Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014

Kazalo

121. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila, stran 429.

Na podlagi tretjega odstavka 157. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila
1. člen
V Uredbi o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 33/03 in 79/09) se tretji odstavek 15. člena črta.
2. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(nelegalna gradnja)
(1) Če so dela oziroma že zgrajeni objekt nelegalna gradnja, se določi dodatni faktor dFa = 2.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določi dodatni faktor dFa = 1.5 za:
– stavbo, ki je namenjena socialni ali neprofitni stanovanjski gradnji,
– stanovanjsko stavbo, v kateri ima od začetka postopka odmere nadomestila zavezanec prijavljeno stalno prebivališče,
– gradbeno-inženirski objekt gospodarske javne infrastrukture.«.
3. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(neskladna gradnja)
(1) Če so dela oziroma že zgrajeni objekt neskladna gradnja, se določi dodatni faktor dFb = 1.5.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določi dodatni faktor dFb = 1.2 za:
– stavbo, ki je namenjena socialni ali neprofitni stanovanjski gradnji,
– stanovanjsko stavbo, v kateri ima od začetka postopka odmere nadomestila zavezanec prijavljeno stalno prebivališče,
– gradbeno-inženirski objekt gospodarske javne infrastrukture.«.
4. člen
V 22. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če se nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo odmerja po uradni dolžnosti v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja ali v postopku spremembe gradbenega dovoljenja za objekt, za katerega se v postopku ugotovi, da gre za nedovoljeno gradnjo, pa zanjo pristojni gradbeni inšpektor še ni uvedel inšpekcijskega postopka, se odmerjeno nadomestilo zniža za 15 %.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Če je bila za nedovoljeno gradnjo že izdana inšpekcijska odločba za njeno odstranitev in je inšpekcijski zavezanec pred izdajo odločbe o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo sam izvršil inšpekcijski ukrep odstranitve objekta, se odmerjeno nadomestilo zniža za 75 %.
(4) Ne glede na izračun po prejšnjih odstavkih stopnja degradacije in uzurpacije prostora ne sme biti:
– za enostavni in nezahtevni objekt: manjša od 40 točk in večja od 1000 točk,
– za manj zahtevni objekt: manjša od 80 točk in večja od 3000 točk,
– za zahtevni objekt: manjša od 200 točk.«.
5. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(vrednost točke)
Vrednost točke (VT) je 8 eurov.«.
6. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(plačilni pogoji)
(1) Zavezanec poravna z odločbo odmerjeno nadomestilo v enkratnem znesku.
(2) Na zahtevo zavezanca, ki jo mora zavezanec vložiti do izdaje odločbe o odmeri, lahko upravna enota v odločbi o odmeri odobri obročno odplačilo odmerjenega nadomestila, če odmerjeno nadomestilo presega znesek 500 eurov. Obročno plačilo se lahko odobri v največ 12 obrokih, pri čemer mora biti prvi obrok najmanj 10 % celotnega zneska, posamezni obrok pa ne sme biti manjši od 100 eurov.
(3) Rok za plačilo nadomestila je 30 dni po izvršljivosti odločbe o odmeri. Če upravna enota odobri obročno plačilo nadomestila, je rok za plačilo prvega obroka 30 dni po izvršljivosti odločbe, način in roki plačil preostalih obrokov pa se določijo v odločbi o odmeri.
(4) Za neplačane zapadle obveznosti tečejo zakonite zamudne obresti.«.
7. člen
Postopki odmere nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po dosedanjih predpisih, razen v delu, ki se nanaša na plačilne pogoje iz spremenjenega 26. člena uredbe.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-1/2014
Ljubljana, dne 16. januarja 2014
EVA 2013-2430-0104
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti