |ZIDOVI –     |          |
|   |     |     |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  19   |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA) |          |
|06  |     |–    |in OPORNI ZID – |          |
|   |     |nelegalna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  23   |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA) |          |
|06  |     |–    |– nelegalna   |          |
|   |     |nelegalna|gradnja     |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  25   |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA) |          |
|08  |     |–    |in OPORNI ZIDOVI |          |
|   |     |neskladna|– nelegalna   |          |
|   |     |gradnja |gradnja     |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  27   |ZIDANICA |PO (NADSTREŠEK, |          |
|08  |     |–    |VINSKA KLET,   |          |
|   |     |neskladna|LOPA) in OPORNI |          |
|   |     |gradnja |ZIDOVI –     |          |
|   |     |     |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  29   |ZIDANICA |         |          |
|08  |     |–    |         |          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  30   |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI – |          |
|08  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  30A  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI – |          |
|08  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  31   |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI – |          |
|08  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  32   |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA) |          |
|08  |     |–    |in OPORNI ZIDOVI |          |
|   |     |neskladna|– nelegalna   |          |
|   |     |gradnja |gradnja     |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  33   |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA, |          |
|08  |     |– legalna|ČEBELNJAK,    |          |
|   |     |gradnja |KOZOLEC) –    |          |
|   |     |     |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  35   |ZIDANICA |PO (NADSTREŠEK, |          |
|08  |     |– legalna|KMEČKA LOPA) in |          |
|   |     |gradnja |OPORNI ZID –   |          |
|   |     |     |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  35A  |ZIDANICA |OPORNA ZIDOVA – |          |
|08  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  36   |ZIDANICA |PO (KLET) in   |          |
|08  |     |–    |OPORNI ZID –   |          |
|   |     |neskladna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  36A  |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA) |          |
|08  |     |–    |in OPORNI ZIDOVI |          |
|   |     |neskladna|– nelegalna   |          |
|   |     |gradnja |gradnja     |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  38   |ZIDANICA |         |          |
|08  |     |–    |         |          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  39   |ZIDANICA |         |          |
|08  |     |–    |         |          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  40   |ZIDANICA |PO (NADSTREŠEK, |          |
|08  |     |–    |GARAŽA, LOPA) – |          |
|   |     |nelegalna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  41   |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI – |          |
|08  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  42   |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI – |          |
|08  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  43   |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA) |          |
|08  |     |–    |in OPORNI ZID – |          |
|   |     |nelegalna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 043A  |ZIDANICA |PO (LOPA Z    |          |
|08  |     |–    |NADSTREŠKOM,   |          |
|   |     |nelegalna|RASTLINJAK,   |          |
|   |     |gradnja |KMEČKA LOPA) in |          |
|   |     |     |OPORNI ZIDOVI – |          |
|   |     |     |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  44   |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |          |
|08  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  46   |ZIDANICA |PO (UTA/SENČNICA)|          |
|08  |     |–    |in OPORNI ZIDOVI |          |
|   |     |nelegalna|– nelegalna   |          |
|   |     |gradnja |gradnja     |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  47   |ZIDANICA | PO (NADSTREŠEK) |          |
|08  |     |– legalna|– nelegalna   |          |
|   |     |gradnja |gradnja     |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  47A  |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |          |
|08  |     |–    |OPORNI ZID –   |          |
|   |     |nelegalna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  50   |ZIDANICA |PO (LOPA,    |          |
|08  |     |–    |NADSTREŠEK) in  |          |
|   |     |neskladna|OPORNI ZID –   |          |
|   |     |gradnja |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  51   |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI – |          |
|08  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  52   |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA) |          |
|08  |     |–    |in OPORNI ZID – |          |
|   |     |neskladna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  53   |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |          |
|08  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  54   |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |          |
|08  |     |–    |OPORNI ZID –   |          |
|   |     |neskladna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  56   |ZIDANICA |         |          |
|08  |     |–    |         |          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  56A  |ZIDANICA |PO (VINSKA KLET, |          |
|08  |     |–    |KMEČKA LOPA) in |          |
|   |     |nelegalna|OPORNI ZIDOVI – |          |
|   |     |gradnja |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  58   |ZIDANICA |PO (KAŠČA, LOPA, |          |
|08  |     |–    |ČEBELNJAK, KLET, |          |
|   |     |nelegalna|KMEČKA LOPA) in |          |
|   |     |gradnja |OPORNI ZIDOVI – |          |
|   |     |     |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  58A  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |          |
|08  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  58B  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI – |          |
|10  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 59 A  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |          |
|08  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  60A  |ZIDANICA |PO (LOPA, KMEČKA |          |
|08  |     |–    |LOPA) in OPORNI |          |
|   |     |neskladna|ZIDOVI –     |          |
|   |     |gradnja |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  61   |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |          |
|08  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  62   |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |          |
|08  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  63   |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |          |
|08  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 64 A  |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |          |
|08  |     |–    |OPORNI ZID –   |          |
|   |     |neskladna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  65   |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |          |
|08  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  67   |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |          |
|08  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  68   |ZIDANICA |PO (NADSTREŠEK) |          |
|08  |     |–    |in OPORNI ZIDOVI |          |
|   |     |neskladna|– nelegalna   |          |
|   |     |gradnja |gradnja     |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|GKM/6|  69   |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA) |          |
|   |     |–    |in OPORNI ZIDOVI |          |
|   |     |neskladna|– nelegalna   |          |
|   |     |gradnja |gradnja     |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  70   |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |          |
|11-a |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  71   |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA) |Obstoječ      |
|11-a |     |–    |in PLINOHRAN –  |plinohran je    |
|   |     |neskladna|nelegalna gradnja|potrebno      |
|   |     |gradnja |         |odstraniti in ga  |
|   |     |     |         |nadomestiti z    |
|   |     |     |         |vkopanim      |
|   |     |     |         |rezervoarjem    |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  73   |ZIDANICA |PRIZIDKI K    |          |
|11-a |     |– legalna|ZIDANICI (KLET, |          |
|   |     |gradnja |NADSTREŠEK), PO |          |
|   |     |     |(KMEČKA LOPA) in |          |
|   |     |     |OPORNI ZIDOVI – |          |
|   |     |     |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  75   |ZIDANICA |         |Objekt je možno   |
|12-b |     |–    |         |dozidati v     |
|   |     |nelegalna|         |enoten volumen   |
|   |     |gradnja |         |dim. okoli 5,00   |
|   |     |     |         |x 7,25 m,      |
|   |     |     |         |etažnost K+P, z   |
|   |     |     |         |enotno streho,   |
|   |     |     |         |katere sleme se   |
|   |     |     |         |obrne v smeri    |
|   |     |     |         |JZ-SV. Pred     |
|   |     |     |         |vhodom v klet je  |
|   |     |     |         |možno postaviti   |
|   |     |     |         |nadstrešek vitke  |
|   |     |     |         |konstrukcije z   |
|   |     |     |         |ravno streho v   |
|   |     |     |         |nivoju kleti.    |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  77   |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI – |          |
|12-a |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  83   |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI – |          |
|18  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  84   |ZIDANICA |PO (LOPA IN   |          |
|18  |     |–    |KMEČKA LOPA) –  |          |
|   |     |nelegalna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  86   |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA, |          |
|18  |     |–    |KOZOLEC, KLET) in|          |
|   |     |neskladna|OPORNI ZIDOVI – |          |
|   |     |gradnja |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  88   |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA) |          |
|19  |     |–    |in OPORNI ZIDOVI |          |
|   |     |neskladna|– nelegalna   |          |
|   |     |gradnja |gradnja     |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  89   |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA) |          |
|19  |     |–    |in OPORNI ZIDOVI |          |
|   |     |neskladna|– nelegalna   |          |
|   |     |gradnja |gradnja     |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  90   |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA) |          |
|20  |     |–    |– nelegalna   |          |
|VBR- |     |nelegalna|gradnja     |          |
|OPR-b|     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  91   |ZIDANICA |         |          |
|21  |     |–    |         |          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  94   |ZIDANICA |         |          |
|24  |     |–    |         |          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  96   |ZIDANICA |PO (NADSTREŠEK) –|          |
|24  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  97   |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |          |
|24  |     |–    |OPORNI ZIDOVI – |          |
|   |     |nelegalna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  98   |ZIDANICA |PO (LOPA) –   |          |
|24  |     |–    |neskladna gradnja|          |
|   |     |neskladna|in OPORNI ZIDOVI |          |
|   |     |gradnja |– nelegalna   |          |
|   |     |     |gradnja     |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  99   |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |          |
|24  |     |–    |OPORNI ZIDOVI – |          |
|   |     |nelegalna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 100 B  |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |          |
|24  |     |– legalna|OPORNI ZID –   |          |
|   |     |gradnja |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  101  |ZIDANICA |PO (NADSTREŠEK) |          |
|24  |     |–    |in OPORNI ZIDOVI |          |
|   |     |nelegalna|– nelegalna   |          |
|   |     |gradnja |gradnja     |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 101 A  |ZIDANICA |PO (NADSTREŠEK) |          |
|24  |     |–    |in OPORNI ZID – |          |
|   |     |nelegalna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  102  |ZIDANICA |OPORNI ZID OVI – |          |
|24  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  103  |ZIDANICA |         |          |
|24  |     |–    |         |          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  104  |ZIDANICA |PO (NADSTREŠEK) –|          |
|24  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  105  |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |          |
|24  |     |–    |OPORNI ZIDOVI – |          |
|   |     |neskladna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  106  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |          |
|24  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 107 A  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI – |          |
|24  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  108  |ZIDANICA |PO (NADSTREŠEK) |          |
|24  |     |–    |in OPORNI ZID – |          |
|   |     |nelegalna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 108A  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |          |
|24  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  111  |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |          |
|24  |     |–    |OPORNI ZIDOVI – |          |
|   |     |neskladna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  112  |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA) |          |
|25  |     |–    |in OPORNI ZIDOVI |          |
|   |     |nelegalna|– nelegalna   |          |
|   |     |gradnja |gradnja     |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 112A  |ZIDANICA |         |          |
|25  |     |–    |         |          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  113  |ZIDANICA |         |Dopusti se     |
|25  |     |–    |         |izvedba lesenega  |
|   |     |neskladna|         |nadstreška pred   |
|   |     |gradnja |         |vhodom v klet,   |
|   |     |     |         |vitke        |
|   |     |     |         |konstrukcije z   |
|   |     |     |         |ravno streho ali  |
|   |     |     |         |dvokapno streho   |
|   |     |     |         |enotnega naklona  |
|   |     |     |         |kot streha     |
|   |     |     |         |osnovnega      |
|   |     |     |         |objekta       |
|   |     |     |         |(nadkritje vhoda  |
|   |     |     |         |v klet in letne   |
|   |     |     |         |kuhinje, ki tudi  |
|   |     |     |         |optično zniža    |
|   |     |     |         |objekt).      |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 114A  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |          |
|25  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  115  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI – |          |
|27  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  116  |ZIDANICA |PO (SKEDENJ) in |          |
|27  |     |–    |OPORNI ZIDOVI – |          |
|   |     |nelegalna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  117  |ZIDANICA |PO (ČEBELNJAK) in|          |
|27  |     |–    |OPORNI ZIDOVI – |          |
|   |     |neskladna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  118  |ZIDANICA |PO (SKEDENJ)   |          |
|27  |     |–    |neskladna gradnja|          |
|   |     |neskladna|in OPORNI ZID – |          |
|   |     |gradnja |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 118A  |ZIDANICA |PO (LOPA) –   |          |
|27  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  122  |ZIDANICA |PO (KLET) in   |          |
|27  |     |–    |OPORNI ZID –   |          |
|   |     |nelegalna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 122A  |ZIDANICA |         |Dopusti se     |
|27  |     |–    |         |rekonstrukcija   |
|   |     |nelegalna|         |in nadzidava    |
|   |     |gradnja |         |objekta v      |
|   |     |     |         |obstoječih     |
|   |     |     |         |gabaritih, in    |
|   |     |     |         |sicer na način,   |
|   |     |     |         |da se nad kletjo  |
|   |     |     |         |(vključno z     |
|   |     |     |         |odprtim delom)   |
|   |     |     |         |izvede betonska   |
|   |     |     |         |plošča,       |
|   |     |     |         |podstrešje     |
|   |     |     |         |objekta se     |
|   |     |     |         |nadzida s      |
|   |     |     |         |kolenčnim zidom   |
|   |     |     |         |maks. 1,0 m.    |
|   |     |     |         |Izvede se      |
|   |     |     |         |simetrična     |
|   |     |     |         |dvokapna streha   |
|   |     |     |         |naklona 38°–42°.  |
|   |     |     |         |Južni del      |
|   |     |     |         |objekta naj     |
|   |     |     |         |ostane odprt (po  |
|   |     |     |         |izgledu       |
|   |     |     |         |obstoječega), da  |
|   |     |     |         |se še naprej    |
|   |     |     |         |omogoča       |
|   |     |     |         |obstoječo      |
|   |     |     |         |dostopno pot    |
|   |     |     |         |(kolovoz) do    |
|   |     |     |         |sosednjih      |
|   |     |     |         |zemljišč. V     |
|   |     |     |         |primeru zaprtja   |
|   |     |     |         |južnega dela    |
|   |     |     |         |objekta v nivoju  |
|   |     |     |         |kleti je      |
|   |     |     |         |investitor     |
|   |     |     |         |dolžan       |
|   |     |     |         |prestaviti/omogočiti|
|   |     |     |         |obstoječ dostop   |
|   |     |     |         |do sosednjih    |
|   |     |     |         |zemljišč.      |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  125  |ZIDANICA |PO (LOPA IN   |          |
|27  |     |–    |KOZOLEC) –    |          |
|   |     |neskladna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  126  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |          |
|30  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  127  |ZIDANICA |PO (NADSTREŠEK) |          |
|30  |     |–    |in OPORNI ZID – |          |
|   |     |nelegalna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  128  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |          |
|30  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  129  |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |          |
|30  |     |–    |OPORNI ZIDOVI – |          |
|   |     |nelegalna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  131  |ZIDANICA |PO (LOPA,    |          |
|30  |     |–    |NADSTREŠEK,   |          |
|   |     |neskladna|KMEČKA LOPA) in |          |
|   |     |gradnja |OPORNI ZIDOVI – |          |
|   |     |     |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  134  |ZIDANICA |PO        |          |
|32  |     |–    |(LOPA+NADSTREŠEK)|          |
|   |     |nelegalna|– nelegalna   |          |
|   |     |gradnja |gradnja     |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 135A  |ZIDANICA |         |          |
|34  |     |–    |         |          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  136  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |          |
|34  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 138A  |ZIDANICA |         |          |
|38  |     |–    |         |          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  141  |ZIDANICA |PO (NADSTREŠEK) –|          |
|40a |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 141A  |ZIDANICA |         |          |
|40a |     |–    |         |          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  146  |ZIDANICA |PO (NADSTREŠEK) |          |
|40a |     |–    |in OPORNI ZID – |          |
|   |     |nelegalna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  147  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |          |
|40a |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  149  |ZIDANICA |         |          |
|41  |     |–    |         |          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  150  |ZIDANICA |PO (LOPA IN   |          |
|41  |     |–    |NADSTREŠEK) –  |          |
|   |     |neskladna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  151  |ZIDANICA |         |          |
|41  |     |–    |         |          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 151A  |ZIDANICA |PO (KOZOLEC) –  |          |
|41  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  154  |ZIDANICA |OPORNI ZID –   |          |
|42a |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  155  |ZIDANICA |         |          |
|42a |     |–    |         |          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  157  |ZIDANICA |GIO (GREZNICA) – |          |
|42b |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  158  |ZIDANICA |         |          |
|42a |     |–    |         |          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  159  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI – |          |
|43  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 161A  |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA) |          |
|46  |     |–    |in OPORNI ZIDOVI |          |
|   |     |nelegalna|– nelegalna   |          |
|   |     |gradnja |gradnja     |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  162  |ZIDANICA |         |          |
|48  |     |–    |         |          |
|   |     |neskladna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 162A  |ZIDANICA |PO (UTA/SENČNICA,|          |
|47  |     |–    |KMEČKA LOPA) –  |          |
|   |     |neskladna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  163  |ZIDANICA |PO (LOPA) in   |          |
|49  |     |–    |OPORNI ZIDOVI – |          |
|   |     |nelegalna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  164  |ZIDANICA |PO (LOPA,    |          |
|52  |     |–    |NADSTREPŠEK) in |          |
|   |     |nelegalna|OPORNI ZIDOVI – |          |
|   |     |gradnja |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  165  |ZIDANICA |PO (LOPA) –   |          |
|52  |     |– legalna|nelegalna gradnja|          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 167A  |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA) |          |
|54  |     |–    |in OPORNI ZIDOVI |          |
|   |     |neskladna|– nelegalna   |          |
|   |     |gradnja |gradnja     |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  168  |ZIDANICA |PO (LOPA IN   |Na delu prizidka  |
|54  |     |–    |NADSTREŠEK) in  |(na južni strani  |
|   |     |neskladna|OPORNI ZIDOVI – |objekta) se     |
|   |     |gradnja |nelegalna gradnja|obstoječa      |
|   |     |     |         |pokrita terasa v  |
|   |     |     |         |nivoju pritličja  |
|   |     |     |         |objekta lahko    |
|   |     |     |         |delno ali v     |
|   |     |     |         |celoti zapre.    |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  171  |ZIDANICA |PO (UTA/SENČNICA)|          |
|54  |     |–    |in OPORNI ZIDOVI |          |
|   |     |nelegalna|– nelegalna   |          |
|   |     |gradnja |gradnja     |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- | 172B  |ZIDANICA |PO (KMEČKA LOPA, |          |
|54  |     |–    |UTA/SENČNICA) in |          |
|   |     |neskladna|OPORNI ZIDOVI – |          |
|   |     |gradnja |nelegalna gradnja|          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
|VIN- |  179  |ZIDANICA |PO (NADSTREŠEK) –|          |
|54  |     |–    |nelegalna gradnja|          |
|   |     |nelegalna|         |          |
|   |     |gradnja |         |          |
+-----+----------+---------+-----------------+--------------------+
15. člen
(splošna določila za izvedbo pogojev sanacije)
(1) Pogoji sanacije so določeni za posamezne objekte, ki gabaritno in oblikovno odstopajo od objektov, zgrajenih v neposredni okolici z namenom, da se zagotovi njihova čim večja integracija v širšem prostoru.
(2) Pogoji sanacije so deljeni na zahteve glede oblikovanja fasade ter na izvedbo zunanjih ureditev (zazelenitev opornih zidov, zasaditve z drevjem, izvedbo brajd …). V primeru, ko so na objektu zaradi zagotovitve oblikovne skladnosti celotnega objekta potrebni konstrukcijski posegi, so ti določeni z upoštevanjem sorazmernosti med stroški in doseženim učinkom v vizualni sliki prostora.
(3) Pogoji sanacije za posamezen sklop so:
Oblikovanje fasade:
– obvezna horizon­talna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti v pastelnih/zemeljskih barvah, fasada podstrešnega dela naj bo praviloma lesena.
Zasaditve:
– zasaditev okolice z avtohtonim visokoraslim drevjem iz smeri vizualne izpostavljenosti,
– ozelenitev podpornih zidov s popenjalkami (bršljan, divja trta) ali sorodnimi rastlinami.
Konstrukcijski poseg:
– kjer je ta potreben, je podan v spodnji tabeli.
Drugi pogoji:
– kjer so ti potrebni oziroma smiselni, so podani v spodnji tabeli.
16. člen
(dopustna legalizacija glede lege, gabaritov in oblikovanja objektov s pogoji sanacije)
Dopustna je legalizacija osnovnih in/ali ostalih objektov z izvedbo naslednjih pogojev sanacije:
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
| EUP|Ureditvena| Osnovni |Ostali objekti|  Pogoji sanacije  |
| po | enota  | objekt |       |           |
| OPN|     |     |       |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  1   |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI |Oblikovanje/dokončanje|
|01 |     |–    |– nelegalna  |fasade:        |
|  |     |nelegalna|gradnja    |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |Zasaditve:      |
|  |     |     |       |po pogoju iz 15. člena|
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  5   |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI |Oblikovanje/dokončanje|
|06 |     |–    |– nelegalna  |fasade:        |
|  |     |nelegalna|gradnja    |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  18   |ZIDANICA |       |Oblikovanje/dokončanje|
|06 |     |–    |       |fasade:        |
|  |     |nelegalna|       |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  20   |ZIDANICA |       |Oblikovanje/dokončanje|
|06 |     |–    |       |fasade:        |
|  |     |neskladna|       |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |Drugi pogoji:     |
|  |     |     |       |Dopusti se izvedba  |
|  |     |     |       |opornih zidov V in Z |
|  |     |     |       |od objekta, ker so ti |
|  |     |     |       |potrebni zaradi    |
|  |     |     |       |funkcionalnejše    |
|  |     |     |       |ureditve zunanjih   |
|  |     |     |       |površin ob objektu  |
|  |     |     |       |(parkiranje ipd.)   |
|  |     |     |       |in/ali premagovanja  |
|  |     |     |       |višinske razlike v  |
|  |     |     |       |terenu. Višina    |
|  |     |     |       |opornega zidu ne sme |
|  |     |     |       |presegati 2,5 m, biti |
|  |     |     |       |mora dodatno     |
|  |     |     |       |ozelenjen.      |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  21   |ZIDANICA |       |Oblikovanje/dokončanje|
|06 |     |–    |       |fasade:        |
|  |     |nelegalna|       |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |Drugi pogoji:     |
|  |     |     |       |Pred objektom se   |
|  |     |     |       |dopusti nadstrešek v |
|  |     |     |       |leseni izvedbi    |
|  |     |     |       |z namenom, da se   |
|  |     |     |       |višina objekta še   |
|  |     |     |       |dodatno razbije.   |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  24   |ZIDANICA |PO (KMEČKA  |Oblikovanje/dokončanje|
|07 |     |–    |LOPA) –    |fasade:        |
|  |     |neskladna|nelegalna   |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |gradnja    |Drugi pogoji:     |
|  |     |     |       |Na severni strani   |
|  |     |     |       |zidanice (nad vhodom v|
|  |     |     |       |klet) se dopušča   |
|  |     |     |       |izvedba nadstreška v |
|  |     |     |       |leseni izvedbi z   |
|  |     |     |       |namenom, da se višina |
|  |     |     |       |objekta še dodatno  |
|  |     |     |       |razbije.       |
|  |     |     |       |Ob dostopni poti se  |
|  |     |     |       |dopusti izvedba    |
|  |     |     |       |opornega zidu zaradi |
|  |     |     |       |funkcionalnejše    |
|  |     |     |       |ureditve zunanjih   |
|  |     |     |       |površin ob objektu  |
|  |     |     |       |(parkiranje ipd.)   |
|  |     |     |       |in/ali premagovanja  |
|  |     |     |       |višinske razlike   |
|  |     |     |       |v terenu. Višina   |
|  |     |     |       |opornega zidu ne sme |
|  |     |     |       |presegati 2,5 m, biti |
|  |     |     |       |mora dodatno     |
|  |     |     |       |ozelenjen.      |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  28   |ZIDANICA |PO (KMEČKA  |Zasaditve:      |
|08 |     |–    |LOPA, LOPA) in|po pogoju iz 15. člena|
|  |     |neskladna|OPORNI ZIDOVI |           |
|  |     |gradnja |– nelegalna  |           |
|  |     |     |gradnja    |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  34   |ZIDANICA |PO (LOPA) in |Oblikovanje/dokončanje|
|08 |     |–    |OPORNI ZIDOVI |fasade:        |
|  |     |nelegalna|– nelegalna  |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |gradnja    |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  37   |ZIDANICA |PO (LOPA) in |Konstrukcijski poseg: |
|08 |     |–    |OPORNI ZIDOVI |Streho zahodnega dela |
|  |     |nelegalna|– nelegalna  |zidanice je treba   |
|  |     |gradnja |gradnja    |poenotiti s streho  |
|  |     |     |       |vzhodnega dela    |
|  |     |     |       |(simetrična      |
|  |     |     |       |dvokapnica).     |
|  |     |     |       |Dopusti se izvedba  |
|  |     |     |       |nadstreška na vzhodni |
|  |     |     |       |strani objekta    |
|  |     |     |       |(nadkritje terase)  |
|  |     |     |       |vitke konstrukcije z |
|  |     |     |       |ravno streho z    |
|  |     |     |       |namenom, da se višina |
|  |     |     |       |objekta še dodatno  |
|  |     |     |       |razbije.       |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  45   |ZIDANICA |PO (LOPA) in |Oblikovanje/dokončanje|
|08 |     |–    |OPORNI ZID – |fasade:        |
|  |     |neskladna|nelegalna   |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |gradnja    |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  49   |ZIDANICA |OPORNI ZID – |Oblikovanje/dokončanje|
|08 |     |–    |nelegalna   |fasade:        |
|  |     |neskladna|gradnja    |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |Zasaditve:      |
|  |     |     |       |Podporni zid (oziroma |
|  |     |     |       |prizidek B na nivoju |
|  |     |     |       |kleti) se dodatno   |
|  |     |     |       |ozeleni s popenjalkami|
|  |     |     |       |(bršljan, divja trta) |
|  |     |     |       |ali sorodnimi     |
|  |     |     |       |rastlinami.      |
|  |     |     |       |Drugi pogoji:     |
|  |     |     |       |Nad prizidkom B se  |
|  |     |     |       |dopušča izvedba    |
|  |     |     |       |nadstreška (senčnice) |
|  |     |     |       |v leseni izvedbi (v  |
|  |     |     |       |izgledu brajde) z   |
|  |     |     |       |namenom, da se višina |
|  |     |     |       |objekta še dodatno  |
|  |     |     |       |razbije.       |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  52A  |ZIDANICA |PO      |Konstrukcijski poseg: |
|08 |     |–    |(NADSTREŠEK) |Streha objekta se   |
|  |     |neskladna|in OPORNI   |izvede kot simetrična |
|  |     |gradnja |ZIDOVI –   |dvokapnica s slemenom |
|  |     |     |nelegalna   |po osi objekta v   |
|  |     |     |gradnja    |naklonu 40o–45o.   |
|  |     |     |       |Dopusti se izvedba  |
|  |     |     |       |enokapne frčade    |
|  |     |     |       |(pravokotne oziroma  |
|  |     |     |       |dvignjene), po    |
|  |     |     |       |največ ena na vsaki  |
|  |     |     |       |strešini oziroma maks.|
|  |     |     |       |tlorisne do 20 %   |
|  |     |     |       |tlorisne projekcije  |
|  |     |     |       |strehe.        |
|  |     |     |       |Oblikovanje/dokončanje|
|  |     |     |       |fasade:        |
|  |     |     |       |po pogoju iz 15. člena|
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  55   |ZIDANICA |Prizidek k  |Zasaditve:      |
|08 |     |– legalna|zidanici   |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |(nadstrešek) |           |
|  |     |     |in OPORNI ZID |           |
|  |     |     |– nelegalna  |           |
|  |     |     |gradnja    |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  59   |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI |Oblikovanje/dokončanje|
|08 |     |–    |– nelegalna  |fasade:        |
|  |     |neskladna|gradnja    |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  72   |ZIDANICA |OPORNI ZID – |Oblikovanje/dokončanje|
|11-a|     |–    |nelegalna   |fasade:        |
|  |     |neskladna|gradnja    |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  75A  |ZIDANICA |PO (KOZOLEC) –|Oblikovanje/dokončanje|
|14 |     |–    |nelegalna   |fasade:        |
|  |     |nelegalna|gradnja    |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |Drugi pogoji:     |
|  |     |     |       |Po končani gradnji se |
|  |     |     |       |ukine začasna deponija|
|  |     |     |       |gradbenega materiala |
|  |     |     |       |na zemljišču parc. št.|
|  |     |     |       |485/1, k.o. Smolenja |
|  |     |     |       |vas. Zemljišče se vrne|
|  |     |     |       |v osnovno kmetijsko  |
|  |     |     |       |oziroma gozdno rabo. |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  76   |ZIDANICA |       |Oblikovanje/dokončanje|
|12-a|     |–    |       |fasade:        |
|  |     |nelegalna|       |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |Drugi pogoji:     |
|  |     |     |       |Na severni strani se |
|  |     |     |       |objekt zasipa do   |
|  |     |     |       |nivoja mansarde.   |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  79   |ZIDANICA |PO (LOPA) in |Oblikovanje/dokončanje|
|12-a|     |–    |OPORNI ZID – |fasade:        |
|  |     |nelegalna|nelegalna   |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |gradnja    |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  81   |ZIDANICA |PO (KMEČKA  |Konstrukcijski poseg: |
|12-a|     |–    |LOPA) in   |SV del objekta se nad |
|  |     |nelegalna|OPORNI ZIDOVI |kletjo dozida, celotno|
|  |     |gradnja |– nelegalna  |podstrešje se nadzida |
|  |     |     |gradnja    |do višine cele    |
|  |     |     |       |pritlične etaže, nad |
|  |     |     |       |katerim se izvede   |
|  |     |     |       |betonska plošča.   |
|  |     |     |       |Streha objekta se   |
|  |     |     |       |izvede direktno na  |
|  |     |     |       |ploščo, sleme objekta |
|  |     |     |       |se obrne (po dolžini, |
|  |     |     |       |smer JZ-SV). Streha se|
|  |     |     |       |izvede v naklonu 35o– |
|  |     |     |       |45o.         |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  82   |ZIDANICA |       |Oblikovanje/dokončanje|
|18 |     |–    |       |fasade:        |
|  |     |nelegalna|       |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |Zasaditve:      |
|  |     |     |       |po pogoju iz 15. člena|
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  85   |ZIDANICA |PO (KMEČKA  |Oblikovanje/dokončanje|
|18 |     |–    |LOPA) –    |fasade:        |
|  |     |nelegalna|nelegalna   |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |gradnja    |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  87   |ZIDANICA |PO (LOPA) in |Oblikovanje/dokončanje|
|19 |     |–    |OPORNI ZID – |fasade:        |
|  |     |neskladna|nelegalna   |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |gradnja    |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  93   |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI |Oblikovanje/dokončanje|
|24 |     |–    |– nelegalna  |fasade:        |
|  |     |nelegalna|gradnja    |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |Drugi pogoji:     |
|  |     |     |       |Objekt se lahko dozida|
|  |     |     |       |oziroma nadzida    |
|  |     |     |       |(prizidek na JV    |
|  |     |     |       |strani) v nivoju   |
|  |     |     |       |pritličja kot enoten |
|  |     |     |       |gabarit objekta dim  |
|  |     |     |       |okoli 7,30 x 6,15 m. |
|  |     |     |       |Objekt se v tem    |
|  |     |     |       |primeru zaključi z  |
|  |     |     |       |enotno streho, katere |
|  |     |     |       |sleme se obrne v smeri|
|  |     |     |       |SZ-JV. Prizidek na SV |
|  |     |     |       |strani se ohrani kot |
|  |     |     |       |terasa v nivoju    |
|  |     |     |       |pritličja. Fasada se |
|  |     |     |       |obdela skladno z   |
|  |     |     |       |zgoraj navedenimi   |
|  |     |     |       |pogoji sanacije.   |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-| 106A  |ZIDANICA |PO      |Oblikovanje/dokončanje|
|24 |     |–    |(UTA/SENČNICA)|fasade:        |
|  |     |nelegalna|in OPORNI ZID |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |– nelegalna  |           |
|  |     |     |gradnja    |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  109  |ZIDANICA |OPORNI ZID – |Oblikovanje/dokončanje|
|24 |     |–    |nelegalna   |fasade:        |
|  |     |nelegalna|gradnja    |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  110  |ZIDANICA |PO (LETNA   |Oblikovanje/dokončanje|
|24 |     |–    |KUHINJA Z   |fasade:        |
|  |     |nelegalna|NADSTREŠKOM) |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |in OPORNI   |Drugi pogoji:     |
|  |     |     |ZIDOVI –   |Na velike steklene  |
|  |     |     |nelegalna   |površine je potrebno |
|  |     |     |gradnja    |namestiti lesena   |
|  |     |     |       |senčila.       |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-| 115 A  |ZIDANICA |OPORNI ZID – |Oblikovanje/dokončanje|
|27 |     |–    |nelegalna   |fasade:        |
|  |     |nelegalna|gradnja    |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |Drugi pogoji:     |
|  |     |     |       |Oporni zid ob objektu |
|  |     |     |       |se v celoti prebarva v|
|  |     |     |       |sivo barvo.      |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-| 118B  |ZIDANICA |OPORNI ZID – |Oblikovanje/dokončanje|
|27 |     |–    |nelegalna   |fasade:        |
|  |     |nelegalna|gradnja    |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |Drugi pogoji:     |
|  |     |     |       |Odstrani se garažna  |
|  |     |     |       |vrata na robu balkona |
|  |     |     |       |v nivoju kleti.    |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  121  |ZIDANICA |       |Konstrukcijski poseg: |
|27 |     |–    |       |Nad odprtim kubusom na|
|  |     |neskladna|       |nivoju kleti se    |
|  |     |gradnja |       |dopušča izvedba    |
|  |     |     |       |nadstreška v leseni  |
|  |     |     |       |izvedbi, vitke    |
|  |     |     |       |konstrukcije,     |
|  |     |     |       |prednostno      |
|  |     |     |       |z ravno streho oziroma|
|  |     |     |       |s simetrično     |
|  |     |     |       |dvokapnico enotnega  |
|  |     |     |       |naklona kot streha  |
|  |     |     |       |osnovnega objekta.  |
|  |     |     |       |Sleme strehe mora biti|
|  |     |     |       |min. 1,5 m nižje od  |
|  |     |     |       |slemena strehe osnovne|
|  |     |     |       |zidanice.       |
|  |     |     |       |S tem se zagotovi   |
|  |     |     |       |izboljšanje funkcije |
|  |     |     |       |obstoječega odprtega |
|  |     |     |       |volumna (prepreči se |
|  |     |     |       |zamakanje) in dodatno |
|  |     |     |       |razbije višine    |
|  |     |     |       |objekta.       |
|  |     |     |       |Drugi pogoji:     |
|  |     |     |       |Predviden poseg zna  |
|  |     |     |       |vplivati na      |
|  |     |     |       |osvetljenost prostorov|
|  |     |     |       |v zidanici, zato se  |
|  |     |     |       |dopušča izvedba fičar |
|  |     |     |       |na strehi obstoječe  |
|  |     |     |       |zidanice, in sicer po |
|  |     |     |       |ena na vsaki strešini,|
|  |     |     |       |maks. površina fičar |
|  |     |     |       |ne sme presegati 20 % |
|  |     |     |       |tlorisne projekcije  |
|  |     |     |       |strehe. Trapezne   |
|  |     |     |       |fičare niso dovoljene.|
|  |     |     |       |Izvedba fičar na   |
|  |     |     |       |predvideni strehi   |
|  |     |     |       |nadstreška se ne   |
|  |     |     |       |dopušča.       |
|  |     |     |       |Oblikovanje/dokončanje|
|  |     |     |       |fasade:        |
|  |     |     |       |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |     |       |Zasaditve:      |
|  |     |     |       |Na južni strani se  |
|  |     |     |       |odprti kubus na nivoju|
|  |     |     |       |kleti dodatno ozeleni |
|  |     |     |       |s popenjalkami    |
|  |     |     |       |(bršljan, divja trta) |
|  |     |     |       |ali sorodnimi     |
|  |     |     |       |rastlinami oziroma se |
|  |     |     |       |izvede zasaditev z  |
|  |     |     |       |avtohtonim      |
|  |     |     |       |visokoraslim drevjem |
|  |     |     |       |iz smeri vizualne   |
|  |     |     |       |izpostavljenosti.   |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  124  |ZIDANICA |       |Konstrukcijski poseg: |
|27 |     |–    |       |Odstranita se lesena |
|  |     |nelegalna|       |dela objekta, in sicer|
|  |     |gradnja |       |prizidek na JV    |
|  |     |     |       |strani (ki služi kot |
|  |     |     |       |vetrolov) in prizidek |
|  |     |     |       |na SZ strani (lesena |
|  |     |     |       |lopa). Na JV fasadi se|
|  |     |     |       |lahko izvede     |
|  |     |     |       |stopnišče, ki bo   |
|  |     |     |       |omogočalo zunanjo   |
|  |     |     |       |komunikacijo do    |
|  |     |     |       |podstrešja in balkon |
|  |     |     |       |oz. podest po celotni |
|  |     |     |       |širini objekta, ki bo |
|  |     |     |       |hkrati služil kot   |
|  |     |     |       |pokriti vhod, ki se na|
|  |     |     |       |delu vhoda tudi zapre |
|  |     |     |       |(vetrolov).      |
|  |     |     |       |Oblikovanje/dokončanje|
|  |     |     |       |fasade:        |
|  |     |     |       |po pogoju iz 15. člena|
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-| 129 A  |ZIDANICA |       |Oblikovanje/dokončanje|
|30 |     |–    |       |fasade:        |
|  |     |nelegalna|       |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-| 129 B  |ZIDANICA |       |Oblikovanje/dokončanje|
|30 |     |–    |       |fasade:        |
|  |     |nelegalna|       |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  130  |ZIDANICA |       |Konstrukcijski poseg: |
|30 |     |–    |       |Del objekta na severni|
|  |     |nelegalna|       |strani, kjer je    |
|  |     |gradnja |       |izvedeno le      |
|  |     |     |       |podaljšanje strehe nad|
|  |     |     |       |kletjo, se v nivoju  |
|  |     |     |       |podstrešja zapre.   |
|  |     |     |       |S tem se zagotovi   |
|  |     |     |       |enoten volumen objekta|
|  |     |     |       |in funkcionalno    |
|  |     |     |       |uporabo/izrabo    |
|  |     |     |       |objekta. Podaljšana  |
|  |     |     |       |streha na jugu in   |
|  |     |     |       |nadstrešek se     |
|  |     |     |       |ohranita.       |
|  |     |     |       |Oblikovanje/dokončanje|
|  |     |     |       |fasade:        |
|  |     |     |       |po pogoju iz 15. člena|
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  132  |ZIDANICA |PO (KMEČKA  |Oblikovanje/dokončanje|
|30 |     |–    |LOPA) –    |fasade:        |
|  |     |nelegalna|nelegalna   |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |gradnja    |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  135  |ZIDANICA |       |Oblikovanje/dokončanje|
|34 |     |–    |       |fasade:        |
|  |     |nelegalna|       |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  139  |ZIDANICA |       |Konstrukcijski poseg: |
|39a |     |–    |       |Objekt se dokonča   |
|  |     |neskladna|       |skladno z gradbenim  |
|  |     |gradnja |       |dovoljenjem, pri čemer|
|  |     |     |       |pa se prizidek ob   |
|  |     |     |       |objektu ohrani, nad  |
|  |     |     |       |njim se izvede    |
|  |     |     |       |podaljšana streha   |
|  |     |     |       |osnovnega gabarita.  |
|  |     |     |       |Oblikovanje/dokončanje|
|  |     |     |       |fasade:        |
|  |     |     |       |po pogoju iz 15. člena|
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-| 140A  |ZIDANICA |PO (KMEČKA  |Oblikovanje/dokončanje|
|40a |     |–    |LOPA) in   |fasade:        |
|  |     |nelegalna|OPORNI ZIDOVI |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |– nelegalna  |Zasaditve:      |
|  |     |     |gradnja    |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |     |       |Drugi pogoji:     |
|  |     |     |       |Prizidan (južni) del |
|  |     |     |       |se delno ali v celoti |
|  |     |     |       |zapre z lesom.    |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  142  |ZIDANICA |PO      |Oblikovanje/dokončanje|
|40a |     |–    |(NADSTREŠEK) |fasade:        |
|  |     |neskladna|in OPORNI   |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |ZIDOVI –   |Drugi pogoji:     |
|  |     |     |nelegalna   |Nadstrešek na Z strani|
|  |     |     |gradnja    |se dokonča z ravno  |
|  |     |     |       |streho.        |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-| 144A  |ZIDANICA |PO      |Oblikovanje/dokončanje|
|40a |     |–    |(NADSTREŠEK) |fasade:        |
|  |     |nelegalna|– nelegalna  |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |gradnja    |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  145  |ZIDANICA |OPORNI ZID – |Oblikovanje/dokončanje|
|40a |     |–    |nelegalna   |fasade:        |
|  |     |neskladna|gradnja    |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  153  |ZIDANICA |       |Konstrukcijski poseg: |
|42a |     |–    |       |Nad prizidkom kleti in|
|  |     |neskladna|       |kapnice se dopušča  |
|  |     |gradnja |       |izvedba nadstreška v |
|  |     |     |       |leseni izvedbi, vitke |
|  |     |     |       |konstrukcije,     |
|  |     |     |       |prednostno z ravno  |
|  |     |     |       |streho oziroma s   |
|  |     |     |       |simetrično dvokapnico |
|  |     |     |       |enotnega naklona kot |
|  |     |     |       |streha osnovnega   |
|  |     |     |       |objekta, pri kateri pa|
|  |     |     |       |mora biti sleme min. |
|  |     |     |       |1,5 m nižje od slemena|
|  |     |     |       |strehe osnovne    |
|  |     |     |       |zidanice.       |
|  |     |     |       |S tem se zagotovi   |
|  |     |     |       |izboljšanje funkcije |
|  |     |     |       |obstoječega odprtega |
|  |     |     |       |volumna (prepreči se |
|  |     |     |       |zamakanje) in dodatno |
|  |     |     |       |razbije višina    |
|  |     |     |       |objekta.       |
|  |     |     |       |Oblikovanje/dokončanje|
|  |     |     |       |fasade:        |
|  |     |     |       |po pogoju iz 15. člena|
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-| 154A  |ZIDANICA |       |Oblikovanje/dokončanje|
|42a |     |–    |       |fasade:        |
|  |     |nelegalna|       |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  161  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI |Oblikovanje/dokončanje|
|46 |     |–    |– nelegalna  |fasade:        |
|  |     |nelegalna|gradnja    |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  167  |ZIDANICA |       |Oblikovanje/dokončanje|
|54 |     |–    |       |fasade:        |
|  |     |nelegalna|       |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  169  |ZIDANICA |PO (KLET) in |Zasaditve:      |
|54 |     |–    |OPORNI ZIDOVI |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |neskladna|– nelegalna  |Drugi pogoji:     |
|  |     |gradnja |gradnja    |Dopusti se izvedba  |
|  |     |     |       |nadstreška nad    |
|  |     |     |       |pomožnim objektom   |
|  |     |     |       |(kletjo), vitke lesene|
|  |     |     |       |konstrukcije in ravno |
|  |     |     |       |streho.        |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  170  |ZIDANICA |PO (GARAŽA,  |Konstrukcijski poseg, |
|54 |     |–    |KMEČKA LOPA) |oblikovanje fasade:  |
|  |     |nelegalna|in OPORNI   |Objekta 2 in 3 sta  |
|  |     |gradnja |ZIDOVI –   |položena v hrib, zato |
|  |     |     |nelegalna   |naj bo njuno     |
|  |     |     |gradnja    |oblikovanje usklajeno |
|  |     |     |       |z naravnimi danostmi |
|  |     |     |       |(barva fasade)    |
|  |     |     |       |in morfologijo terena |
|  |     |     |       |(naklon strehe).   |
|  |     |     |       |Naklon enokapne    |
|  |     |     |       |strehe se poenoti za |
|  |     |     |       |oba objekta. Izvedba |
|  |     |     |       |fasade je možna tudi v|
|  |     |     |       |kombinaciji z lesom. |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  172  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI |Oblikovanje/dokončanje|
|54 |     |–    |– nelegalna  |fasade:        |
|  |     |nelegalna|gradnja    |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |Zasaditve:      |
|  |     |     |       |po pogoju iz 15.   |
|  |     |     |       |člena, Zasaditev   |
|  |     |     |       |objekta z avtohtonim |
|  |     |     |       |visokoraslim drevjem |
|  |     |     |       |iz smeri vizualne   |
|  |     |     |       |izpostavljenosti (na J|
|  |     |     |       |strani objekta in JV |
|  |     |     |       |strani objekta, ob  |
|  |     |     |       |dostopni poti)    |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  173  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI |Konstrukcijski poseg: |
|54 |     |–    |– nelegalna  |Na SZ fasadi objekta |
|  |     |neskladna|gradnja    |se izvede zunanje   |
|  |     |gradnja |       |stopnice za dostop na |
|  |     |     |       |podstrešje. Stopnice |
|  |     |     |       |se izvede ob objektu, |
|  |     |     |       |na način, da je del  |
|  |     |     |       |pritličja zasut, del |
|  |     |     |       |(okoli 1,6 m) pa se  |
|  |     |     |       |premosti s stopnicami.|
|  |     |     |       |Prizidek nad vhodom v |
|  |     |     |       |klet se lahko v celoti|
|  |     |     |       |ali delno zapre, če to|
|  |     |     |       |izboljša funkcijo   |
|  |     |     |       |objekta. Med objektom |
|  |     |     |       |in opornim zidom 2 (na|
|  |     |     |       |JV) strani se izvede |
|  |     |     |       |nadstrešek, ki se   |
|  |     |     |       |zaključi z ravno   |
|  |     |     |       |streho v nivoju    |
|  |     |     |       |pritličja objekta.  |
|  |     |     |       |Oblikovanje/dokončanje|
|  |     |     |       |fasade:        |
|  |     |     |       |po pogoju iz 15. člena|
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  176  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI |Oblikovanje/dokončanje|
|54 |     |–    |– nelegalna  |fasade:        |
|  |     |nelegalna|gradnja    |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |           |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  177  |ZIDANICA |OPORNI ZIDOVI |Oblikovanje/dokončanje|
|54 |     |–    |– nelegalna  |fasade:        |
|  |     |nelegalna|gradnja    |po pogoju iz 15. člena|
|  |     |gradnja |       |Drugi pogoji:     |
|  |     |     |       |Klet objekta se    |
|  |     |     |       |prebarva v blago sivo |
|  |     |     |       |barvo, brez      |
|  |     |     |       |poudarjenih obrob ob |
|  |     |     |       |oknih/vratih. Na delu |
|  |     |     |       |prizidka (na severni |
|  |     |     |       |strani objekta) se  |
|  |     |     |       |obstoječa pokrita   |
|  |     |     |       |terasa v nivoju    |
|  |     |     |       |mansarde objekta lahko|
|  |     |     |       |delno ali v celoti  |
|  |     |     |       |zapre.        |
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
|VIN-|  180  |ZIDANICA |       |Konstrukcijski poseg: |
|54 |     |–    |       |Obstoječ prizidek,  |
|  |     |nelegalna|       |izveden na SV strani |
|  |     |gradnja |       |objekta v nivoju   |
|  |     |     |       |kleti, se nadzida s  |
|  |     |     |       |kolenčnim zidom 1,4 m.|
|  |     |     |       |Izvede se dvokapna  |
|  |     |     |       |streha naklona    |
|  |     |     |       |enotnega osnovnemu  |
|  |     |     |       |objektu, sleme se   |
|  |     |     |       |pravokotno naveže na |
|  |     |     |       |sleme osnovnega    |
|  |     |     |       |objekta in ne sme biti|
|  |     |     |       |višje od slemena   |
|  |     |     |       |osnovnega objekta. Kap|
|  |     |     |       |objekta naj bo na SV |
|  |     |     |       |strani v stiku s cesto|
|  |     |     |       |minimalen oziroma   |
|  |     |     |       |streha objekta ne sme |
|  |     |     |       |posegati in ovirati  |
|  |     |     |       |prometa na cesti na  |
|  |     |     |       |zemljišču parc. št.  |
|  |     |     |       |1754/3, k.o. Stranska |
|  |     |     |       |vas.         |
|  |     |     |       |Oblikovanje/dokončanje|
|  |     |     |       |fasade:        |
|  |     |     |       |po pogoju iz 15. člena|
+----+----------+---------+--------------+----------------------+
17. člen
(dopustna legalizacija neskladnih gradenj zidanic, izvedene v okviru gradbenih parcel, določenih z gradbenimi dovoljenji ter ostalih nelegalnih gradenj v ureditveni enoti)
(1) Dopustna je legalizacija neskladne gradnje osnovnega objekta (zidanice) brez pogojev sanacije, izvedena v okviru gradbene parcele, določene z gradbenim dovoljenjem, kot je podano v spodnji tabeli:
+-------+----------+----------+------------+--------------------+
| EUP po|Ureditvena| Osnovni |  Ostali  |  Drugi pogoji  |
| OPN | enota  | objekt | objekti na |          |
|    |     |     |  parceli |          |
+-------+----------+----------+------------+--------------------+
|VIN-06 |  11   |ZIDANICA –|   –   |Obstoječ gospodarski|
|    |     |neskladna |      |objekt na zemljišču |
|    |     |gradnja  |      |parc. št. 1969 k.o. |
|    |     |     |      |Črešnjice se ohrani |
|    |     |     |      |in služi kot pomožni|
|    |     |     |      |objekt k obravnavani|
|    |     |     |      |zidanici.      |
+-------+----------+----------+------------+--------------------+
(2) Z izvedbo pogojev sanacije je dopustna legalizacija neskladnih gradenj osnovnih objektov (zidanic), izvedene v okviru gradbenih parcel, določenih z gradbenimi dovoljenji ter legalizacija ostalih nelegalnih gradenj objektov v posamezni ureditveni enoti, kot je podano v spodnji tabeli:
+------+----------+----------+----------+-----------------------+
| EUP |Ureditvena| Osnovni | Ostali |  Pogoji sanacije  |
| po | enota  | objekt | objekti |            |
| OPN |     |     |     |            |
+------+----------+----------+----------+-----------------------+
|VIN- |  24   |ZIDANICA |PO (KMEČKA|Oblikovanje/dokončanje |
|07  |     |–     |LOPA) –  |fasade:        |
|   |     |neskladna |nelegalna |po pogoju iz 15. člena |
|   |     |gradnja  |gradnja  |Drugi pogoji:     |
|   |     |     |     |Na severni strani   |
|   |     |     |     |zidanice (nad vhodom v |
|   |     |     |     |klet) se dopušča    |
|   |     |     |     |izvedba nadstreška v  |
|   |     |     |     |leseni izvedbi z    |
|   |     |     |     |namenom, da se višina |
|   |     |     |     |objekta še dodatno   |
|   |     |     |     |razbije.        |
|   |     |     |     |Ob dostopni poti se  |
|   |     |     |     |dopusti izvedba    |
|   |     |     |     |opornega zidu zaradi  |
|   |     |     |     |funkcionalnejše    |
|   |     |     |     |ureditve zunanjih   |
|   |     |     |     |površin ob objektu   |
|   |     |     |     |(parkiranje ipd.)   |
|   |     |     |     |in/ali premagovanja  |
|   |     |     |     |višinske razlike v   |
|   |     |     |     |terenu. Višina     |
|   |     |     |     |opornega zidu ne sme  |
|   |     |     |     |presegati 2,5 m, biti |
|   |     |     |     |mora dodatno      |
|   |     |     |     |ozelenjen.       |
+------+----------+----------+----------+-----------------------+
|VIN- |  87   |ZIDANICA |PO (KMEČKA|Oblikovanje/dokončanje |
|19  |     |–     |LOPA) in |fasade:        |
|   |     |neskladna |OPORNI ZID|po pogoju iz 15. člena |
|   |     |gradnja  |–     |            |
|   |     |     |nelegalna |            |
|   |     |     |gradnja  |            |
+------+----------+----------+----------+-----------------------+
|VIN- | 139   |ZIDANICA |     |Konstrukcijski poseg: |
|39a  |     |–     |     |Objekt se dokonča   |
|   |     |neskladna |     |skladno z gradbenim  |
|   |     |gradnja  |     |dovoljenjem, pri čemer |
|   |     |     |     |pa se prizidek ob   |
|   |     |     |     |objektu ohrani, nad  |
|   |     |     |     |njim se izvede     |
|   |     |     |     |podaljšana streha   |
|   |     |     |     |osnovnega gabarita.  |
|   |     |     |     |Oblikovanje/dokončanje |
|   |     |     |     |fasade:        |
|   |     |     |     |po pogoju iz 15. člena |
+------+----------+----------+----------+-----------------------+
18. člen
(dopustna legalizacija nelegalnih gradenj objektov, kjer nadstrešek kot del objekta delno posega na osnovno namensko rabo)
(1) Dopustna je legalizacija nadstreškov kot delov osnovnih objektov (zidanic), ki delno posegajo na osnovno namensko rabo (na najboljše ali drugo kmetijsko zemljišče) s pogoji sanacije ali brez pogojev sanacije, kot je podano v spodnji tabeli:
+-----+----------+---------+-------------+----------------------+
| EUP |Ureditvena| Osnovni |  Ostali  |   Drugi pogoji   |
| po | enota  | objekt |  objekti  |           |
| OPN |     |     |       |           |
+-----+----------+---------+-------------+----------------------+
|VIN- |  96   |ZIDANICA |PO      |–           |
|24  |     |–    |(NADSTREŠEK) |           |
|   |     |neskladna|– nelegalna |           |
|   |     |gradnja |gradnja   |           |
+-----+----------+---------+-------------+----------------------+
|VIN- |  101  |ZIDANICA |PO      |–           |
|24  |     |–    |(NADSTREŠEK) |           |
|   |     |nelegalna|in OPORNI  |           |
|   |     |gradnja |ZID –    |           |
|   |     |     |nelegalna  |           |
|   |     |     |gradnja   |           |
+-----+----------+---------+-------------+----------------------+
|VIN- |  104  |ZIDANICA |PO      |–           |
|24  |     |–    |(NADSTREŠEK) |           |
|   |     |nelegalna|– nelegalna |           |
|   |     |gradnja |gradnja   |           |
+-----+----------+---------+-------------+----------------------+
|VIN- |  131  |ZIDANICA |PO (LOPA,  |–           |
|30  |     |–    |NADSTREŠEK, |           |
|   |     |neskladna|KMEČKA LOPA) |           |
|   |     |gradnja |in OPORNI  |           |
|   |     |     |ZIDOVI –   |           |
|   |     |     |nelegalna  |           |
|   |     |     |gradnja   |           |
+-----+----------+---------+-------------+----------------------+
|VIN- |  142  |ZIDANICA |PO      |Oblikovanje/dokončanje|
|40a |     |–    |(NADSTREŠEK) |fasade:        |
|   |     |neskladna|in OPORNI  |po pogoju iz 15. člena|
|   |     |gradnja |ZIDOVI –   |Drugi pogoji:     |
|   |     |     |nelegalna  |Nadstrešek na JZ   |
|   |     |     |gradnja   |strani se dokonča z  |
|   |     |     |       |ravno streho.     |
+-----+----------+---------+-------------+----------------------+
2.2.2 Pogoji za legalizacijo objektov glede odmikov od mej sosednjih zemljišč
19. člen
(dopustni manjši odmiki osnovnih objektov)
Manjši odmiki od mej sosednjih zemljišč so dopustni pri naslednjih objektih in znašajo:
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
| EUP po |Ureditvena| Osnovni objekt  |Dopustni manjši odmiki |
| OPN  | enota  |          |            |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-01 |  2   |ZIDANICA –     |1,45 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |1326/1, k.o. Zagorica |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  3   |ZIDANICA –     |1,85 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |399/10, k.o. Črešnjice |
|    |     |          |0,8 m od parc. št.   |
|    |     |          |399/8, k.o. Črešnjice |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  4   |ZIDANICA –     |0,60 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |399/7, k.o. Črešnjice |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  6A   |ZIDANICA –     |1,45 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |2804 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Črešnjice       |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  8A   |ZIDANICA –     |0,65 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1232/3, k.o. Črešnjice |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  9   |ZIDANICA –     |0,50 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1569/7 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Črešnjice       |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  10   |ZIDANICA –     |2,40 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |1728/18, k.o. Črešnjice|
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  12   |ZIDANICA –     |1,95 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |2791 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Črešnjice       |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  14   |ZIDANICA –     |1,70 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |2799 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Črešnjice       |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  15   |ZIDANICA –     |1,00 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1513/5, k.o. Črešnjice |
|    |     |          |1,50 m od parc. št.  |
|    |     |          |1522, k.o. Črešnjice  |
|    |     |          |2,25 m od parc. št.  |
|    |     |          |1526, k.o. Črešnjice  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  18   |ZIDANICA –     |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |2794 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Črešnjice       |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  20   |ZIDANICA –     |1,05 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |1578/3, k.o. Črešnjice |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  21   |ZIDANICA –     |2,80 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |2789/1, k.o. Črešnjice |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  27   |ZIDANICA –     |0,85 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |2475/1, k.o. Ždinja vas|
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  29   |ZIDANICA –     |1,85 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |526, k.o. Črešnjice  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  31   |ZIDANICA –     |1,05 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |2825/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Črešnjice       |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  34   |ZIDANICA –     |0,5 m od parc. št. 2477|
|    |     |nelegalna gradnja |(cesta), k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 | 36A   |ZIDANICA –     |0,90 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |1407/2, k.o. Ždinja vas|
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  37   |ZIDANICA –     |0,05 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1504/6, k.o. Ždinja vas|
|    |     |          |2,15 m od parc. št.  |
|    |     |          |1504/13, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  38   |ZIDANICA –     |0,55 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1818/4, k.o. Ždinja vas|
|    |     |          |2,40 m od parc. št.  |
|    |     |          |1819/6, k.o. Ždinja vas|
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  39   |ZIDANICA –     |0,50 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1818/9, k.o. Ždinja vas|
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  40   |ZIDANICA –     |0,30 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1092/1, k.o. Ždinja vas|
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  41   |ZIDANICA –     |1,95 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |2490 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Črešnjice       |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  43   |ZIDANICA –     |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |2482/1, k.o. Ždinja vas|
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 | 043A  |ZIDANICA –     |0,20 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |2482/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Ždinja vas       |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  45   |ZIDANICA –     |1,85 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |1372, k.o. Ždinja vas |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  46   |ZIDANICA –     |2,70 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1430/3, k.o. Ždinja vas|
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 | 47A   |ZIDANICA –     |1,10 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |2486/4 (javno dobro), |
|    |     |          |k.o. Ždinja vas    |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  49   |ZIDANICA –     |1,20 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |1354/3, k.o. Ždinja vas|
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  51   |ZIDANICA –     |0,85 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1308/4, k.o. Ždinja vas|
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  52   |ZIDANICA –     |1,55 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |2484 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Ždinja vas       |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 | 52A   |ZIDANICA –     |1,05 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |1326, k.o. Ždinja vas |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  53   |ZIDANICA –     |2,15 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |1142/10, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  56   |ZIDANICA –     |1,40 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |184/1, k.o. Ždinja vas |
|    |     |          |1,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |2481, k.o. Ždinja vas |
|    |     |          |2,60 m od parc. št.  |
|    |     |          |183/2, k.o. Ždinja vas |
|    |     |          |2,60 m od parc. št.  |
|    |     |          |*215, k.o. Ždinja vas |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 | 56A   |ZIDANICA –     |2,25 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |2783 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Črešnjice       |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 | 58A   |ZIDANICA –     |0,40 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |2817 (pot), k.o.    |
|    |     |          |Črešnjice vas     |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-10 | 58B   |ZIDANICA –     |1,30 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |878/2, k.o. Črešnjice |
|    |     |          |1,40 m od parc. št.  |
|    |     |          |878/1, k.o. Črešnjice |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 | 59 A  |ZIDANICA –     |2,15 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |596, k.o. Ždinja vas  |
|    |     |          |Zidanica se deloma   |
|    |     |          |nahaja na sosednjem  |
|    |     |          |zemljišču       |
|    |     |          |s parc.št. 599/2, k.o. |
|    |     |          |Ždinja vas.      |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  61   |ZIDANICA –     |0,75 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |455, k.o. Ždinja vas  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  63   |ZIDANICA –     |1,65 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |2507 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Ždinja vas       |
|    |     |          |1,15 m od parc. št.  |
|    |     |          |427/7, k.o. Ždinja vas |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 | 64 A  |ZIDANICA –     |2,15 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |293/4, k.o. Ždinja vas |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  65   |ZIDANICA –     |1,50 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |265/1, k.o. Črešnjice |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  67   |ZIDANICA –     |2,35 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |636/1, k.o. Črešnjice |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-11- |  70   |ZIDANICA –     |1,15 m od parc. št.  |
|a    |     |neskladna gradnja |598/12, k.o. Prečna  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-11- |  71   |ZIDANICA –     |2,60 m od poti parc.  |
|a    |     |neskladna gradnja |št. 3096, k.o. Prečna |
|    |     |          |2,65 m od parc. št.  |
|    |     |          |704/1, k.o. Prečna   |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-14 | 75A   |ZIDANICA –     |1,20 m od ceste parc. |
|    |     |nelegalna gradnja |št. 2189/2, k.o.    |
|    |     |          |Smolenja vas      |
|    |     |          |2,25 m od parc. št.  |
|    |     |          |1165, k.o. Smolenja vas|
|    |     |          |Zidanica se deloma   |
|    |     |          |nahaja na sosednjem  |
|    |     |          |zemljišču       |
|    |     |          |s parc.št. 1166, k.o. |
|    |     |          |Smolenja vas.     |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-12- |  81   |ZIDANICA –     |1,45 m od parc. št.  |
|a    |     |nelegalna gradnja |528/1, k.o. Smolenja  |
|    |     |          |vas          |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-18 |  84   |ZIDANICA –     |2,95 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |515/72, k.o. Potov Vrh |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-18 |  85   |ZIDANICA –     |2,70 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |519/1, k.o. Potov Vrh |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-19 |  89   |ZIDANICA –     |1,10 m od parc. 3214/3,|
|    |     |neskladna gradnja |k.o. Brusnice     |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-24 |  96   |ZIDANICA –     |0,75 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |989, k.o. Potov Vrh  |
|    |     |          |0,20 m od parc. št.  |
|    |     |          |1821 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov Vrh       |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-24 |  97   |ZIDANICA –     |0,05 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1820 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov Vrh       |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1019, k.o. Potov Vrh  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-24 |  98   |ZIDANICA –     |2,90 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |1028/1, k.o. Potov Vrh |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-24 |  99   |ZIDANICA –     |1,75 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1062, k.o. Potov Vrh  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 101   |ZIDANICA –     |0,85 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |970, k.o. Potov Vrh  |
|    |     |          |0,25 m od parc. št.  |
|    |     |          |969, k.o. Potov Vrh  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 101 A  |ZIDANICA –     |1,35 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |966/2, k.o. Potov Vrh |
|    |     |          |2,75 m od parc. št.  |
|    |     |          |969, k.o. Potov Vrh  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 102   |ZIDANICA –     |2,75 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |951/1, k.o. Potov Vrh |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 103   |ZIDANICA –     |2,55 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |768, k.o. Potov Vrh  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 104   |ZIDANICA –     |0,85 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1820 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov Vrh       |
|    |     |          |2,50 m od parc. št.  |
|    |     |          |773/2, k.o. Potov Vrh |
|    |     |          |0,70 m od parc. št.  |
|    |     |          |770, k.o. Potov Vrh  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 105   |ZIDANICA –     |2,80 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |747, k.o. Potov Vrh  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 106   |ZIDANICA –     |1,55 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |1820 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov Vrh       |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 106A  |ZIDANICA –     |2,75 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |839, k.o. Potov Vrh  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 107 A  |ZIDANICA –     |2,80 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |895, k.o. Potov Vrh  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 108   |ZIDANICA –     |0,75 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1145/1, k.o. Potov Vrh |
|    |     |          |1,10 m od parc. št.  |
|    |     |          |1821 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov Vrh       |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 108A  |ZIDANICA –     |1,20 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1155/1, k.o. Potov Vrh |
|    |     |          |0,65 m od parc. št.  |
|    |     |          |1148/1, k.o. Potov Vrh |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 109   |ZIDANICA –     |2,15 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1821 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov Vrh       |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 110   |ZIDANICA –     |0,85 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |3775 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Brusnice        |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 111   |ZIDANICA –     |2,75 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |3775 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Brusnice        |
|    |     |          |2,45 m od parc. št.  |
|    |     |          |1325, k.o. Brusnice  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-25 | 114A  |ZIDANICA –     |1,75 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1822/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Potov Vrh       |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-27 | 115   |ZIDANICA –     |2,70 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |1177/3, k.o. Gabrje vas|
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-27 | 118   |ZIDANICA –     |2,30 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |1891/2, k.o. Gabrje  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-27 | 118B  |ZIDANICA –     |0,45 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1837/2, k.o. Gabrje  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-27 | 122A  |ZIDANICA –     |1,35 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |942/6, k.o. Gabrje   |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-30 | 127   |ZIDANICA –     |2,55 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |522/15, k.o. Hrušica  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-30 | 128   |ZIDANICA –     |1,90 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |1328/2 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Hrušica        |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-30 | 129 A  |ZIDANICA –     |2,65 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |408/2, k.o. Hrušica  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-30 | 129 B  |ZIDANICA –     |1,30 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |234/2, k.o. Hrušica  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-32 | 134   |ZIDANICA –     |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1959/37 (cesta), k.o. |
|    |     |          |Zajčji Vrh       |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-34 | 135   |ZIDANICA –     |0,60 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |2302 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Zajčji Vrh       |
|    |     |          |0,30 m od parc. št.  |
|    |     |          |2382/2, k.o. Zajčji Vrh|
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-34 | 135A  |ZIDANICA –     |0,85 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |970, k.o. Stopiče   |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-38 | 138A  |ZIDANICA –     |0,00 m od parc. št. 59,|
|    |     |nelegalna gradnja |k.o. Zajčji vrh    |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-40a | 140A  |ZIDANICA –     |2,35 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |2784/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Gabrje         |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-40a | 141   |ZIDANICA –     |0,85 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |2394, k.o. Gabrje   |
|    |     |          |1,85 m od parc. št.  |
|    |     |          |2389, k.o. Gabrje   |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-40a | 141A  |ZIDANICA –     |deloma na sosednjih  |
|    |     |nelegalna gradnja |zemljiščih s parc. št. |
|    |     |          |2395/2, *192, 2395/1, |
|    |     |          |k.o. Gabrje      |
|    |     |          |2,70 m od parc. št.  |
|    |     |          |2784/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Gabrje         |
|    |     |          |0,10 m od parc. št.  |
|    |     |          |2393, k.o. Gabrje   |
|    |     |          |1,55 m od parc. št.  |
|    |     |          |2404, k.o. Gabrje   |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-40a | 144A  |ZIDANICA –     |2,75 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1334/2 (cesta) k.o.  |
|    |     |          |Hrušica        |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-40a | 145   |ZIDANICA –     |2,25 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |2784/1, (cesta), k.o. |
|    |     |          |Gabrje         |
|    |     |          |0,15 m od parc. št.  |
|    |     |          |2486/5, k.o. Gabrje  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-40a | 146   |ZIDANICA –     |0,65 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |2784/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Gabrje         |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-41 | 149   |ZIDANICA –     |0,20 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1337 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Hrušica        |
|    |     |          |0,80 m od parc. št.  |
|    |     |          |970/1, k.o. Hrušica  |
|    |     |          |0,80 m od parc. št.  |
|    |     |          |971/2, k.o. Hrušica  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-41 | 151   |ZIDANICA –     |0,10 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |4621/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Cerovec        |
|    |     |          |0,65 m od parc. št.  |
|    |     |          |3218/1, k.o. Cerovec  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-41 | 151A  |ZIDANICA –     |0,95 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1337 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Cerovec        |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |3214/4, k.o. Cerovec  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-42a | 154   |ZIDANICA –     |0,95 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1782, k.o. Cerovec   |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-42a | 154A  |ZIDANICA –     |0,90 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1738/2, k.o. Cerovec  |
|    |     |          |2,95 m od parc. št.  |
|    |     |          |1754, k.o. Cerovec   |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-42a | 155   |ZIDANICA –     |deloma na sosednjem  |
|    |     |nelegalna gradnja |zemljišču s parc. št. |
|    |     |          |1699/2, k.o. Cerovec  |
|    |     |          |0,05 m od parc. št.  |
|    |     |          |1686, k.o. Cerovec   |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-43 | 159   |ZIDANICA –     |2,70 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1318/2, k.o. Cerovec  |
|    |     |          |0,90 m od parc. št.  |
|    |     |          |1316, k.o. Cerovec   |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-46 | 161   |ZIDANICA –     |0,10 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |2810, k.o. Cerovec   |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-46 | 161A  |ZIDANICA –     |1,70 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |2777/2, k.o. Cerovec  |
|    |     |          |1,20 m od parc. št.  |
|    |     |          |2782/1, k.o. Cerovec  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-49 | 163   |ZIDANICA –     |0,85 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |754, k.o. Težka voda  |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-52 | 164   |ZIDANICA –     |0,65 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |207/1, k.o. Lakovnice |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-54 | 168   |ZIDANICA –     |2,20 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |79/2, k.o. Vel.    |
|    |     |          |Podljuben       |
|    |     |          |2,60 m od parc. št.  |
|    |     |          |2042/1, (cesta) k.o.  |
|    |     |          |Vel. Podljuben     |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-54 | 169   |ZIDANICA –     |0,40 m od parc. št. 43,|
|    |     |neskladna gradnja |k.o. Vel. Podljuben  |
|    |     |          |0,80 m od parc. št.  |
|    |     |          |4123/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Dobindol        |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-54 | 170   |ZIDANICA –     |1,85 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |4123/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Dobindol        |
|    |     |          |1,35 m od parc. št.  |
|    |     |          |3933, k.o. Dobindol  |
|    |     |          |0,95 m od parc. št.  |
|    |     |          |3937/2, k.o. Dobindol |
|    |     |          |0,05 m od parc. št.  |
|    |     |          |3937/2, k.o. Dobindol |
|    |     |          |(nadstrešek)      |
|    |     |          |0,80 m od parc. št.  |
|    |     |          |3933, k.o. Dobindol  |
|    |     |          |(nadstrešek)      |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-54 | 171   |ZIDANICA –     |1,65 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |3851/2, k.o. Dobindol |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-54 | 172B  |ZIDANICA –     |2,65 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |3508/1, k.o. Dobindol |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-54 | 173   |ZIDANICA –     |2,50 m od parc. št.  |
|    |     |neskladna gradnja |3535/1, k.o. Dobindol |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-54 | 176   |ZIDANICA –     |1,10 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1724, k.o. Stranska vas|
|    |     |          |2,15 m od parc. št.  |
|    |     |          |1754/3 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Stranska vas      |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-54 | 177   |ZIDANICA –     |1,15 m od parc. št. 63,|
|    |     |nelegalna gradnja |k.o. Vel. Podljuben  |
|    |     |          |1,70 m od parc. št.  |
|    |     |          |1754/3 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Stranska vas      |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
|VIN-54 | 180   |ZIDANICA –     |0,50 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja |1680, k.o. Stranska vas|
|    |     |          |0,10 m od parc. št.  |
|    |     |          |1754/3 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Stranska vas      |
+--------+----------+-------------------+-----------------------+
20. člen
(dopustni manjši odmiki ostalih objektov)
Manjši odmiki od mej sosednjih zemljišč so dopustni pri naslednjih ostalih objektih in znašajo:
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|EUP po |Ureditvena|  Ostali objekti  | Dopustni manjši odmiki|
| OPN | enota  |          |            |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-01 |  1   |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 2:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,2 m od parc. št.   |
|    |     |          |2174/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Zagorica        |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-01 |  2   |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 1:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,0 m od parc. št.   |
|    |     |          |2171, k.o. Zagorica  |
|    |     |          |Oporni zid 2:     |
|    |     |          |1,20 m od parc. št.  |
|    |     |          |1326/1, k.o. Zagorica |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-03 |  2A   |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid:      |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,0 m od parc. št.   |
|    |     |          |2213/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Zagorica        |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  3   |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 1:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,10 m od parc. št.  |
|    |     |          |397/7, k.o. Črešnjice |
|    |     |          |Oporni zid 2:     |
|    |     |          |2,25 m od parc. št.  |
|    |     |          |399/10, k.o. Črešnjice |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  4   |PO (LOPA) –     |Pomožni objekt (lopa): |
|    |     |nelegalna gradnja  |1,80 m od parc. št.  |
|    |     |          |2805/1, k.o. Črešnjice |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  5   |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 1:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,10 m od parc. št.  |
|    |     |          |1269 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Herinja vas      |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  6A   |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 1:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |2804 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Črešnjice       |
|    |     |          |Oporni zid 2:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1081/5, k.o. Črešnjice |
|    |     |          |Oporni zid 3:     |
|    |     |          |0,15 m od parc. št.  |
|    |     |          |1083/2 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Črešnjice       |
|    |     |          |Oporni zid 4:     |
|    |     |          |0,30 m od parc. št.  |
|    |     |          |2804 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Črešnjice       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  7   |PO (KMEČKA LOPA) in |Oporni zid:      |
|    |     |OPORNI ZID –    |0,70 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |2804 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Črešnjice       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  8A   |PO (LOPA,      |Nadstrešek:      |
|    |     |NADSTREŠEK) in   |0,20 m od parc. št.  |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |1232/3, k.o. Črešnjice |
|    |     |nelegalna gradnja  |Oporni zid 1:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1232/3, k.o. Črešnjice |
|    |     |          |deloma na sosednjem  |
|    |     |          |zemljišču s parc. št. |
|    |     |          |2802/1 (cesta),    |
|    |     |          |k.o. Črešnjice     |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  10   |PO (LOPA, KMEČKA  |Pomožni objekt (kmečka |
|    |     |LOPA) in OPORNI   |lopa):         |
|    |     |ZIDOVI – nelegalna |1,40 m od parc. št.  |
|    |     |gradnja       |1773, 1789, k.o.    |
|    |     |          |Črešnjice       |
|    |     |          |Oporni zid 3:     |
|    |     |          |0,55 m od parc. št.  |
|    |     |          |1789, k.o. Črešnjice  |
|    |     |          |0,80 m od parc. št.  |
|    |     |          |1773, k.o. Črešnjice  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  14   |PO (LOPA), KAPNICA |Oporni zid 1:     |
|    |     |in OPORNI ZIDOVI – |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |2799 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Črešnjice       |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1365/2, k.o. Črešnjice |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  15   |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid:      |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1522, k.o. Črešnjice  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-06 |  16   |PO (LOPA) in OPORNI |Lopa:         |
|    |     |ZIDOVI – nelegalna |1,15 m od parc. št.  |
|    |     |gradnja       |1551, k.o. Črešnjice  |
|    |     |          |1,35 m od parc. št.  |
|    |     |          |2786 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Črešnjice       |
|    |     |          |Oporni zid 4:     |
|    |     |          |0,0 m od parc. št.   |
|    |     |          |1555, k.o. Črešnjice  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  25   |PO (KMEČKA LOPA) in |Oporni zid:      |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |1908/3, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  27   |PO (NADSTREŠEK,   |Nadstrešek:      |
|    |     |VINSKA KLET, LOPA) |1,35 m od parc. št.  |
|    |     |in OPORNI ZIDOVI – |1585, k.o. Ždinja vas |
|    |     |nelegalna gradnja  |Lopa:         |
|    |     |          |0,45 m od parc. št.  |
|    |     |          |1581, k.o. Ždinja vas |
|    |     |          |Oporni zid 1:     |
|    |     |          |0,0 m od parc. št.   |
|    |     |          |2475/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Ždinja vas       |
|    |     |          |Oporni zidovi 3, 4, 7, |
|    |     |          |6:           |
|    |     |          |0,0 m od parc. št.   |
|    |     |          |1581, k.o. Ždinja vas |
|    |     |          |Oporni zid 7:     |
|    |     |          |0,25 m od parc. št.  |
|    |     |          |1585, k.o. Ždinja vas |
|    |     |          |Oporni zid 8, 9:    |
|    |     |          |0,0 m od parc. št.   |
|    |     |          |1590/2, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
|    |     |          |0,0 m od parc. št.   |
|    |     |          |1585, k.o. Ždinja vas |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  28   |PO (KMEČKA LOPA,  |Oporni zid 1:     |
|    |     |LOPA) in OPORNI   |0,25 m od parc. št.  |
|    |     |ZIDOVI – nelegalna |1802/5, k.o. Ždinja  |
|    |     |gradnja       |vas          |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  30   |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 1:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,0 m od parc. št.   |
|    |     |          |2826/2 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Črešnjice       |
|    |     |          |Oporni zid 4:     |
|    |     |          |0,0 m od parc. št.   |
|    |     |          |2821 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Črešnjice       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  30A  |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid:      |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,0 m od parc. št.   |
|    |     |          |2475/2 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Ždinja vas       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  31   |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 1:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,20 m od parc. št.  |
|    |     |          |2825/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Črešnjice       |
|    |     |          |Oporni zid 2:     |
|    |     |          |0,00 m od ceste parc. |
|    |     |          |št. 2825/1 (cesta),  |
|    |     |          |k.o. Črešnjice     |
|    |     |          |Oporni zid 3:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |534/2, k.o. Črešnjice |
|    |     |          |Oporni zid 6:     |
|    |     |          |0,05 m od parc. št.  |
|    |     |          |2825/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Črešnjice       |
|    |     |          |Oporni zid 7:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |2825/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Črešnjice       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  34   |PO (LOPA) in OPORNI |Oporni zid 1:     |
|    |     |ZIDOVI – nelegalna |0,15 m od parc. št.  |
|    |     |gradnja       |2477 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Ždinja vas       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  35   |PO (NADSTREŠEK,   |Pomožni objekt (kmečka |
|    |     |KMEČKA LOPA) in   |lopa):         |
|    |     |OPORNI ZID –    |1,40 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |1485/3, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  35A  |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 1:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,05 m od parc. št.  |
|    |     |          |1489/5, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
|    |     |          |0,30 m od parc. št.  |
|    |     |          |1489/3, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  36A  |PO (KMEČKA LOPA) in |Oporni zid 1:     |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |0,0 m od parc. št.   |
|    |     |nelegalna gradnja  |1407/2, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
|    |     |          |Oporni zid 4:     |
|    |     |          |0,0 m od parc. št.   |
|    |     |          |1407/2, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
|    |     |          |Oporni zid 5:     |
|    |     |          |deloma na sosednjem  |
|    |     |          |zemljišču s parc. št. |
|    |     |          |1402/5, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  37   |PO (LOPA) in OPORNI |Oporni zid 2:     |
|    |     |ZIDOVI – nelegalna |0,20 m od parc. št.  |
|    |     |gradnja       |1504/17, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  40   |PO (NADSTREŠEK,   |Pomožni objekt     |
|    |     |GARAŽA, LOPA) –   |(nadstrešek):     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,20 m od parc. št.  |
|    |     |          |1092/1, 1092/2, k.o.  |
|    |     |          |Ždinja vas       |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1038, k.o. Ždinja vas |
|    |     |          |Pomožni objekt     |
|    |     |          |(garaža):       |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1038, k.o. Ždinja vas |
|    |     |          |Pomožni objekt (lopa): |
|    |     |          |0,25 m od parc. št.  |
|    |     |          |1038, k.o. Ždinja vas |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  42   |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 1:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |deloma na sosednjem  |
|    |     |          |zemljišču s parc. št. |
|    |     |          |2490 (cesta),     |
|    |     |          |k.o. Ždinja vas    |
|    |     |          |Oporni zid 2:     |
|    |     |          |0,05 m od parc. št.  |
|    |     |          |2490 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Ždinja vas       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  43   |PO (KMEČKA LOPA) in |Oporni zid:      |
|    |     |OPORNI ZID –    |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |2482/1, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 | 043A  |PO (LOPA Z     |Oporni zid 1:     |
|    |     |NADSTREŠKOM,    |0,25 m od parc. št.  |
|    |     |RASTLINJAK, KMEČKA |2482/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |LOPA) in OPORNI   |Ždinja vas       |
|    |     |ZIDOVI – nelegalna |0,05 m od parc. št.  |
|    |     |gradnja       |1243/10, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
|    |     |          |Oporni zid 2:     |
|    |     |          |0,15 m od parc. št.  |
|    |     |          |1243/10, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
|    |     |          |Oporni zid 3:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1244/3, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
|    |     |          |Oporni zid 5:     |
|    |     |          |0,50 m od parc. št.  |
|    |     |          |1244/3, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas,          |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1243/3, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas,          |
|    |     |          |0,10 m od parc. št.  |
|    |     |          |2482/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Ždinja vas       |
|    |     |          |0,05 m od parc. št.  |
|    |     |          |2482/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Ždinja vas       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  45   |PO (LOPA) in OPORNI |Pomožni objekt (lopa): |
|    |     |ZID – nelegalna   |0,65 m od parc. št.  |
|    |     |gradnja       |1372, k.o. Ždinja vas |
|    |     |          |Oporni zid:      |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1372, k.o. Ždinja vas |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  46   |PO (UTA/SENČNICA) in|Pomožni objekt     |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |(uta/senčnica):    |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,45 m od parc. št.  |
|    |     |          |1430/3, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
|    |     |          |Oporni zid 2:     |
|    |     |          |0,05 m od parc. št.  |
|    |     |          |1430/6, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
|    |     |          |0,30 m od parc. št.  |
|    |     |          |1423, k.o. Ždinja vas |
|    |     |          |Oporni zid 2, 3:    |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1430/3, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas oziroma delno   |
|    |     |          |posegata na to     |
|    |     |          |zemljišče       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  47   |PO (NADSTREŠEK) –  |0,30 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |2486/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Ždinja vas       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  47A  |PO (LOPA) in OPORNI |Lopa:         |
|    |     |ZID – nelegalna   |0,80 m od parc. št.  |
|    |     |gradnja       |2486/4 (javno dobro), |
|    |     |          |k.o. Ždinja vas    |
|    |     |          |0,75 m od parc. št.  |
|    |     |          |1422/2, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
|    |     |          |Oporni zid 3:     |
|    |     |          |0,30 m od parc. št.  |
|    |     |          |1422/2, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |2486/4 (javno dobro), |
|    |     |          |k.o. Ždinja vas    |
|    |     |          |Oporni zid 4:     |
|    |     |          |deloma na sosednjem  |
|    |     |          |zemljišču s parc. št. |
|    |     |          |2486/4 (javno dobro), |
|    |     |          |k.o. Ždinja vas    |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  50   |PO (LOPA,      |Oporni zid 1:     |
|    |     |NADSTREŠEK) in   |0,0 m od parc. št.   |
|    |     |OPORNI ZID –    |1354/1 k.o. Ždinja vas |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,0 m od parc. št.   |
|    |     |          |1353/2 k.o. Ždinja vas |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  51   |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 2:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |2484 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Ždinja vas       |
|    |     |          |0,30 m od parc. št.  |
|    |     |          |1308/6, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  52   |PO (KMEČKA LOPA) in |Kmečka lopa:      |
|    |     |OPORNI ZID –    |0,90 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |1306, k.o. Ždinja vas |
|    |     |          |Oporni zid:      |
|    |     |          |0,40 m od parc. št.  |
|    |     |          |1308/3, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1306, k.o. Ždinja vas |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  52A  |PO (NADSTREŠEK) in |Nadstrešek:      |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |0,90 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |1326, k.o. Ždinja vas |
|    |     |          |0,80 m od parc. št.  |
|    |     |          |2482/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Ždinja vas       |
|    |     |          |Oporni zid 1:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1324, k.o. Ždinja vas |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |2482/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Ždinja vas       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  53   |OPORNI ZID –    |Oporni zid:      |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1142/10, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1142/6, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
|    |     |          |0,30 m od parc. št.  |
|    |     |          |1138/2, k.o. Ždinja  |
|    |     |          |vas          |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  56A  |PO (VINSKA KLET,  |Vinska klet:      |
|    |     |KMEČKA LOPA) in   |0,40 m od parc. št.  |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |2783 (cesta), k.o.   |
|    |     |nelegalna gradnja  |Črešnjice       |
|    |     |          |Oporni zid 1:     |
|    |     |          |0,40 m od parc. št.  |
|    |     |          |2783 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Črešnjice       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  58   |PO (KAŠČA, LOPA,  |kašča:         |
|    |     |ČEBELNJAK, KLET,  |1,80 m od parc. št.  |
|    |     |KMEČKA LOPA) in   |964/1, k.o. Črešnjice |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |            |
|    |     |nelegalna gradnja  |            |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  58A  |OPORNI ZID –    |Oporni zid 1:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |887/2, k.o. Črešnjice |
|    |     |          |Oporni zid 2:     |
|    |     |          |deloma na sosednjih  |
|    |     |          |zemljiščih, na parc.  |
|    |     |          |št. 2817 (javno    |
|    |     |          |dobro), k.o. Črešnjice |
|    |     |          |in parc. št. 889 in  |
|    |     |          |888/2, vse k.o.    |
|    |     |          |Črešnjice       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-10 |  58B  |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 1:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,20 m od parc. št.  |
|    |     |          |867/1, k.o. Črešnjice |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  59   |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 1:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |583/2, k.o. Ždinja vas |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 | 59 A  |OPORNI ZID –    |Oporni zid:      |
|    |     |nelegalna gradnja  |deloma na sosednjem  |
|    |     |          |zemljišču s parc. št. |
|    |     |          |599/2 in 631,     |
|    |     |          |k.o. Ždinja vas    |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  60A  |PO (LOPA, KMEČKA  |Kmečka lopa:      |
|    |     |LOPA) in OPORNI   |1,15 m od parc. št.  |
|    |     |ZIDOVI – nelegalna |2508 (cesta), k.o.   |
|    |     |gradnja       |Ždinja vas       |
|    |     |          |Oporni zid 3:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |2508 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Ždinja vas       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  61   |OPORNI ZID –    |Oporni zid:      |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,10 m od parc. št.  |
|    |     |          |455, k.o. Ždinja vas  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  62   |OPORNI ZID –    |Oporni zid 5:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |540/4, k.o. Ždinja vas |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-08 |  68   |PO (NADSTREŠEK) in |Nadstrešek:      |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |2820/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Črešnjice       |
|    |     |          |Oporni zid 2:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |2820/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Črešnjice       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|GKM/6 |  69   |PO (KMEČKA LOPA) in |Oporni zid 1:     |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |2171/1, k.o. Daljni  |
|    |     |          |Vrh          |
|    |     |          |Oporni zid 3:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |2637/1 (pot), k.o.   |
|    |     |          |Daljni Vrh       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-  |  70   |OPORNI ZID –    |Oporni zid:      |
|11-a  |     |nelegalna gradnja  |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |598/7, k.o. Prečna   |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-  |  73   |PRIZIDKI K ZIDANICI |Oporni zid 1:     |
|11-a  |     |(KLET, NADSTREŠEK), |0,05 m od parc. št.  |
|    |     |PO (KMEČKA LOPA) in |618/6, k.o. Prečna   |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 2:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,40 m od parc. št.  |
|    |     |          |618/6, k.o. Prečna   |
|    |     |          |0,45 m od parc. št.  |
|    |     |          |611/1, k.o. Prečna   |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-  |  77   |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 1      |
|12-a  |     |nelegalna gradnja  |0,05 m od parc. št.  |
|    |     |          |1087/11, k.o. Smolenja |
|    |     |          |vas          |
|    |     |          |0,15 m od parc. št.  |
|    |     |          |1087/5, k.o. Smolenja |
|    |     |          |vas          |
|    |     |          |0,15 m od parc. št.  |
|    |     |          |1088/2, k.o. Smolenja |
|    |     |          |vas          |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1087/3, k.o. Smolenja |
|    |     |          |vas          |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-  |  81   |PO (KMEČKA LOPA) in |Oporni zid 1:     |
|12-a  |     |OPORNI ZIDOVI –   |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |528/1, k.o. Smolenja  |
|    |     |          |vas          |
|    |     |          |Oporni zid 2:     |
|    |     |          |0,10 m od parc. št.  |
|    |     |          |517, k.o. Smolenja vas |
|    |     |          |Kmečka lopa:      |
|    |     |          |0,80 m od parc. št.  |
|    |     |          |517, k.o. Smolenja vas |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-18 |  83   |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 2      |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |533/1, k.o. Potov Vrh |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-18 |  84   |PO (LOPA IN KMEČKA |Kmečka lopa:      |
|    |     |LOPA) – nelegalna  |1,05 m od parc. št.  |
|    |     |gradnja       |515/72, k.o. Potov Vrh |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-18 |  86   |PO (KMEČKA LOPA,  |Kmečka lopa:      |
|    |     |KOZOLEC, KLET) in  |0,85 m od parc. št.  |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |515/68, k.o. Potov Vrh |
|    |     |nelegalna gradnja  |            |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-19 |  88   |PO (KMEČKA LOPA) in |Kmečka lopa:      |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |1,45 m od parc.    |
|    |     |nelegalna gradnja  |2925/3, k.o. Brusnice |
|    |     |          |0,60 m od parc.    |
|    |     |          |3211/2, k.o. Brusnice |
|    |     |          |0,65 m od parc.    |
|    |     |          |3211/3, k.o. Brusnice |
|    |     |          |Oporni zid 1:     |
|    |     |          |0,20 m od parc.    |
|    |     |          |3211/3, k.o. Brusnice |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-19 |  89   |PO (KMEČKA LOPA) in |Oporni zid 2:     |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |0,05 m od parc.    |
|    |     |nelegalna gradnja  |3214/3, k.o. Brusnice |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-20 |  90   |PO (KMEČKA LOPA) – |Kmečka lopa:      |
|VBR-  |     |nelegalna gradnja  |0,40 m od parc. 1086, |
|OPR-b |     |          |k.o. Brusnice     |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-24 |  93   |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 1 in 2:   |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |992/10 in 992/11, k.o. |
|    |     |          |Potov Vrh       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-24 |  96   |PO (NADSTREŠEK) –  |Nadstrešek J      |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,75 m od parc. št.  |
|    |     |          |989, k.o. Potov Vrh  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-24 |  97   |PO (LOPA) in OPORNI |Pomožni objekt (lopa): |
|    |     |ZIDOVI – nelegalna |0,75 m od parc. št.  |
|    |     |gradnja       |1015, k.o. Potov Vrh  |
|    |     |          |Oporni zid 1:     |
|    |     |          |0,35 m od parc. št.  |
|    |     |          |1820 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov Vrh       |
|    |     |          |Oporni zid 3:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1015, k.o. Potov Vrh  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-24 |  98   |PO (LOPA) –     |Oporni zid 1:     |
|    |     |neskladna gradnja in|0,40 m od parc. št.  |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |1028/1, k.o. Potov Vrh |
|    |     |nelegalna gradnja  |deloma na sosednjem  |
|    |     |          |zemljišču parc.št.   |
|    |     |          |1820 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov Vrh       |
|    |     |          |Oporni zid 2:     |
|    |     |          |0,40 m od parc. št.  |
|    |     |          |1028/1, k.o. Potov Vrh |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-24 |  99   |PO (LOPA) in OPORNI |Lopa:         |
|    |     |ZIDOVI – nelegalna |0,85 m od parc. št.  |
|    |     |gradnja       |1820 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov Vrh       |
|    |     |          |0,95 m od parc. št.  |
|    |     |          |1056, k.o. Potov Vrh  |
|    |     |          |Oporni zid 1:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1820 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov Vrh       |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1062, k.o. Potov Vrh  |
|    |     |          |Oporni zid 2:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1820 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov Vrh       |
|    |     |          |0,05 m od parc. št.  |
|    |     |          |1056, k.o. Potov Vrh  |
|    |     |          |Oporni zid 3:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1056, k.o. Potov Vrh  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 100 B  |PO (LOPA) in OPORNI |Lopa:         |
|    |     |ZID – nelegalna   |0,50 m od parc. št.  |
|    |     |gradnja       |1820 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov vrh       |
|    |     |          |deloma na sosednjem  |
|    |     |          |zemljišču parc.št.   |
|    |     |          |1821 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov Vrh       |
|    |     |          |Oporni zid:      |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1820 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov Vrh       |
|    |     |          |deloma na sosednjem  |
|    |     |          |zemljišču parc.št.   |
|    |     |          |1821 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov Vrh       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-24 |  101  |PO (NADSTREŠEK) in |Nadstrešek:      |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |969, k.o. Potov Vrh  |
|    |     |          |Oporni zid 1:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |972/2, k.o. Potov Vrh |
|    |     |          |Oporni zid 2:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |971/2, k.o. Potov Vrh |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |970, k.o. Potov Vrh  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 101 A  |PO (NADSTREŠEK) in |Oporni zid:      |
|    |     |OPORNI ZID –    |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |966/2, k.o. Potov Vrh |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-24 |  102  |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 1:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |951/1, k.o. Potov Vrh |
|    |     |          |Oporni zid 3:     |
|    |     |          |0,05 m od parc. št.  |
|    |     |          |944, k.o. Potov Vrh  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-24 |  105  |PO (LOPA) in OPORNI |Lopa:         |
|    |     |ZIDOVI – nelegalna |0,80 m od parc. št.  |
|    |     |gradnja       |1820 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov Vrh       |
|    |     |          |Oporni zid 1:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |747, k.o. Potov Vrh  |
|    |     |          |Oporni zid 2:     |
|    |     |          |0,15 m od parc. št.  |
|    |     |          |751, k.o. Potov Vrh  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-24 |  106  |OPORNI ZID –    |Oporni zid:      |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,05 m od parc. št.  |
|    |     |          |1820 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov Vrh       |
|    |     |          |0,15 m od parc. št.  |
|    |     |          |777, k.o. Potov Vrh  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 106A  |PO (UTA/SENČNICA) in|Uta/senčnica:     |
|    |     |OPORNI ZID –    |1,00 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |839, k.o. Potov Vrh  |
|    |     |          |Oporni zid:      |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |839, k.o. Potov Vrh  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 107 A  |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 1:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1820 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov Vrh       |
|    |     |          |Oporni zid 2:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |895, k.o. Potov Vrh  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-24 |  108  |PO (NADSTREŠEK) in |Oporni zid:      |
|    |     |OPORNI ZID –    |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |1821 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Potov Vrh       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-24 | 108A  |OPORNI ZID –    |Oporni zid:      |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1155/1, k.o. Potov Vrh |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-24 |  109  |OPORNI ZID –    |Oporni zid:      |
|    |     |nelegalna gradnja  |deloma na sosednjem  |
|    |     |          |zemljišču s parc. št. |
|    |     |          |1821 (cesta),     |
|    |     |          |k.o. Potov Vrh     |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-24 |  110  |PO (LETNA KUHINJA Z |Letna kuhinja z    |
|    |     |NADSTREŠKOM) in   |nadstreškom:      |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |0,35 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |1311, k.o. Brusnice  |
|    |     |          |Oporni zid 1:     |
|    |     |          |deloma na sosednjem  |
|    |     |          |zemljišču s parc. št. |
|    |     |          |3775 (cesta),     |
|    |     |          |k.o. Brusnice     |
|    |     |          |Oporni zid 2:     |
|    |     |          |deloma na sosednjem  |
|    |     |          |zemljišču s parc. št. |
|    |     |          |1311, k.o. Brusnice  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-24 |  111  |PO (LOPA) in OPORNI |Lopa:         |
|    |     |ZIDOVI – nelegalna |1,05 m od parc. št.  |
|    |     |gradnja       |1325, k.o. Brusnice  |
|    |     |          |Oporni zid 2:     |
|    |     |          |0,35 m od parc. št.  |
|    |     |          |1325, k.o. Brusnice  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-27 |  115  |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 2:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,0 m od parc. št.   |
|    |     |          |1701/1, k.o. Gabrje  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-27 |  116  |PO (SKEDENJ) in   |Skedenj:        |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |0,60 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |1223/21, k.o. Gabrje  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-27 |  118  |PO (SKEDENJ)    |Skedenj:        |
|    |     |neskladna gradnja in|1,40 m od parc. št.  |
|    |     |OPORNI ZID –    |2780/2 (cesta), k.o.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |Gabrje         |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-27 |  122  |PO (KLET) in OPORNI |Oporni zid in klet:  |
|    |     |ZID – nelegalna   |deloma na sosednjem  |
|    |     |gradnja       |zemljišču s parc. št. |
|    |     |          |977/52, k.o. Gabrje  |
|    |     |          |(MONM)         |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-27 |  125  |PO (LOPA IN KOZOLEC)|Lopa:         |
|    |     |– nelegalna gradnja |1,25 m od parc. št.  |
|    |     |          |957/2, k.o. Gabrje   |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-30 |  128  |OPORNI ZID –    |Oporni zid:      |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1328/2 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Hrušica        |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-30 |  132  |PO (KMEČKA LOPA) – |Kmečka lopa:      |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,90 m od parc. št.  |
|    |     |          |1856/2, k.o. Zajčji  |
|    |     |          |Vrh          |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-32 |  134  |PO (LOPA+NADSTREŠEK)|Lopa in nadstrešek:  |
|    |     |– nelegalna gradnja |1,25 m od parc. št.  |
|    |     |          |1959/37 (cesta), k.o. |
|    |     |          |Zajčji Vrh       |
|    |     |          |0,50 m od parc. št.  |
|    |     |          |1959/40 (cesta), k.o. |
|    |     |          |Zajčji Vrh       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-  |  145  |OPORNI ZID –    |Oporni zid:      |
|40a  |     |nelegalna gradnja  |0,05 m od parc. št.  |
|    |     |          |2486/5, k.o. Gabrje  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-  |  146  |PO (NADSTREŠEK) in |Nadstrešek:      |
|40a  |     |OPORNI ZID –    |0,45 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |2491, k.o. Gabrje   |
|    |     |          |Oporni zid:      |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |2486/3 (po PISO    |
|    |     |          |2486/5), k.o. Gabrje  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-41 | 151A  |PO (KOZOLEC) –   |Kozolec:        |
|    |     |nelegalna gradnja  |1,35 m od parc. št.  |
|    |     |          |1337 (cesta), k.o.   |
|    |     |          |Cerovec        |
|    |     |          |0,80 m od parc. št.  |
|    |     |          |3217/1, k.o. Cerovec  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-  |  154  |OPORNI ZID –    |Oporni zid:      |
|42a  |     |nelegalna gradnja  |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |1782, k.o. Cerovec   |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-  |  157  |GIO (GREZNICA) –  |Greznica:       |
|42b  |     |nelegalna gradnja  |na sosednjem zemljišču |
|    |     |          |s parc. št. 154/12 (po |
|    |     |          |PISO 154/14),     |
|    |     |          |k.o. Zajčji Vrh    |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-46 |  161  |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 2:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,25 m od parc. št.  |
|    |     |          |2810, k.o. Cerovec   |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-47 | 162A  |PO (UTA/SENČNICA,  |Kmečka lopa:      |
|    |     |KMEČKA LOPA) –   |1,00 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |1869/11, k.o. Stopiče |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-49 |  163  |PO (LOPA) in OPORNI |Oporni zid 2:     |
|    |     |ZIDOVI – nelegalna |0,50 m od parc. št.  |
|    |     |gradnja       |754, k.o. Težka voda  |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-52 |  164  |PO (LOPA,      |Lopa:         |
|    |     |NADSTREPŠEK) in   |0,75 m od parc. št.  |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |212, k.o. Lakovnice  |
|    |     |nelegalna gradnja  |Nadstrešek:      |
|    |     |          |1,35 m od parc. št.  |
|    |     |          |207/1, k.o. Lakovnice |
|    |     |          |Oporni zid 3:     |
|    |     |          |0,40 m od parc. št.  |
|    |     |          |212, k.o. Lakovnice  |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |216/1, k.o. Lakovnice |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-52 |  165  |PO (LOPA) –     |Lopa:         |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,80 m od parc. št.  |
|    |     |          |249/2, k.o. Lakovnice |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-54 |  168  |PO (LOPA IN     |Oporni zid 3:     |
|    |     |NADSTREŠEK) in   |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |2042/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |Vel. Podljuben     |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-54 |  169  |PO (KLET) in OPORNI |Oporni zid 1:     |
|    |     |ZIDOVI – nelegalna |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |gradnja       |4123/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Dobindol        |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-54 |  170  |PO (GARAŽA, KMEČKA |Garaža:        |
|    |     |LOPA) in OPORNI   |0,33 m od parc. št.  |
|    |     |ZIDOVI – nelegalna |4123/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |gradnja       |Dobindol        |
|    |     |          |1,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |3609/97, k.o. Dobindol |
|    |     |          |Kmečka lopa:      |
|    |     |          |0,43 m od parc. št.  |
|    |     |          |4123/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Dobindol        |
|    |     |          |Oporni zid 2:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |3937/2, k.o. Dobindol |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-54 |  171  |PO (UTA/SENČNICA) in|Oporni zid:      |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |nelegalna gradnja  |3849/4, k.o. Dobindol |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-54 |  172  |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 1:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,10 m od parc. št.  |
|    |     |          |4129/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Dobindol        |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-54 | 172B  |PO (KMEČKA LOPA,  |Uta/senčnica:     |
|    |     |UTA/SENČNICA) in  |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |OPORNI ZIDOVI –   |3508/1, k.o. Dobindol |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,30 m od parc. št.  |
|    |     |          |3508/2, k.o. Dobindol |
|    |     |          |Kmečka lopa:      |
|    |     |          |0,80 m od parc. št.  |
|    |     |          |4129/1 (cesta), k.o.  |
|    |     |          |Dobindol        |
|    |     |          |Oporni zid 1:     |
|    |     |          |0,45 m od parc. št.  |
|    |     |          |3508/2, k.o. Dobindol |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |3498, k.o. Dobindol  |
|    |     |          |Oporni zid 4:     |
|    |     |          |deloma na sosednjem  |
|    |     |          |zemljišču parc. št.  |
|    |     |          |4129/1 (cesta),    |
|    |     |          |k.o. Dobindol     |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-54 |  173  |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 1:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |3535/1, k.o. Dobindol |
|    |     |          |Oporni zid 3:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |3535/1, k.o. Dobindol |
|    |     |          |Oporni zid 4:     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |4129/2 (javno dobro), |
|    |     |          |k.o. Dobindol     |
|    |     |          |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |3544, k.o. Dobindol  |
|    |     |          |oziroma delno na    |
|    |     |          |sosednjem zemljišču  |
|    |     |          |parc. št. 3544, k.o.  |
|    |     |          |Dobindol        |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
|VIN-54 |  177  |OPORNI ZIDOVI –   |Oporni zid 1:     |
|    |     |nelegalna gradnja  |0,00 m od parc. št.  |
|    |     |          |63, k.o. Vel.     |
|    |     |          |Podljuben       |
+-------+----------+--------------------+-----------------------+
2.2.3 Pogoji za legalizacijo objektov glede velikosti funkcionalnega zemljiškega posestva
21. člen
(splošna določila glede velikosti funkcionalnega zemljiškega posestva)
(1) Za objekte v posamezni ureditveni enoti so podatki o velikosti funkcionalnega zemljiškega posestva pridobljeni iz uradnih evidenc (podatki o lastništvu in površina vinograda oziroma sadovnjaka po dejanski rabi, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje; junij 2013).
(2) Kot zadostna velikost funkcionalnega zemljiškega posestva se šteje površina vinograda oziroma sadovnjaka 8a ali več. Kjer izmerjena površina vinograda oziroma sadovnjaka znaša manj kot 8a, so določene izjeme, kjer je dopustna legalizacija objektov ob pogojih iz naslednjega člena odloka.
22. člen
(dopustna legalizacija objektov z manjšo površino funkcionalnega zemljiškega posestva)
Manjše funkcionalno zemljiško posestvo je dopustno v naslednjih ureditvenih enotah, in sicer se upošteva obstoječa površina vinograda ali sadovnjaka oziroma je določen pogoj za zasaditev z vinsko trto ali visokoraslim sadnim drevjem avtohtonih vrst:
+---------+----------+------------------------------------------+
| EUP po |Ureditvena| Pogoji glede funkcionalnega zemljiškega |
|  OPN  | enota  |         posestva         |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-06  |  4   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-06  |  8A   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-06  |  9   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-06  |  10   |zasaditev vinograda/sadovnjaka (200 m2)  |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-06  |  15   |zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)  |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-06  |  19   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-06  |  20   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-06  |  21   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-07  |  24   |zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)  |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-08  |  27   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-08  |  30A  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-08  |  37   | na obstoječo površino          |
|     |     |vinograda/sadovnjaka           |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-08  |  43   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-08  |  56   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-08  |  58   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
|     |     |oziroma                  |
|     |     |ob spremembi lastništva zasaditev     |
|     |     |vinograda/sadovnjaka (200 m2)       |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-08  | 59 A  |zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)  |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-08  |  63   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-08  |  68   |zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)  |
+---------+----------+------------------------------------------+
|GKM/6  |  69   |ob obstoječi površini in rabi kmetijskih |
|     |     |zemljišč                 |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-11-a |  70   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-12-b |  75   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-12-a |  79   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-18  |  84   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-19  |  87   |zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)  |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-19  |  88   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-20  |  90   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
|VBR-OPR- |     |                     |
|b    |     |                     |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-21  |  91   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-24  |  94   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-24  |  97   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-24  |  98   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-24  |  99   |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-24  |  101  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-24  | 101 A  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-24  |  103  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-24  |  104  |zasaditev vinograda/sadovnjaka (150 m2)  |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-24  |  105  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-24  | 106A  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-24  | 107 A  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-24  | 108A  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-24  |  109  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-24  |  110  |zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)  |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-25  |  113  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-25  | 114A  |zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)  |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-27  |  116  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-27  |  122  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-27  | 122A  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-27  |  124  |zasaditev vinograda/sadovnjaka (200 m2)  |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-27  |  125  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-30  |  129  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-30  | 129 A  |zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)  |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-30  | 129 B  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-30  |  132  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-34  |  135  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-34  | 135A  |zasaditev vinograda/sadovnjaka (200 m2)  |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-40a | 140A  |zasaditev vinograda/sadovnjaka (350 m2)  |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-40a |  141  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-40a | 141A  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-40a |  142  |zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)  |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-40a | 144A  |zasaditev vinograda/sadovnjaka (400 m2)  |
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-40a |  145  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-41  |  149  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-42a |  155  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-46  | 161A  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-47  | 162A  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-52  |  164  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-52  |  165  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-54  |  169  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-54  |  171  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-54  |  179  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
|VIN-54  |  180  |na obstoječo površino vinograda/sadovnjaka|
+---------+----------+------------------------------------------+
2.3 Pogoji za parcelacijo in določitev gradbenih parcel
23. člen
(pogoji za parcelacijo)
(1) V UE je dopustno s parcelacijo deliti parcele, na katerih je z upravnim dovoljenjem legalizirana neskladna oziroma nelegalna gradnja zidanice, vendar le pod pogojem, da po parcelaciji parcela (s parcelnim delom za stavbišče), na kateri je zidanica s pripadajočim vinogradom, ne bo manjša od 8 arov oziroma ne manjša od površine, ki je za posamezno UE z manjšim funkcionalnim zemljiškim posestvom določena v 21. členu tega odloka.
(2) Pri pridobitvi uporabnega dovoljenja mora biti površina funkcionalnega zemljiškega posestva enaka, kot je bila ob pridobitvi gradbenega dovoljenja.
(3) Izjema je parcelacija za potrebe gradnje GJI. Parcelacija (oblika parcele in dostop do javnih poti) mora slediti uveljavljenemu vzorcu parcelacije v okoliškem prostoru.
24. člen
(določitev gradbenih parcel)
(1) Gradbene parcele, ki pripadajo posameznim objektom in ureditvam, so določene na ureditvenih situacijah v okviru posameznih UE v grafičnem delu tega odloka.
(2) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja se lahko določi tudi manjša oziroma večja gradbena parcela ali pa gradbena parcela drugačne oblike, kot je določena v grafičnem delu tega odloka, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– če je znotraj posamezne UE določenega več stavbnega zemljišča Az, kot ga objekt/i potrebuje/jo, na izločenem delu pa je v geodetskih oziroma drugih evidencah evidentirana izključno kmetijska raba, se lahko določi manjša gradbena parcela;
– če objekt oziroma obstoječe ali predvidene ureditve potrebujejo večjo gradbeno parcelo, se njena velikost lahko tudi poveča, pri čemer pa ta ne sme biti večja od velikosti stavbnega zemljišča Az, določeno z OPN;
– če je to potrebno zaradi urejanja lastništva ali gradnje gospodarske javne infrastrukture, se lahko določi tudi drugačna oblika gradbene parcele, vendar vse znotraj obsega stavbnega zemljišča Az.
(3) V okviru ene UE je lahko določenih tudi več gradbenih parcel.
3. Pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
25. člen
(splošna določila)
Priključki objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, vključno z dostopi, ki so potrebni za funkcioniranje objektov in potekajo izven območij posameznih UE, so skladno s šestim odstavkom 73. člena OPN dopustni na vseh podrobnih namenskih rabah (PNR).
26. člen
(pogoji za priključevanje na prometno omrežje)
(1) Za zgrajene objekte, obravnavane s tem OPPN, se šteje, da imajo zagotovljen dostop, če se priključujejo na opredeljeno javno prometno površino.
(2) V primerih, ko dostop poteka preko zemljišča oziroma zemljišč v zasebni lasti, je potrebno v postopku za izdajo upravnega dovoljenja predložiti ustrezno dokazilo o pravici uporabe.
27. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje in priključevanje)
(1) Osnovni objekti se priključujejo na komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje skladno s pogoji upravljavcev komunalnih in energetskih vodov in naprav.
(2) Kjer priključitev na omrežje javne komunalne in energetske infrastrukture ni možna, je dovoljena lastna oskrba.
28. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje zidanic je s trdnimi ali tekočimi gorivi. Stavbe se lahko ogrevajo tudi z izkoriščanjem drugih virov energije (toplotne črpalke ipd). Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja.
29. člen
(odpadki)
(1) Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih na obstoječih lokacijah, od koder je zagotovljen reden odvoz v Center za ravnanje z odpadki Dolenjske v Leskovec.
(2) Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža/papir, kartoni, lesni odpadki in dr./, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno in jih odvažati na lokacijo, kjer je zagotovljeno ločeno zbiranje odpadkov (ekološki otok).
(3) Škropiva in embalaže škropiv je treba zbirati ločeno in jih odvažati na lokacijo, kjer je zagotovljen odvoz na končno dispozicijo.
(4) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z gradbenimi odpadki ravnati in jih sanirati na način skladno s predpisi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ter predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
30. člen
(kulturna dediščina)
(1) Na območju obravnave s tem OPPN so naslednje enote kulturne dediščine:
+---------+---------------------------+-------------------------+
|  Ešd  |      Ime      |     Režim     |
+---------+---------------------------+-------------------------+
|924   |Zagrad pri Otočcu – Stari |vplivno območje     |
|     |grad            |spomenika        |
+---------+---------------------------+-------------------------+
|2477   |Srednje Grčevje – cerkev  |vplivno območje     |
|     |sv. Jurija         |spomenika        |
+---------+---------------------------+-------------------------+
|2353   |Zajčji Vrh pri Stopičah – |vplivno območje     |
|     |cerkev sv. Matije     |spomenika        |
+---------+---------------------------+-------------------------+
(2) V vplivnem območju spomenika Zagrad pri Otočcu – Stari grad se nahajajo objekti v UE: 3, 4, 6A in 7. V vplivnem območju spomenika Srednje Grčevje – cerkev sv. Jurija se nahaja objekt v UE 118. Objekt v UE 138a z enim kotom stoji v vplivnem območju spomenika Zajčji Vrh pri Stopičah – cerkev sv. Matije.
(3) Za posege v vplivno območje kulturnega spomenika je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine. Do uveljavitve varstvenih območij je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za enote kulturne dediščine, vključene v Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje Mestne občine Novo mesto (Zavod za kulturno dediščino Slovenije, OE Novo mesto, februar 2008). Kulturnovarstveno soglasje izda pristojna območja enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (28.–30. člen ZVKD-1).
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
31. člen
(varovanje pred prekomernim hrupom)
(1) Ureditvene enote ležijo na območjih razpršene poselitve, za katere je po predpisih o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju določena III. stopnja varstva pred hrupom.
(2) Pri uporabi obravnavanih objektov mejne vrednosti hrupa v okolju za dejavnosti, povezane z obdelavo vinogradov oziroma sadovnjakov in pripadajočih ostalih površin funkcionalnega zemljiškega posestva, ne bodo presežene.
32. člen
(varovanje pred onesnaženjem zraka)
(1) Predvidena obremenitev zraka zaradi uporabe zgrajenih objektov ne bo presegala dovoljenih koncentracij v skladu z določili o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku.
(2) Pri ureditvi ogrevanja stavb je treba upoštevati določila predpisov o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
(3) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.
33. člen
(varovanje pred onesnaženjem voda)
(1) Odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod je dopustno s priključitvijo na greznico oziroma malo ČN. Padavinske vode se zbirajo v kapnici ali jih je treba ponikati v okviru funkcionalnega kmetijskega gospodarstva. Padavinske vode ne smejo pritekati na cesto ali na njej zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje. Pri izvedbi ponikovalnic je potrebno predvideti ukrepe za preprečitev udora ponikanih vod v cestna telesa.
(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z določili predpisov, ki urejajo izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. V primeru izpusta padavinskih vod v vodotok, kjer je zaradi njegove bližine to mogoče, morajo biti emisije v vodotok urejene tako, da bodo skladne z določili predpisa o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo ter določili predpisa o stanju površinskih voda.
(3) V času gradnje mora investitor zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin ali prosto v zemljo.
34. člen
(varovanje ohranjanja narave)
Na ureditvenem območju OPPN ni evidentiranih vsebin ohranjanja narave.
35. člen
(varovanje plodne zemlje in tal)
(1) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja odlaga v pasovih v višini do 2 m ter nato uporabi pri končni ureditvi območja.
(2) Potrebno je upoštevati predpise o varstvu tal.
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
36. člen
(naravne omejitve)
(1) Za objekte v ureditvenih enotah, ki ležijo na območjih erozivnosti ali plazovitosti terena, je treba v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevati smernice pristojne službe oziroma upoštevati dodatne ukrepe za zagotovitev potrebnega varstva s tega področja.
(2) Ureditveno območje OPPN leži izven območja poplavnosti in visokih podtalnih vod, zato dodatni ukrepi za zagotovitev potrebnega varstva s tega področja niso potrebni.
37. člen
(obramba in zaščita)
Glede na določila predpisa o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi udejstvovanji le-teh ni potrebno predvideti.
38. člen
(varstvo pred požarom)
Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi.
39. člen
(potresna varnost)
(1) OPPN obravnava že zgrajene objekte. V primeru, da se pri projektiranju ugotovi, da dejanska izvedba objekta ne zagotavlja njegove potresne varnosti, je potrebno s projektno dokumentacijo določiti pogoje za sanacijo objekta glede zagotovitve potresne varnosti.
(2) Pri določitvi pogojev za sanacijo iz predhodnega odstavka se upošteva projektni pospešek tal, ki znaša 0,175 g.
7. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
40. člen
(velikost dopustnih odstopanj)
(1) Znotraj območja OPPN so dopustne naslednje tolerance:
– odstopanja pri umestitvi objektov, opornih zidov ter odmikih objektov od mej sosednjih zemljišč, ki so posledica različnih vhodnih podatkov (DKN, katastrski podatki na geodetskem načrtu, DOF, ostalo),
– odstopanja pri tlorisnih in višinskih gabaritih objektov in naklonov streh, višini opornih zidov ter odmikih objektov od mej sosednjih zemljišč, ki so posledica natančnejših izmer v fazi izdelave projektne dokumentacije,
– manjša odstopanja pri določitvi gradbene parcele, ki so posledica različnih vhodnih podatkov (DKN, katastrski podatki na geodetskem načrtu, DOF, ostalo).
(2) V primeru sprememb geodetskega načrta, ki izkazuje spremenjeno parcelno stanje glede na geodetski načrt, uporabljen pri izdelavi tega OPPN, se vsebine oziroma določila OPPN smiselno upoštevajo na novem parcelnem stanju ob upoštevanju toleranc novega geodetskega načrta.
8. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN
41. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorjev in izvajalcev pri prostorskih ureditvah še:
– Pri gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objektov je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi oziroma z navodili posameznega upravljavca glede varnostnih (vertikalnih in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne spremembe nivelete cestišča in globine infrastrukturnih vodov.
– Stavbe se priključujejo na infrastrukturno omrežje po pogojih upravljavcev.
– Izvajalec del mora o vsaki poškodbi infrastrukturnih objektov in naprav takoj obvestiti upravljavca tangiranega infrastrukturnega omrežja.
– Stroške ogleda, zakoličbe, zaščite, prestavitve infrastrukturnega omrežja (vključno z izdelavo projektov) ter nadzora krije investitor prostorske ureditve. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del v prostoru, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
– Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varnostni ukrepi in gradbišče organizirano tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja.
– Omogočiti je potrebno dovoze in dostope do vseh zalednih zemljišč v času gradnje in po gradnji.
– Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo.
– Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja oziroma posamezne lokacije.
III. GRAFIČNI DEL OPPN
42. člen
(vsebina grafičnega dela OPPN)
Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:
1 Umestitev območij urejanja v širšem prostoru:
1.1 Pregledna situacija s prikazom lokacij obravnavanih objektov in delitvijo območij obravnav po sklopih (1 do 5), M 1:65 000
1.2 Pregledne karte po posameznih sklopih s prikazom vsebin po OPN: (a) podrobne namenske rabe prostora (PNRP), (b) varovanj in omejitev, (c) gospodarske javne infrastrukture (GJI), v M 1:15 000:
1.2.1 Sklop 1
1.2.2 Sklop 2
1.2.3 Sklop 3
1.2.4 Sklop 4
1.2.5 Sklop 5
1.3 Pregledne karte po posameznih sklopih na podrobni namenski rabi z EUP-VIN po OPN ter prikazom lege ureditvenih enot po OPPN, M 1: 5 000:
1.3.1 – 1.3.6 / Sklop 1
1.3.7 – 1.3.8 / Sklop 2
1.3.9 – 1.3.12 / Sklop 3
1.3.13 – 1.3.18 / Sklop 4
1.3.19 – 1.3.21 / Sklop 5
2 Prikaz lege, velikosti, oblikovanja, namembnosti in drugih podatkov za objekte in ureditve, ki so predmet legalizacije po OPPN (za vsako ureditveno enoto posebej):
List 1: Osnovni podatki o ureditveni enoti
Prikaz lege objekta na DOF z DKN
Izsek iz izvedbenega dela OPN Mestne občine Novo mesto
List 2: Geodetski načrt s prikazom ureditvene enote, M 1:500
List 3: Ureditvena situacija, M 1:500
List 4 do …:
Pisni podatki o objektih v ureditveni enoti in značilni pogledi/fotografije objekta (dopolnitev h grafičnim prikazom na listu 3).
IV. PREHODNE DOLOČBE
43. člen
(dokazila glede pravice graditi v postopku izdaje upravnih dovoljenj)
S tem odlokom so določeni pogoji za legalizacijo neskladnih oziroma nelegalnih gradenj, ki jih mora investitor izpolniti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pogoji so določeni tudi za objekte in/ali ureditve, ki niso v celoti zgrajeni na zemljiščih v lasti investitorja, za kar pa morajo biti v postopku izdaje upravnega dovoljenja predložena ustrezna dokazila o pravici graditi.
V. KONČNE DOLOČBE
44. člen
(dopustna dela, gradnje in druge ureditve po pridobitvi upravnih dovoljenj za legalizacijo neskladnih oziroma nelegalnih gradenj)
(1) Po pridobitvi upravnih dovoljenj za legalizacijo neskladnih oziroma nelegalnih gradenj objektov in ureditev, obravnavanih s tem OPPN, so na teh objektih dovoljena:
– vzdrževalna dela,
– sprememba namembnosti skladno z 11. členom tega odloka,
– odstranitev objekta in/ali drugih ureditev.
(2) Po pridobitvi upravnih dovoljenj za legalizacijo neskladnih oziroma nelegalnih gradenj objektov in ureditev, obravnavanih s tem OPPN, so znotraj posameznih UE dopustne vrste gradenj in drugih del skladno s pogoji OPN.
45. člen
(hramba)
OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežu Upravne enote Novo mesto.
46. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-34/2011
Novo mesto, dne 17. aprila 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina