Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4170. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka, stran 13270.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 97/09, 51/10 in 84/10) ter 16., 115. in 131. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 22. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Pivka
1. člen
Spremeni in dopolni se Statut Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10), in sicer tako, da se v prvem stavku drugega odstavka 2. člena za besedo »Čepno« doda beseda »Drskovče,«.
2. člen
Spremeni in dopolni se prvi stavek prvega odstavka 6. člena, tako da se za besedo »odlokom« vejica nadomesti s piko in črta besedilo: »ki se ga sprejema in spreminja na enak način kot ta statut.«
V drugem odstavku se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig« v ustreznem sklonu.
3. člen
V 7. točki prvega ostavka 7. člena se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– dodeljuje denarne pomoči ob rojstvu otroka.«
V drugi alineji 12. točke prvega ostavka 7. člena se besedna zveza »denarne kazni« nadomesti z besedo »globe«.
4. člen
Besedilo tretjega odstavka 10. člena se črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon (svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin; svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, štab civilne zaščite).«
5. člen
V prvem stavku 12. člena se črta besedna zveza »ali tem statutu«.
6. člen
Besedilo drugega odstavka 13. člena se črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut, poslovnik občinskega sveta in poslovnik nadzornega odbora.«
Črta se tretji odstavek.
7. člen
Črta se deseta in enajsta alineja drugega ostavka 16. člena. Besedilo nove desete alineje se glasi:
»– odloča o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem«
V štirinajsti alineji drugega ostavka 16. člena se besedilo »plače ali dela plače« nadomesti z besedilom: »plačila za opravljanje funkcije«.
Dosedanja dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta, dvajseta, enaindvajseta in dvaindvajseta alineja postanejo dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta, dvajseta, enaindvajseta alineja.
8. člen
Črta se osmi odstavek 20. člena in nadomesti z besedilom:
»Predsednik nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz pristojnosti odbora.«
9. člen
Črta se drugi, tretji, četrti in peti odstavek 22. člena.
10. člen
V zadnjem stavku petega odstavka 29. člena se besedna zveza »dolžan obvestiti« nadomesti z »lahko obvesti«.
11. člen
Četrta alineja tretjega odstavka 30. člena se črta in nadomesti z besedilom:
»– izvaja načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem«,
12. člen
Črta se četrti odstavek 34.a člena.
13. člen
Črta se drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 37. člena.
14. člen
V prvi alineji drugega odstavka 38. člena se črta beseda »razpolaganje« in nadomesti z besedo »ravnanjem«.
15. člen
V zadnjem stavku prvega odstavka 41. člena se med besedi nalog in upošteva doda beseda »lahko«.
16. člen
Črta besedilo se prvega, drugega in enajstega odstavka 42. člena v celoti. V besedilu tretjega odstavka pa se črtajo prvi, drugi, tretji in četrti stavek.
Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Nadzorni odbor opravlja nadzore v skladu z zakonom in s pravilnikom, ki ureja obvezne sestavine poročila nadzornega odbora občine.«
Tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek. Enajsti odstavek postane deveti odstavek.
17. člen
Črta besedilo se 52. člena in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Za vodenje upravnega postopka oziroma opravljanje posameznih procesnih dejanj v postopku ter odločanje v upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti je lahko pooblaščena samo uradna oseba, ki ima zahtevano stopnjo izobrazbe in strokovni izpit v skladu s predpisom, ki ureja odločanje v upravnih zadevah.«
18. člen
V trinajsti alineji prvega odstavka 59. člena se črta beseda »soglasje« in nadomesti z besedo » obvezno mnenje«, besedna zveza »razpolaganju in upravljanju« se nadomesti z »ravnanju«.
19. člen
Črta se prva in sedma alineja prvega ostavka 59.a člena. Druga, tretja, četrta, peta in šesta alineja postanejo prva, druga, tretja, četrta in peta alineja. Sedma alineja postane šesta alineja.
20. člen
Črta besedilo se 59.b člena in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
Vaške skupnosti v Občini Pivka niso pravne osebe, razen Vaške skupnosti Zagorje, ki obsega naselji Šilentabor in Zagorje.
Vaška skupnost ne more biti delodajalec.
Vaška skupnost, ki je pravna oseba, nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Vaška skupnost, ki je pravna oseba, odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti vaške skupnosti subsidiarno.
21. člen
V prvem stavku petega odstavka 60. člena se črta besedna zveza »in upravi ožjega dela občine«.
22. člen
V drugem stavku drugega odstavka 61. člena se za besedo »skupnosti« doda besedilo », ki je pravna oseba,«.
23. člen
V četrtek odstavku 62. člena se za besedo »skupnosti« doda besedilo », ki je pravna oseba,«.
24. člen
V četrtek odstavku 64. člena se za besedo »skupnosti« doda besedilo », ki je pravna oseba,«.
25. člen
V prvem stavku prvega odstavka 64.a člena se črta besedilo »s samoprispevkom,«.
V sedmem odstavku se v začetku stavka črta besedna zveza »Na ŽR« in nadomesti z besedilom »V proračunu«.
Črta se osmi in deveti odstavek tega člena.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Vaške skupnosti, ki so pravne osebe, imajo svoj transakcijski račun. Ob zaprtju računa se sredstva prenesejo na konto vaške skupnosti.«
Deseti odstavek postane deveti in enajsti odstavek postane deseti.
26. člen
V prvem stavku prvega odstavka 65. člena se za besedo »vaške skupnosti« naredi dvopičje in črta besedilo »in razpiše predčasne volitve:«
27. člen
Črta se šesta in sedma alineja 86. člena, tako osma alineja postane šesta.
28. člen
Črta se tretji, četrti in peti odstavek 92. člena. Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem.«
29. člen
V drugem odstavku 102. člena se za besedo »financiranje« črta besedilo »nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto« in nadomesti z besedilom »začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.«
Črta se četrti odstavek in nadomesti z besedilom:
»Odločitev o začasnem financiranju občine sprejeme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom skupščinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.«
30. člen
Črta se 106. člen.
31. člen
V petem odstavku 109. člena se za besedo »aprila« črta besedilo »ministrstvu pristojnemu za finance« in nadomesti z besedilom »agenciji pristojni za javnopravne evidence in storitve«.
32. člen
Črta besedilo se 111. člena in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Zadolževanje javnih podjetij in javnih zavodov ter dajanje poroštev je urejeno v zakonu.«
33. člen
V prvem odstavku 121. člena se črta besedilo »uradnem glasilu občine ali«.
34. člen
Poglavji IX. In X. se črtata, to je od 124. do 129. člena.
KONČNA DOLOČBA
35. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-22/2013
Pivka, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost