Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014

Kazalo

110. Statut Občine Piran (uradno prečiščeno besedilo), stran 373.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L A Š A M S T A T U T
Občine Piran – uradno prečiščeno besedilo,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 10. 12. 2013.
Št. 01501-4/1999-2013
Piran, dne 10. januarja 2014
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 17. in 132. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07) ter 115. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 36/2011) je Občinski svet Občine Piran na 22. redni seji dne 10. 12. 2013 sprejel
S T A T U T
Občine Piran (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Piran (v nadaljnjem besedilu: občina) je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Bužini, Dragonja, Lucija, Mlini, Nova vas, Padna, Parecag, Piran, Portorož, Seča, Sečovlje, Strunjan, Sv. Peter, Škodelin in Škrile.
Sedež občine je v Piranu, Tartinijev trg št. 2.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom, razen v primerih, ko se s spremembo območja spreminjajo meje občine ali krajevnih skupnosti.
2. člen
Na območju Občine Piran so ustanovljene krajevne skupnosti kot ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status krajevnih skupnosti so določeni s tem statutom in odlokom občine.
Območje krajevnih skupnosti je določeno na podlagi naselij in prostorskih okolišev.
Potek meje je prikazan v osnovnem kartografskem prikazu RPE v merilu 1:5000, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Koper in je sestavni del tega statuta.
Imena in območja krajevnih skupnosti so:
– Krajevna skupnost Piran, ki obsega naselje Piran – prostorski okoliši od 01 do 24 in del naselja Portorož – prostorski okoliši 36, 38 in 95,
– Krajevna skupnost Portorož, ki obsega naselje Portorož – prostorski okoliši od 25 do 35, 37, 39, do 41, 97, 98, 103 in 104,
– Krajevna skupnost Lucija, ki obsega naselja Lucija – prostorski okoliši 42 do 64 in 93, naselje Seča – prostorski okoliš 65 do 70, 96, 99 do 102 in 105 do 108,
– Krajevna skupnost Strunjan, ki obsega naselje Strunjan – prostorski okoliši 88 do 92,
– Krajevna skupnost Sečovlje, ki obsega naselje Parecag – prostorski okoliši 71 do 74, naselje Sečovlje, naselja Bužini, Mlini, Škodelin, Škrile – prostorski okoliši 75 do 77 in 94 in naselje Dragonja – prostorski okoliši 78 do 80, 82,
– Krajevna skupnost Sveti Peter, ki obsega naselje Sv. Peter – prostorski okoliši 83 do 85, ter del naselja Dragonja – prostorski okoliš 81,
– Krajevna skupnost Padna, ki obsega naselje Padna – prostorski okoliš 87,
– Krajevna skupnost Nova vas, ki obsega naselje Nova vas – prostorski okoliš 86.
3. člen
V občini živi avtohtona italijanska narodna skupnost.
Občina v skladu z ustavo in zakonom zagotavlja in varuje pravice italijanske narodne skupnosti in njenih pripadnikov na narodnostno mešanem območju.
Na narodnostno mešanem območju občine, na katerem živijo pripadniki italijanske narodnosti in ki obsega območja naselij: Piran, Portorož, Lucija, Strunjan, Seča, Sečovlje, Parecag in Dragonja (dvojezično območje), je v javnem življenju italijanski jezik enakopraven s slovenskim jezikom.
4. člen
Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so nanjo prenesene z zakonom, če država za izvajanje teh nalog zagotovi ustrezna sredstva.
5. člen
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem, ter v drugih organih v skladu z zakonom in tem statutom.
Občani so osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče.
Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.
Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju občine.
6. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in državo.
Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokalne samoupravne skupnosti na način in po postopku, predpisanem v zakonu.
Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti ter lahko v ta namen z njimi združuje sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za opravljanje skupnih zadev.
7. člen
Občina ima svoj grb, zastavo in praznik.
Grb občine je v obliki ščita. Grb se oblikuje po določenem geometrijskem in barvnem pravilu. V sredini ščita je v modrem polju rdeč križ z ukrivljenima krakoma. Med križem in poljem je ozek bel trak.
Grb je prikazan v posebnem načrtu v prilogi statuta.
Zastava občine je rdeče-modre barve z grbom Občine Piran. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barvi zastave sta po vrstnem redu: zgoraj rdeča, spodaj modra.
Vsaka barva zavzema po širini polovico prostora zastave. Grb je v sredini leve polovice rdečega polja zastave.
Zastava je prikazana v posebnem načrtu v prilogi statuta.
Uporaba grba in zastave ter celostna podoba občine se predpiše z odlokom.
Praznik občine se določi z odlokom.
Občina ima žig, okrogle oblike, na katerem je v sredini občinski grb, na obodu pa napis: OBČINA PIRAN – COMUNE DI PIRANO. Na žigih posameznih organov so še napisi: OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE; ŽUPAN – IL SINDACO; NADZORNI ODBOR – COMITATO DI CONTROLLO, OBČINSKA UPRAVA – AMMINISTRAZIONE COMUNALE; VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE ELETTORALE.
Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s svojim aktom.
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade v skladu s posebnim odlokom.
II. NALOGE OBČINE
8. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:
– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– organizira občinsko upravo,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– upravlja z lastninskimi deleži v igralništvu in razpolaga s prihodki iz igralniških koncesij.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:
– spremlja in analizira statistične rezultate gospodarskega razvoja v občini,
– načrtuje prostorski razvoj, sprejema prostorske akte, ki zagotavljajo pogoje za pospešen razvoj gospodarstva v občini,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti ter v okviru interesov in nalog občine,
– v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva,
– v skladu z zakonom izvaja naloge na področju posegov v prostor.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.
5. Zagotavlja lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe s področja dejavnosti,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih služb,
– določa vire za financiranje delovanja lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod in zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno–izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kakovost življenja njenih prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami,
– v skladu s pravilnikom zagotavlja izplačilo denarne pomoči.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine,
– pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju.
9. Zagotavlja izvajanje načel proglasa občine z nazivom zelena občina in pri tem zlasti:
skrbi za varstvo zraka, tal, morja, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
– ureja in upravlja obalni morski pas, zgrajeni del morske obale in morska pristanišča lokalnega pomena,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave,
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, garažne hiše, parke, trge in druge javne površine.
11. Skrbi za obrambne priprave, za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:
– določa organizacijo in način dela v vojni,
– zagotavlja potrebne organizacijske, materialno tehnične in kadrovske restive za izvajanje nalog in pristojnosti, ki jih država prenese na občino,
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere naravnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje ter izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti ter varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira in izvaja naloge občinskega redarstva,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
9. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za potrebe občine,
– določanje namembnosti urbanega prostora,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
Občina zagotavlja javni interes na lokalni ravni, tako da imenuje in razrešuje svoje predstavnike v organe javnih podjetij, javnih zavodov, skladov in družb, katerih je ustanoviteljica ali če tako določa zakon.
Predstavnik občine v organu, v katerem je imenovan, mora zastopati lokalni javni interes in najmanj enkrat letno poročati o svojem delu organu, ki ga je imenoval.
10. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov.
Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva občina od upravljalcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini.
III. ORGANI OBČINE
1. Skupne določbe
11. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski volilni organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon. Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in s tem statutom.
Člani občinskega sveta, župan in podžupan (podžupani) so občinski funkcionarji in svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno, o čemer obvesti občinski svet. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Člani občinskega sveta, člani delovnih teles občinskega sveta in člani drugih občinskih organov imajo pravico do nagrad in sejnin, kar se uredi s posebnim aktom.
12. člen
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.
13. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je sprejeta, če za njo glasuje večina opredeljenih članov.
14. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov.
Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebnopravne osebe zaupne narave, oziroma državno, vojaško ali uradno tajnost, določajo zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta.
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
2. Občinski svet
15. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje 25 članov, od katerih tri člane izvolijo pripadniki italijanske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče dotedanji župan praviloma v 20 dneh po izvolitvi članov sveta, vendar ne kasneje, ko poteče mandat prejšnjemu občinskemu svetu.
Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku iz prejšnjega odstavka, jo skliče predsednik občinske volilne komisije.
Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih in delovnih telesih.
16. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.
Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.
17. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke, poslovnik občinskega sveta in druge splošne in posamične akte.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
– odloča o drugih oblikah povezovanja občine,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
– imenuje in razrešuje člane odborov in komisij občinskega sveta,
– sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim in nepremičnim premoženjem skladno z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih skupnosti, določa skupno vrednost pravnih poslov v zvezi z ravnanjem s premičnim in nepremičnim premoženjem, ki jih lahko upravljalci občinskega premoženja sklenejo izven veljavnih načrtov ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem, sprejema posamični program menjave nepremičnega premoženja, odloča o ustanovitvi stavbne pravice,
– odloča o zadolževanju občine,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom: določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev, določa merila za določitev plače direktorjem javnih podjetij in javnih zavodov, če z zakonom ali z drugim aktom ni določeno drugače, ter določa kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet, in merila za sejnine za člane svetov ožjih delov občine,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
– odloča o uporabi obale, pripadajočih zemljišč in morja za opravljanje pristaniške dejavnosti,
– določa pristanišča javnega prometa,
– predpisuje režim plovnih pristanišč, zaklonišč, prezimovališč in nadzorstvo,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– ustanavlja gospodarske družbe ali druge osebe zasebnega prava,
– odloča o vlaganju kapitala v dejavnosti oseb zasebnega prava,
– odloča o igralništvu v občini,
– daje soglasje k zadolževanju javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je občina, in odloča o dajanju poroštev za izpolnitev njihovih obveznosti,
– določa predstavnike občine v organih javnih zavodov in javnih podjetij, če to ni v zakonu drugače določeno,
– določa predstavnike občine v organih družb, v katerih ima občina po zakonu predstavnika, oziroma v organih gospodarskih družb, združenj in organizacij, ki jih sama ustanovi, razen če gre za zastopanje,
– ustanovi svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, za varstvo uporabnikov javnih dobrin in za varstvo pravic najemnikov stanovanj, določi njihove naloge, imenuje in razrešuje njihove člane,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon, ta statut in odlok.
18. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati.
Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.
19. člen
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši prisotni član občinskega sveta. Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.
Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje.
Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.
20. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih odborov in komisij zagotavlja občinska uprava.
21. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna ter drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Župan mora predloge odborov in komisij občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v poslovniku občinskega sveta.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.
O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.
Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.
22. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet.
Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.
Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.
23. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.
Razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa. Ugotovitveni sklep sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz drugega odstavka tega člena.
Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku 8 dni od prejema pisne odstopne izjave. Če župan v roku iz tega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v 8 dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče.
Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.
2.1 Odbori in komisije občinskega sveta
24. člen
Občinski svet lahko ustanovi enega ali več odborov in komisij kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo in delovno področje ter način sprejemanja odločitev stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. Občinski svet s sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega telesa in imenovanju članov določi tudi njegove naloge.
25. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne odbore in komisije kot svoja delovna telesa. Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
1. odbori:
– odbor za finance in proračun,
– odbor za gospodarske javne službe,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za urbanizem, okolje in prostor,
– odbor za turizem in druge gospodarske dejavnosti,
– odbor za kulturo,
– odbor za šport,
– odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– odbor za morje in obalni pas.
2. komisije:
– komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– komisija za vprašanja italijanske narodnosti,
– statutarno pravna komisija,
– komisija za podeljevanje občinskega priznanja (zlati grb).
Pripadniki italijanske narodnosti imajo pravico do svojega predstavnika v vsakem odboru in komisiji.
Število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta in delovno področje se določi s poslovnikom občinskega sveta.
Občinski svet lahko z odlokom o ureditvi posameznega področja v pristojnosti občine ali s sklepom na podlagi odloka ustanovi stalna ali začasna telesa ali pa za to pooblasti župana.
26. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima pet članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v pristojnosti občinskega sveta,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki – urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– pripravlja predlog za določitev plače direktorjem javnih podjetij in javnih zavodov,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.
Naloge in pristojnosti komisije se podrobneje uredijo v poslovniku sveta.
27. člen
Člane odborov in komisij, razen komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje občinski svet izmed svojih članov, lahko pa tudi izmed drugih občanov.
Večina članov delovnega telesa in predsednik morajo biti člani občinskega sveta.
Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
Pri predlaganju kandidatov iz tretjega odstavka tega člena zasleduje občinski svet uravnoteženo zastopanost obeh spolov.
28. člen
Odbori in komisije občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Odbori in komisije občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
29. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
3. Župan
30. člen
Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
Mandatna doba župana traja štiri leta.
Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan. Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.
Pravice iz delovnega razmerja uveljavlja župan v občinski upravi.
31. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
– razpisuje koncesije in podpisuje koncesijske pogodbe,
– ustanavlja občinske komisije in svete, ki jih določajo posebni predpisi, imenuje in razrešuje njihove člane, če v zakonu, statutu in aktu o njihovi ustanovitvi ni drugače določeno,
– odloča o razpisu javnih naročil,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
– sklepa pravne posle v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem s premičnim in nepremičnim premoženjem občine ter upravlja s premičnim premoženjem občine, zlasti skrbi za pravno in dejansko urejenost premičnega premoženja občine, sklepa pravne posle oddaje premičnega premoženja v najem ali brezplačno uporabo, odloča o ustanovitvi stvarnih pravic na premičninah ter sklepa druge pravne posle skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem,
– odloča o pridobitvi nepremičnega premoženja občine v okviru izvrševanja proračuna,
– odloča o priznanju stvarnih pravic na nepremičninah, ko gre za uskladitev dejanskega in zemljiškoknjižnega stanja, ali priznanje lastninske pravice, ki temelji na zakonu ali drugem predpisu,
– predlaga občinskemu svetu sprejem letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem,
– sprejema posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem, razen posamičnega programa menjave,
– odloča in sklepa pravne posle glede odtujitve nepremičnega premoženja,
– odloča in sklepa pravne posle glede obremenjevanja nepremičnin s stvarnimi pravicami,
– razglaša statut, odloke in druge splošne akte občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
– odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi, če ne pooblasti direktorja občinske uprave za te naloge,
– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
– za pomoč pri svojem delu lahko organizira začasne ali stalne akcijske skupine,
– za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti izdaja župan: pravilnike, sklepe, navodila, odredbe in odločbe,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
– opravlja druge zadeve, ki jih določata zakon in ta statut.
V primerih, ko je v še veljavnih zakonih ali predpisih občine, ki so sprejeti pred 1. 1. 1995, za določeno zadevo iz občinske pristojnosti predpisana pristojnost izvršnega sveta občine, odloča župan, razen v primeru, ko je v tem statutu izrecno predpisana pristojnost občinskega sveta.
Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
32. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.
33. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju obrambnih priprav, požarnega varstva, zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge požarnega varstva, zaščite in reševanja in pomoči, in organizacije, ki morajo izdelati načrte požarnega varstva, zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,
– skrbi za izdelavo obrambnih dokumentov občine,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.
34. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.
35. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina najmanj dva in največ tri podžupane, ki jih imenuje in razrešuje župan izmed članov občinskega sveta.
Eden izmed podžupanov je italijanske narodnosti, če župan ni italijanske narodnosti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novoizvoljenega župana tisti podžupan, ki ga določi župan, razen če je župan razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.
Podžupani pomagajo županu pri njegovem delu ter opravljajo posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jih župan pooblasti.
Podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši podžupan, nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupani odločijo, da bodo funkcijo opravljali poklicno.
36. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi noben izmed podžupanov ne more opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši prisotni član občinskega sveta.
V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.
37. člen
Če je v zakonu ali drugem predpisu predvideno imenovanje komisij in drugih strokovnih teles, le-te imenuje župan, če ti predpisi ali ta statut ne določajo drugače.
Župan organizira in zagotavlja pogoje za delovanje lokalnih akcijskih skupin ter lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.
38. člen
Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z zakonom.
Razlogi za prenehanje mandata župana se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi župana.
Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa.
Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o svojem delu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega člena sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz drugega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije.
Če županu preneha mandat več kot 6 mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razeši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.
4. Nadzorni odbor
39. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad načrtom ravnanja z občinskim premoženjem,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
40. člen
Nadzorni odbor ima sedem članov. Člane nadzornega odbora, predsednika in njegovega namestnika imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.
Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se smiselno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta.
Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka občinski svet razreši člana nadzornega odbora na predlog tega odbora, če trikrat zaporedoma neopravičeno izostane s seje.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
41. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče predsednik. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.
Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje. Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
42. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor predloga proračuna ter zaključnega računa občine. Nadzorni odbor nadzira zaključne račune in finančne načrte krajevnih skupnosti, programe oziroma finančne načrte ter zaključne račune javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov ter opravi vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem.
V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S programom nadzorni odbor seznani občinski svet in župana.
43. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na predlog predsednika za posamezno zadevo v skladu z letnim programom nadzora s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora ter navedbo nadzorovane osebe, organa ali organizacije z odgovornimi osebami.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. Občinski organi so dolžni dati zahtevane podatke.
Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona. Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
44. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.
O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.
45. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.
Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
46. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na podlagi izdelanega letnega programa nadzora.
Nadzorni odbor podrobneje uredi svoje delo s poslovnikm, v skladu z določili ZLS in podzakonskimi predpisi.
47. člen
Predsednik ali po pooblastilu predsednika član nadzornega odbora se lahko udeleži seje občinskega sveta, na kateri ima pravico razpravljati o zadevah, ki sodijo v pristojnost nadzornega odbora.
5. Občinska uprava
48. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
49. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
50. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku ter zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom ministrstva za notranje zadeve.
51. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča državni organ, določen z zakonom.
6. Drugi organi občine
52. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih, določi župan na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa, če s posebnim zakonom, tem statutom ali odlokom, ki ureja posamezno področje, o tem ne odloča občinski svet.
53. člen
Občina lahko sama ali skupaj s še eno ali več občinami ustanovi skupni organ občinskega pravobranilstva.
Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v katerem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.
IV. KRAJEVNE SKUPNOSTI
54. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.
Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volilcev s tega območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.
Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljenem interesu prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Interes prebivalcev se ugotovi na referendumu ali zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.
55. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti Občine Piran praviloma samostojno:
– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajni način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
– skrbijo za komunalno infrastrukturo krajevnega pomena, če z odlokom občine ni drugače določeno,
– skrbijo za vaške vodovode,
– skrbijo za premoženje, ki jim ga občina prenese v upravljanje,
– upravljajo z lastnim premoženjem,
– dajejo mnenja v postopku sprejemanja splošnih aktov o urejanju in namenski rabi prostora ter k aktom o upravljanju, urejanju in namembnosti javnih površin,
– izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.
Podrobneje se naloge krajevnih skupnosti opredelijo z odlokom.
56. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno in v skladu s tem statutom.
Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.
57. člen
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon. Člane sveta krajevne skupnosti se voli v 1 (eni) volilni enoti.
Svet krajevne skupnosti sprejme v soglasju z občinskim svetom pravila, s katerimi uredi delovanje organov krajevne skupnosti.
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Število članov sveta, ki jih volijo krajani v krajevnih skupnosti, je po posameznih krajevnih skupnosti naslednje:
Krajevna skupnost Piran sedem članov,
Krajevna skupnost Portorož sedem članov,
Krajevna skupnosti Lucija sedem članov,
Krajevna skupnost Sečovlje sedem članov,
Krajevna skupnost Strunjan pet članov,
Krajevna skupnost Sv. Peter pet članov,
Krajevna skupnost Padna pet članov,
Krajevna skupnost Nova vas pet članov.
V svete krajevnih skupnosti Piran, Portorož, Lucija, Strunjan in Sečovlje od skupnega števila članov, ki je določeno v prejšnjem odstavku tega člena, izvolijo pripadniki italijanske narodne skupnosti po enega člana na podlagi posebne volilne pravice.
Pripadnike italijanske narodne skupnosti se voli v 1 (eni) volilni enoti, ki je območje krajevne skupnosti.
Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
Občinski svet s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskega sveta, za člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov, kakor tudi merila za sejnine za člane svetov ožjih delov občine.
58. člen
Prvo sejo novoizvoljenega sveta krajevne skupnosti skliče dotedanji predsednik sveta.
Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov.
Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti.
Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik. Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.
59. člen
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s tem statutom ali odlokom naloge krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
60. člen
Krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga sestavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice.
Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za ravnanje s premoženjem skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo ravnanje s premoženjem občine, ter določbe statute tako, da je letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem veljaven, ko ga kot sestavni del finančnega načrta krajevne skupnosti potrdi občinski svet.
Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti na občino.
Odločitev sveta krajevne skupnosti o odtujitvi, zamenjavi, obremenitvi, pozidavi, rušitvi ali vložitvi nepremičnine kot stvarnega vložka je veljavna, ko na njo da soglasje župan.
Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršuje predsednik sveta.
61. člen
Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve in s prihodki od premoženja ožjega dela občine.
Sredstva proračuna za financiranje krajevnih skupnosti se razporedijo glede na posebne potrebe, značilnosti in naloge posamezne krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Vsi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v letnih finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikujejo in občinskemu svetu dostavijo njihovi sveti. Finančne načrte, ki so sestavni del občinskega proračuna, potrdi na predlog župana občinski svet.
Krajevne skupnosti ne smejo prevzemati finančnih obveznosti nad obsegom sredstev, zagotovljenih v letnem proračunu občine.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta.
Krajevne skupnosti izvajajo finančno poslovanje in plačilni promet preko lastnega podračuna.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine.
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.
Računovodstvo in finančno poslovanje za krajevne skupnosti vodi občinska uprava.
Pravni posli nad vrednostjo, ki jo določi letni proračun občine, so veljavni, ko na njih da soglasje župan.
Pravne posle za krajevno skupnost sklepa predsednik sveta te krajevne skupnosti.
62. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, sveta krajevne skupnosti ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti v naslednjih primerih:
– če se po najmanj trikratnem zaporednem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine,
– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko.
V primeru, da odstopi večina članov sveta krajevne skupnosti, občinski svet ugotovi, da je prenehal mandat vsem članom sveta krajevne skupnosti.
V primeru razpustitve sveta krajevne skupnosti in v primeru ugotovitve, da je prenehal mandat vsem članom sveta krajevne skupnosti, imenuje občinski svet začasnega upravitelja, ki do izvolitve novega sveta krajevne skupnosti opravlja njegove naloge.
V primeru iz prvega ali drugega odstavka tega člena župan razpiše predčasne volitve.
Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.
V. POLOŽAJ ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI IN NJENIH PRIPADNIKOV
63. člen
Italijanski narodni skupnosti na območju Občine Piran je zagotovljena pravica, da svobodno uporablja svoj jezik, izraža in razvija svojo nacionalno identiteto ter v ta namen ustanavlja organizacije, razvija gospodarske, kulturne, znanstveno–raziskovalne, informacijske in druge dejavnosti, uporablja svoje nacionalne simbole, razvija stike z matičnim narodom in njegovo državo ter uresničuje druge z ustavo, zakonom in tem statutom določene pravice.
64. člen
Delovanje italijanske narodne skupnosti financira država in občina v skladu z ustavo in zakonom.
65. člen
Predstavniki italijanske narodne skupnosti, izvoljeni v Občinski svet Občine Piran, morajo pred odločitvijo o soglasju k zadevam, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske narodne skupnosti, pridobiti soglasje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti.
Na položaj italijanske narodne skupnosti in njenih pripadnikov se nanašajo zlasti odločitve na naslednjih področjih:
– uresničevanje pravic narodne skupnosti,
– razvoj vzgoje in izobraževanja v italijanskem jeziku, uresničevanje soustanoviteljskih pravic v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom,
– razvoj nacionalne kulture italijanske narodne skupnosti,
– razvoj narodnostnega tiska in drugih sredstev javnega obveščanja,
– imenovanje naselij, ulic in trgov ter uporabo krajevnih imen na narodnostno mešanem območju.
66. člen
Občinska samoupravna narodna skupnost lahko daje občinskim organom pobude, mnenja in predloge v zvezi z vprašanji pomembnimi za položaj narodne skupnosti, zlasti glede ohranitve in razvoja območja, s posebnim poudarkom na varovanju kulturne in arhitekturne dediščine.
67. člen
Občanom italijanske narodnosti na narodnostno mešanem območju je zagotovljena predšolska vzgoja in osnovno šolanje v maternem jeziku.
68. člen
Na narodnostno mešanem območju Občine Piran sta uradna jezika slovenščina in italijanščina.
Sodni in upravni postopki ter postopki o prekrških v občini se vodijo tudi v italijanskem jeziku, kadar stranka, ki je pripadnik italijanske narodnosti, to zahteva.
Organ, ki vodi postopek, mora pripadnika italijanske narodne skupnosti opozoriti na njegove pravice v zvezi z uporabo jezika.
V odnosih z občinskimi in državnimi organi ter drugimi javnimi organizacijami, ki imajo sedež na dvojezičnem območju občine,imajo pripadniki italijanske narodne skupnosti,ki živijo izven narodno mešanega območja, enake pravice kot tisti, ki živijo na narodno mešanem območju.
69. člen
Organi občine in nosilci javnih pooblastil na območju občine poslujejo s pripadniki italijanske narodne skupnosti v italijanščini.
Vročitev pisanja pripadniku italijanske narodne skupnosti se šteje za pravilno opravljeno, ko je pisanje pravilno vročeno v italijanskem jeziku.
Razglasi in sporočila občinskih organov in nosilcev javnih pooblastil morajo biti dvojezični in predstavljeni enakomerno.
Obrazci in uradne listine, namenjeni občanom, morajo biti dvojezični.
70. člen
Posamični akti v postopkih, v katerih je udeležen vsaj en pripadnik italijanske narodnosti, se izdajajo tudi v italijanskem jeziku. Akt, ki se izda v italijanskem jeziku, se tudi šteje za izvirnik.
71. člen
Če sta zakonca pripadnika italijanske narodne skupnosti, poteka sklepanje zakonske zveze v italijanskem jeziku. Če je samo eden od zakoncev pripadnik italijanske narodne skupnosti, poteka sklepanje zakonske zveze v italijanskem in slovenskem jeziku, če se zakonca sporazumno ne odločita za en jezik.
72. člen
V občinskih organih, javnih podjetjih in zavodih ter pri nosilcih javnih pooblastil morajo biti predvidena in zasedena delovna mesta, na katerih je obvezno znanje slovenskega in italijanskega jezika.
73. člen
Organi občine in krajevnih skupnosti, javnih podjetjih in zavodov ter nosilci javnih pooblastil, ki imajo sedež na dvojezičnem območju, so na vlogo ali peticijo, ki jo nanje v italijanskem jeziku naslovi občan italijanske narodnosti, dolžni odgovoriti v italijanskem jeziku.
74. člen
Javni napisi na narodnostno mešanem območju so dvojezični.
75. člen
Na uradnih javnih prireditvah je potrebno zagotoviti smiselno dvojezično napovedovanje, primerno sodelovanje pripadnikov italijanske narodne skupnosti in nastope v italijanskem jeziku.
76. člen
Vsakdo je dolžan upoštevati izvirno osebno ime pripadnika italijanske narodne skupnosti in ga pri zapisovanju ne sme spreminjati.
VI. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI ODLOČANJU V OBČINI
77. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
1. Zbor občanov
78. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti,
– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih območij,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter ulic,
– opravljajo naloge zborov volilvcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih stvari,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine, ter o zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali župan.
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog upoštevati.
Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
79. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj pet odstotkov volilcev v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v tej skupnosti.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.
80. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog dnevnega reda.
Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen način.
81. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
Delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik občine, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve, ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.
2. Referendum o splošnem aktu občine
82. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.
Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta.
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine.
83. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.
Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
84. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo izida referenduma.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je bil izveden referendum, sprejel do konca njegovega mandata.
85. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma.
Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj tristo volivcev v občini. Volivci dajejo podporo pobudi na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži županu.
Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče.
86. člen
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma in rok za zbiranje podpisov. Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom število volivcev iz prejšnjega člena.
87. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s drugim odstavkom prejšnjega člena.
Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prosti dan.
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa in dan glasovanja.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
88. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.
89. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, če ni s tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno vprašanje drugače urejeno.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.
3. Svetovalni referendum
90. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.
4. Drugi referendumi
91. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.
Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh volivcev, ki so glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina v občini oziroma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.
5. Ljudska iniciativa
92. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum o splošnem aktu občine.
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene zahteve.
Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od dne pravilno vložene zahteve.
93. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
VII. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
94. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Način in pogoje izvajanja javnih služb predpiše občinski svet z odlokom, če zakon ne določa drugače.
95. člen
Na področju družbenih dejavnosti občina zagotavlja javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovnošolsko izobraževanje,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– socialno varstvo,
– kultura,
– knjižničarstvo.
Občinski svet sprejme odlok o načinu opravljanja javne službe na področju socialnega varstva in s proračunom zagotavlja sredstva za financiranje naslednjih dejavnosti: osebno pomoč, pomoč družini na domu, pomoč pri uporabi stanovanja.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.
96. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanavlja javne zavode ali javna podjetja skupaj z drugimi občinami.
97. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– odvajanje ter čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih področjih, če tako določa zakon.
98. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
99. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev, določenih z zakonom.
100. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah, ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.
VIII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
101. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremičnine in premičnine v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem sprejme občinski svet, pri čemer lahko pooblasti župana, da sprejme letni načrt za nepremičnine pod določeno vrednostjo. Občinski svet skladno z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem občine, določi skupno vrednost pravnih poslov, ki jih lahko upravljalci občinskega premoženja sklenejo izven veljavnih načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja sprejme na podlagi letnega načrta župan, razen v primeru menjave nepremičnega premoženja. O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja je, v skladu s proračunom in drugimi splošnimi akti, pristojen župan.
Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zagotovljena namenska finančna sredstva.
Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določajo predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.
102. člen
Občina pridobiva prihodke iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom ter z upravljanjem svojega premoženja.
103. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine se sestavi v skladu z zakonom.
V proračunu so vključeni tudi vsi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
104. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
105. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana.
106. člen
Proračun občine sprejme svet z odlokom, po postopku, ki je določen v zakonu, statutu in poslovniku sveta.
Rebalans proračuna se sprejme na način in po postopku, kot se sprejema proračun. Neposredni uporabnik občinskega proračuna je občina in krajevne skupnosti.
Posredni uporabnik občinskega proračuna so pravne osebe, kot jih določa veljavna zakonodaja.
107. člen
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog župana z odlokom.
V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg zadolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri izvrševanju proračuna za posamezno leto.
Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
108. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta, na katerega se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katerega se nanaša, se finaciranje nadaljuje na podlagi prejšnjega proračuna.
Župan predloži predlog občinskega proračuna za prihodnje leto oziroma sprememb občinskega proračuna občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna oziroma sprememb proračuna Državnemu zboru. Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero se sprejema proračun.
Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu občine.
109. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon, odlok občine ali sklep pristojnega organa, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, določi župan obseg izdatkov na podlagi pričakovanih prihodkov in odpre nov konto za ta namen.
110. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo največ pet odstotkov sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
111. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.
Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve občine zakonsko določeno višino.
112. člen
Občinske rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom. Župan je pristojen za odločanje o uporabi sredstev rezerve do zneska, določenega v letnem proračunu.
113. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinskemu svetu do konca marca tekočega leta.
114. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.
115. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča občinski svet, ki odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
IX. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine
116. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.
117. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ureja temeljna vprašanja v zvezi z nalogami in organizacijo občine ter druga najpomembnejša vprašanja za delovanje občine.
Statut sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.
118. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.
119. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
120. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splošen pomen, ali odreja način ravnanja v takih razmerah.
121. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka zaradi njihovega izvrševanja.
122. člen
Z navodilom se za izvršitev posameznih določb zakona, statuta, odloka ali drugega predpisa občine predpisuje način ravnanja organov občinske uprave ali drugih izvrševalcev predpisov iz občinske pristojnosti.
123. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu občine, ki ga s sklepom določi občinski svet, in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.
2. Posamični akti občine
124. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
125. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni organ, ki ga določi zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
X. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI
126. člen
Občinski svet ali župan lahko vložita zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine oziroma, če se s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine posega v njene pravice.
127. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno pristojnost.
128. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.
129. člen
Župan lahko začne ali vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.
130. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.
XI. POSTOPEK ZA SPREMEMBO STATUTA
131. člen
Spremembo statuta lahko predlaga župan, najmanj četrtina članov občinskega sveta ali pet odstotkov volivcev v občini.
Če je statut potrebno spremeniti zaradi uskladitve z zakonom, je spremembe dolžan predlagati župan.
Spremembe statuta se izvedejo po postopku, ki je predpisan za njegov sprejem.
Statut Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 10/99) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
132. člen
Občina in krajevne skupnosti morajo uskladiti svoje akte s tem statutom do 31. 12. 1999.
133. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 8/95, 45/97, 31/98 in Uradni list RS, št. 7/96), Odlok o določitvi območij krajevnih skupnosti v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 6/96) in Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 4/96).
134. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Primorskih novic.
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novice, št. 15/04) vsebujejo naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Krajevne skupnosti so dolžne Pravila krajevnih skupnosti uskladiti z določili sprememb statuta v roku tridesetih dni od uveljavitve teh sprememb. Določila Statuta in njegovih sprememb veljajo neposredno.
11. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Primorskih novic. Določila o številu članov sveta krajevnih skupnosti se pričnejo uporabljati s prvimi naslednjimi volitvami članov sveta krajevnih skupnosti.
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Statuta Občine Piran preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2002).
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007) vsebujejo naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Krajevne skupnosti so dolžne Pravila krajevnih skupnosti uskladiti z določbami sprememb statuta v roku tridesetih dni od uveljavitve teh sprememb.
Določbe Statuta in njegove spremembe veljajo neposredno.
19. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati in se začnejo uporabljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Primorskih novic, razen prvega odstavka 6. člena, ki se prične uporabljati po prvih rednih volitvah po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Statuta.
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 112/13) vsebujejo naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01501-4/99-2012
Piran, dne 10. decembra 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano ‒ testo unico (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 46/2007)
P R O M U L G O L O S T A T U T O
del Comune di Pirano ‒ testo unico,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 10 dicembre 2013.
N. 01501-4/1999-2013
Pirano, 10 gennaio 2014
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Ai sensi dell’articolo 64 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n° 100/05 – testo unico), degli articoli 17 e 132 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice n° 46/07) e dell’articolo 115 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 36/2011), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 22a seduta ordinaria il giorno 10 dicembre 2013 approva lo
S T A T U T O
del Comune di Pirano (Testo unico)
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Il Comune di Pirano (di seguito nel testo: il comune) è una comunità autonoma locale, costituita di legge, che si estende sul territorio comprendente i seguenti abitati: Busin, Dragogna, Lucia, Mulini, Villanova, Padena, Parezzago, Pirano, Portorose, Sezza, Sicciole, Strugnano, S. Pietro, Scudelin e Scrile.
La sede del comune è a Pirano, Piazza Tartini n. 2.
Il comune è persona giuridica di diritto pubblico con il diritto di possedere, acquisire e disporre di tutti i generi di patrimonio.
Il comune è rappresentato dal Sindaco.
Il territorio, il nome, e la sede del comune possono essere modificati con legge e secondo il procedimento disposto dalla legge. Il territorio e le denominazioni degli abitati si modificano in conformità alla legge con decreto comunale, esclusi i casi in cui mediante la modifica del circondario si modificano i confini del comune o delle comunità locali.
Articolo 2
Nel territorio del Comune di Pirano sono costituite le comunità locali, quali frazioni del comune. Le prerogative, l'organizzazione e l'operato nonché lo status giuridico delle comunità locali sono determinati da questo statuto e da decreto comunale.
Il territorio delle comunità locali è determinato in base agli abitati ed ai comprensori territoriali.
La delimitazione territoriale del confine è indicata nella raffigurazione cartografica basilare RPE in scala 1:5000, redatta dall'Amministrazione geodetica della Repubblica di Slovenia, Amministrazione geodetica distrettuale di Capodistria, che è parte integrante di questo statuto.
Le denominazioni e le estensioni delle comunità locali sono le seguenti:
– la Comunità locale di Pirano, che comprende l'abitato di Pirano – comprensori territoriali dallo 01 al 24 e parte dell'abitato di Portorose – comprensori territoriali 36, 38 e 95;
– la Comunità locale di Portorose, che comprende l'abitato di Portorose – comprensori territoriali dal 25 al 35, 37 e dal 39 al 41, 97, 98, 103 e 104;
– la Comunità locale di Lucia, che comprende l'abitato di Lucia – comprensori territoriali dal 42 al 64 e 93 – e l'abitato di Sezza – comprensori ambientali dal 65 al 70, 96, dal 99 al 102 e dal 105 al 108;
– la Comunità locale di Strugnano, che comprende l'abitato di Strugnano – comprensori territoriali dall'88 al 92;
– la Comunità locale di Sicciole, che comprende l'abitato di Parezzago – comprensori territoriali dal 71 al 74 – l'abitato di Sicciole, gli abitati di Bužini, Mlini, Škudelin, Škrile – comprensorio territoriale dal 75 al 77 e 94 – e l'abitato di Dragogna – comprensori territoriali dal 78 all'80 e 82;
– la Comunità locale di Sveti Peter, che comprende l'abitato di Sveti Peter – comprensori territoriali dall'83 all'85 – e parte dell'abitato di Dragogna – comprensorio territoriale 81;
– la Comunità locale di Padna, che comprende l'abitato di Padna – comprensorio territoriale 87 e
– la Comunità locale di Nova vas, che comprende l'abitato di Nova vas – comprensorio territoriale 86.
Articolo 3
Sul territorio comunale è presente la comunità nazionale autoctona italiana.
Il comune, in conformità alla costituzione ed alla legge, assicura e tutela i diritti della comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti nel territorio nazionalmente misto.
Nel territorio nazionalmente misto d'insediamento degli appartenenti alla comunità nazionale italiana e che comprende il territorio degli abitati di: Pirano, Portorose, Lucia, Strugnano, Sezza, Sicciole, Parezzago e Dragogna (territorio bilingue) nella vita pubblica la lingua italiana è paritetica a quella slovena.
Articolo 4
Il comune, nel quadro costituzionale e legislativo, regola ed espleta le questioni pubbliche di importanza locale, attinenti gli abitanti del comune, nonché compiti di pertinenza statale, trasferiti ad esso con legge, ove lo stato garantisca i mezzi adeguati per l'attuazione dei compiti citati.
Articolo 5
I cittadini decidono in merito alle questioni pubbliche locali per il tramite degli organi del comune, che eleggono in base al diritto generale e paritario in occasione di elezioni libere a scrutinio segreto, nonché negli altri organi in conformità alla legge ed a questo statuto.
Si considerano cittadini coloro che hanno eletto la loro residenza stabile nel territorio del comune.
I cittadini partecipano alla gestione delle questioni pubbliche locali anche mediante le proprie convocazioni assembleari, con referendum e nell'ambito dell'iniziativa popolare.
In base alla decisione degli organi comunali, in occasione della formazione di taluni provvedimenti dispositivi, possono includersi anche persone che hanno nel comune solamente la residenza temporanea ovvero i proprietari di terreni e di altri immobili nel territorio del comune.
Articolo 6
Il comune collabora con i contermini e con altri comuni, con le comunità locali più ampie e con lo stato per l'attuazione dei compiti condivisi.
Il comune decide autonomamente in merito alla propria inclusione in comunità locali autonome più ampie secondo le modalità ed il procedimento previsto dalla legge.
Il comune può collaborare anche con comunità locali di altri stati e con le organizzazioni internazionali di comunità locali.
Il comune collabora con gli altri comuni secondo i principi di spontaneità e solidarietà ed a tale scopo può assieme ad essi stanziare fondi, formare organi ed organizzazioni comuni, nonché servizi per l'espletamento di questioni di interesse comune.
Articolo 7
Il comune ha il suo stemma, la bandiera ed una sua festività.
Lo stemma del comune è a forma di scudo. Lo stemma si attiene ad una determinata regola geometrica e cromatica. Al centro dello stemma, su sfondo azzurro, si trova una croce rossa con le aste incurvate. Tra la croce e il campo è inframmezzata una sottile striscia bianca.
La rappresentazione grafica dello stemma forma un allegato particolare dello statuto.
La bandiera del comune è di colore rosso e azzurro con lo stemma del Comune di Pirano. Il rapporto tra altezza e lunghezza della bandiera è di uno a due. La disposizione dei colori è la seguente: sopra il rosso, sotto l'azzurro.
Ciascun colore copre un campo uguale alla metà della superficie della bandiera per altezza. Lo stemma si trova al centro della metà sinistra del campo rosso.
La rappresentazione grafica della bandiera forma un allegato particolare dello statuto.
L'uso dello stemma e della bandiera nonché l'immagine grafica del comune si prescrivono mediante decreto.
La festa del comune si sancisce con decreto.
Il comune ha un proprio timbro, al centro del quale è rappresentato lo stemma comunale e in circonferenza la dicitura: OBČINA PIRAN – COMUNE DI PIRANO. Sui timbri dei singoli organi si trovano anche le seguenti diciture: OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE; ŽUPAN – IL SINDACO; NADZORNI ODBOR – COMITATO DI CONTROLLO, OBČINSKA UPRAVA – AMMINISTRAZIONE COMUNALE; VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE ELETTORALE.
Le dimensioni, l'uso e la detenzione del timbro del comune vengono definite con atto del sindaco.
Per il contributo allo sviluppo del comune ai cittadini, alle organizzazioni e ad altri soggetti meritevoli il comune conferisce i riconoscimenti e i premi comunali, in conformità ad un decreto particolare.
II. PREROGATIVE DEL COMUNE
Articolo 8
Il comune evade autonomamente le pubbliche competenze di rilevanza locale (prerogative originali) sancite da questo statuto e dalle leggi, ed in particolare:
1. Regola in maniera normativa le questioni locali di interesse pubblico nel seguente modo:
– approva lo statuto e gli altri atti generali del comune,
– organizza l'amministrazione comunale,
– approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo del comune,
– pianifica lo sviluppo dello spazio ed approva gli atti di assetto territoriale,
– prescrive le tasse e le contribuzioni che sono di sua competenza,
– regola le altre questioni locali di interesse pubblico.
2. Amministra il patrimonio comunale nel seguente modo:
– regolamenta le modalità e le condizioni alle quali viene amministrato il patrimonio comunale,
– acquisisce e dispone di tutti i generi di patrimonio,
– gestisce le quote proprietarie delle attività legate al gioco d'azzardo e dispone dei proventi dalle concessioni rilevate al gioco d'azzardo.
3. Attua le condizioni per lo sviluppo economico del comune nel seguente modo:
– segue ed analizza i risultati statistici dello sviluppo economico nel comune,
– pianifica lo sviluppo territoriale, approva gli atti di assetto territoriale, che assicurano le condizioni per un rapido sviluppo dell'economia nel comune,
– collabora con i soggetti economici nell'ambito degli interessi e delle prerogative del comune,
– in conformità alla legge espleta compiti nel campo del turismo, della ristorazione e dell'agricoltura,
– in conformità alla legge espleta compiti nel campo degli interventi nell'ambiente.
4. Attua le condizioni per la costruzione di abitazioni e cura l'ampliamento del fondo delle abitazioni sociali nel seguente modo:
– prevede negli atti di assetto territoriale la costruzione di stabili adibiti ad abitazione,
– approva il programma a breve e a medio termine inerente il settore abitativo,
– segue ed analizza la situazione nel settore abitativo del comune,
– realizza abitazioni per i soggetti socialmente deboli e ristruttura stabili per adibirli a spazi abitativi,
– collabora con società commerciali, enti ed altre istituzioni nella soluzione della problematica abitativa dei cittadini.
5. Assicura l'esistenza e il funzionamento dei servizi pubblici nel seguente modo:
– costituisce i servizi pubblici locali per settore d'attività,
– approva gli atti generali che regolano le modalità di costituzione e l'operato dei servizi pubblici locali,
– determina le fonti di finanziamento dell'operato dei servizi pubblici locali,
– controlla l'operato dei servizi pubblici locali,
– assicura il servizio pubblico incaricato della gestione delle aree fabbricabili.
6. Attua ed incrementa le attività educativa – istruttiva e sanitaria nel seguente modo:
– costituisce l'ente educativo istruttivo e quello sanitario ed assicura le condizioni per il loro operato,
– in conformità alle leggi che regolano il settore, assicura i mezzi per l'attuazione dei programmi e nell'ambito delle disponibilità finanziarie persegue l'attuazione dei programmi aggiuntivi,
– collabora con l'ente educativo – istruttivo e con quello sanitario,
– mediante provvedimenti diversificati incrementa l'attività educativo – istruttiva e la tutela sanitaria dei cittadini,
– attua le condizioni per l'istruzione degli adulti, importante per lo sviluppo del comune e per la qualità della vita dei suoi abitanti.
7. Sviluppa i servizi di tutela sociale, di tutela prescolare, di tutela fondamentale del bambino e della famiglia, dei soggetti socialmente deboli, degl'invalidi e degli anziani nel seguente modo:
– monitora la situazione in tale area,
– propone agli organi ed alle istituzioni preposte determinati provvedimenti in questo settore,
– collabora con il centro per la tutela sociale, con gli enti pubblici e con gli altri organi ed istituzioni competenti,
– in conformità al regolamento garantisce l'erogazione dei sussidi finanziari.
8. Incrementa lo sviluppo delle attività di ricerca, culturali e sociali, nonché lo sviluppo dello sport e della ricreazione nel seguente modo:
– facilita l'accesso ai programmi culturali e cura il patrimonio culturale sul proprio territorio,
– assicura l'attività bibliotecaria a carattere istruttivo generale,
– incrementa dette attività mediante dotazioni,
– collabora con le associazioni e le include nei programmi di attività del comune,
– incrementa lo sviluppo della creatività culturale ed artistica, facilita l'accesso ai programmi culturali ed in conformità alla legge cura il patrimonio culturale nel proprio territorio.
9. Assicura l'attuazione dei principi del proclama inerente il comune con denominazione comune verde ed in particolare:
ha cura della tutela dell'aria, del terreno, del mare, delle sorgenti d'acqua, della tutela contro i rumori, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ed espleta altri compiti inerenti la tutela dell'ambiente nel seguente modo:
– attua i compiti determinati dalla legge, dai regolamenti e dalle altre prescrizioni nel settore della tutela ambientale,
– monitora la situazione in questo settore e nell'ambito delle sue prerogative attua determinati provvedimenti a garanzia della tutela ambientale,
– regola l'assetto e gestisce la fascia costiera, la parte edificata della costa marina e le strutture portuali di importanza locale,
– approva gli atti generali, con i quali assicura ed incrementa la tutela ambientale,
– collabora con gli organi ispettivi competenti e li informa in merito alle irregolarità accertate,
– con altri provvedimenti incrementa la tutela ambientale nel comune.
10. Amministra, costruisce ed effettua la manutenzione di:
– strutture ed impianti della rete idrica, energetica e comunale di altro genere,
– strade pubbliche locali ed altre vie pubbliche,
– superfici pedonali e percorsi adibiti ai cicli,
– campi sportivi e ricreativi nonché giardini da gioco,
– aree adibite a parcheggio, strutture adibite a parcheggio, parchi, piazze ed altre aree pubbliche.
11. Cura i preparativi per la difesa, per la protezione antincendio e per la sicurezza dei cittadini in caso di calamità naturali e di altro genere, in conformità ai normativi, nel seguente modo:
– determina l'organizzazione e le modalità d'operato in caso di evento bellico,
– assicura le necessarie soluzioni organizzative, materiali, tecniche e di personale per l'attuazione delle prerogative e dei compiti che lo stato trasferisce al comune,
– organizza il servizio di soccorso e salvataggio in caso di incendio,
– organizza il servizio informativo, di allarme, di aiuto e salvataggio in caso di calamità naturali e di altro genere,
– assicura i mezzi per organizzare, attrezzare ed attuare il servizio di protezione antincendio e di tutela in caso di calamità naturali,
– assicura i mezzi per ovviare alle conseguenze delle calamità naturali e di altro genere,
– collabora con il comando comunale dei vigili del fuoco e con il comando della protezione civile e ne segue l'operato,
– espleta altri compiti che contribuiscono ad una migliore protezione antincendio e contro le calamità naturali e di altro genere.
12. Regola l'ordine pubblico nel comune nel seguente modo:
– approva gli atti generali inerenti la materia,
– definisce le trasgressioni e le ammende per le trasgressioni con le quali si contravvengono le disposizioni comunali,
– regola il traffico locale e determina l'assetto del traffico,
– organizza ed attua i compiti del servizio municipale di pubblica sicurezza,
– esegue il controllo delle manifestazioni pubbliche,
– espleta il controllo ispettivo dell'attuazione delle disposizioni comunali e degli altri atti, con i quali regola le questioni di sua competenza, se la legge non dispone diversamente,
– espleta altri compiti nell'ambito delle citate prerogative.
Articolo 9
Nell'ambito delle questioni locali di pubblico interesse il comune espleta anche mansioni inerenti:
– il controllo ispettivo dell'attuazione delle disposizioni comunali e degli altri atti, con i quali regola le questioni di sua competenza,
– l'accertamento dell'interesse pubblico in caso di esproprio per le necessità del comune,
– la determinazione delle finalità d'uso dell'ambiente urbano,
– l'evidenza dei terreni comunali e delle altre specie di patrimonio,
– l'attuazione della tutela dei monumenti naturali e culturali in collaborazione con le istituzioni competenti,
– il servizio di accertamento dei decessi e
– la regolazione di altre questioni locali di pubblico interesse.
Il comune assicura l'interesse pubblico a livello locale nominando e revocando i propri rappresentanti negli organi delle aziende pubbliche, degli enti pubblici, dei fondi e delle società di cui è costitutore oppure se così dispone la legge.
Il rappresentante del comune nell'organo in cui è stato nominato è in dovere di rappresentare l'interesse pubblico locale e di relazionare almeno una volta l'anno in merito al proprio operato all'organo che lo ha nominato.
Articolo 10
Il comune espleta compiti di natura statistica, di evidenza ed analitica per le proprie necessità, acquisendo dati statistici e di evidenziazione dagli organi competenti per la raccolta dei dati citati.
Per le necessità di cui al primo comma di questo articolo il comune acquisisce dagli amministratori delle raccolte dati inerenti le persone fisiche che hanno eletta residenza stabile o temporanea bel comune, inerenti le persone fisiche che sono proprietarie di immobili nel territorio comunale e di persone giuridiche che hanno sede e possiedono patrimonio o parte del loro patrimonio nel comune.
III. ORGANI DEL COMUNE
1. Disposizioni comuni
Articolo 11
Gli organi del comune sono:
– il consiglio comunale,
– il sindaco e
– il comitato di controllo del comune.
Il comune dispone di una commissione elettorale in qualità di organo elettorale autonomo che, in conformità alla legge sulle elezioni locali, alle altre disposizioni ed agli atti generali del comune, cura l'attuazione delle elezioni e dei referendum, nonché la tutela della legalità dei procedimenti elettorali.
Il comune dispone anche di altri organi, la cui costituzione ed i cui compiti sono disposti dalla legge. Le elezioni ovvero le nomine degli organi del comune ovvero dei membri degli organi comunali si attuano in conformità alla legge ed al presente statuto.
I membri del consiglio comunale, il sindaco, il vicesindaco (i vicesindaci) sono funzionari comunali, ed espletano la loro funzione in maniera onoraria.
Il sindaco può decidere di espletare la funzione in rapporto di lavoro, ed informa in merito il consiglio comunale. Con il consenso del sindaco anche il vicesindaco può decidere di espletare la funzione in rapporto di lavoro.
I membri del consiglio comunale e quelli degli organi interni ad esso attinenti, nonché i membri degli altri organi comunali hanno il diritto a premi e gettoni presenza, in base a criteri disposti con specifico provvedimento.
Articolo 12
Il comune dispone dell'amministrazione comunale che, in conformità alla legge, allo statuto ed agli atti generali del comune, attua compiti amministrativi di competenza comunale, decide nelle questioni amministrative in prima istanza, espleta compiti ispettivi e di pubblica sicurezza municipale ovvero altri servizi di controllo, nonché compiti professionali, organizzativi ed amministrativi per gli organi del comune.
Articolo 13
Ove la legge ed il presente statuto non dispongano diversamente, gli organi assembleari del comune che operano in seduta possono approvare decisioni se alla seduta è presente la maggioranza dei membri dell'organo in questione. La decisione è approvata a maggioranza dei membri votanti.
Articolo 14
L'operato degli organi del comune è pubblico.
La trasparenza si assicura mediante l'informazione del pubblico in merito all'operato degli organi del comune e soprattutto con la pubblicazione ufficiale degli atti generali del comune, con la partecipazione del pubblico e dei rappresentanti dei mezzi d'informazione alle sedute pubbliche degli organi del comune, nonché con la possibilità di prendere visione della documentazione e dei materiali che fungono da base decisionale degli organi del comune.
Le modalità di assicurazione della pubblicità dell'operato degli organi del comune, i motivi e i procedimenti di esclusione del pubblico dalle sedute degli organi del comune, i diritti del pubblico e l'assicurazione della tutela dei dati personali, dei documenti e dei materiali, che contengono dati i quali, in conformità alla legge, ad altre disposizioni o agli atti generali del comune o di altre persone di diritto pubblico o privato sono di natura confidenziale, ovvero considerati segreto militare, statale o ufficiale, sono determinati dalla legge, da questo statuto e dal regolamento del consiglio comunale.
I cittadini ed i loro rappresentanti legali hanno il diritto di prendere visione dei documenti che fungono da base per le decisioni degli organi del comune in merito ai loro diritti, obblighi e vantaggi legali, in conformità alla Legge sul procedimento amministrativo generale.
2. Consiglio comunale
Articolo 15
Il consiglio comunale è il massimo organo decisionale in tema di diritti ed obblighi del comune.
Il consiglio comunale conta 25 membri, tre dei quali sono eletti dagli appartenenti alla nazionalità italiana in base al diritto di voto particolare.
I membri del consiglio esecutivo vengono eletti per un mandato di 4 anni. Il mandato dei membri del consiglio comunale ha inizio a scadenza del mandato dei membri del consiglio comunale precedente e dura sino alla prima seduta del neoeletto consiglio comunale.
Il consiglio comunale si costituisce alla prima seduta, nell'ambito della quale è confermata più della metà dei mandati ai membri del consiglio comunale. La prima seduta del neoeletto consiglio comunale viene convocata dal sindaco uscente di regola entro 20 giorni dopo l'elezione dei membri del consiglio, ma non più tardi della scadenza del mandato del consiglio comunale uscente.
Se la seduta del consiglio comunale non viene convocata entro il termine di cui al comma precedente, questa viene convocata dal presidente della commissione elettorale comunale.
Quando ai membri del consiglio comunale cessa il mandato, cessano pure di essere membri di tutti gli organi, inclusi quelli interni, dell'amministrazione comunale.
Articolo 16
Le elezioni del consiglio comunale si effettuano in base al diritto generale e paritetico di voto con voto diretto e segreto in conformità alla legge.
Le elezioni del consiglio comunale vengono effettuate con il sistema proporzionale.
Il consiglio comunale con decreto decide in conformità alla legge in merito alla formazione di circoscrizioni elettorali per le elezioni del consiglio comunale.
Articolo 17
Il consiglio comunale approva lo statuto del comune, i decreti, il proprio specifico regolamento ed altri atti generali e singolari.
Nell'ambito delle prerogative ed attribuzioni il consiglio comunale:
– approva i piani di assetto territoriale e gli altri piani di sviluppo del comune,
– approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo del comune,
– costituisce gli organi dell'amministrazione comunale e ne determina l’area operativa,
– in collaborazione con i consigli comunali di altri comuni costituisce organi comuni dell'amministrazione comunale ed organi comuni per l'attuazione dei diritti costitutivi negli enti pubblici e nelle aziende pubbliche,
– delibera in merito alle altre forme di collegamento del comune,
– controlla l'operato del sindaco, del vicesindaco e dell'amministrazione comunale in relazione all'attuazione delle deliberazioni del consiglio comunale,
– conferma i mandati ai membri del consiglio comunale e constata la cessazione anticipata dei mandati ai singoli funzionari comunali,
– nomina e revoca i membri del comitato di controllo,
– nomina e revoca i membri delle commissioni e dei comitati del consiglio comunale,
– approva il piano annuale di acquisizione e di disposizione dei beni mobili e immobili in conformità alla legge in materia di disciplina di gestione del patrimonio reale delle autonomie locali, determina il valore complessivo dei negozi giuridici concernenti la gestione dei beni mobili e immobili, che possono essere conclusi dai gestori del patrimonio comunale all'infuori dei vigenti piani di gestione di beni mobili ed immobili, approva il programma delle singole permute del patrimonio immobiliare, decide in merito all'istituzione del diritto di superficie,
– delibera in merito all'indebitamento del comune,
– indice il referendum,
– con un proprio atto, in conformità alla legge: determina l'ammontare della retribuzione o di parte della retribuzione dei funzionari comunali, determina i parametri per fissare la retribuzione ai direttori degli enti e delle aziende pubbliche, nel caso con legge o con altro atto non sia disposto diversamente, nonché determina i criteri e le misure per i premi e i compensi ai membri degli organi, compresi gli organi interni, nominati dal consiglio comunale, nonché i criteri per i gettoni presenza per i membri dei consigli di quartiere del comune,
– determina le tipologie dei servizi comunali e le modalità di attuazione dei servizi pubblici comunali,
– dispone in merito alla finalità d'uso della costa, dei terreni adiacenti e del mare per attuare l'attività portuale,
– determina gli scali portuali in cui si effettua il traffico pubblico,
– prescrive il regime vigente nei porti navigabili, nei rifugi sotterranei, nelle rimesse invernali ed il controllo,
– costituisce enti ed aziende pubbliche, nonché altre persone giuridiche di diritto pubblico in conformità alla legge,
– costituisce società commerciali o altre persone giuridiche di diritto privato,
– delibera in merito all'investimento di capitale nelle attività di persone giuridiche di diritto privato,
– delibera in merito alle attività legate al gioco d'azzardo nel comune,
– fornisce il consenso all'indebitamento delle aziende e degli enti pubblici, il cui costitutore è il comune, e delibera in merito alla fornitura di garanzie per la soddisfazione dei loro obblighi,
– determina i rappresentanti del comune negli organi degli enti e delle aziende pubbliche, nel caso la legge non disponga diversamente,
– determina i rappresentanti del comune negli organi delle società nei quali il comune, ai sensi della legge, dispone di un rappresentante, ovvero negli organi delle società commerciali, delle associazioni e delle organizzazioni costituite dal comune, tranne se si tratta di una funzione institoria,
– costituisce i consigli per la prevenzione e l'educazione nel traffico, per la tutela dei fruitori di beni pubblici e per la tutela degli affittuari di alloggi, ne definisce i compiti e ne nomina e revoca i membri,
– determina l'organizzazione del consiglio comunale e le modalità d'operato in caso di evento bellico,
– delibera in merito ad altre questioni disposte dalla legge, da questo statuto e mediante decreto.
Articolo 18
I membri del consiglio comunale espletano la loro funzione in maniera onoraria.
La funzione di membro del consiglio comunale non è compatibile con la funzione di sindaco, di membro del comitato di controllo e neppure con l'operato nell'ambito dell'amministrazione comunale o del servizio del quartiere del comune, o ancora con altre funzioni determinate dalla legge.
Il membro del consiglio comunale che viene nominato vicesindaco espleta le due funzioni contemporaneamente.
La funzione di membro del consiglio comunale non è compatibile con la funzione di capo dell'unità amministrativa, come pure non è compatibile con l'impiego nell'amministrazione statale in ruoli con attribuzioni attinenti il controllo della legalità ovvero della validità e della professionalità dell'operato degli organi del comune.
Articolo 19
Il consiglio comunale è rappresentato e viene convocato dal sindaco, che ne dirige pure le sedute. Il sindaco può autorizzare per la direzione delle sedute del consiglio comunale il vicesindaco o un altro membro del consiglio comunale.
Se si verificano delle circostanze per le quali il sindaco, il vicesindaco o il membro autorizzato del consiglio comunale non è in grado di dirigere la seduta già convocata, questa viene condotta dal vicesindaco e se ciò non risultasse possibile, la seduta viene condotta dal membro più anziano del consiglio comunale. Il sindaco convoca le sedute del consiglio comunale in conformità alle disposizioni di questo statuto e del regolamento del consiglio comunale, nonché in funzione delle necessità di deliberare in seno al consiglio comunale. Egli è comunque in dovere di convocare il consiglio comunale almeno quattro volte l'anno.
Il sindaco, il vicesindaco delegato ovvero un altro membro del consiglio comunale in possesso di delega, è in dovere di convocare la seduta del consiglio comunale se ciò è richiesto da almeno un quarto dei membri del consiglio comunale e la stessa deve avere luogo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta di convocazione.
Ove la seduta del consiglio comunale non venga convocata entro sette giorni dal ricevimento della richiesta scritta, questa può essere convocata dai membri del consiglio comunale che hanno avanzato la richiesta. Alla richiesta di convocazione della seduta del consiglio comunale deve essere allegato l'ordine del giorno. Il sindaco, il vicesindaco o un altro membro del consiglio comunale in tal senso delegato deve porre all'ordine del giorno i punti proposti, ma può integrare l'ordine del giorno proposto con altri punti.
Articolo 20
Le mansioni professionali e amministrative per le necessità del consiglio comunale e l'ausilio nella preparazione e nella conduzione delle sedute del consiglio e dei suoi comitati e commissioni è assicurato dall'amministrazione comunale.
Articolo 21
Il consiglio comunale opera e delibera nell'ambito delle sedute.
L'ordine del giorno della seduta del consiglio comunale è proposto dal sindaco.
Ogni membro del consiglio comunale può proporre al consiglio comunale in approvazione decreti ed altri atti di competenza del consiglio, ad esclusione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del comune, nonché ulteriori atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, siano da approvarsi a cura del consiglio comunale su proposta del sindaco.
Il sindaco è in dovere di porre all'ordine del giorno le proposte dei comitati, delle commissioni e quelle dei membri del consiglio di cui al comma precedente, allorché le medesime risultino elaborate in osservanza delle previsioni del regolamento del consiglio comunale.
Il consiglio comunale delibera in merito all'approvazione dell'ordine del giorno all’apertura della seduta.
In merito alla convocazione della seduta del consiglio comunale devono essere avvisati i mezzi d'informazione.
Il presidente del comitato di controllo del comune, i presidenti delle commissioni e dei comitati del consiglio comunale e il segretario del comune sono in dovere di partecipare alla seduta del consiglio comunale e di rispondere alle interpellanze dei membri del consiglio comunale per il settore di loro rispettiva competenza ovvero operato.
Articolo 22
Il consiglio comunale delibera validamente se alla seduta è presente la maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio comunale approva le deliberazioni con la maggioranza dei membri votanti, sempreché la legge non disponga una maggioranza diversamente qualificata.
Il consiglio comunale approva le deliberazioni a scrutinio palese. La votazione avviene a scrutinio segreto nei casi di legge ovvero quando in tal senso deliberato dal consiglio stesso.
Le modalità operative, i rapporti nei confronti degli altri organi comunali e le altre tematiche d’impatto operativo sono determinate dal regolamento, approvato dal consiglio comunale con maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
Le deliberazioni del consiglio comunale vengono attuate dal sindaco e dall'amministrazione comunale.
Articolo 23
La cessazione anticipata del mandato di un membro del consiglio comunale è regolata dalla legge.
I motivi per la cessazione anzitempo del mandato di un membro del consiglio comunale vengono accertati in base alla sentenza giudiziaria passata in giudicato o in base ad una comunicazione scritta recante la decisione del membro del consiglio comunale.
Il membro del consiglio comunale cessa dal mandato nel giorno in cui il consiglio comunale, sulla scorta della relazione della Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine constata l'esistenza delle condizioni di decadenza, salvo in caso di dimissioni. La delibera di decadenza è approvata dal Consiglio comunale alla prima seduta successiva all'accertamento delle condizioni di cui al secondo comma di quest’articolo.
Se un membro del consiglio comunale dà le dimissioni, il suo mandato scade alla data in cui ha formalizzato le dimissioni predette nelle mani del Sindaco. Il Sindaco è tenuto ad informare il Consiglio comunale e la Commissione elettorale comunale delle dimissioni di un membro del consiglio comunale entro otto giorni dal ricevimento della dichiarazione scritta di dimissione. Se il sindaco non riferisce al Consiglio comunale e alla commissione elettorale comunale, entro il termine di cui nel presente comma, il membro del consiglio comunale il cui mandato è scaduto, entro 8 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo.
Per l'elezione ovvero per la conferma del mandato al membro sostitutivo del consiglio comunale si applicano le disposizioni di legge.
2.1 Comitati e commissioni del consiglio comunale
Articolo 24
Il consiglio comunale può costituire uno o più comitati e commissioni come propri organi interni permanenti o temporanei. L'organizzazione, l’area operativa e le modalità di approvazione delle deliberazioni degli organi interni permanenti sono definiti dal regolamento del consiglio comunale. Con la delibera inerente la costituzione di un organo interno temporaneo e la nomina dei suoi membri il consiglio comunale ne determina pure le mansioni.
Articolo 25
Il consiglio comunale può disporre di comitati e commissioni, sia temporanei che permanenti, in funzione di propri organi interni.
Gli organi interni permanenti del consiglio comunale sono:
1. i comitati:
– il comitato per le finanze e il bilancio,
– il comitato per i servizi pubblici di natura economica,
– il comitato per le attività sociali,
– il comitato urbanistico, per l'ambiente e il territorio,
– il comitato per il turismo e le altre attività economiche,
– il comitato per la cultura,
– il comitato per lo sport,
– il comitato per l'amministrazione delle aree fabbricabili,
– il comitato per il mare e la fascia costiera.
2. le commissioni:
– la commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine,
– la commissione per le questioni della nazionalità italiana,
– la commissione statutaria legale,
– la commissione per il conferimento del riconoscimento comunale (stemma d'oro).
I rappresentanti della nazionalità italiana hanno il diritto ad avere un proprio rappresentante in ogni comitato e commissione.
Il numero dei membri di ogni singolo organo interno attinente al consiglio comunale e la relativa area operativa sono sanciti dal regolamento del consiglio comunale.
Il consiglio comunale, con decreto inerente la regolamentazione del singolo settore di competenza del comune o con delibera in base al decreto, può costituire organi interni sia permanenti che temporanei, ovvero può delegare il sindaco a tale funzione.
Articolo 26
La commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine conta 5 membri, che il consiglio comunale nomina tra i propri membri.
La commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine espleta in particolare i seguenti compiti:
– propone al consiglio comunale i candidati agli organi interni del consiglio comunale ed agli altri organi, nominati dal consiglio stesso,
– formula iniziative ovvero proposte al consiglio comunale o al sindaco in merito alle questioni dei quadri di competenza del consiglio comunale,
– prepara le proposte di delibera del consiglio comunale inerenti le retribuzioni e gli altri emolumenti dei funzionari comunali ed attua le deliberazioni del consiglio comunale, le leggi e le altre prescrizioni in materia di regolamentazione delle retribuzioni e degli altri emolumenti dei funzionari comunali,
– prepara la proposta per la determinazione dello stipendio dei direttori degli enti e delle aziende pubbliche,
– tratta altre questioni che le vengono trasmesse dal consiglio comunale.
I compiti e le competenze della commissione si regolano dettagliatamente nel Regolamento del Consiglio comunale.
Articolo 27
A membri dei comitati e delle commissioni, esclusi quelli della Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine, che devono necessariamente essere membri del consiglio comunale, possono essere nominati sia i membri di quest’ultimo, nonché semplici cittadini.
La maggioranza dei membri dell’organo interno ed il presidente dello stesso devono essere membri del consiglio comunale.
La proposta dei candidati a membri è predisposta dalla Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine.
L’organo interno è diretto da un membro del consiglio comunale in qualità di presidente.
L'appartenenza ad una commissione o a un comitato è incompatibile con la funzione di membro nel comitato di controllo del comune o con l’impiego nell'ambito dell'amministrazione comunale.
Nel proporre le candidature di cui al terzo comma del presente articolo il consiglio comunale persegue l'equilibrio di genere.
Articolo 28
I comitati e le commissioni del consiglio comunale nell'ambito della propria area operativa ed in conformità al regolamento consiliare trattano questioni di competenza del consiglio comunale e forniscono allo stesso pareri e proposte.
I comitati e le commissioni del consiglio comunale possono proporre in approvazione decreti ed altri atti di competenza del consiglio comunale, ad esclusione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del comune, ovvero gli altri atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, siano da approvarsi a cura del consiglio comunale su proposta del sindaco.
Articolo 29
Il consiglio comunale può esonerare dall'incarico il presidente, un singolo membro dell’organo interno del consiglio comunale o sciogliere l’organo interno nella sua totalità. La proposta dei nuovi candidati a membri degli organi interni del consiglio comunale viene predisposta dalla Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine entro la prima seduta successiva del consiglio comunale.
3. Il sindaco
Articolo 30
Il sindaco è votato dall’elettorato attivo, che goda di residenza stabile nel territorio del comune, nell'ambito di elezioni dirette e a scrutinio segreto. Le elezioni del sindaco si effettuano in conformità alla legge.
La carica a sindaco ha durata quadriennale.
La scadenza dei quattro anni dall’inizio del mandato del sindaco uscente è il termine massimo entro il quale il sindaco neoeletto deve assumere il mandato. Il primo cittadino di nuova elezione acquisisce pieno mandato nel momento in cui il consiglio comunale, in occasione della prima convocazione utile successiva a quella con cui è stata convalidata l’elezione dei relativi membri, decide nel merito di eventuali ricorsi presentati dagli altri candidati o da loro rappresentanti, ovvero prende atto dell’assenza di ricorsi, sulla scorta della certificazione di convalida della tornata elettorale, a cura della preposta Commissione.
Il sindaco attua i diritti che gli derivano dal rapporto di lavoro nell'ambito dell'amministrazione comunale.
Articolo 31
Il sindaco rappresenta il comune.
Oltre a ciò il sindaco:
– propone al consiglio comunale in approvazione il bilancio di previsione e il conto consuntivo, i decreti e gli altri atti di competenza del consiglio,
– attua il bilancio di previsione ed autorizza altre persone per l'attuazione di singoli compiti nell'ambito dell'attuazione del bilancio,
– bandisce le concessioni e firma i contratti di concessione,
– costituisce commissioni e consigli particolari, determinati dalle leggi, nomina e revoca i loro membri, se la legge, lo statuto o l'atto della loro costituzione non dispongono diversamente,
– decide in merito al bando delle commesse pubbliche,
– cura l'attuazione degli atti generali del comune e delle altre deliberazioni del consiglio comunale,
– stipula negozi giuridici relativi all'acquisto e alla disposizione di beni mobili e immobili del Comune e gestisce i beni mobili del comune, con particolare attenzione dedicata alla regolamentazione fattuale e giuridica dei beni mobili comunali, stipula negozi giuridici di cessione di beni mobili del Comune, conclude affari giuridici di trasmissione di beni mobili in affitto o in comodato, decide la costituzione di diritti reali sui beni mobili ed entra in altre operazioni in conformità alle norme giuridiche che disciplinano la gestione del patrimonio reale del comune,
– decide in merito all'acquisizione di beni immobili per il comune, nell'ambito dell'attuazione del bilancio,
– decide in merito al riconoscimento dei diritti reali sugli immobili, quando si tratta di armonizzare la situazione di fatto con la situazione tavolare, oppure in merito al riconoscimento del diritto di proprietà, basato sulla legge o su altra disposizione,
– propone al consiglio comunale l'approvazione del piano annuale di disposizione del patrimonio immobiliare,
– approva il piano delle singole disposizioni in relazione alla gestione del patrimonio reale, tranne il programma delle singole permute,
– decide e stipula negozi giuridici in merito all'alienazione del patrimonio immobiliare,
– decide e stipula negozi giuridici in merito all'aggravio degl'immobili con diritti reali,
– proclama lo statuto, i decreti e gli altri atti generali del comune,
– propone la costituzione degli organi dell'amministrazione comunale, la determinazione del loro settore operativo e l'organizzazione interna, definisce l'organigramma dei posti di lavoro nell'amministrazione comunale,
– decide in merito alla nomina ovvero alla stipulazione del rapporto di lavoro degl'impiegati nell'amministrazione comunale se non delega al direttore dell’amministrazione comunale l'attuazione di detti compiti,
– nomina e revoca il direttore dell’amministrazione comunale, i responsabili degli organi dell'amministrazione comunale e dell'amministrazione comune,
– può organizzare gruppi di lavoro temporanei o permanenti in ausilio al suo operato,
– per l'attuazione dei compiti di sua competenza il sindaco promulga: regolamenti, deliberazioni, istruzioni, ordinanze e decisioni,
– indirizza e controlla l'operato dell'amministrazione comunale e degli organi dell'amministrazione comunale comune,
– evade altre questioni disposte dalla legge e da questo statuto.
Nei casi in cui nelle vigenti leggi o disposizioni comunali, approvate prima del 1. 1. 1995, per determinate questioni di competenza comunale sia prescritta la competenza del Consiglio esecutivo del comune, decide in merito il sindaco, esclusi i casi in cui sia prevista da questo statuto la competenza precipua del consiglio comunale.
Il sindaco, in conformità alla legge, decide inoltre sulle materie la cui competenza è trasferita dallo Stato all'amministrazione comunale.
Articolo 32
Il sindaco può trattenere la pubblicazione di un atto generale del comune se reputa che sia incostituzionale o difforme dalla legge e propone al consiglio comunale di deliberare nuovamente in merito alla prima seduta successiva, indicando però i motivi che lo hanno indotto a trattenerne la pubblicazione.
Se il consiglio comunale persevera nella sua deliberazione l'atto generale viene pubblicato, ma il sindaco può inoltrare presso la corte costituzionale la richiesta di valutazione di costituzionalità o di conformità alla legge.
Il sindaco trattiene l'attuazione di una delibera del consiglio comunale se reputa che è illegale ovvero contraria allo statuto o ad altro atto generale del comune e propone al consiglio, adducendo i motivi, di deliberare nuovamente in merito alla prima seduta successiva.
Nel caso il sindaco trattenga l'attuazione di una delibera del consiglio comunale il sindaco è in dovere di informare il ministero competente in merito all'illegalità di una simile delibera. Se il consiglio comunale persevera nella sua deliberazione il sindaco può intraprendere il procedimento presso il tribunale amministrativo.
Se la delibera del consiglio comunale è rilevata a una questione che è stata trasferita in attuazione al comune, il sindaco informa il ministero competente in merito all'illegalità ovvero all'inadeguatezza di detta delibera.
Articolo 33
Il sindaco espleta compiti previsti dalla legge nel campo dei preparativi agli eventi bellici, in quello della protezione antincendio, nel campo della protezione e del salvataggio ed in particolare:
– cura l'attuazione dei preparativi per la protezione contro calamità naturali e di altro genere e l'attuazione dei provvedimenti di protezione e mirati ad ovviare le conseguenze di dette calamità,
– nomina i comandanti e i comandi della protezione civile del comune e gli incaricati per la protezione civile,
– approva il piano di protezione e salvataggio,
– dirige la protezione, il salvataggio e gli aiuti,
– determina le organizzazioni che effettuano un servizio pubblico ovvero i compiti di protezione contro gli incendi, tutela e salvataggio nonché forniscono aiuti, e le organizzazioni che sono in dovere di redigere il piano di protezione contro gli incendi, di tutela e di salvataggio,
– accerta e dichiara il grado di pericolo d'incendio nell'ambiente naturale del territorio del comune,
– cura la redazione dei documenti inerenti la difesa del comune,
– approva atti e provvedimenti durante il periodo di belligeranza se il consiglio comunale non si può riunire,
– in caso di insorto pericolo ordina l'evacuazione della popolazione in pericolo e di quella coinvolta,
– propone al ministero competente la disposizione dei cittadini all'obbligo lavorativo, agli obblighi nell'ambito della protezione civile e gli obblighi materiali dei cittadini.
Articolo 34
Nel caso si verifichino le condizioni, per le quali potrebbe risultare in pericolo una porzione consistente del patrimonio ed in maggior misura la vita dei cittadini, e il consiglio comunale non potesse riunirsi in tempo utile, il sindaco può approvare provvedimenti temporanei urgenti e deve porli in verifica al consiglio comunale non appena questo riesce a riunirsi.
Articolo 35
Onde agevolare il sindaco nell'attuare i suoi compiti il comune dispone di un minimo di due e di un massimo di tre vice sindaci, da lui stesso nominati ed eventualmente revocati, nell'ambito dei consiglieri membri.
Uno dei vicesindaci è di nazionalità italiana laddove il sindaco non sia di nazionalità italiana.
In caso di cessazione anticipata del mandato di sindaco, le funzioni sono presiedute dal vicesindaco specificatamente designato, fino al momento della piena presa di funzioni da parte del sindaco di nuova elezione, escluso il caso in cui il sindaco uscente sia stato precedentemente revocato. Ove il sindaco non designi il vicesindaco atto ad espletare le funzioni sostitutive temporanee, ovvero il sindaco stesso venga revocato, il consiglio comunale individua il membro del consiglio comunale che presiederà alla detta funzione. Il vicesindaco che ricopre la funzione di sindaco non gode del diritto di voto nelle deliberazioni del consiglio comunale.
I vicesindaci assistono il primo cittadino nelle sue funzioni ed espletano singole mansioni che questi delega, nell’ambito delle proprie competenze.
Il vicesindaco designato, ovvero il più anziano dei tre in carenza di designazione formale, esercita le funzioni sostitutive in caso di assenza o di impedimento del primo cittadino. Durante il periodo di sostituzione il vicesindaco evade i compiti correnti propri della funzione, nonché quei compiti per i quali dispone di specifica delega.
In accordo con il sindaco i vicesindaci possono decidere di espletare la loro funzione mediante contratto di lavoro.
Articolo 36
In presenza delle condizioni per cui né il primo cittadino, né i vicesindaci, siano in grado di espletare le proprie funzioni, le stesse sono esercitate in via sostitutiva da un membro consiliare dal sindaco preliminarmente designato, ovvero, in assenza di designazione, dal membro consiliare più anziano.
Durante il periodo della sostituzione il membro del consiglio comunale evade i compiti correnti di competenza del sindaco.
Articolo 37
Ove la legge ovvero altre disposizioni lo prevedano, al sindaco compete la nomina delle commissioni e degli ulteriori organi di consulenza professionale, sempreché le medesime norme o il presente statuto non dispongano diversamente.
Il sindaco organizza ed assicura le condizioni per l'operato dei gruppi locali d'attività e può costituire commissioni ed altri organi interni quali organi di consulenza professionale per la disamina di singole questioni di sua competenza.
Articolo 38
La cessazione anticipata del mandato del sindaco è regolamentata dalla legge.
I motivi di cessazione dalla carica di sindaco devono essere determinati sulla base di una sentenza definitiva o di una comunicazione scritta recante la decisione del sindaco.
Il sindaco cessa dal mandato dal giorno in cui il consiglio comunale sulla scorta della dichiarazione scritta ovvero della proposta della Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine prende atto della sussistenza delle condizioni di decadenza, salvo in caso di dimissioni.
Se il sindaco rassegna le dimissioni, il suo mandato scade alla data in cui ha formalizzato le dimissioni con una comunicazione scritta inviata al Consiglio comunale e alla commissione elettorale comunale.
L'adozione del provvedimento di presa d'atto di cui nel terzo comma del presente articolo, da parte del consiglio comunale ha luogo nell'ambito della prima convocazione utile, successivamente all'insorgere delle condizioni di cui al secondo comma di questo articolo.
La delibera di presa d'atto viene inoltrata dal consiglio comunale al presidente della commissione elettorale.
Se il sindaco cessa dal mandato con più di sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale, la commissione elettorale indice le elezioni suppletive.
Il vicesindaco cessa dal mandato alla scadenza del mandato di membro del consiglio comunale.
Il vicesindaco cessa il rispettivo incarico se viene esonerato dal sindaco e/o in caso di elezione di un nuovo sindaco se a quello uscente è cessato anzitempo il mandato. La revoca della carica di vicensindaco per motivi di esonero o elezione di un nuovo sindaco non pregiudica il suo mandato di membro del consiglio comunale.
4. Il comitato di controllo
Articolo 39
Il comitato di controllo è il massimo organo di controllo della spesa pubblica nel comune.
Il comitato di controllo ha in conformità alla legge le seguenti competenze:
– effettua la verifica sugli impieghi del patrimonio del comune,
– controlla la finalità e l'opportunità dell’impegno dei mezzi del bilancio comunale,
– controlla la gestione finanziaria dei fruitori dei mezzi dal bilancio.
Il comitato, nell'ambito delle sue competenze, accerta la legalità e la correttezza gestionale da parte degli organi comunali, dell'amministrazione comunale, dei consigli delle comunità locali, degli enti e delle aziende pubbliche, dei fondi pubblici e degli altri fruitori dei mezzi dal bilancio comunale, nonché dell'operato delle persone autorizzate con i fondi pubblici comunali e con il patrimonio del comune, valutando l'economicità e l'efficacia degli impieghi delle disponibilità del comune.
Articolo 40
Il comitato di controllo è formato da 7 membri. I membri del comitato, il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal consiglio comunale tra le file dei cittadini, al massimo entro 45 giorni dalla sua prima seduta. I candidati a membri del comitato di controllo vengono proposti al consiglio comunale dalla commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine.
I soggetti individuati non possono contestualmente essere membri del consiglio comunale, né ricoprire le cariche di sindaco, vicesindaco, membri dei consigli delle comunità locali, direttore dell’amministrazione comunale, impiegati dell'amministrazione comunale o membri delle direzioni di enti o aziende pubbliche o ancora di fondi comunali e altre organizzazioni che fruiscono dei mezzi del bilancio. L'appartenenza al comitato di controllo cessa con il giorno in cui viene approvato l'esonero ovvero con il giorno della scadenza del mandato ai membri del consiglio comunale che hanno nominato il comitato di controllo.
La decadenza di un membro del comitato di controllo è dichiarata, per analogia, nei medesimi presupposti giuridici di cessazione anticipata del mandato di un membro del consiglio comunale.
A prescindere dalla disposizione di cui al comma precedente, il consiglio comunale revoca il membro del comitato di controllo, su proposta dello stesso comitato, laddove questi risulti ingiustificatamente assente alle sedute per tre volte consecutive.
La revoca è disposta dal consiglio comunale su proposta del comitato di controllo.
Articolo 41
La prima seduta del comitato di controllo successiva alla nomina è convocata dal presidente. Il comitato di controllo si costituisce se alla prima seduta è presente la maggioranza dei suoi membri.
Il presidente rappresenta il comitato di controllo, convoca e dirige le sedute dello stesso. Il comitato di controllo approva le proprie relazioni, raccomandazioni e proposte nell'ambito delle sedute, ove sia presente la maggioranza dei membri del comitato, con maggioranza dei voti dei presenti votanti.
Articolo 42
Il comitato di controllo approva il programma annuale di lavoro che comprende obbligatoriamente la verifica annuale della proposta di bilancio e del conto consuntivo del comune. Il comitato di controllo analizza i conti consuntivi e i piani finanziari delle comunità locali, i programmi ovvero i piani finanziari e i conti consuntivi degli enti e delle aziende pubbliche, nonché dei fondi comunali ed espleta inoltre il controllo almeno semestrale sull'amministrazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare del comune.
Nel programma il comitato di controllo può includere anche altre azioni di verifica ed informa in merito al programma il consiglio comunale ed il sindaco.
Articolo 43
Gli accertamenti, le valutazioni ed i pareri, incluse le proposte di relazione del comitato di controllo, vengono predisposti dal membro dello stesso che, su proposta del presidente, sia stato incaricato all’analisi di singole questioni nell'ambito del programma annuale di controllo, a seguito di specifica deliberazione del medesimo comitato. Quest’ultima esplicita obbligatoriamente orario, luogo e contenuti dell’attività d’indagine, nonché il soggetto, l'organo ovvero l'organizzazione, inclusi i responsabili sottoposti a verifica.
Nel procedimento di controllo i responsabili e le persone sottoposte a controllo sono in dovere di fornire al membro del comitato incaricato alla verifica tutta la documentazione necessaria, di collaborare nell'ambito del procedimento, di rispondere agli accertamenti e di fornire chiarimenti. Il membro del comitato di controllo che espleta la verifica ha il diritto di richiedere tutti i dati che reputa necessari all'esito proficuo del compito che gli è stato affidato. Gli organi comunali sono in dovere di fornire i dati richiesti.
Dopo aver effettuato il controllo il membro del comitato in essere prepara una proposta di relazione nella quale è indicata la persona sottoposta a controllo, i responsabili, l'oggetto del controllo, gli accertamenti, le valutazioni e i pareri nonché eventuali raccomandazioni e proposte di provvedimenti. La proposta di relazione viene approvata dal comitato di controllo e viene inviata alla persona sottoposta a controllo, che entro quindici giorni dal ricevimento della relazione ha il diritto di inoltrare le proprie obiezioni presso lo stesso comitato di controllo. Il comitato decide in merito alle obiezioni sollevate entro quindici giorni. La relazione definitiva viene quindi inviata alla persona sottoposta a controllo, al sindaco, al consiglio comunale e, se necessario, anche alla corte dei conti.
Nel caso il comitato di controllo accerti l'esistenza di contravvenzioni gravi alle disposizioni di legge o di irregolarità nella gestione del comune, deve informare entro quindici giorni dalla chiusura della relazione il ministero competente e la corte dei conti in merito alle irregolarità accertate.
Nel caso il comitato di controllo definisca la fondatezza del supposto che la persona oggetto di controllo o la persona responsabile abbia compiuto una trasgressione o un reato penale, è in dovere di trasmettere i propri accertamenti al competente organo inquirente. Le persone soggette al controllo sono in dovere di rispettare i pareri, le raccomandazioni e le proposte del comitato di controllo. Il consiglio comunale, il sindaco e gli organi fruitori dei mezzi comunali derivanti dal bilancio sono in dovere di trattare le relazioni definitive del comitato di controllo e, in armonia con le rispettive competenze, di considerare le raccomandazioni e le propose del comitato di controllo.
Articolo 44
Il presidente del comitato di controllo ha il dovere di esonerare il membro del comitato di controllo da una determinata questione in presenza di condizioni che sollevino elementi di dubbio circa la sua imparzialità.
L'esonero del membro del comitato di controllo nella singola questione può essere richiesto anche dalla persona soggetta a controllo, inoltrando l’istanza di cui sopra presso il comitato con evidenza delle premesse sottostanti l’istanza stessa.
La decisione d’esonero compete al presidente del Comitato di controllo.
In merito all'esonero di quest’ultimo decide il comitato stesso.
Articolo 45
L'operato del comitato di controllo è pubblico. Il comitato di controllo informa il pubblico in merito ai propri accertamenti al momento della definitività della relazione ed in questo ambito rispetta i diritti delle parti.
Nell'espletamento dell'operato i membri del comitato di controllo si attengono al segreto d'ufficio, a quello di stato ovvero professionale delle persone sottoposte a controllo, ove così disposto dalla legge, da altri provvedimenti di legge o dagli atti del consiglio comunale e delle organizzazioni dei fruitori dei mezzi di bilancio, nonché rispettare la dignità, il buon nome e l'integrità caratteriale delle persone fisiche e giuridiche.
Articolo 46
Il sindaco e l’apparato operativo comunale garantiscono il supporto professionale ed amministrativo alle finalità del comitato di controllo.
Singoli compiti di verifica possono altresì essere effettuati da un perito, nominato dal consiglio comunale su proposta del comitato medesimo. Il contratto con il professionista viene stipulato dal sindaco.
I mezzi per l'operato del comitato di controllo vengono stanziati nell'ambito del bilancio di previsione del comune in base al piano annuale di controllo.
L'organizzazione del proprio lavoro viene fissata in maniera particolareggiata dal comitato mediante apposito regolamento, in conformità alle disposizioni di Legge sulle autonomie locali e gli atti inferiori.
Articolo 47
Il presidente ovvero un membro da questi specificatamente designato può prender parte alla seduta di consiglio comunale, godendo del diritto di interpello in relazione alle tematiche di competenza del comitato di controllo.
5. L'amministrazione comunale
Articolo 48
Vertice dell'amministrazione comunale è il sindaco e l'operato della stessa è diretto in prima persona dal direttore dell'amministrazione comunale, nominato e revocato dal sindaco.
L'organizzazione interna e le aree operative dell'amministrazione comunale sono definite con decreto del consiglio comunale, su proposta del sindaco.
Compete al sindaco la determinazione dell'organigramma posizionale dell'amministrazione comunale.
Articolo 49
Ove non disposto diversamente dalla legge, per le tematiche di propria specifica competenza il potere decisionale sussiste in prima istanza presso l’amministrazione comunale, in seconda istanza presso il sindaco.
Il comune decide, mediante i singoli atti, di questioni amministrative di propria specifica competenza e su materie la cui competenza gli è trasferita dallo Stato.
Articolo 50
Il direttore dell’amministrazione comunale cura ed è responsabile per la coerente attuazione della legge sul procedimento amministrativo generale e delle altre disposizioni in materia di procedimento amministrativo, nonché garantisce la trasparenza amministrativa in accordo con le linee guida del Ministero per gli affari interni.
Articolo 51
In merito ai ricorsi contro gli atti particolari la cui competenza originale è propria dell'amministrazione comunale decide il sindaco. Contro la decisione del sindaco è ammessa la lite amministrativa.
In merito ai ricorsi contro gli atti particolari, che nelle questioni di competenza statale vengono rilasciati in prima istanza dall'amministrazione comunale, decide l'organo statale previsto dalla legge.
6. Altri organi del comune
Articolo 52
Ove non previsto diversamente da legge dedicata, dal presente statuto o mediante decreto regolamentare di settore, con propria delibera il sindaco procede a costituire quegli organi, nonché a nominarne i membri, che debbano obbligatoriamente sussistere sulla scorta di specifici atti normativi di regolamentazione dell’attività comunale in determinati settori, definendone al contempo l’organizzazione, l’area operativa e la relativa composizione.
Articolo 53
Il comune, autonomamente o congiuntamente ad uno o più comuni (amministrazioni locali), costituisce un organo di avvocatura dell’amministrazione comunale.
L'avvocatura dell’amministrazione comunale è costituita mediante decreto del consiglio comunale, con cui ne siano definite l’operatività e le competenze. Ad essa si praticano per analogia le disposizioni di legge in vigore per l'avvocatura di stato.
IV. LE COMUNITÀ LOCALI
Articolo 54
Per soddisfare le comuni necessità particolari dei cittadini nel territorio dei singoli abitati sono costituite nel comune, quali parti dello stesso, le comunità locali. Le comunità locali sono parte del comune in senso territoriale, funzionale, organizzativo, finanziario – patrimoniale e giuridico.
L'iniziativa per la costituzione di una nuova comunità locale, per la sua estinzione o per la modifica della sua estensione territoriale può essere fornita dall'assemblea dei cittadini di una parte minore del comune o il 10 % degli elettori di detta parte territoriale secondo il procedimento e le modalità definite da questo statuto per quanto concerne l'iniziativa popolare.
La singola comunità locale è costituita, modificata o estinta, con ragione dello statuto dal consiglio comunale in base all'accertamento dell'interesse dei cittadini inerente la denominazione e l'estensione territoriale della comunità locale, constatato in via anticipata. L'interesse dei cittadini viene accertato con referendum o nell'ambito delle assemblee dei cittadini, che vengono convocate dal sindaco per il territorio nel quale è prevista la costituzione della comunità locale.
Articolo 55
Le comunità locali espletano compiti di competenza del comune, rilevati prevalentemente agli abitanti della comunità. Le comunità locali del comune di Pirano di regola in maniera autonoma:
– curano l'assetto dei cimiteri e il servizio funebre organizzato secondo gli usi locali se con decreto non si dispone diversamente,
– curano l'infrastruttura comunale di importanza locale se con decreto comunale non si dispone diversamente,
– curano gli acquedotti locali,
– curano il patrimonio che il comune trasferisce loro in gestione,
– gestiscono il patrimonio di loro proprietà,
– forniscono pareri nel procedimento di approvazione degli atti generali e di assetto nonché di finalità d'uso dell'ambiente, oltre agli atti inerenti alla gestione, all'assetto ed alle finalità d'uso delle aree pubbliche,
– redigono i piani di protezione e soccorso in base alle disposizioni e alle necessità del comune,
– sviluppano le attività culturali, sportive e sociali di altro genere nel proprio territorio ed organizzano manifestazioni culturali, sportive e di altro genere ovvero offrono il loro aiuto nell'ambito di dette manifestazioni quando l'organizzatore è il comune.
I compiti delle comunità locali si stabiliscono in maniera più dettagliata con decreto.
Articolo 56
La comunità locale è persona giuridica di diritto pubblico nell'ambito dei compiti che espleta in maniera autonoma, in conformità a questo statuto.
La comunità di cui al comma precedente opera nei negozi giuridici a nome proprio e per proprio conto.
La comunità locale risponde degli obblighi sottoscritti con l’intero proprio patrimonio e con i mezzi di cui dispone. Il comune risponde degli obblighi della comunità locale in sussidiarietà.
Articolo 57
L'organo della comunità locale è il consiglio, che viene eletto dai cittadini con residenza stabile nel territorio della comunità locale. Le modalità di elezione dei membri del consiglio sono sancite dalla legge. I membri del consiglio della comunità locale vengono eletti in 1 (una) circoscrizione elettorale.
Il consiglio della comunità locale approva con il consenso del consiglio comunale il regolamento, con il quale sancisce l'operato degli organi della comunità locale.
Le elezioni per il consiglio della comunità locale vengono indette dal sindaco.
Il numero dei membri del consiglio eletti dai cittadini nelle comunità locali è il seguente per singola comunità:
– Comunità locale di Pirano sette membri,
– Comunità locale di Portorose sette membri,
– Comunità locale di Lucia sette membri,
– Comunità locale di Sicciole sette membri,
– Comunità locale di Strugnano cinque membri,
– Comunità locale di Sv. Peter cinque membri,
– Comunità locale di Padna cinque membri,
– Comunità locale di Nova vas cinque membri.
Nei consigli delle comunità locali di Pirano, Portorose, Lucia, Strugnano e Sicciole gli appartenenti alla nazionalità italiana eleggono, in base al diritto particolare di voto, un proprio rappresentante tra i membri dei rispettivi consigli citati al comma precedente.
I membri della comunità nazionale italiana vengono eletti in 1 (una) circoscrizione elettorale, che corrisponde al comprensorio della comunità locale.
Il mandato dei membri dei consigli delle comunità locali inizia e termina contemporaneamente a quello dei membri del consiglio comunale.
Il consiglio comunale mediante un proprio atto determina i criteri per la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri del consiglio comunale, ai membri degli organi interni del consiglio comunale e ai rappresentanti di altre autorità comunali, nonché i criteri per gettoni di presenza corrisposti ai membri dei Consigli delle parti ristrette del comune.
Articolo 58
La prima seduta del neoeletto consiglio della comunità locale viene convocata dal presidente del consiglio uscente.
Il consiglio si reputa costituito quando sono validati i mandati a più della metà dei suoi membri.
Il consiglio della comunità locale ha un presidente che i membri del consiglio stesso eleggono tra loro.
Il presidente rappresenta la comunità locale, convoca e dirige le sedute del consiglio, ed espleta altri compiti, ai quali è da quest’ultimo incaricato.
Il consiglio, su proposta del presidente, elegge un vicepresidente, con funzioni sostitutive di espletamento di ulteriori compiti, in base all'incarico del presidente. Il consiglio della comunità locale opera ed approva le proprie deliberazioni nell'ambito delle sedute, durante le quali deve contarsi la maggioranza dei membri del consiglio, con voto a maggioranza dei presenti.
Il presidente del consiglio convoca il consiglio della comunità locale almeno quattro volte l'anno, ovvero più volte nel caso ciò sia necessario. Il presidente convoca il consiglio della comunità locale quando richiesto dal sindaco o da almeno la metà dei membri del consiglio.
Articolo 59
Il consiglio della comunità locale attua i compiti che, in conformità a questo statuto o al decreto, sono compiti della comunità locale.
Il consiglio della comunità locale può convocare le assemblee della pertinente cittadinanza con lo scopo di affrontare singole questioni. Per la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea dei cittadini locali si applicano analogicamente le disposizioni di questo statuto che regolano l'assemblea dei cittadini del comune.
Articolo 60
Le comunità locali dispongono del proprio patrimonio, composto da beni mobili ed immobili, da mezzi circolanti e da diritti.
La comunità locale deve gestire il proprio patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia. Per la gestione del patrimonio della comunità si applicano analogicamente le disposizioni della legge che regolano questo argomento per i comuni e le disposizioni inerenti di questo statuto, fermo restando che il piano annuale di disposizione del patrimonio immobiliare è valido quando viene approvato dal consiglio comunale come parte integrante del piano finanziario della comunità locale.
Se la comunità locale cessa di esistere o se le cessa la soggettività giuridica, tutti i suoi diritti ed obblighi vengono trasferiti al comune.
La deliberazione del consiglio della comunità locale in merito all'alienazione, alla permuta, all'aggravio, all'edificazione, alla demolizione o al conferimento di un immobile quale conferimento reale è valida quando il sindaco esprime il proprio nullaosta.
Le deliberazioni del consiglio della comunità locale vengono attuate dal presidente del consiglio.
Articolo 61
L'operato delle comunità locali viene finanziato dal bilancio comunale, mediante contributi dalle persone fisiche e giuridiche, con pagamenti per i servizi e con i proventi dal patrimonio della parte ristretta del comune.
I mezzi dal bilancio per il finanziamento delle comunità locali vengono stanziati in funzione delle necessità particolari, delle caratteristiche e dei compiti della singola comunità locale.
Le comunità locali non devono contrarre prestiti.
Tutti i proventi e le uscite delle comunità locali devono essere inclusi nei piani finanziari annuali, che vengono redatti per il singolo anno di esercizio e vengono comunicati al consiglio comunale dai rispettivi consigli. I piani finanziari, che sono parte integrante del bilancio comunale di previsione, vengono confermati su proposta del sindaco dal consiglio comunale.
Le comunità locali non devono assumere obblighi finanziari che superino l'ammontare dei mezzi assicurati nell'ambito del bilancio annuo comunale.
Per la realizzazione del piano finanziario della comunità locale è responsabile il presidente della stessa.
Le comunità locali eseguono la gestione finanziaria e la movimentazione dei versamenti tramite il proprio sottoconto.
Per la realizzazione dei piani finanziari delle comunità locali si applicano le disposizioni delle leggi che regolano il finanziamento della spesa pubblica e le disposizioni del decreto sul bilancio di previsione del comune.
Il controllo sulla gestione finanziaria della comunità locale viene effettuato dal comitato di controllo del comune.
La contabilità e la gestione finanziaria per la comunità locale viene intrattenuta dall'amministrazione comunale.
I negozi giuridici che superano il valore determinato dal bilancio annuo di previsione del comune sono validi ove godano del nullaosta del sindaco.
I negozi giuridici per la comunità locale vengono stipulati dal presidente del consiglio della stessa.
Articolo 62
Il consiglio comunale, su proposta del sindaco, del comitato di controllo del comune, del consiglio della comunità locale o dell'assemblea dei cittadini della comunità locale può sciogliere il consiglio della comunità locale nei seguenti casi:
– in carenza di effettiva riunione, a seguito di almeno 3 convocazioni consecutive;
– ove non assolva i compiti che gli sono stati affidati in conformità a questo statuto ovvero li assolva contrariamente alla legge, alle altre disposizioni ed agli atti generali del comune,
– se si accerta che dispone in modo palesemente illegale dei mezzi della cittadinanza ovvero i mezzi stanziati alla comunità dal bilancio comunale risultino impiegati difformemente alle finalità previste.
Al verificarsi delle dimissioni contemporanee della maggioranza dei membri del consiglio di comunità, il consiglio comunale dichiara la decadenza di tutti i componenti dell’organo assembleare.
In caso di scioglimento del consiglio di comunità locale ed allorché sia validata la cessazione dal mandato di tutti i relativi membri, il consiglio comunale nomina un amministratore temporaneo che espleta le funzioni del consiglio sino all'elezione della nuova assemblea.
Nei casi di cui al 1° ed al 2° comma il sindaco indice nuove elezioni.
Il consiglio comunale, con modifica dello statuto, può destituire una comunità locale ove accerti che il consiglio di comunità non persegue i propri compiti, che non sussistono candidati a membri del consiglio, ovvero che i cittadini del territorio della comunità locale non siano interessati agli obblighi e finalità della comunità locale, in conformità a questo statuto.
V. LA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E DEI SUOI APPARTENENTI
Articolo 63
Alla comunità nazionale italiana nel territorio del Comune di Pirano è assicurato il diritto di relazionarsi liberamente nella propria lingua, di esprimere e di sviluppare la propria identità nazionale ed a tale scopo di costituire organizzazioni, di sviluppare le attività economiche, culturali, di ricerca scientifica, informative e di altro genere, di utilizzare i propri simboli nazionali, di sviluppare i contatti con l’etnia d'origine e con la nazione madre, nonché di esercitare gli altri diritti sanciti dalla Costituzione, dalla legge e da questo statuto.
Articolo 64
L'operato della comunità nazionale italiana è finanziato dallo stato e dal comune in armonia con la costituzione e con la legge.
Articolo 65
I rappresentanti della comunità nazionale italiana, eletti al Consiglio comunale del Comune di Pirano, prima di dare la loro approvazione a questioni concernenti i diritti particolari della comunità nazionale italiana, devono ottenere il consenso della Comunità autogestita della nazionalità italiana.
Le deliberazioni rilevanti per la posizione della comunità nazionale italiana e di quella dei suoi appartenenti riguardano in particolare le seguenti tematiche:
– l'attuazione dei diritti della comunità nazionale,
– lo sviluppo dell'educazione e dell'istruzione in lingua italiana, l'attuazione dei diritti in qualità di comuni costitutori, in conformità alla legge ed all'atto costitutivo,
– lo sviluppo della cultura nazionale della comunità nazionale italiana,
– lo sviluppo della stampa e degli altri mezzi d'informazione pubblica in lingua italiana,
– la toponomastica e l'uso dei nomi locali nell'ambito del territorio nazionalmente misto.
Articolo 66
La comunità autogestita della nazionalità italiana del Comune di Pirano può formulare agli organi comunali iniziative, pareri e proposte inerenti alle questioni importanti per la posizione della comunità nazionale, in particolare per quanto concerne la salvaguardia e lo sviluppo del territorio, con particolare rilievo sulla tutela del patrimonio culturale ed architettonico.
Articolo 67
Ai cittadini di nazionalità italiana sul territorio nazionalmente misto è garantito il diritto all'educazione prescolare ed alla scolarizzazione elementare nella loro lingua madre.
Articolo 68
Nel territorio nazionalmente misto del comune di Pirano le lingue ufficiali sono lo sloveno e l'italiano.
I procedimenti giudiziari ed amministrativi, nonché i procedimenti inerenti le trasgressioni vengono condotti nell'ambito del comune anche in lingua italiana, su richiesta specifica dell’interessato in qualità di appartenente alla comunità nazionale.
L'organo che conduce il procedimento informa l’interessato, in qualità d’appartenente alla nazionalità italiana, in merito all’esercizio del diritto all’utilizzo della propria lingua.
Nei rapporti con gli organi comunali e statali e con altri enti pubblici che hanno sede nel territorio bilingue del comune, gli appartenenti alla comunità nazionale italiana che vivono all’infuori del territorio nazionalmente misto godono degli stessi diritti di coloro che risiedono nel territorio nazionalmente misto.
Articolo 69
Gli organi del comune e i pubblici ufficiali nel territorio del comune comunicano in italiano con gli appartenenti alla nazionalità italiana.
La notifica di atti ad un appartenente alla comunità nazionale italiana si considera eseguita regolarmente quando la documentazione sia inoltrata regolarmente in lingua italiana.
Le informative e le comunicazioni degli organi comunali e dei pubblici ufficiali devono essere bilingui e le lingue rappresentate in maniera paritetica.
Modulistiche e documentazioni destinate al pubblico devono essere redatte in doppia lingua.
Articolo 70
Gli atti particolari nei procedimenti a cui partecipa perlomeno un appartenente alla nazionalità italiana si rilasciano anche in lingua italiana. L'atto rilasciato in lingua italiana è inteso in copia originale.
Articolo 71
Ove i coniugi siano appartenenti alla comunità nazionale italiana la stipulazione del vincolo matrimoniale ha luogo in lingua italiana. Se solamente uno dei coniugi è appartenente alla comunità nazionale italiana ed essi non decidano per l’utilizzo di uno soltanto dei due idiomi, la stipulazione del vincolo matrimoniale ha luogo sia in lingua italiana che in lingua slovena.
Articolo 72
Negli organi comunali, nelle aziende e negli enti pubblici nonché nei pubblici uffici sono istituite posizioni d’impiego per le quali sia richiesta la conoscenza obbligatoria della lingua slovena ed italiana.
Articolo 73
Gli organi del comune e delle comunità locali, delle aziende e degli enti pubblici, nonché dei pubblici uffici che hanno sede nel territorio nazionalmente misto del comune, hanno il dovere di rispondere nella medesima lingua, all'istanza o alla petizione loro inviata in italiano da un appartenente alla nazionalità italiana.
Articolo 74
Le diciture pubbliche nel territorio nazionalmente misto sono bilingui.
Articolo 75
Nell'ambito delle manifestazioni pubbliche a carattere ufficiale è necessario assicurare un'analoga presentazione bilingue, un'adeguata partecipazione degli appartenenti alla comunità nazionale italiana ed esibizioni in lingua italiana.
Articolo 76
Ognuno ha il dovere di rispettare il nome personale di un appartenente alla comunità nazionale italiana nella sua versione originale e non lo modifica annotandolo.
VI. PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI AL PROCESSO DECISIONALE NEL COMUNE
Articolo 77
Le forme di partecipazione diretta dei cittadini al processo decisionale nell'ambito del comune sono: l'assemblea dei cittadini, il referendum e l'iniziativa popolare.
1. L'assemblea dei cittadini
Articolo 78
I cittadini nell'ambito della specifica assemblea:
– trattano le iniziative e le proposte per la modifica del territorio comunale, del nome del comune o della sua sede, nonché formulano proposte e pareri in merito agli argomenti elencati,
– trattano le proposte e le iniziative per la collaborazione ed il collegamento con altri comuni in comunità locali più ampie,
– trattano le proposte e le iniziative per la costituzione e lo scioglimento delle parti ristrette del comune ovvero per la modifica delle loro estensioni territoriali,
– propongono, trattano e formulano posizioni in merito alle modifiche del territorio degli abitati ed in merito alla toponomastica locale,
– assolvono al compito di comizi degli elettori in conformità alla legge,
– avanzano proposte agli organi comunali in merito alla preparazione dei programmi di sviluppo del comune, in merito alla gestione del territorio ed alla tutela dell'ambiente di vita,
– esprimono le loro posizioni in merito ad interventi nell'ambiente di maggiore entità, quali la costruzione di autostrade, di impianti energetici, di discariche di rifiuti e di sostanze pericolose,
– trattano e formulano pareri e posizioni, nonché decidono in merito alle questioni previste dalla legge, da questo statuto o da decreto comunale, ed in merito alle questioni, per le quali delibera nel presente modo il consiglio comunale o il sindaco.
Le decisioni, le proposte, le iniziative, le posizioni ed i pareri dell'assemblea dei cittadini devono essere trattate dagli organi comunali competenti per la singola questione e devono essere tenute in debita considerazione dagli organi citati nell'attuazione dei loro rispettivi compiti.
Se l'organo comunale competente reputa che non sia possibile prendere in considerazione le decisioni, le proposte, le iniziative, le posizioni ed i pareri dell'assemblea dei cittadini, è in dovere di presentare e motivare il proprio parere ai cittadini in maniera ed entro un termine adeguato.
Articolo 79
L'assemblea dei cittadini può essere convocata per l'intero comune, per una o più comunità locali, per il singolo abitato o per la singola frazione.
L'assemblea dei cittadini viene convocata dal sindaco di propria iniziativa o su iniziativa del consiglio comunale o ancora del consigli della comunità locale.
Il sindaco è in dovere di convocare l'assemblea dei cittadini per l'intero comune su richiesta di almeno il 5 % degli elettori del comune, mentre per l'assemblea dei cittadini della comunità locale la richiesta deve essere inoltrata da almeno il 5 % degli elettori della comunità locale in questione.
La richiesta di convocazione dell'assemblea dei cittadini deve contenere la proposta motivata per iscritto dell’argomento da dirimersi in seno all'assemblea. Alla richiesta è necessario allegare l'elenco degli elettori che la sostengono. L'elenco deve essere corredato dai nomi e cognomi, dai dati di nascita e dagli indirizzi delle rispettive residenze stabili, nonché dalle firme dei sostenitori.
Il sindaco può respingere la richiesta con propria decisione, ove rilevi che la stessa non goda di appoggio sufficiente da parte degli elettori. La decisione debitamente motivata viene consegnata al promotore della richiesta o al primo elettore firmatario risultante dall’elenco.
Il sindaco deve convocare l'assemblea dei cittadini entro e non oltre entro i 30 giorni successivi alla ricezione della richiesta regolarmente inoltrata.
Articolo 80
La nota di convocazione dell'assemblea dei cittadini riporta il comprensorio per il quale viene convocata, la località e la data della seduta, nonché la proposta di ordine del giorno.
La convocazione dell'assemblea dei cittadini deve essere pubblicata nel modo usuale per la località.
Articolo 81
L'assemblea dei cittadini viene condotta dal sindaco o da un vicesindaco delegato dal sindaco, che può altresì proporre all'assemblea la nomina di una presidenza per condurre i lavori.
L'assemblea dei cittadini approva validamente le proprie decisioni, proposte, iniziative, posizioni e pareri se alla stessa partecipa almeno il 5 % degli elettori del circondario comunale, per il quale l'assemblea è stata convocata. La decisione dell'assemblea si reputa approvata se per essa vota almeno la metà degli elettori presenti.
L'impiegato dell'amministrazione comunale, designato dal segretario comunale, accerta la deliberatività dell'assemblea dei cittadini, il numero dei votanti per le decisioni assunte e redige il verbale d'assemblea. Il segretario comunale informa il consiglio comunale e il sindaco sui contenuti del verbale e lo pubblica nel modo usuale per la località.
2. Referendum sull’atto generale del comune
Articolo 82
I cittadini possono decidere con referendum delle questioni riconosciute dagli atti generali del comune approvati dal consiglio comunale, con esclusione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del comune, nonché degli atti generali con i quali vengono prescritte le imposizioni comunali e gli altri tributi in armonia alla legge.
Il consigli comunale può indire il referendum in merito all'atto generale di cui al comma precedente su proposta del sindaco o di un membro del consiglio comunale.
Il consiglio comunale indice il referendum se ciò è richiesto almeno dal 5 % degli elettori del comune e, se richiesto dalla legge o dallo statuto del comune.
Articolo 83
La proposta di indizione del referendum può essere inoltrata dal sindaco o da un membro del consiglio comunale al massimo entro quindici giorni dopo l'approvazione di un atto generale del comune.
Al massimo entro quindici giorni dopo l'approvazione dell'atto generale del comune è necessario informare il consiglio comunale in merito alla proposta agli elettori per inoltrare la richiesta di indire il referendum.
Se è stata inoltrata la proposta per l'indizione del referendum o inoltrata la proposta agli elettori finalizzata a promuovere la richiesta di indizione referendum, il sindaco trattiene la pubblicazione dell'atto generale sino alla delibera in merito all'iniziativa o alla proposta o sino all'esito del referendum.
Articolo 84
Il referendum ha carattere confermativo e tramite esso i cittadini sono chiamati a validare o respingere un atto generale del comune già approvato ovvero alcune sue singole disposizioni.
Ove l'atto qui inteso o alcune sue singole disposizioni siano validati a seguito dell’espressione popolare, il sindaco ne dà pubblicazione in coordinato al proclama inerente l'esito referendario.
Se altresì l'atto generale del comune o alcune sue singole disposizioni siano stati respinti, l'atto generale non è pubblicato sino a quando non viene modificato in armonia con la volontà degli elettori.
L’esito della consultazione referendaria, in ragione del quale un atto generale del comune è stato respinto o sono state respinte alcune sue disposizioni, impegna il consiglio comunale promotore dell’atto in oggetto, sino alla fine del mandato.
Articolo 85
La proposta agli elettori per l'inoltro della richiesta per l'indizione del referendum in merito ad un atto generale del comune o in merito a sue singole disposizioni deve essere corredata dalla richiesta già formulata per l'indizione del referendum.
La richiesta deve essere corredata dal quesito chiaramente formulato, che sarà oggetto del referendum, e dalla motivazione.
La proposta può essere formulata da qualsiasi elettore, da un partito politico del comune o da un consiglio di una parte ristretta del comune. La proposta deve essere sostenuta da almeno 300 elettori del comune. Gli elettori esprimono il loro sostegno alla proposta mediante l'apposizione della firma su un elenco che deve contenere pure i seguenti dati personali dei firmatari: il nome ed il cognome, la data di nascita e l'indirizzo della residenza stabile.
Il promotore informa per iscritto il consiglio comunale in merito alla proposta agli elettori per inoltrare la richiesta di indizione del referendum e sottopone la stessa al sindaco.
Ove il sindaco reputi che la proposta corredata dalla richiesta non sia formulata in conformità al primo comma di questo articolo ovvero si evidenzi in contrasto con la legge o con lo statuto comunale, informa in merito il proponente entro 8 giorni dalla ricezione, con l’invito ad eliminare la difformità riscontrata entro il termine di 8 giorni. In caso di mancato seguito nelle modalità richieste da parte del proponente, si considera non inoltrata alcuna proposta. Il sindaco informa immediatamente in merito il proponente e il consiglio comunale.
Il promotore ha la facoltà, entro otto giorni dal recapito della comunicazione di cui al comma precedente, di richiedere il vaglio della decisione del sindaco da parte del tribunale amministrativo.
Articolo 86
Il sindaco definisce il modulo di sostegno mediante sottoscrizione personale, che acclude la richiesta chiaramente formulata per l'indizione del referendum ed il termine per la raccolta delle firme. La sottoscrizione si attua davanti all'organo statale competente per la redazione dell'evidenza del diritto di voto.
Si reputa che la richiesta di indizione del referendum sia correttamente inoltrata allorché, entro il termine previsto, abbia conseguito il sostegno del numero di elettori sancito dall'articolo precedente, mediante sottoscrizione personale.
Articolo 87
Il consiglio comunale indice il referendum entro quindici giorni dopo l'approvazione della delibera inerente la proposta in tal senso da parte del sindaco o di un membro del consiglio, ovvero entro quindici giorni dall'inoltro della richiesta di indizione da parte dell’elettorato, in conformità al terzo comma dell'articolo precedente.
Il referendum ha luogo al minimo trenta giorni ed al massimo quarantacinque giorni dalla data di indizione, di domenica o in altra giornata festiva.
Mediante l'atto di indizione il consiglio comunale determina il genere di referendum, l'atto generale ovvero le singole disposizioni dello stesso oggetto della consultazione, il testo del quesito sottoposto in modo che l’elettore possa esprimersi con un voto favorevole, votando “SI”, o contrario, votando “NO”, la data d'indizione e la data dello scrutinio.
L'atto inerente l'indizione del referendum è pubblicato nel rispetto delle modalità previste da questo statuto in materia di pubblicazione degli atti generali del comune.
Quindici giorni prima della data prevista per lo scrutinio la commissione elettorale comunale pubblica l'atto di indizione del referendum, tramite i mezzi d'informazione.
Articolo 88
Sono ammessi alla consultazione referendaria tutti i cittadini titolari del diritto di voto nel contesto dell’elezione del consiglio comunale.
Si considera validato in senso confermativo il quesito referendario, allorché la maggioranza dei votanti si sia espressa in tal senso.
Articolo 89
Il procedimento per l'attuazione del referendum è condotto dagli organi preposti all'attuazione delle elezioni amministrative locali. In merito ai ricorsi per presunte irregolarità nell'operato del comitato elettorale decide la commissione elettorale comunale.
La consultazione referendaria e le altre questioni inerenti la sua l'attuazione sono soggette alla normativa di regolamentazione dei referendum e dell'iniziativa popolare, nonché le elezioni locali, se questo statuto, in conformità alla legge sulle autonomie locali, non dispone diversamente.
La relazione sull'esito della consultazione referendaria è trasmessa dalla commissione elettorale al consiglio comunale, nonché pubblicata in conformità ai dettami del presente statuto in materia di pubblicazione degli atti generali del comune.
3. Referendum consultivo
Articolo 90
Il consiglio comunale, preliminarmente all’adozione di un atto deliberativo inerente determinate questioni di sua competenza, può indire il referendum consultivo.
Il referendum consultivo può essere indetto per tutto il comune o per una sua parte.
La consultazione ha luogo in conformità alle disposizioni di questo statuto in materia di referendum popolare su un atto generale del comune.
L'esito del referendum consultivo non produce effetti obbligatori per gli organi comunali.
4. Altri referendum
Articolo 91
I cittadini possono decidere con referendum sull'introduzione di autocontributi ed in merito ad altre questioni se ciò è previsto dalla legge.
Il referendum di cui al comma precedente si attua in conformità alle disposizioni di questo statuto se la legge che definisce e regola il referendum non dispone diversamente.
La decisione inerente l'introduzione dell'autocontributo è approvata se per essa ha votato la maggioranza di tutti gli aventi diritto al voto nel comune ovvero nella parte di comune nella quale verrà introdotto l'autocontributo.
5. Iniziativa popolare
Articolo 92
Su richiesta di almeno il 5 % degli elettori del comune può aver luogo l’approvazione ovvero l’abrogazione di un atto generale o di altre deliberazioni di competenza del consiglio comunale o di altri organi del comune.
Il procedimento per la proposta agli elettori, relativamente all’inoltro della richiesta di cui il comma precedente, resta sottoposto per analogia alle disposizioni di legge e del presente statuto in materia referendaria.
Se la richiesta è inerente l'abrogazione di un atto generale del comune o un'altra delibera del consiglio comunale, il consiglio pone la discussione della stessa all'ordine del giorno della prima seduta successiva e delibera sull’argomento al più tardi entro tre mesi da quando è stata correttamente inoltrata.
Se la richiesta è soggetta alle decisioni di altri organi del comune, questi adottano il provvedimento di merito al massimo entro un mese da quando la stessa sia stata correttamente inoltrata.
Articolo 93
I mezzi per la partecipazione diretta dei cittadini al processo decisionale nel comune nell'ambito delle assemblee dei cittadini e mediante referendum, nonché per l'attuazione di detti strumenti, sono stanziati dal bilancio comunale.
VII. SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Articolo 94
Il comune assicura il funzionamento dei servizi pubblici comunali, per i quali dispone direttamente, e dei servizi pubblici il cui funzionamento è sancito dalla legge.
Il funzionamento dei servizi pubblici è garantito dal comune:
– direttamente nell'ambito dell'amministrazione comunale,
– mediante la costituzione di enti pubblici ed aziende pubbliche,
– mediante l'assegnazione di concessioni,
– mediante l'investimento di capitale proprio nell'attività di persone di diritto privato.
Le modalità e le condizioni di attuazione dei servizi pubblici vengono prescritte dal consiglio comunale con decreto, se la legge non dispone diversamente.
Articolo 95
Nel settore delle attività sociali il comune assicura i servizi pubblici per lo svolgimento delle seguenti attività:
– educazione prescolare e tutela dell'infanzia,
– istruzione elementare,
– servizi sanitari di base e farmacia,
– tutela sociale,
– cultura,
– attività bibliotecaria.
Il consiglio comunale approva un decreto inerente le modalità di erogazione del servizio pubblico nel campo della tutela sociale e stanzia dal bilancio i mezzi per il finanziamento delle seguenti attività: sovvenzioni personali, sovvenzioni per l'aiuto alla famiglia a domicilio, sovvenzioni per l'uso dell'abitazione.
Il comune può costituire servizi pubblici anche in altri campi ed in particolare in quello dell'educazione musicale, dell'istruzione degli adulti, dello sport e di altre attività, con le quali si assicura il soddisfacimento delle necessità pubbliche.
Articolo 96
Il comune, al fine di garantire in modo efficace ed economico l’erogazione dei servizi pubblici costituisce enti pubblici o aziende pubbliche in collaborazione ad altri comuni.
Articolo 97
Nel settore dei servizi pubblici a carattere economico il comune garantisce l’erogazione dei seguenti servizi pubblici:
– approvvigionamento dell'acqua potabile,
– trattazione dei rifiuti e il deposito dei residui dei rifiuti comunali,
– conduzione delle acque reflue e di quelle di origine meteorica,
– nettezza urbana e la pulizia delle aree pubbliche,
– assetto delle vie di comunicazione, delle superfici stradali e delle aree verdi,
– gestione delle aree fabbricabili,
– manutenzione delle strade pubbliche negli altri settori, se la legge lo dispone.
Articolo 98
Il comune può individuare quali servizi pubblici a carattere economico anche altre attività che presentino i requisiti per l'attuazione dei compiti di sua competenza, ossia i requisiti per l’esercizio delle funzioni economiche, sociali ed ecologiche che gli sono proprie.
Articolo 99
Il comune costituisce i servizi pubblici con decreto alla luce dei requisiti richiesti dalla legge.
Articolo 100
Al fine di erogare servizi pubblici ad un territorio su cui insistano due o più comuni, i consigli comunali interessati istituiscono un organo comune direzionale, composto dai sindaci coinvolti.
Nell'atto costitutivo dell'organo comune si determinano i suoi compiti, l'organizzazione funzionale e le modalità di approvazione delle decisioni, nonché quelle di finanziamento e di suddivisione dei costi operativi.
VIII. PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DEL COMUNE
Articolo 101
Il patrimonio del comune è costituito dai mezzi mobili ed immobili di proprietà del comune, dai mezzi circolanti e dai diritti.
Il comune deve gestire il proprio patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia.
Il piano annuale di acquisizione e di disposizione del patrimonio immobiliare viene approvato dal consiglio comunale, che ha la facoltà di delegare al sindaco l'approvazione del piano annuale per gli immobili il cui valore sia inferiore all’ammontare determinato. Il consiglio comunale in conformità alla legge che disciplina la gestione del patrimonio reale del comune determina il valore complessivo dei negozi giuridici che possono essere conclusi dai gestori del patrimonio comunale a prescindere da quanto nei vigenti piani di gestione dei beni patrimoniali reali. I provvedimenti in tema di alienazione del patrimonio immobiliare sono assunti dal sindaco con ragione del piano annuale, escluso il caso di permuta. L’acquisizione e l’alienazione dei beni mobili e l’acquisizione del patrimonio immobiliare, in conformità al bilancio comunale ed altri atti generali, rientrano fra le competenze del sindaco.
Prima di stipulare un contratto di acquisizione di patrimonio immobiliare il sindaco è in dovere verifica la disponibilità finanziaria a tal fine dedicata nel contesto del bilancio.
La cessione o la permuta di beni mobili ed immobili di proprietà del comune si realizzano in conformità al procedimento ed alle modalità sancite dalle disposizioni vigenti in materia, con riferimento al patrimonio statale.
Articolo 102
Il comune si finanzia mediante tasse, tributi, diritti ovvero altre contribuzioni in conformità alla legge, nonché mediante attività gestionale del proprio patrimonio.
Articolo 103
Le entrate e le uscite per le singole finalità di finanziamento della spesa pubblica sono incluse nel bilancio di previsione del comune.
Il bilancio di previsione si redige in conformità alla legge.
Nell'ambito del bilancio sono incluse anche tutte le entrate e le uscite delle comunità locali.
Articolo 104
Le disponibilità di bilancio possono essere impegnate esclusivamente per le finalità definite dal bilancio stesso. A nome del comune si possono assumere obblighi solamente nell'ambito dei mezzi previsti dal bilancio per le singole finalità.
Le disponibilità di bilancio sono impegnabili ove risultino soddisfatte tutte le condizioni di legge o degli altri atti in materia di utilizzo dei mezzi finanziari.
Articolo 105
Il sindaco è responsabile degli sviluppi di bilancio. Il sindaco è colui che autorizza l'impegno delle disponibilità di bilancio. Per la realizzazione degli obiettivi di bilancio egli può autorizzare i singoli dipendenti dell'amministrazione comunale o il vicesindaco.
Articolo 106
Il bilancio di previsione del comune viene approvato dal consiglio con decreto, nel rispetto del procedimento determinato dalla legge, da questo statuto e dal regolamento del consiglio.
La manovra correttiva del bilancio di previsione viene approvata nelle modalità e con ragione del procedimento vigenti per l'approvazione del bilancio di previsione.
I fruitori diretti del bilancio comunale sono il comune e le comunità locali.
I fruitori indiretti del bilancio comunale sono le persone giuridiche indicate dalla legislazione vigente.
Articolo 107
Il bilancio di previsione viene approvato dal consiglio comunale con decreto su proposta del sindaco.
Nel decreto di approvazione del bilancio comunale si determinano pure l'ammontare dell'indebitamento e delle garanzie fornite dal comune, nonché altre questioni inerenti la realizzazione del bilancio di previsione, oltre alle autorizzazioni particolari del sindaco rilevanti ai fini della realizzazione del bilancio per il singolo anno di esercizio.
Il sindaco riferisce nel mese di luglio al consiglio comunale sull'attuazione del bilancio nel primo semestre dell'anno in corso.
Articolo 108
Il bilancio di previsione deve essere approvato prima dell'inizio dell'anno di esercizio al quale si riferisce.
Ove il bilancio non risulti essere approvato anticipatamente all’anno di riferimento, il finanziamento si mantiene in base al bilancio precedente.
Il sindaco presenta una proposta di bilancio comunale di previsione per l'anno successivo ovvero le rispettive variazioni di bilancio entro 30 giorni dalla presentazione del bilancio di previsione dello Stato ossia della sua approvazione alla Camera di Stato. Il consiglio comunale deve approvare il bilancio di previsione in tempo utile per consentire l'attuazione del bilancio a decorrere dal 1 gennaio dell'anno per il quale lo stesso è stato adottato.
La decisione sull'esercizio provvisorio del Comune è adottata dal sindaco che ne informa il consiglio comunale e il comitato di controllo. La decisione sull'esercizio provvisorio è pubblicata sul foglio ufficiale sul quale si pubblicano gli atti del comune.
Articolo 109
Ove successivamente all'approvazione del bilancio di previsione entri in vigore una legge ovvero sia approvato un decreto comunale o una decisione dell'organo competente, in ragione di cui insorgano nuovi obblighi di bilancio, il sindaco definisce l'ammontare delle uscite in base alle entrate previste ed apre un nuovo conto per tale finalità.
Articolo 110
In presenza di elementi di irregolarità nel flusso delle entrate a bilancio che possano inficiarne la corretta realizzazione, si ammette l’utilizzo dei fondi di riserva del comune a copertura del minor gettito, ovvero l’accensione di un prestito per un ammontare comunque non superiore al 5 % del valore di bilancio approvato. Il debito qui detto va estinto entro la fine dell’anno d’esercizio.
In merito all'impegno dei fondi di riserva ed all'assunzione di prestito di cui al comma precedente decide il sindaco, tenuto comunque ad informare il consiglio comunale alla prima seduta successiva.
Articolo 111
Il comune forma le proprie riserve in conformità alla legislazione vigente.
Lo stanziamento a riserva ha luogo di regola mensilmente, comunque al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno corrente.
Lo stanziamento delle entrate a riserva si interrompe al raggiungimento dell'ammontare richiesto dalla legge.
Articolo 112
Le riserve comunali sono impegnabili in conformità alla legge. Il sindaco decide in merito all’utilizzo dei fondi di riserva, sino all'importo definito nel bilancio di previsione corrente.
Articolo 113
A chiusura dell’esercizio previsionale di bilancio, il consiglio comunale approva il conto consuntivo del bilancio per l'anno precedente.
Il conto consuntivo per l'anno precedente è sottoposto in approvazione al consiglio comunale entro il mese di marzo dell'anno corrente.
Articolo 114
Il comune può indebitarsi a lungo termine per gli investimenti approvati dal consiglio comunale alle condizioni previste dalla legge.
Articolo 115
Le aziende pubbliche e gli enti pubblici il cui costitutore è il comune possono indebitarsi esclusivamente dietro approvazione di quest’ultimo.
L’approvazione di cui al comma precedente compete al consiglio comunale, che delibera anche in merito alla fornitura di garanzie per gli obblighi assunti dalle aziende pubbliche e dagli enti pubblici costituiti dal comune, alle condizioni previste dalla legge.
IX. ATTI GENERALI E PARTICOLARI DEL COMUNE
1. Atti generali del comune
Articolo 116
Gli atti generali del comune sono lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, i decreti, le ordinanze, i regolamenti e le istruzioni.
Il consiglio comunale approva con forza di atti generali anche i piani ambientali e gli altri piani di sviluppo del comune, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, che sono categorie specifiche di atti generali.
Il procedimento per l'approvazione degli atti generali del comune è sancito dal regolamento del consiglio comunale.
Articolo 117
Lo statuto è l'atto generale fondamentale del comune, a determinazione delle materie sostanziali inerenti i compiti e l'organizzazione del medesimo, nonché gli ulteriori e prioritari elementi per il suo funzionamento.
Lo statuto è approvato dal consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei suoi membri.
Articolo 118
Mediante il regolamento, approvato dal consiglio a maggioranza di due terzi dei presenti, sono definite organizzazione e modalità operative dell’organo assembleare, dei suoi organi interni, nonché le premesse attuative di diritti ed obblighi dei membri consiliari.
Articolo 119
Con proprio decreto il comune regolamenta in modo generale le questioni di sua competenza, costituisce gli organi dell'amministrazione comunale e ne definisce le modalità operative, nonché costituisce i servizi pubblici.
Sempre mediante decreto il comune regolamenta le materie che la legge gli trasferisce in competenza.
Articolo 120
Con l'ordinanza il comune regolamenta determinate circostanze di carattere generale oppure definisce le modalità di comportamento in dette condizioni.
Articolo 121
Il regolamento ha finalità attuativa e di dettaglio di determinate disposizioni di fonte statuaria o decretale.
Articolo 122
Mediante le istruzioni sono prescritte le modalità comportamentali degli organi amministrativi comunali, ovvero delle ulteriori ramificazioni esecutive delle competenze comunali, allo scopo di dare atto a determinate disposizioni di legge, dello statuto, di un decreto o altro atto generale.
Articolo 123
Statuto, decreti ed altre disposizioni comunali sono pubblicati sul foglio ufficiale, stabilito dal Consiglio comunale a seguito della specifica deliberazione, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, ove non rechino termini diversi.
Sono pubblicati ufficialmente anche gli altri atti per i quali decide in tal senso il consiglio comunale.
2. Atti particolari del comune
Articolo 124
Sono atti particolari del comune le decisioni amministrative e le delibere.
Mediante gli atti particolari – con delibera e con decisione – il comune decide in merito alle questioni amministrative di propria competenza o di competenza statale che gli siano state trasferite.
Articolo 125
In merito ai ricorsi contro gli atti particolari adottati dagli organi dell'amministrazione comunale nell'ambito del procedimento amministrativo decide in seconda istanza il sindaco, se per singoli casi la legge non preveda diversamente.
In merito ai ricorsi contro atti particolari in materie amministrative attinenti alle competenze statali trasferite al comune, decide l'organo statale competente indicato dalla legge.
In merito alla legittimità degli atti particolari passati in giudicato, che siano stati adottati dagli organi comunali, decide nell'ambito della lite amministrativa il tribunale competente.
X. TUTELA DEL COMUNE NEL RAPPORTO CON LO STATO E CON LE COMUNITÀ LOCALI PIÙ AMPIE
Articolo 126
Consiglio comunale o sindaco possono inoltrare istanza di costituzionalità e conformità alla legge su atti statali con forza giuridica che abbiano ad oggetto il profilo costituzionale o i diritti dell’amministrazione comunale, ovvero allorché, in carenza delle specifiche premesse autorizzative, la regione adotti orientamenti amministrativi configgenti con i diritti del comune.
Articolo 127
Consiglio comunale o sindaco possono aprire il contenzioso presso la Corte Costituzionale allorché la Camera di Stato ovvero il Governo dispongano in materie per le quali, con fonte di rango costituzionale o legale, sia riconosciuta la competenza esclusiva del comune. Essi possono agire allo stesso modo se l'interferenza di competenze avviene per opera della regione o di altro comune.
Articolo 128
Il sindaco, in qualità di parte nell'ambito di un contenzioso amministrativo, può confutare atti amministrativi concreti e provvedimenti, con i quali gli organi statali attuano il controllo del potere. Il contenzioso amministrativo può essere avviato anche se le persone di diritto pubblico o privato fanno valere, basandosi su atti amministrativi legalmente validi, determinati diritti nei confronti del comune che ledono l'interesse pubblico.
Articolo 129
Il sindaco può avviare o intervenire in un contenzioso amministrativo o giudiziario direttamente o in via consultiva, se nell'ambito di detti procedimenti si presume la possibile lesione ovvero si dimostrino già lesi i diritti e gli interessi del comune, sanciti dalla costituzione e dalle leggi.
Articolo 130
Gli organi interni del Consiglio comunale, a fronte delle necessità dello stesso, si pronunciano in merito alle disposizioni di legge in procedura d'approvazione che coinvolgano gli interessi del comune e della regione. Sulla scorta dei pareri così espressi il consiglio comunale forma il proprio orientamento e lo trasmette alla Camera di Stato.
XI. PROCEDIMENTO PER LA MODIFICA DELLO STATUTO
Articolo 131
La modifica dello statuto può essere proposta dal sindaco, da almeno un quarto dei membri del consiglio comunale o dal cinque percento degli elettori del comune.
Ove lo statuto debba essere modificato in armonizzazione alla legge, il sindaco sottopone obbligatoriamente la proposta di modifica.
Le modifiche dello statuto si attuano con ragione del procedimento previsto per la sua approvazione.
Lo Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice n° 10/99) comprende le seguenti disposizioni transitorie e finali:
XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 132
Il comune e le comunità locali conformano i propri atti a questo statuto entro il 31. 12. 1999.
Articolo 133
Con l'entrata in vigore di questo statuto cessa la validità dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice n. 8/95, 45/97, 31/98 e Gazzetta ufficiale della RS n. 7/96), del Decreto sulla determinazione delle circoscrizioni delle comunità locali nel Comune di Pirano (Bollettino ufficiale 6/96) e del Decreto inerente le elezioni nei consigli delle comunità locali del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale n. 4/96).
Articolo 134
Questo statuto entra in vigore il 15° giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle Primorske novice.
Le modifiche e le integrazioni dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice n° 15/04) comprendono le seguenti disposizioni transitorie e finali:
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 10
Le comunità locali conformano i rispettivi regolamenti alle modifiche intercorse allo Statuto entro 30 giorni dall’entrata in vigore di dette modifiche. Le disposizioni dello Statuto e delle sue modifiche si applicano direttamente.
Articolo 11
Le modifiche e le integrazioni dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle Primorske novice. Le disposizioni inerenti il numero dei membri dei consigli delle comunità locali trovano applicazione con la prima tornata d’elezione degli stessi, successivamente all’entrata in vigore delle modifiche apportate.
Con l’entrata in vigore delle modifiche e delle integrazioni dello Statuto del Comune di Pirano si abroga il Decreto sulla determinazione delle circoscrizioni elettorali per l’attuazione delle elezioni nei consigli delle comunità locali nel comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n° 46/2002).
Le modifiche e le integrazioni dello statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice n° 46/2007) comprendono le seguenti disposizioni transitorie e finali:
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 18
Le comunità locali conformano il proprio regolamento alle disposizioni di modifica dello statuto entro 30 giorni dall'entrata in vigore di dette modifiche.
Le disposizioni dello statuto e delle sue modifiche si applicano direttamente.
Articolo 19
Le modifiche e le integrazioni entrano in vigore e si applicano dal 15° giorno della loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle Primorske novice, tranne il 1° comma dell'articolo 6, che si applica successivamente alla prima tornata elettorale da tenersi dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche ed integrazioni dello Statuto.
Le modifiche e le integrazioni allo Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n° 112/13) comprendono le seguenti disposizioni transitorie e finali:
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 31
Le modifiche ed integrazioni allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 01501-4/1999-2013
Pirano, 10 dicembre 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost