Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014

Kazalo

125. Pravilnik o spremembi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi, stran 444.

Na podlagi 28. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
1. člen
V Pravilniku o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 35/05, 54/07 in 88/08) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(splošne določbe)
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL L št. 196 z dne 16. 8. 1967, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/21/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi Direktive Sveta 67/548/EGS in Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 240), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 67/548/EGS), določa razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in snovi, ki po določbah 6., 7. in 8. člena tega pravilnika sicer niso nevarne, vendar pa lahko v določenih primerih predstavljajo nevarnost za uporabnika.
(2) Za razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi se uporabljajo tudi določbe Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 67/05, 137/06, 88/08, 81/09 in 6/14; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o nevarnih pripravkih) in priloge Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L št. 200 z dne 30. 7. 1999, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2013/21/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi Direktive Sveta 67/548/EGS in Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 240), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 99/45/ES).«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-93/2013-1
Ljubljana, dne 22. januarja 2014
EVA 2013-2711-0050
v funkciji ministra za zdravje
Karl Erjavec l.r.
Minister
za zunanje zadeve