Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4133. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu (ZVin-B), stran 13182.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu (ZVin-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu (ZVin-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. decembra 2013.
Št. 003-02-11/2013-16
Ljubljana, dne 27. decembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VINU (ZVin-B)
1. člen
V Zakonu o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11 in 90/12 – ZdZPVHVVR) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta zakon ureja geografsko poreklo grozdja, mošta, vina ter drugih proizvodov iz grozdja, mošta in vina (v nadaljnjem besedilu: drugi proizvodi), pridelavo grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov, označevanje in ocenjevanje vina, mošta in drugih proizvodov, dajanje grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov v promet ter imenovanje pooblaščenih organizacij, ki opravljajo analitske, strokovne in upravne naloge, za izvajanje:
– Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91 z dne 10. junija 1991 o določitvi splošnih pravil za opredelitev, opis in predstavitev aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov (UL L št. 149 z dne 14. 6. 1991, str. 1), zadnjič spremenjene z Aktom o pogojih pristopa Republike Hrvaške in prilagoditvah Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo – PRILOGA III Seznam iz člena 15 Akta o pristopu: prilagoditve aktov, ki so jih sprejele institucije – 4. KMETIJSTVO (UL L št. 112 z dne 24. 4. 2012, str. 42),
– Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14),
– Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 219/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditve regulativnemu postopku s pregledom – Drugi del (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2009, str. 109),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 z dne 26. maja 2009 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede registra vinogradov, obveznih prijav ter zbiranja informacij za spremljanje trga, dokumentov, ki spremljajo prevoz proizvodov, in evidenc, ki se vodijo v vinskem sektorju (UL L št. 128 z dne 27. 5. 2009, str. 15), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, ribištva, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, socialne politike in zaposlovanja, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov ter zunanje, varnostne in obrambne politike zaradi pristopa Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 74), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 436/2009/ES).«.
2. člen
V 13. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Minister predpiše pogoje glede strokovne usposobljenosti, prostorov in opreme iz prvega odstavka tega člena.«.
3. člen
V 15. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za spremljanje stanja vinogradništva in vinarstva ter za izvajanje ukrepov kmetijske politike ministrstvo na podlagi podatkov iz prvega odstavka tega člena vsako leto določi skupno pridelavo grozdja in vina v Republiki Sloveniji.«
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Minister podrobnejše predpiše vsebino vloge, dokumentacijo iz drugega in tretjega odstavka tega člena, roke in način sporočanja podatkov v register ter način določitve skupne pridelave grozdja in vina v Republiki Sloveniji.«.
4. člen
Za 16. členom se doda 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(nadzor nad sporočanjem podatkov v register)
(1) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 50. člena tega zakona izvajajo nadzor nad sporočanjem podatkov v register tudi upravne enote, ki vodijo register, tako da odredijo prijavo manjkajočih podatkov.
(2) Pred začetkom postopka po uradni dolžnosti zaradi neizpolnitve prijavne obveznosti upravna enota pisno opozori pridelovalca na zakonito obveznost.«.
5. člen
V 19. členu se v tretjem odstavku besedilo »s pristopno pogodbo določeno vinogradniško pridelovalno cono« nadomesti z besedilom »vinorodno cono iz Dodatka k Prilogi XIb Uredbe 1234/2007/ES«.
6. člen
V 20. členu se črta besedilo »pristopno pogodbo ali«.
7. člen
V 21. členu se v drugem odstavku črta besedilo »pristopno pogodbo ali«.
8. člen
V 24. členu se v četrtem odstavku besedilo »s 46. členom Uredbe 1493/1999/ES« nadomesti z besedilom »s 120.g členom Uredbe 1234/2007/ES«.
9. člen
V 40. členu se v tretjem odstavku besedilo »prilog VII in VIII k Uredbi 1493/1999/ES« nadomesti z besedilom »Oddelka I a in I b Poglavja I Naslova II Dela II Uredbe 1234/2007/ES«.
10. člen
V 44. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko vino, ki ni originalno polnjeno, dajejo v promet končnemu potrošniku le pridelovalci, ki:
– so v skladu s tem zakonom registrirani kot pridelovalci grozdja in vina in
– ponujajo vino iz lastne pridelave grozdja in vina v svojem proizvodnem obratu, vpisanem v register, razen vrhunskega vina ZGP in vina brez zaščitene označbe porekla ali geografske označbe.«.
Peti odstavek se črta.
V šestem odstavku se črta naslednje besedilo »podrobnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati gostinski obrati za točenje neoriginalno polnjenega vina«.
11. člen
V 45. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Grozdje, mošt, vino in druge proizvode morajo v prometu spremljati predpisane listine, razen v primerih iz 25. člena Uredbe 436/2009/ES.«.
12. člen
V 55. členu se v tretji alineji prvega odstavka na koncu pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo »ali pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ni pridelovalec in izvaja promet z grozdjem, moštom ali vinom«.
13. člen
V 56. členu se v prvem odstavku besedilo »450.000 tolarjev do 15.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.800 eurov do 28.000 eurov«, v 5. točki se besedilo »ali ima posajeno« nadomesti z besedilom »za namen pridelave grozdja, namenjenega pridelavi mošta, vina ali drugih proizvodov, ki ni za lastno uporabo,«, v 8. točki pa se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »razen če pridela grozdje, namenjeno pridelavi mošta, vina ali drugih proizvodov za lastno uporabo;«.
V drugem odstavku se besedilo »40.000 tolarjev do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »250 eurov do 2.500 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »250.000 tolarjev do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.570 eurov do 15.700 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »300.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.570 eurov do 15.700 eurov«.
V petem odstavku se besedilo »40.000 tolarjev do 400.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 eurov do 2.000 eurov«.
V šestem odstavku se besedilo »200.000 tolarjev do 280.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.125 eurov do 11.250 eurov«.
V sedmem odstavku se besedilo »100.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.125 eurov do 11.250 eurov«.
V osmem odstavku se besedilo »35.000 tolarjev do 250.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »150 eurov do 1.500 eurov« in se črta besedilo », ali manjši pridelovalec, ki prideluje grozdje, mošt, vino ali druge proizvode kot fizična oseba«.
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Z globo od 650 eurov do 6.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje manjši pridelovalec, ki prideluje grozdje, mošt, vino ali druge proizvode kot fizična oseba.«.
14. člen
V 57. členu se v prvem odstavku besedilo »200.000 tolarjev do 12.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.400 eurov do 14.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »35.000 tolarjev do 400.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »125 eurov do 1.250 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »200.000 tolarjev do 250.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »785 eurov do 7.850 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »150.000 tolarjev do 7.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »785 eurov do 7.850 eurov«.
V petem odstavku se besedilo »30.000 tolarjev do 250.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »100 eurov do 1.000 eurov«.«.
V šestem odstavku se besedilo »100.000 tolarjev do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »562,50 eurov do 5.625 eurov«.
V sedmem odstavku se besedilo »80.000 tolarjev do 2.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »562,50 eurov do 5.625 eurov«.
V osmem odstavku se besedilo »25.000 tolarjev do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »75 eurov do 750 eurov« in se črta besedilo », ali manjši pridelovalec, ki prideluje grozdje, mošt, vino ali druge proizvode kot fizična oseba«.
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Z globo od 325 eurov do 3.250 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje manjši pridelovalec, ki prideluje grozdje, mošt, vino ali druge proizvode kot fizična oseba.«.
15. člen
Za 57. členom se doda 57.a člen, ki se glasi:
»57.a člen
(izrek globe)
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.«.
Prehodna in končna določba
16. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o minimalnih pogojih za promet z nevstekleničenim namiznim vinom z geografskim poreklom in vinskim moštom v gostinskih obratih (Uradni list SRS, št. 18/77 in 1/81).
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-05/13-2/27
Ljubljana, dne 19. decembra 2013
EPA 1552-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost