Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013

Kazalo

49. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Ribnica, stran 280.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2 in 76/08 – ZLS-O), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) je Občinski svet Občine Ribnica na 13. redni seji 20. 12. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Ribnica (v nadaljevanju: pravilnik) so pogoji, postopki in merila za razdelitev sredstev, ki jih Občina Ribnica (v nadaljevanju: občina) zagotavlja v vsakoletnem proračunu za izvajanje letnega programa športa.
Merila za vrednotenje programov športa (v nadaljevanju: merila) so sestavni del pravilnika in se jih v času od dneva objave javnega razpisa za sofinanciranje programov športa do končne odločitve o višini sofinanciranja programov športa ne sme spreminjati.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
2. člen
Za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna lahko kandidirajo na javnem razpisu naslednji izvajalci:
1. športna društva in klubi, ki izvajajo programe športa,
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine,
3. zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Ribnica ter Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica za učence s stalnim prebivališčem v Občini Ribnica,
4. zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
5. ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne ter
6. organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju lokalnega programa športa.
3. člen
Izvajalci športnih programov iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
2. da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih programov (velja za društva),
3. biti najmanj eno leto registrirani s sedežem v Občini Ribnica in izvajati športne programe, namenjene občanom Občine Ribnica,
4. imeti zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov v letu (ne velja za zavode s področja vzgoje in izobraževanja),
5. imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
6. imeti najmanj 20 članov s plačano članarino (velja za društva),
7. imeti urejeno zbirko članstva (velja za društva),
8. imeti urejeno zbirko članov s plačano članarino (velja za društva),
9. imeti urejeno zbirko udeležencev programov,
10. občini redno, najmanj dvakrat letno in ob vsaki spremembi programa dostavljati programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa in druge zahtevane podatke ter
11. izpolnjevati ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko le enkrat letno kandidirajo s svojimi programi za sredstva občinskega proračuna po posameznih vsebinah iz 5. člena tega pravilnika, in to le s člani, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Ribnica.
Izvajalec športnega programa, ki prvič kandidira na javnem razpisu, lahko kandidira le s programi športne vzgoje. Programe se vrednoti po kriteriju športne vzgoje predšolskih otrok oziroma interesne športne vzgoje otrok in mladine (tabela 2).
II. VSEBINSKE, RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE TER OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRANJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
4. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem za naslednje vsebine:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
2. športna rekreacija,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov,
6. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
7. znanstveno-raziskovalna dejavnost,
8. založniška dejavnost,
9. spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga,
10. velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske prireditve,
11. informacijski sistem na področju športa in
12. delovanje društev in klubov.
Vsebine in višino sofinanciranja določi občinski svet z letnim programom športa.
5. člen
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem programu športa, se iz proračuna občine sofinancira naslednje vsebine športnih programov:
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa in ni vključena v interesno dejavnost, ki jo financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: MIZKŠ).
1.1. športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do vstopa v šolo, ko so otroci vključeni v programe športa prostovoljno, da z igro spoznavajo posamezne elemente športa.
Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi: »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoj osebnosti.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira: propagandno gradivo (priročniki, tekmovalne knjižice, kolajne, diplome), strokovni kader in najem 60 ur objekta na skupino, v kateri je 20 otrok.
Programe se vrednoti na podlagi točkovanja po tabeli št. 2.
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa in jih lahko izvajajo vsi izvajalci športne dejavnosti.
Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi: »Zlati sonček«, »Krpan«, šolska športna tekmovanja, 10-urni tečaji ter drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira: propagandno gradivo (priročniki, tekmovalne knjižice, kolajne, diplome), organizacija in izvedba šolskih prvenstev (kolajne, medalje, diplome). Za izvedbo drugih 80-urnih programov na skupino, v kateri je 20 otrok, se sofinancira strokovni kader in najem objekta.
Programe se vrednoti na podlagi točkovanja po tabeli št. 2.
1.2.2. športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Obseg in vsebina programov se prilagodi posamezni skupini otrok in športni zvrsti.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa.
Programi so načeloma razdelijo na tri stopnje:
a) cicibani in cicibanke:       240 ur
b) mlajši dečki in deklice:     240 do 400
c) starejši dečki in deklice:   300 do 800.
V Merilih za vrednotenje športnih programov se programe uskladi s tekmovalnimi kategorijami nacionalnih panožnih zvez in upošteva prostorske možnosti izvajanja programa v javnih športnih objektih.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
Materialni stroški tekmovanj, specialna tehnična sredstva in oprema se v celoti financirajo iz drugih virov.
Programe se vrednoti na podlagi točkovanja po tabeli št. 3.
1.2.3. športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na lokalni ravni se sofinancira strokovni kader ter najem objekta za izvedbo 80-urnih programov za otroke s posebnimi potrebami. Program se sofinancira, če je v skupino vključenih 10 otrok s posebnimi potrebami.
1.3. športna vzgoja mladine
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v programe športa.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira strokovni kader in najem objekta za 80-urne programe na skupino, v kateri je 20 mladih.
Programe se vrednoti na podlagi točkovanja po tabeli št. 2.
1.3.2. športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Program zajema načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi morajo omogočati ob športnih uspehih tudi uspešno izobraževanje skladno s pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti oziroma posebnih organizacijskih oblikah. Programi so lahko razdeljeni na več stopenj.
V Merilih za vrednotenje športnih programov se programe uskladi s tekmovalnimi kategorijami nacionalnih panožnih zvez in upošteva prostorske možnosti izvajanja programa v javnih športnih objektih.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira strokovni kader in najem objekta.
Programe se vrednoti na podlagi točkovanja po tabeli št. 3.
1.3.3. športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (od 15 do 20 let)
Oblike dejavnosti so: programi športne vadbe, tekmovanj, tečajev in posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za 80-urni progam na skupino, v kateri je 10 mladih s posebnimi potrebami.
Programe se vrednoti na podlagi točkovanja po tabeli št. 2.
1.4. Športna dejavnost študentov
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za 80-urne programe na organizirano skupino 20 udeležencev.
Programe se vrednoti na podlagi točkovanja o tabeli št. 2.
2. ŠPORTNA REKREACIJA
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za 80-urni program vadbe na skupino odraslih z 20 člani, v različnih športnih panogah. Za socialno in zdravstveno ogrožene občane ter občane starejše od 65 let, se sofinancira tudi strokovni kader.
Programe se vrednoti na podlagi točkovanja po tabeli 4.
3. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V te programe se lahko vključijo športniki, člani nacionalnih panožnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za največ do 320 ur programa.
Programe se vrednoti na podlagi točkovanja po tabeli št. 3.
4. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira strokovni kader in najem objekta za vrhunske športnike (perspektivni, mednarodni in svetovni razred)
– v individualnih športnih panogah največ do 1200 ur programa
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so vsaj trije vrhunski športniki, največ do 1200 ur programa.
V Merilih za vrednotenje športnih programov se upošteva prostorske možnosti izvajanja programa v javnih športnih objektih.
Športniki, s katerimi izvajalec kandidira na program »vrhunskega športa« morajo biti vpisani v zadnjih Obvestilih OKS-ZŠZ pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje športa kot člani športnega društva z območja Občine Ribnica.
Programe se vrednoti na podlagi točkovanja po tabeli št. 3.
5. ŠPORT INVALIDOV
Programi za invalide so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: strokovni kader in najem objekta za 80 ur programa letno na skupino, v kateri je 10 invalidov.
Programe se vrednoti na podlagi točkovanja po tabeli št. 4.
6. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira kotizacija za programe usposabljanja za dosežen naziv ali uspešno opravljen licenčni seminar v letu pred razpisom, v skladu z veljavnim programom usposabljanja in licenciranja.
Programe se vrednoti na podlagi točkovanja po tabeli št. 5.
7. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Namen znanstveno-raziskovalne dejavnosti v športu je izvajati temeljne, predvsem pa uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašati izsledke v prakso. Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki je ne zagotavlja država. Znanstveno-raziskovalna dejavnost predstavlja izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz proračuna občine se lahko sofinancirajo projekti, če imajo izsledki raziskav aplikativno vrednost za področje športa v Občini Ribica in je zagotovljen sorazmeren delež drugih sofinancerjev.
Za pridobitev ustreznih točk za izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela morajo kandidati predložiti projekt znanstveno-raziskovalnega dela. Kandidat pridobi sredstva za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega dela na osnovi poročila o opravljenem delu, kateremu morajo biti priloženi izsledki dosedanjega poteka dela (1. faza – poročilo o opravljenih meritvah oziroma anketiranja …, 2. faza – poročilo o opravljenih meritvah in obdelavi podatkov, 3. faza – zaključno poročilo znanstveno-raziskovalnega dela).
Kandidat lahko kandidira za sredstva za izvedbo vsake faze posebej (celotni projekt v treh letih), dveh faz projekta v enem letu (1. in 2.; 2. in 3.) ali za sredstva izvedbe celotnega znanstveno-raziskovalnega dela v enem letu (vse tri faze). Vodja projekta znanstveno-raziskovalnega dela mora imeti najmanj najnižji znanstveni naziv (magister znanosti).
Projekt znanstveno-raziskovalnega dela mora vsebovati naslednje pogoje:
– uvod s širšo predstavitvijo obravnavane problematike
– predmet, problem, namen dela s cilji in hipotezami ter
– metodami dela (vzorec merjencev in spremenljivk, metode zbiranje in metode obdelave).
Programe se vrednoti na podlagi točkovanja po tabeli št. 6.
8. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnosti izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti v občini. Pogoj sofinanciranja izdaje publikacij je predložitev vsebinske zasnove z opredeljenim ciljem in namenom izdaje publikacije ter natančen finančni načrt.
Programe se vrednoti na podlagi točkovanja po tabeli št. 7.
9. SPREMLJANJE PRIPRAVLJENOSTI ŠPORTNIKOV IN SVETOVANJE TRENINGA
Ugotavljanje in spremljanje ravni pripravljenosti športnikov ter svetovanje pri pripravi treninga pomeni humanizacijo pri delu s športniki, pa tudi temelj uspešnosti v športu. Lokalna skupnost lahko sofinancira izvedbo storitev.
10. VELIKE MEDNARODNE, DRŽAVNE, MEDOBČINSKE IN OBČINSKE ŠPORTNE PRIREDITVE
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu ter medobčinskih in občinskih prireditev, ki imajo namen pospeševati motivacijo za šport, športno aktivnost ter imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
Za sofinanciranje mednarodnih tekmovanj, državnih prvenstev in regijskih prvenstev je pogoj predhodna objava v ustreznem koledarju prireditev, za občinske prireditve pa objava na krajevno običajen način.
Za mednarodno športno prireditev se šteje, prireditev, ki:
– je navedena v mednarodnem koledarju prireditev,
– se je udeležijo uveljavljeni mednarodni športniki,
– je odmevna v širšem prostoru in
– se delno ali v celoti odvija na območju občine.
Za športno prireditev na državni ravni se šteje prireditev, ki:
– se delno ali v celoti odvija na območju občine,
– je uvrščena na program nacionalne panožne zveze in
– nastopajo športniki občine.
Športna prireditev na občinski ravni je prireditev, ki:
– je tradicionalna in odmevna pri prebivalcih občine,
– je vsem dostopna in množična in
– se večinoma ali v celoti odvija na območju občine.
Programe se vrednoti na podlagi točkovanja po tabeli št. 8.
11. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
Programe se vrednoti na podlagi točkovanja po tabeli št. 9.
12. DELOVANJE DRUŠTEV IN ŠPORTNE ZVEZE
Športna društva kot osnovne športne organizacije se lahko združujejo v športno zvezo. Lokalna skupnost lahko krije del materialnih stroškov za delovanje društev in športne zveze na lokalni ravni.
Delovanje društva se vrednoti glede na število pridobljenih točk po tabeli št. 1, vendar le društvom, ki v točkovanju dosežejo najmanj 11 točk.
Športna zveza prejme za delovanje na člana zveze s plačano članarino povprečno število točk, kot so jo prejela za svoje delovanje vsa društva.
III. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
Sistem točkovanja za vrednotenje programov športa izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v štiri skupine:
1. skupina: izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih NPZ za naslov državnega prvaka.
2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih NPZ za naslov ekipnega državnega prvaka,
3. skupina: izvajalci različnih športno-rekreativnih programov,
4. skupina: izvajalci miselnih iger.
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov ter
– drugi elementi v skladu z nacionalnim programom športa.
IV. POSTOPEK RAZDELITVE FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
6. člen
Občina prične s postopkom izbora izvajalcev letnega programa športa po tem, ko občinski svet sprejme letni program športa in ko so sredstva za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa predvidena na posamezni proračunski postavki v proračunu občine.
V letni program se uvrsti programe, ki so pomembni za občino. Izvajalec letnega programa športa pridobi sredstva le za vsebino programa, za katerega v postopku javnega razpisa izkaže dejansko stanje in ta pravilnik za to predvideva sofinanciranje.
7. člen
Postopek izbora izvajalcev letnega programa športa, razdelitve finančnih sredstev in nadzor nad namensko porabo sredstev poteka po naslednjem vrstnem redu:
– imenovanje Komisije za šport (v nadaljevanju: komisija),
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje vsebin in predlogov izvajalcev letnega programa športa na območju občine,
– zbiranje vlog in strokovno ocenjevanje le-teh na komisiji,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– obravnavanje pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja proračunskih sredstev,
– obravnava poročil o izvedenih športnih programih ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
8. člen
Imenovanje Komisije za šport
Postopek javnega razpisa vodi posebna 3-članska komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Mandat komisije je vezan na trajanje mandata župana. Član komisije je lahko vsaka polnoletna oseba, ki ni predsednik športnega društva, kluba, zveze ali unije.
Predsednika in namestnika predsednika komisije imenuje komisija izmed članov komisije. Predsednik sklicuje in vodi seje ter sodeluje pri pripravi razpisa za sofinanciranje programov športa. Namestnik predsednika opravlja funkcijo predsednika v času odsotnosti predsednika.
Za administrativno-tehnična opravila komisije skrbi občinska uprava.
9. člen
Naloge komisije so:
– odpiranje predlogov, ki so prispeli na javni razpis,
– ocenjevanje vrednotenja športnih programov skladno z merili,
– priprava predloga za dodelitev sredstev in priprava predloga za izbor športnih prireditev,
– sestava zapisnika o delu in
– priprava letnega poročila o delu komisije.
10. člen
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje vsebin in predlogov izvajalcev letnega programa športa na območju občine
Župan s sklepom določi besedilo javnega razpisa. Javni razpis se objavi v občinskem javnem glasilu Rešeto in na spletni strani Občine Ribnica.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– predmet javnega razpisa,
– osebe, ki imajo pravico kandidirati na javni razpis,
– pogoje, ki jih mora predlagatelj izpolnjevati,
– merila za vrednotenje športnih programov,
– določitev obdobja, do katerega izvajalci letnega programa športa lahko črpajo sredstva,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– kraj, čas in osebo za podajanje informacij v zvezi z razpisom,
– način dostave vlog ter dan in uro do katere občina sprejema vloge,
– datum odpiranja vlog ter
– rok do katerega bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok za podajo vlog na javni razpis, ki ne sme biti krajši od 15 in ne daljši od 30 dni, začne teči prvi naslednji dan po objavi javnega razpisa v občinskem javnem glasilu.
11. člen
Predlagatelji morajo predložiti vloge v zaprti ovojnici z navedbo javnega razpisa, na katerega se le-ta nanaša. Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je predložena v roku, določenem v javnem razpisu.
12. člen
Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisija na kraju in ob času kot je določen v javnem razpisu. Komisija odpre vse pravočasno prispele in pravilno označene vloge po vrstnem redu kot so bile predložene in ugotovi njihovo popolnost.
Vloge, ki so prispele po izteku roka ali so bile nepravilno označene, komisija zavrže.
Predlagatelj, ki v predpisanem roku odda formalno nepopolno vlogo, lahko le-to dopolni v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava in pripravi direktorju občinske uprave predlog, da jih s sklepom zavrže.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v roku 8 dni dovoljeno vložiti pritožbo pri županu občine. O pritožbi odloča župan. Zoper odločitev pritožba ni možna, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
13. člen
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev komisija sproti vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja prispelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv navzočih predstavnikov predlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog in
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo predlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
14. člen
Občinska uprava opravi na podlagi meril in pogojev iz razpisne dokumentacije strokovni pregled popolnih vlog in pripravi osnutek predloga delitve razpoložljivih finančnih sredstev s predlogom odobrenih ur koriščenja posameznih športnih objektov ter ga predloži v obravnavo komisiji.
Komisija na podlagi ocene vlog pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in predlog sofinanciranja športnih prireditev. Predlog komisija predloži direktorju občinske uprave. Direktor s sklepom odloči o izbiri izvajalcev letnega programa športa, izbiri izvajalcev športnih prireditev in višini sofinanciranja ter pisno obvesti vse predlagatelje o svoji odločitvi.
15. člen
Predlagatelj programa športa ima pravico do vpogleda v tiste dele strokovnih mnenj, zapisnikov, poročil in predloga sklepa o sofinanciranju, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge.
16. člen
Predlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa in da prijavljen program neupravičeno ni bil izbran, lahko v 8 dneh od prejema sklepa vloži županu občine pritožbo z zahtevkom za preveritev utemeljenosti sklepa. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Župan mora pritožbo obravnavati, preveriti upravičenost in utemeljenost navedb ter v roku 15 dni odločiti s sklepom. S tem postane sklep o izbiri izvajalcev letnega programa športa in višine sofinanciranja športne dejavnosti dokončen. Zoper odločitev župana ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Sklenitev pogodbe o sofinanciranju
17. člen
Po dokončnosti sklepa občinska uprava pozove izbrane izvajalce letnega programa športa k podpisu pogodbe.
Če se izbrani izvajalec v 8 dneh od prejema poziva ne odzove, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
18. člen
Občina sklene z izbranimi izvajalci letnega programa športa pogodbo o sofinanciranju, v kateri se opredeli naziv izvajalca in izbrani program, višino in namen sofinanciranja, nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
19. člen
Izvajalci programov morajo občinski upravi najkasneje do 31. januarja naslednjega leta oddati letno vsebinsko poročilo o izvedbi programov z opredeljenimi cilji in rezultati ter zaključno poročilo z zaključnim računom društva oziroma kluba.
Če izvajalec poročila ne odda do 31. januarja se šteje, da programov ni izvajal in je dolžan prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku 30 dni vrniti v občinski proračun. Kot prejeta sredstva se štejejo tudi ure koriščenja športnega objekta, obračunane v skladu z veljavnim cenikom. Kolikor izvajalec sredstev v tem roku ne vrne, začne občinska uprava v nadaljnjih 30 dneh s postopkom sodne izterjave.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati na javnem razpisu za sofinanciranje programov športa. Ponudnika, ki poda v prijavi na javni razpis neresnične podatke, komisija izloči iz postopka javnega razpisa.
V primeru, da se ugotovi neupravičenost porabe pogodbeno določenih sredstev, mora izvajalec programov vsa sredstva vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku 30 dni po ugotovitvi nepravilnosti vrniti v občinski proračun.
Izvajalci morajo dajati pristojnemu organu morebitna dodatna pojasnila zlasti o vsebinah iz tega pravilnika in o uresničevanju na razpisu odobrenega programa. Izvajalci morajo posredovati podatke in dokumentacijo nadzornim organom, ki je potrebna za oblikovanje ocen, mnenj in stališč o zadevah iz njihove pristojnosti.
20. člen
Nadzor nad delitvijo in smotrnostjo dodeljenih sredstev ter izvajanjem določil tega pravilnika izvaja občinska uprava, komisija za šport in župan.
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko kadarkoli spremlja namensko porabo sredstev izvajalcev letnega programa športa.
Občinska uprava mora spremljati izvajanje letnega programa športa in o izvajanju letnega programa športa dvakrat letno poročati komisiji za šport in najmanj enkrat letno občinskemu svetu. Upravljavec objekta mora poročati o številu porabljenih ur, občinska uprava pa o porabi finančnih sredstev.
Občinska uprava in upravljavec športnega objekta mora posredovati komisiji za šport podatke in dokumentacijo, ki je potrebna za oblikovanje ocen, mnenj in stališč o zadevah iz pristojnosti komisije.
V. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN FINANCIRANJA
21. člen
Programe iz 5. člena tega pravilnika se vrednoti na osnovi Meril za vrednotenje športnih programov, ki so priloga temu pravilniku. Točkovni sistem določa maksimalni obseg financiranja v skladu s 5. členom pravilnika.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na obseg proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa športa.
Sredstva se izvajalcem nakazujejo na osnovi predloženih knjigovodskih listin, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca programa do odobrene višine.
Sofinanciranje najemnine se finančno ovrednoti po veljavnem ceniku. Izvajalci, ki izvajajo dejavnost v objektih v lasti Občine Ribnica, uporabljajo objekte v odobrenem obsegu skladno z urnikom, ki ga sestavi upravljavec objekta.
Izvajalec lahko pridobi sredstva le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko stanje in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje.
22. člen
Pri dodeljevanju sredstev se upošteva Merila za vrednotenje športnih programov s točkovnim sistemom in kriteriji za vrednotenje programov.
VI. PREHODNE DOLOČBE
23. člen
V prvem letu uporabe pravilnika se v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnem in vrhunskem športu kriterij pod zaporedno število 2. iz tabele številka 3 nadomesti z: »V individualnih športnih panogah se v programe sofinanciranja uvrstijo športniki, ki so se v letu, pred letom, za katerega se vrednoti programe udeležili vsaj enega tekmovanja iz koledarja panožne zveze.«
VII. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
25. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 104/09).
Št. 007-0016/2011
Ribnica, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost