Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2014 z dne 18. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2014 z dne 18. 4. 2014

Kazalo

1156. Odlok o občinskih cestah v Občini Rogatec, stran 3245.

Na podlagi 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na 20. redni seji dne 3. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o občinskih cestah v Občini Rogatec
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Rogatec in postopek njihove kategorizacije,
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih,
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne lokalne gospodarske javne službe,
– inšpekcijsko in redarsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka.
2. člen
(smiselna uporaba predpisov in pojmov)
Za vprašanja v zvezi z občinskimi cestami iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporablja veljavna zakonodaja, ki ureja področje javnih cest.
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste in pravila cestnega prometa.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinska cesta je javna cesta, ki jo občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste in pravili cestnega prometa ter niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
(nekategorizirane ceste)
Določbe tega odloka ne veljajo za nekategorizirane ceste, razen za tiste nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet.
5. člen
(kategorije občinskih cest)
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC), javne poti (JP) in občinske kolesarske poti (KP).
Lokalne ceste v Občini Rogatec se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ) in mestne ali krajevne ceste (LK).
6. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Rogatec na predlog župana.
Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste, po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
7. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo krajevne skupnosti in zainteresirane pravne osebe. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči Občinski svet Občine Rogatec na predlog župana.
Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo po potrebi in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
8. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot občinska cesta.
9. člen
(opustitev občinske ceste)
Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.
O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči Občinski svet Občine Rogatec na predlog župana.
10. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet Občine Rogatec na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 7. člena tega odloka.
11. člen
(turistične in druge poti)
Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
12. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami upravlja občinska uprava Občine Rogatec (v nadaljevanju: občinska uprava).
13. člen
(plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest)
Letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest, s katerimi se določijo prednostne naloge vzdrževanja in razvoja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet Občine Rogatec na predlog župana, v posameznem koledarskem letu, po postopku, določenem za občinski proračun in je njegov sestavni del.
14. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in občinskih kolesarskih povezav opravlja občinska uprava.
Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in razvoja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo vseh občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine ter vodenje zbirne evidence o javnih cestah;
– pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na občinskih cestah;
– pridobivanje podatkov o prekoračitvah dimenzij (višina, širina in dolžina) in mas vozil;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino Rogatec,
– naloge v zvezi z obveščanjem javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
– izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
Za vse naloge iz prvega odstavka tega člena, razen za upravne naloge (izdaja projektnih pogojev, dovoljenj in soglasij), lahko župan občine pooblasti drugo osebo javnega ali zasebnega prava, ki naloge opravlja v imenu in za račun občine.
15. člen
(financiranje občinskih cest)
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v občinskem proračunu.
IV. GRADNJA IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
16. člen
(gradnja in vzdrževanje občinskih cest)
Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi in vzdrževati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča, ter predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest.
Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest).
Investicijska vzdrževalna dela so tista dela na občinskih cestah, s katerimi se ne spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju javne ceste, s katero se ne sme posegati izven območja cestnega sveta; vsebuje tudi izvedbo izboljšav v območju cestnega sveta, ki so povezane z varnostjo javne ceste.
Vzdrževalna dela v javno korist so izvedba rekonstrukcije občinske ceste, s katero se spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju javne ceste, s katero se ne sme posegati izven območja ceste; vsebuje tudi izvedbo izboljšav, ki so povezane z varnostjo javne ceste.
Gradnjo in vzdrževanje občinskih cest zagotavlja občinska uprava z izvajalci izbranimi po postopku in pod pogoji, ki so določeni z zakonom o javnem naročanju.
17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinskih cest)
Zaradi gradnje občinske ceste se lahko v skladu z zakonom lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali obremeni.
18. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Za poseg v cestno telo obstoječe občinske ceste si mora investitor objekta ali naprave pridobiti soglasje občinske uprave. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
Investitor iz prejšnjega odstavka ni zavezanec za tisti del stroškov, nastalih zaradi pogojenih boljših elementov nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
19. člen
(obveznost usklajenega projektiranja in gradnje gospodarske javne infrastrukture)
Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste v cestnem svetu predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infrastrukture, ki ne služi cesti ali njeni uporabi, mora projektna dokumentacija vsebovati tudi rešitve gospodarske javne infrastrukture.
Za usklajenost projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka je pristojna občinska uprava.
Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov posamezne gospodarske javne infrastrukture iz prvega odstavka tega člena, krije njen upravljavec.
20. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
Občinska uprava mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem najmanj 30 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
Občinska uprava mora dati upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpolago podatke, potrebne za uskladitev del.
Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
V. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
21. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
Občinska uprava lahko z odločbo začasno, največ za dobo enega leta, prepove ali omeji uporabo občinske ceste ali njenega dela (omejitev prometa posameznih vrst vozil, zmanjšanje dovoljene skupne mase, osne obremenitve ali dimenzij vozil, zmanjšanje dovoljene hitrosti vozil in drugi ukrepi), če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno propadanje te ceste, ali
– če to terjajo utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, burje, nenadne poškodbe ceste ali ovire na cesti).
Občinska uprava mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega odstavka obvestiti policijo in občinskega inšpektorja, pristojnega za ceste (v nadaljnjem besedilu: občinski inšpektor), najmanj sedem dni ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega leta, določi župan.
22. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
Ob določilih zakona, ki ureja ceste, je prepovedano še:
1. na cestišču občinske ceste voziti z motornimi sanmi, štirikolesniki, kros motorji, na način, s katerim bi se lahko poškodovalo vozišče;
2. odlagati v obcestne jarke kamenje, les, zemljo in drug material ali predmete, kar bi imelo za posledico oviranje in onemogočenje normalnega odvodnjavanja meteornih voda in s tem poškodovanje ceste in ogrožanje prometa.
23. člen
(obveznosti lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč in objektov ob občinski cesti)
Lastniki oziroma uporabniki objektov ob občinski cesti morajo imeti na strehah le-teh, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Z objektov ob cesti morajo odstraniti ledene sveče pravočasno, tako da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob občinski cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte ali drugih visokih nasadov ali poljščine, tako, da ne segajo na občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet.
Lastniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinskih cestah ali pločnikih v naseljih morajo vzdrževati zemljišča tako, da se doseže ali ohrani urejen videz naselij.
Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo imeti ustrezno urejeno odvodnjavanje meteornih voda iz objektov in dvorišč, in sicer tako, da se ne povzroča škoda na občinski cesti ter erozija zemlje in povzročajo potencialne možnosti plazenja.
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
24. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša:
– pri lokalni cesti 5 metrov,
– pri javni poti 3 metre,
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra.
Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske uprave.
Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej.
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem občinske uprave gradi ali rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali naprave, ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
25. člen
(priključki na občinsko cesto)
Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem občinske uprave. S soglasjem na podlagi predpisa, ki ureja cestne priključke na javne ceste, se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.
K vlogi za izdajo soglasja mora biti priložen grafični prikaz priključka s tehničnimi značilnostmi.
Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti v projektni dokumentaciji za te gradnje.
Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.
Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo prometno signalizacijo je sestavni del ceste.
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
26. člen
(gradnja in vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste)
Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture (telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Rogatec) je dovoljeno v območju občinske ceste graditi in vzdrževati le s soglasjem občinske uprave.
V soglasju za izvedbo del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
K vlogi za soglasje mora biti priložen grafični prikaz nameravanega posega iz katerega so razvidne lokacija, dolžina in tehnične značilnosti.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti občinsko upravo. Upravljalec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti občinsko upravo.
Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljalec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
Občinska uprava lahko zahteva od upravljalca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljalec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožale občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za gradnjo in vzdrževanje individualne komunalne infrastrukture.
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem občinske uprave v območju občinske ceste ali njenega varovalnega pasu postavi oziroma napelje telefonske, telegrafske in drugi kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod ter druge podobne naprave.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
27. člen
(izredni prevoz po občinski cesti)
Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda občinska uprava v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. V njem se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo in občinskega redarja.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah, zaradi obrambnih potreb, pri vleki pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa ali tovornega vozila, ustavljenega na vozišču, vendar le do najbližjega kraja, kjer se lahko to vozilo izloči iz prometa. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza z občinsko upravo uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.
28. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih vzdrževalnih del na cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.
Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. Dovoljenju mora biti priložena od občinske uprave potrjena situacijska skica začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja vzdrževalnih del, za katere na podlagi drugega odstavka tega člena ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinsko redarstvo in občinskega inšpektorja. Obvestilu mora biti priložena od občinske uprave potrjena situacijska skica začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste. O izvajanju vzdrževalnih del na določenem cestnem odseku, ki bi lahko vplivala na njihovo varnost, občinska uprava obvesti javnost na krajevno običajen način.
Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter situacijsko skico začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Občinska uprava lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, odgovorno osebo za postavitev zapore, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
Zaporo postavi strokovno usposobljena pravna oseba ali izvajalec vzdrževanja občinske ceste, na predlog in stroške predlagatelja zapore, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in občinskega inšpektorja najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek strokovno usposobljena pravna oseba ali izvajalec vzdrževanja občinske ceste, če delno ali popolno zaporo občinske ceste izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, ali v predpisanem roku na predpisan način ne obvesti policije, občinskega redarstva in občinskega inšpektorja o izvedbi zapore, odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
29. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah)
O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije na občinskih cestah odloča občinska uprava.
Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga obvestilna signalizacija, samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije odloča občinska uprava, ki ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja postavi turistično in drugo obvestilno signalizacijo v območju občinske ceste ali jo postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
30. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju občinskih cest je dovoljeno le s soglasjem občinske uprave.
Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
31. člen
(pritožbeni organ)
Zoper soglasja, dovoljenja in odločbe, ki jih po določbah tega odloka izdaja občinska uprava, je dovoljena pritožba na župana.
VI. INŠPEKCIJSKO IN REDARSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
32. člen
(opravljanje inšpekcijskega in redarskega nadzorstva)
Za uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, je pristojen medobčinski inšpektorat in redarstvo, v skladu s pooblastili, ki jim jih dajejo predpisi o cestah, inšpekcijskem nadzoru in občinskem redarstvu.
33. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja, pristojnega za ceste, je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor:
– predpisano izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev,
– ustrezne delovne izkušnje, določene s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in sistemizacijo v organih državne uprave, in
– strokovni izpit za inšpektorja.
Izjemoma se za inšpektorja ob sklenitvi delovnega razmerja lahko imenuje oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar mora ta izpit opraviti najkasneje v enem letu od dneva imenovanja za inšpektorja.
VII. KONČNI DOLOČBI
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 32/00 in 16/05).
35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0001/2013
Rogatec, dne 3. aprila 2014
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost