Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4130. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-E), stran 13161.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. decembra 2013.
Št. 003-02-11/2013-7
Ljubljana, dne 27. decembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO (ZUJIK-E)
1. člen
V Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(poročanje)
Vlada vsako leto najpozneje do konca meseca junija predloži državnemu zboru poročilo o izvajanju nacionalnega programa za kulturo v preteklem letu z oceno rezultatov. Vlada lahko predlaga spremembe in dopolnitve nacionalnega programa za kulturo kadarkoli v času njegove veljavnosti, predlog sprememb in dopolnitev lahko poda tudi skupaj s poročilom državnemu zboru.«.
2. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(lokalni program za kulturo)
Lokalna skupnost sprejme svoj lokalni program za kulturo za obdobje štirih let, pri čemer lahko program vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. Lokalne skupnosti, v katerih živijo avtohtona italijanska ali madžarska narodna skupnost ali romska skupnost, v pripravo lokalnega programa za kulturo vključijo navedene skupnosti. Glede vsebine lokalnega programa za kulturo se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o nacionalnem programu za kulturo.
Lokalnim skupnostim, razen mestnim občinam, ni treba sprejeti lokalnega progama za kulturo, če opredelijo javni interes na področju kulture, prioritete, ukrepe ter cilje in kazalce za njihovo doseganje v drugem dokumentu razvojnega načrtovanja lokalne skupnosti.
Dve ali več lokalnih skupnosti lahko oblikujejo skupni program za kulturo, ki ga sprejmejo pristojni organi lokalnih skupnosti.«.
3. člen
V drugem odstavku 22. člena se za besedo »kulturo,« doda besedilo »strateškega načrta,«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Javna agencija in javni sklad morata imeti strateški načrt za obdobje petih let, pri čemer lahko načrt vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. Strateški načrt obsega programske usmeritve, organizacijske usmeritve, opredelitev investicij in investicijskega vzdrževanja ter kadrovski načrt. Javna agencija oziroma javni sklad mora k strateškemu načrtu pridobiti predhodno mnenje ustanovitelja. Strateški načrt sprejme direktor javne agencije oziroma javnega sklada s soglasjem sveta javne agencije oziroma nadzornega sveta javnega sklada. Če direktor ne sprejme strateškega načrta do izteka veljavnosti prejšnjega, je to razlog za njegovo razrešitev.«.
4. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(financiranje javnih skladov in javnih agencij)
Država in lokalne skupnosti zagotavljajo javna sredstva javnim skladom in javnim agencijam v skladu s predpisi s področja javnih skladov, javnih agencij ter predpisi s področja javnih financ za posredne proračunske uporabnike.
Če poslovni in finančni načrt javnega sklada oziroma program dela in finančni načrt javne agencije na področju kulture ni sprejet v zakonsko določenem roku, ministrstvo, pristojno za kulturo, za obdobje največ do 31. marca tekočega leta sklene z javnim skladom oziroma javno agencijo pogodbo o začasnem financiranju, s katero se določi višina sredstev, ki obsega proračunska sredstva za splošne stroške delovanja, stroške dela zaposlenih in programske stroške. Sredstva za splošne stroške delovanja in stroške dela zaposlenih se določijo na ravni povprečja stroškov iz istega obdobja preteklega leta. Višina sredstev programskih stroškov se za vsak mesec določi v višini 80 odstotkov od dvanajstine vrednosti programskih stroškov preteklega leta. Če do 31. marca tekočega leta še ni sprejet proračun, se začasno financiranje podaljša do njegove uveljavitve. V tem primeru se višina sredstev za splošne stroške delovanja in stroške dela zaposlenih določi na ravni povprečja stroškov v obdobju od 1. januarja preteklega leta, do meseca, na katerega se izplačilo nanaša, višina programskih stroškov pa na način, kot je določen v tretjem stavku tega odstavka.«.
5. člen
V 31. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če o financiranju javnega zavoda za tekoče leto ni odločeno v zakonsko določenem roku, se lahko za obdobje največ do 31. marca tekočega leta izda odločba o začasnem financiranju, s katero se določi višina sredstev, ki obsega proračunska sredstva za splošne stroške delovanja, stroške dela zaposlenih ter programske stroške na ravni povprečja stroškov iz istega obdobja preteklega leta. Če do 31. marca tekočega leta še ni sprejet proračun, se začasno financiranje podaljša do njegove uveljavitve. V tem primeru se pri izračunu povprečja stroškov upošteva obdobje od 1. januarja preteklega leta, do meseca, na katerega se izplačilo nanaša.«.
6. člen
V 35. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Strateški načrt se sprejme za obdobje petih let, pri čemer lahko vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. Strateški načrt javnega zavoda obsega programske usmeritve in predviden obseg programa, organizacijske usmeritve, opredelitev investicij in investicijskega vzdrževanja ter podlage za kadrovski načrt, ki vključujejo tudi predvidene zunanje sodelavce. K strateškemu načrtu je treba pridobiti predhodno mnenje ustanovitelja in financerja javnega zavoda. Če direktor ne sprejme strateškega načrta do izteka veljavnosti prejšnjega, je to razlog za njegovo razrešitev.
Financer javnega zavoda je lokalna skupnost ali država, ki financira javni zavod in hkrati ni njegova ustanoviteljica.«.
7. člen
V 42. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Član sveta se mora vsako leto udeležiti programa usposabljanja, katerega vsebino, obseg in način izvedbe določi minister. Usposabljanje izvaja ministrstvo, pristojno za kulturo. Član sveta se mora prvega usposabljanja udeležiti najpozneje v roku šestih mesecev od nastopa mandata. Člana sveta, ki se programa usposabljanja ne udeleži v skladu s tem členom, se razreši oziroma odpokliče.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
8. člen
V tretjem odstavku 73. člena se besedilo »iz prvega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom », ki jo ima v upravljanju«.
9. člen
V drugem odstavku 74. člena se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »80. in 81. člen tega zakona«.
Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Z namenom zagotavljanja delovnih pogojev se lahko javna kulturna infrastruktura na podlagi javnega razpisa s pogodbo iz 93. člena tega zakona odda v uporabo tudi posameznikom, ki opravljajo kulturno dejavnost iz 4. člena tega zakona in njihovi projekti niso financirani iz javnih sredstev.
Pogodba o upravljanju ali uporabi se sklene za določen čas in se lahko podaljšuje z dodatkom k osnovni pogodbi.
Kulturni izvajalec je dolžan zagotavljati polno izkoriščenost javne kulturne infrastrukture, ki jo ima v upravljanju oziroma uporabi. V ta namen lahko oddaja proste zmogljivosti, pri čemer imajo prednost izvajalci javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki so združljivi s področjem dela kulturnega izvajalca, ki ima javno kulturno infrastrukturo v uporabi oziroma upravljanju.«.
10. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen
(obveznosti)
Javna kulturna infrastruktura se daje v upravljanje ali v uporabo kulturnim izvajalcem in posameznikom iz prejšnjega člena brezplačno pod pogojem, da prevzamejo obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Če upravljavec ali uporabnik javne kulturne infrastrukture odda infrastrukturo ali njen del v uporabo javnemu zavodu, javnemu skladu ali javni agenciji s področja kulture ali drugim kulturnim izvajalcem za izvajanje javnih kulturnih programov ali kulturnih projektov, je od njih upravičen zahtevati samo nadomestilo v višini dejanskih dodatnih stroškov, ki so s tem nastali.«.
11. člen
Doda se nov 82.a člen, ki se glasi:
»82.a člen
(spodbude za samozaposlovanje)
Samozaposlenim v kulturi, katerih dohodki iz dejavnosti v preteklem letu niso presegli zneska 14.679 eurov ali so v tekočem letu prvič vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi, ministrstvo, pristojno za kulturo, lahko zagotovi izvajanje računovodstva.
Ministrstvo, pristojno za kulturo, vsako leto objavi javni poziv za dodelitev kulturnih žepnin, namenjenih podpori izvedbe projektov samozaposlenih v kulturi. Samozaposleni v kulturi lahko prejme kulturno žepnino v skladu s tem členom pod pogoji, ki se določijo v besedilu javnega poziva. Za izvedbo javnega poziva in sklenitev pogodbe o financiranju se smiselno uporabljajo določbe IV. in V. poglavja tega zakona.
Poleg ukrepov iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko podprejo tudi drugi ukrepi, namenjeni spodbujanju ustvarjalnosti ter povečanju učinkovitosti podpornega poslovnega in inovativnega okolja za samozaposlene v kulturi. Za izvedbo financiranja ukrepov se smiselno uporabljajo določbe IV. in V. poglavja tega zakona.
Samozaposleni v kulturi lahko za čas zadržanosti z dela zaradi bolezni, ki traja najmanj 31 delovnih dni, prejme dnevno nadomestilo za delovne dni do vključno 30. delovnega dne bolezni. Nadomestilo lahko prejme največ za enkratno zadržanost z dela zaradi bolezni v posameznem letu. Dnevno nadomestilo dodeli ministrstvo, pristojno za kulturo, na podlagi vloge samozaposlenega v kulturi, ki jo poda najkasneje 90. dan po nastopu zadržanosti z dela. Višino dnevnega nadomestila za tekoče leto določi vlada do 31. januarja tekočega leta.«.
12. člen
V drugem odstavku 83. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek pravica iz prejšnjega odstavka samozaposlenemu v kulturi preneha po samem zakonu naslednji dan, ko izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek se samozaposlenemu v kulturi, ki je dosegel starost najmanj 50 let in zaprosi za pravico do plačila prispevkov, ter:
– izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena in
– mu je bila do vložitve vloge priznana pravica do plačila prispevkov iz državnega proračuna v skupnem trajanju najmanj 20 let, pri čemer se v to obdobje všteva tudi čas zaposlitve v javnih zavodih s področja kulture,
prizna pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje vse do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za pravice in obveznosti iz pokojninskega zavarovanja veljajo predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kolikor ta zakon ne določa drugače. Baletnemu plesalcu, ki je bil vključen v poklicno zavarovanje iz naslova zaposlitve na delovnem mestu baletnega plesalca, se za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do predčasne pokojnine ali starostne pokojnine iz obveznega zavarovanja, k dejanski zavarovalni dobi, za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do predčasne pokojnine ali starostne pokojnine iz obveznega zavarovanja po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, doda polovica obdobja, v katerem je bil vključen v poklicno zavarovanje. Višina prispevka za poklicno zavarovanje se določi v pokojninskem načrtu poklicnega zavarovanja, odobrenega na podlagi določb zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.«.
13. člen
V prvem odstavku 85. člena se za besedo »če« doda besedilo »je rezident Republike Slovenije za davčne namene in«.
V tretjem odstavku se v tretji alineji pred besedo »ministrstva« doda besedilo »in kulturnih žepnin«.
Tretji stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Podatke o delovnih štipendijah ministrstva, pristojnega za kulturo, Javne agencije za knjigo ter delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila in kulturnih žepnin pridobi ministrstvo, pristojno za kulturo, iz lastnih evidenc in evidenc Javne agencije za knjigo.«.
V petem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Država zahteva povračilo plačanih prispevkov tudi, če se ugotovi, da samozaposleni v kulturi v času plačevanja prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna ni bil rezident Republike Slovenije za davčne namene, in sicer za čas, ko samozaposleni v kulturi ni bil rezident Republike Slovenije za davčne namene.«.
14. člen
V 87. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Minister lahko pooblasti drugo osebo, zaposleno pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, za odločanje v postopkih o zahtevi vpisa v razvid ter priznanja pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje samozaposlenih v kulturi.«.
15. člen
V drugem odstavku 93. člena se v peti alineji besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »drugi odstavek 73. člena in 74. člen«.
16. člen
V prvem odstavku 95. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Večletna pogodba se lahko sklene za obdobje do petih let.«.
17. člen
V naslovu 97. člena se črta beseda »večletnih«.
V besedilu člena se besedilo »v letu podpisa« nadomesti z besedilom »ob podpisu« ter se črta beseda »večletna«.
18. člen
V prvem odstavku 98. člena se črta besedilo »v letih«.
19. člen
Četrta alineja 99. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– obseg, dinamika izplačil in način zagotavljanja sredstev države,«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Način in dinamika izplačil sta odvisna od specifičnosti načina izvajanja posameznega javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta in morata zagotavljati njegovo kontinuirano pripravo in izvedbo. Kadar je zaradi specifike izvajanja javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta potrebno, se lahko ob prvem izplačilu izplača predujem do višine, ki jo za predplačila določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Če se ugotovi nenamenska poraba predujma, ga mora izvajalec vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi od izplačila dalje. Namenskost porabe proračunskih sredstev preverja financer na podlagi letnega poročila o izvedenem javnem kulturnem programu oziroma končnega poročila o izvedenem kulturnem projektu, kot tudi z drugimi instrumenti nadzora, določenimi s tem ali drugim zakonom.«.
20. člen
V prvem odstavku 102. člena se v drugi alineji pika nadomesti z vejico in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– neposredni poziv.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko minister izjemoma izda sklep o financiranju kulturnega projekta iz interventnih sredstev ministrstva, pristojnega za kulturo, brez javnega poziva oziroma javnega razpisa. V tem primeru se lahko sofinancirajo tisti kulturni projekti, ki bi izpolnjevali pogoje za prijavo na javni poziv ali javni razpis ministrstva, pristojnega za kulturo, ali drugih oseb javnega prava na področju kulture, pa prijava zaradi objektivnih okoliščin, ki niso na strani vlagatelja, ni mogoča, ker je rok za prijavo na razpis že potekel. Kulturne projekte, za katere vsebinsko ustrezen razpis ni predviden, lahko minister iz interventnih sredstev podpre le, kadar so utemeljeni z javnim interesom na področju kulture, kar mora v sklepu posebej obrazložiti.«.
21. člen
Dodata se nova 102.b in 102.c člen, ki se glasita:
»102.b člen
(financiranje projektov, izbranih pri institucijah zunaj Republike Slovenije)
Javnim zavodom in drugim kulturnim izvajalcem se lahko za izvedbo kulturnega projekta ali kulturnega programa, ki je sofinanciran iz proračuna Evropske unije in je bil izbran na javnem razpisu, ki ga je izvedla institucija zunaj Republike Slovenije, dodelijo tudi proračunska sredstva države ali lokalne skupnosti na podlagi izvedenega javnega poziva.
102.c člen
(financiranje ustanov)
Ustanova s področja kulture, ki je ustanovljena za opravljanje storitev splošnega pomena na področju mednarodnega sodelovanja, katere ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija, se financira na način, kot je za financiranje ustanov iz proračunskih sredstev določeno v predpisih s področja javnih financ.«.
22. člen
Naslov 104. člena se spremeni tako, da se glasi: »(uvedba in ustavitev postopka)«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Minister lahko do izdaje odločb iz 113. in 120. člena tega zakona ustavi postopek javnega poziva ali javnega razpisa. Minister sprejme sklep o ustavitvi postopka, ki mora biti objavljen na način, kot je bilo objavljeno besedilo javnega poziva oziroma javnega razpisa. Odločitev mora biti utemeljena in jo je treba sporočiti strankam, ki so podale vlogo na javni razpis oziroma javni poziv. Vloga, prispela na javni poziv ali javni razpis, se na zahtevo stranke vrne.«.
23. člen
V prvem odstavku 113. člena se dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita: »Minister lahko zavrne predlog komisije glede financiranja posameznega javnega kulturnega programa oziroma kulturnega projekta in ga z utemeljitvijo vrne strokovni komisiji v ponovno presojo, ne more pa sprejeti drugačne odločitve, kot je predlagana v predlogu strokovne komisije. Minister lahko vrne javni kulturni program ali kulturni projekt v ponovno presojo samo enkrat.«.
24. člen
Doda se nov 113.a člen, ki se glasi:
»113.a člen
(pooblastilo za odločanje)
Minister lahko, razen za izdajo sklepa o ustavitvi postopka iz četrtega odstavka 104. člena tega zakona, pooblasti drugo osebo, zaposleno pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, za odločanje v postopkih javnih pozivov.«.
25. člen
V prvem odstavku 120. člena se dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita: »Minister lahko zavrne predlog komisije glede financiranja posameznega javnega kulturnega programa oziroma kulturnega projekta ter ga z utemeljitvijo vrne strokovni komisiji v ponovno presojo, ne more pa sprejeti drugačne odločitve, kot je predlagana v predlogu strokovne komisije. Minister lahko vrne javni kulturni program ali kulturni projekt v ponovno presojo samo enkrat.«.
26. člen
Doda se nov 120.a člen, ki se glasi:
»120.a člen
(pooblastilo za odločanje)
Minister lahko, razen za izdajo sklepa o ustavitvi postopka iz četrtega odstavka 104. člena tega zakona, pooblasti drugo osebo, zaposleno pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, za odločanje v postopkih javnih razpisov.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
27. člen
Lokalna skupnost, ki ob uveljavitvi tega zakona nima svojega lokalnega programa za kulturo, ga mora sprejeti najpozneje v osmih mesecih od uveljavitve tega zakona ali v istem roku v skladu z drugim odstavkom 14. člena zakona opredeliti javni interes na področju kulture, prioritete, ukrepe ter cilje in kazalce za njihovo doseganje v drugem dokumentu razvojnega načrtovanja lokalne skupnosti.
28. člen
Javni zavodi, javni skladi in javne agencije, ki ob uveljavitvi tega zakona nimajo veljavnega strateškega načrta, ga morajo sprejeti najpozneje v 12 mesecih od uveljavitve tega zakona.
29. člen
Član sveta zavoda se mora udeležiti programa usposabljanja najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve pravilnika iz tretjega odstavka 42. člena zakona, sicer se ga razreši oziroma odpokliče.
30. člen
Pogoj rezidentstva Republike Slovenije za davčne namene iz prvega odstavka 85. člena zakona se upošteva od naslednjega meseca, ki sledi mesecu uveljavitve tega zakona.
Samozaposleni v kulturi, ki mu je bila ob uveljavitvi tega zakona že priznana pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna do izpolnitve minimalnih pogojev za upokojitev oziroma do dejanske upokojitve, obdrži to pravico v skladu z odločbo o podelitvi pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna.
Postopki o dodelitvi pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje iz državnega proračuna, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo v skladu s tem zakonom.
31. člen
Vlada uskladi Uredbo o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10, 43/11 in 64/12) s tem zakonom v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
Minister izda predpis iz tretjega odstavka 42. člena zakona in uskladi Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
Vlada določi višino dnevnega nadomestila iz četrtega odstavka 82.a člena zakona v enem mesecu od uveljavitve tega zakona.
32. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-01/13-13/26
Ljubljana, dne 17. decembra 2013
EPA 1546-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti