Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

920. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Lendava, stran 3263.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/11 in 55/11), v skladu z Uredbo Komisije (ES) 199872006 z dne 15. dec. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državne pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10 – v nadaljevanju Uredba EU) ter v skladu z določili Proračunskega memoranduma Občine Lendava za obdobje 2013–2014 je Občinski svet Občine Lendava na 31. redni seji dne 8. 3. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Lendava
(v nadaljevanju Pravilnik)
1. člen
V Pravilniku za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 48/12) se spremeni 5. člen, ki sedaj glasi:
»Spodbude se lahko v posebnih primerih nanašajo tudi na znižanje komunalnega prispevka ali znižanje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.«
2. člen
Črta se 10.b člen.
3. člen
Črta se zadnji stavek 11. člena.
4. člen
Spremeni se 12. člen, tako da sedaj glasi:
Načini dodeljevanja spodbud in vodenja postopkov
12. člen
+------------------------+----+-------------+-------------------+
|Vrsta ukrepa      |Člen|Način vodenja|Opomba       |
|            |  |postopkov  |          |
+------------------------+----+-------------+-------------------+
|Spodbude za nova mala  | 6 |javni razpis |komisija in    |
|podjetja in podjetnike |  |in postopek |občinska uprava,  |
|začetnike (start-up)  |  |       |župan – pritožbe  |
+------------------------+----+-------------+-------------------+
|Spodbude za       | 7 |javni razpis |komisija in    |
|zaposlovanje in razvoj |  |in postopek |občinska uprava,  |
|podjetij        |  |       |župan – pritožbe  |
+------------------------+----+-------------+-------------------+
|Spodbude za povečanje  | 8 |javni razpis |komisija in    |
|kreativnosti in rasti  | a |in postopek |občinska uprava,  |
|– izobraževanja in   | b |       |župan – pritožbe  |
|usposabljanja      |  |       |          |
|– priprava razvojnih  |  |       |          |
|programov        |  |       |          |
+------------------------+----+-------------+-------------------+
|Spodbude za vlagatelje | 9 |javni poziv |sklep občinskega  |
|– znižanje komunalnega | a |in postopek |sveta – ni pritožb |
|prispevka        | b |       |          |
|– znižanje nadomestila |  |       |          |
|za stavbna zemljišča  |  |       |          |
+------------------------+----+-------------+-------------------+
|Subvencioniranje najema |10 a|javni poziv |komisija in    |
|poslovnih prostorov v  |  |in postopek |občinska uprava,  |
|starem mestnem jedru  |  |       |župan – pritožbe  |
|Lendave         |  |       |          |
+------------------------+----+-------------+-------------------+
|Najem poslovnih     |10 c|Javni poziv |komisija in    |
|prostorov in opreme   |  |in postopek |občinska uprava,  |
|            |  |       |župan – pritožbe  |
+------------------------+----+-------------+-------------------+
|Najem stavbnih in    |10 d|javni poziv |komisija in    |
|kmetijskih zemljišč   |  |in postopek |občinska uprava,  |
|            |  |       |župan – pritožbe  |
+------------------------+----+-------------+-------------------+
|Skrajšanje       |10 e|objava    |direktor OU in   |
|administrativnih    |  |standarda  |župan       |
|postopkov        |  |       |          |
+------------------------+----+-------------+-------------------+
5. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da sedaj glasi:
Komisije za vodenje postopkov
14. člen
Komisije za vodenje razpisnih postopkov imenuje župan s sklepom. Naloga komisije je, da vodi razpisne postopke in pripravi predlog odločitve občinski upravi. Direktor občinske uprave lahko od komisije zahteva dodatna pojasnila, lahko odloči drugače ali pa komisiji naloži ponovno proučitev posameznega postopka. O pritožbah zoper sklep občinske uprave odloči župan občine. Župan s svojo odločitvijo seznani občinski svet.
6. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03503-0001/2012-BA
Lendava, dne 8. marca 2013
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost