Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014

Kazalo

102. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje Industrijska cona v Lendavi, stran 364.

Na podlagi 61.b člena v povezavi s 53.a členom in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr. in 56/12 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 43. redni seji dne 8. 1. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje Industrijska cona v Lendavi
1. člen
V Odloku o sprejetju lokacijskega načrta za območje Industrijska cona v Lendavi (Uradni list RS, št. 19/03, 26/04 in 40/13) se besedilo 14. člena spremeni tako, da se glasi:
»Parcelacija zemljišč in vertikalni gabariti objektov na območju lokacijskega načrta se lahko spreminjajo, če to kvarno ne vpliva na sosednje objekte, naprave in površine.«.
2. člen
15. člen odloka se črta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0019/2002
Lendava, dne 8. januarja 2014
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.