Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4125. Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1), stran 13133.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)
Razglašam Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. decembra 2013.
Št. 003-02-11/2013-17
Ljubljana, dne 27. decembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV PRAVIC IZ OBVEZNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA (ZMEPIZ-1)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje urejanja)
(1) S tem zakonom se ureja matična evidenca zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: matična evidenca), ki obsega zbirke podatkov, potrebne za izvajanje tega zavarovanja, zbrane v različnih evidencah.
(2) Podatki, zbrani in obdelovani v matični evidenci, se upravljajo na način, predpisan s tem zakonom.
2. člen
(upravljavec matične evidence)
Upravljavec matične evidence je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
3. člen
(uporaba podatkov matične evidence)
(1) Podatki, ki jih vsebuje matična evidenca, se obdelujejo za vodenje in odločanje v postopkih za uveljavljanje pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za vodenje, odločanje o pravicah in izplačevanje pravic, ki jih zavod prizna ali izplačuje po posebnih zakonih, za vodenje in odločanje v postopkih po tem zakonu in za delovanje ali sodelovanje v odškodninskih postopkih, kjer je zavod stranka ali udeleženec postopka.
(2) Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ) in Centri za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: CSD) so upravičeni do pridobitve vsebine podatkov, ki jih vsebuje matična evidenca. Podatke lahko uporabljajo za izvajanje njihovih zakonskih pooblastil, oblikovanje registrov in izvajanje statističnih raziskovanj.
4. člen
(pomen izrazov)
Izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
1. Zavezanec ali zavezanka za vlaganje prijav (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za vlaganje prijav) je pravna ali fizična oseba, ki v skladu s tem zakonom vlaga prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja in spremembe med zavarovanjem.
2. Zavezanec ali zavezanka za vlaganje prijav o osnovah (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za vlaganje prijav o osnovah) je pravna ali fizična oseba, ki v skladu s tem zakonom vlaga prijave podatkov o osnovah, obračunanih in plačanih prispevkih ter obdobjih zavarovanja po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
3. Prijava podatkov o osnovah je prijava podatkov o osnovah, obračunanih in plačanih prispevkih ter obdobjih zavarovanja po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
4. Prijava podatkov o obdobju zavarovanja je prijava podatkov o obdobju zavarovanja, ki predstavlja prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem.
5. Posredovalec ali posredovalka podatkov (v nadaljnjem besedilu: posredovalec podatkov) je pravna ali fizična oseba, ki po pooblastilu zavezanca za vlaganje prijav o osnovah zavodu ali pooblaščenemu izvajalcu izpolni dolžnost posredovanja podatkov po tem zakonu.
6. Zavezanec ali zavezanka za plačilo prispevkov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za plačilo prispevkov) je pravna ali fizična oseba, ki je po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dolžna plačevati prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
7. Obdobje zavezanosti je obdobje od prve prijave zavarovanca v zavarovanje do odjave zadnjega zavarovanca iz zavarovanja pri posameznem zavezancu za vlaganje prijav.
8. Zavezanost je dolžnost posredovanja podatkov po tem zakonu.
9. Prijava podatkov je vsako posredovanje podatkov, ki ga na s tem zakonom predpisan način izvrši zavezanec za vlaganje prijav ali zavezanec za vlaganje prijav o osnovah oziroma posredovalec podatkov.
10. Uživalec ali uživalka pravic (v nadaljnjem besedilu: uživalec pravic) po tem zakonu je oseba, ki je uveljavila kakšno pravico iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
11. Revizor ali revizorka (v nadaljnjem besedilu: revizor) je oseba, ki ima v skladu s tem zakonom veljavno pooblastilo za opravljanje nalog revizorja matične evidence.
12. Zavarovanec ali zavarovanka (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) je oseba, ki je ali je bila v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje obvezno ali prostovoljno vključena v obvezno zavarovanje.
13. Poslovodna oseba je oseba, ki je bila v pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključena po 12. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) oziroma drugem odstavku 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1).
5. člen
(subjekti matične evidence)
Subjekti za katere se vodijo evidence po tem zakonu so:
1. zavarovanci;
2. osebe, ki niso vključene v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa jim je pokojninska doba priznana z odločbo pristojnega organa oziroma jim je čas, ki so ga prebili v zavarovanju, vpisan v delovno knjižico ali v drugo javno listino;
3. osebe, ki so uveljavile kakšno pravico iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
4. osebe, ki so zavezanci za plačevanje prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
5. osebe, ki so zavezanci za vlaganje prijav ali zavezanci za vlaganje prijav o osnovah po tem zakonu.
6. člen
(uvedba matične evidence)
(1) Matična evidenca za posameznega zavarovanca se uvede z vnosom podatkov iz prve prijave v zavarovanje.
(2) Za osebe iz 2. točke prejšnjega člena tega zakona se matična evidenca uvede in vodi z vpisom podatkov o pokojninski dobi na podlagi ustrezne listine.
(3) Za osebe iz 4. in 5. točke prejšnjega člena se uvede in vodi matična evidenca na podlagi prve prijave prvega zavarovanca v zavarovanje in na podlagi podatkov iz ustreznega registra.
(4) Za uživalce pravic se uvede in vodi matična evidenca na podlagi podatkov matične evidence zavarovancev ter odločb zavoda o priznanju pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
(5) Matična evidenca o izplačilih za posameznega prejemnika izplačila, ki ga v skladu z zakonom izplačuje zavod, se uvede in vodi z izvršitvijo prvega izplačila.
7. člen
(vodenje matične evidence)
(1) Matična evidenca se vodi tako, da se vanjo vnašajo podatki o subjektih iz 5. člena tega zakona na podlagi:
– prijav podatkov, ki so jih po tem zakonu dolžni sporočati zavezanci za vlaganje prijav in zavezanci za vlaganje prijav o osnovah;
– posredovanih podatkov upravljavcev evidenc;
– izvedenih postopkov po tem zakonu za zagotavljanje pravilnosti podatkov, postopkov ugotavljanja lastnosti zavarovanca in revizije;
– izvedenih postopkov na podlagi uveljavljanja pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
– izvedenih postopkov za izplačila prejemkov.
(2) Za izvajanje posameznih nalog pri vodenju matične evidence lahko zavod pooblasti drug zavod ali službo. Za izvajanje nalog obdelave podatkov lahko zavod pooblasti drug poslovni subjekt. Pooblaščeni zavod, služba oziroma poslovni subjekt so dolžni te naloge izvajati v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in s tem zakonom.
(3) Prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja in prijave spremembe podatkov med zavarovanjem za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje sprejema prijavno-odjavna služba ZZZS. ZZZS posreduje podatke iz prijav v zavarovanje, odjav iz zavarovanja in prijav spremembe podatkov med zavarovanjem zavodu v elektronski obliki, podpisane s kvalificiranim digitalnim potrdilom informacijskega sistema ZZZS ter papirne obrazce iz osmega in desetega odstavka tega člena. Povračilo stroškov za vodenje prijavno-odjavne službe se uredi s pogodbo, ki jo skleneta zavod in ZZZS.
(4) Matična evidenca se vodi tako, da se podatki, določeni s tem zakonom, zapisujejo na elektronske nosilce zapisov v skladu s predpisi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.
(5) Vsi zavezanci za vlaganje prijav o osnovah posredujejo podatke o obdobju zavarovanja, o osnovi ter o obračunanih in plačanih prispevkih v elektronski obliki.
(6) Vsi zavezanci za vlaganje prijav vlagajo prijave, odjave in spremembe prijav zavarovanja za vsa obvezna socialna zavarovanja v elektronski obliki.
(7) Šteje se, da je za fizično osebo, ki ni poslovni subjekt, vložena prijava iz prejšnjega odstavka v elektronski obliki, če je posredovana z uporabo spletne storitve in je podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
(8) Ne glede na določbo šestega odstavka tega člena lahko fizične osebe, ki niso poslovni subjekti, vlagajo prijave, odjave in spremembe prijav zavarovanja za vsa obvezna socialna zavarovanja tudi v pisni obliki na predpisanih obrazcih.
(9) Ne glede na določbe zakona, ki ureja sodni register, zavezanci za vlaganje prijav, ki so poslovni subjekti, vlagajo prijave, odjave in spremembe prijav zavarovanja za vsa obvezna socialna zavarovanja v elektronski obliki prek državnega portala za podjetja in podjetnike (v nadaljnjem besedilu: e-VEM).
(10) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za zavarovance, za katere so bili kot zavezanci za vlaganje prijav določeni poslovni subjekti, ki so že izbrisani iz poslovnega registra, prijave, odjave in spremembe prijav zavarovanja za vsa obvezna socialna zavarovanja vlagajo na način iz osmega odstavka tega člena pri subjektu iz tretjega odstavka tega člena.
(11) Določba devetega odstavka tega člena se uporablja tudi za zavezance za vlaganje prijav po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, starševskem varstvu in urejanju trga dela, ki so poslovni subjekti in niso zavezanci za vlaganje prijav po tem zakonu.
8. člen
(pridobivanje podatkov)
(1) Zavod pridobiva podatke matične evidence od zavezancev za vlaganje prijav, zavezancev za vlaganje prijav o osnovah in subjekta iz 40. člena tega zakona oziroma od upravljavcev zbirk podatkov, ki so najbližje izvoru podatkov.
(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja sodni register ima zavod pravico do vseh podatkov o fizičnih osebah, ki so v sodni ali poslovni register vpisane kot družbenice ali družbeniki oziroma delničarji gospodarskih družb, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji oziroma ustanoviteljice ali ustanovitelji zavodov ter zadrug in so hkrati poslovodne osebe v teh pravno organizacijskih oblikah.
(3) Zavod mora posredovati podatke iz matične evidence za vzpostavitev oziroma za vodenje in vzdrževanje registrov in uradnih evidenc državnim organom in drugim uporabnikom, za izvrševanje njihovih, z zakonom določenih nalog. Zavod posreduje te podatke brezplačno.
(4) Upravljavci, ki vodijo zbirke podatkov, iz katerih zavod pridobiva podatke iz prvega odstavka tega člena, so dolžni posredovati vse dogodke, spremembe in popravke, ki vplivajo na podatke iz 11. do 23. člena tega zakona zavodu v predpisanih rokih in obliki ter brezplačno.
9. člen
(metodološka načela)
(1) Za zagotovitev enotnega sistema vodenja evidenc na področju dela in socialne varnosti se pri vodenju teh evidenc uporabljajo enotna metodološka načela, enotni podatkovni standardi (obeležja, definicije, klasifikacije in šifranti) ter standardni postopki oblikovanja in pošiljanja statističnih poročil.
(2) Matična evidenca se vodi po enotnih metodoloških načelih, ki jih določi minister, pristojen za delo, po predhodnem mnenju SURS, ZZZS, ZRSZ, DURS in zavoda.
(3) Obrazce za prijavo podatkov, ki so skupni za zavod, ZRSZ, ZZZS, DURS in SURS, navodila za izpolnjevanje teh obrazcev ter druge obrazce in način vlaganja prijav podatkov, določenih s tem zakonom, predpiše minister, pristojen za delo, v sodelovanju z zavodi in organi iz prejšnjih odstavkov in s soglasjem ministra, pristojnega za zdravje, ministra, pristojnega za finance, in predstojnika SURS.
(4) Za določitev metodoloških osnov statističnih raziskovanj in administrativnih zbirk podatkov je potrebno pridobiti predhodno mnenje SURS.
2. PODATKI MATIČNE EVIDENCE
10. člen
(zbirke podatkov)
Matična evidenca obsega naslednje zbirke podatkov:
1. matična evidenca zavarovancev;
2. matična evidenca uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
3. matična evidenca o izplačilih prejemkov;
4. register zavezancev;
5. evidenca o podanih izvedenskih mnenjih.
11. člen
(podatki o zavarovancih)
O zavarovancih se vnesejo v matično evidenco naslednji podatki:
1. priimek in ime;
2. enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO);
3. davčna številka;
4. naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra naslova iz registra prostorskih enot, šifra občine, za tujino šifra države);
5. vrsta prebivališča (stalno, začasno, za vročanje);
6. državljanstvo;
7. številka delovnega dovoljenja, datum poteka delovnega dovoljenja in organ, ki je delovno dovoljenje izdal;
8. poklic, ki ga opravlja;
9. vrsta izobrazbe;
10. področje izobrazbe;
11. ali je zavarovanec s telesno okvaro najmanj 70 %, vojaški invalid I. do VI. skupine, civilni invalid vojne I. do VI. skupine, slepa oziroma gluha oseba, oseba obolela za distrofijo in sorodnimi mišičnimi in živčno mišičnimi obolenji, paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, multiplo sklerozo, oboleli za rakom do 15. leta starosti in ekstrapiramidnimi obolenji;
12. kategorija invalidnosti;
13. podlaga za zavarovanje;
14. datum prijave v zavarovanje;
15. datum in vzrok spremembe med zavarovanjem;
16. delo, ki ga je zavarovanec opravljal in za katero se mu zavarovalna doba šteje s povečanjem;
17. pokojninska doba;
18. osnove, od katerih so bili plačani prispevki, znesek obračunanega in plačanega prispevka in obdobje, na katero se nanašajo;
19. obdobje zavarovanja, za katero so bili prispevki obračunani, in znesek obračunanega prispevka;
20. tedensko število ur polnega delovnega časa zavezanca za vlaganje prijav (samo polne ure);
21. tedensko število ur delovnega časa po pogodbi o zaposlitvi oziroma zavarovalnega časa zavarovanca (samo polne ure);
22. število delovnih ur in število ur dela preko polnega delovnega časa, za katere so plačani prispevki od predpisane osnove;
23. število ur odsotnosti z dela, za katere je zavarovanec prejel nadomestilo, ki se všteva v pokojninsko osnovo z osnovo iz preteklega leta;
24. registrska številka zavezanca za vlaganje prijav oziroma zavezanca za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanca za plačilo prispevkov;
25. matična številka poslovnega registra dela poslovnega subjekta, v katerem zavarovanec delo opravlja, oziroma poslovnega subjekta, če zavarovanec delo opravlja na sedežu poslovnega subjekta;
26. šifra dejavnosti, v katero sodi delo oziroma dejavnost zavezanca;
27. vrsta prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
28. datum in vzrok prenehanja zavarovanja;
29. v primeru delovnega razmerja – vrsta delovnega razmerja (ali je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas).
12. člen
(podatki o uživalcih starostne, predčasne, delne in invalidske pokojnine)
O uživalcih starostnih, predčasnih, delnih in invalidskih pokojnin se vnesejo v matično evidenco poleg podatkov iz prejšnjega člena, ki so potrebni za priznanje, odmero in izplačevanje pravic, še naslednji podatki:
1. vrsta pokojnine, oznake predpisa, ki je bil podlaga za določitev pokojnine, zmanjšanje oziroma povečanje pokojnine, datum priznanja pravice do pokojnine;
2. datum začetka izplačevanja pokojnine, datum prekinitve in ponovnega začetka izplačevanja pokojnine ter datum prenehanja pravice do pokojnine;
3. vzrok, datum nastanka in kategorija invalidnosti;
4. datum ugotovitve invalidnosti;
5. pokojninska osnova in leto pred letom, v katerem se uveljavljajo pravice, na katero so preračunane plače;
6. znesek pokojnine ob priznanju pravice;
7. odstotek odmere delne pokojnine ali dela pokojnine, če je uživalec pravice hkrati tudi vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
8. identifikacijsko številko uživalca pravice pri tujem nosilcu zavarovanja, če je bil uživalec pravice zavarovan v tujini ali če prejema pokojnino iz tujine.
13. člen
(podatki o uživalcih družinske oziroma vdovske pokojnine oziroma dela vdovske pokojnine)
O uživalcih družinske pokojnine in o uživalcih vdovske pokojnine oziroma dela vdovske pokojnine se poleg podatkov iz 11. in 12. člena tega zakona, ki so potrebni za priznanje, odmero in izplačevanje pravic vnesejo v matično evidenco, še naslednji podatki:
1. priimek in ime;
2. EMŠO;
3. davčna številka;
4. sorodstvo z umrlim zavarovancem ali uživalcem pokojnine;
5. iz 11. člena tega zakona za umrlega zavarovanca oziroma iz prejšnjega člena za umrlega uživalca pokojnine, po katerem imajo upravičenci pravico do družinske oziroma vdovske pokojnine;
6. datum in vzrok smrti zavarovanca ali uživalca pokojnine;
7. datum pridobitve pravice do družinske oziroma vdovske pokojnine oziroma dela vdovske pokojnine, datum začetka izplačevanja družinske oziroma vdovske pokojnine in datum prenehanja pravice do družinske oziroma vdovske pokojnine;
8. znesek pokojnine ob priznanju pravice;
9. identifikacijsko številko uživalca pravice pri tujem nosilcu zavarovanja, če je bil uživalec pravice zavarovan v tujini ali če prejema pokojnino iz tujine.
14. člen
(podatki o uživalcih pravic, ki so pravico pridobili po posebnem predpisu)
O uživalcih pravic, ki so pravico pridobili po posebnem predpisu, se v matično evidenco vnesejo oznake posebnih predpisov, na podlagi katerih so pridobili oziroma jim je bila odmerjena pravica in podatki iz 11., 12. in 13. člena tega zakona, ki so potrebni za priznanje, odmero in izplačevanje pravic.
15. člen
(podatki o uživalcih invalidnin)
O uživalcih invalidnin se vnesejo v matično evidenco naslednji podatki:
1. vzrok in stopnja telesne okvare;
2. datum nastanka telesne okvare, datum pridobitve, datum spremembe in datum prenehanja pravice do invalidnine;
3. znesek invalidnine ob priznanju in podatki iz 11., 12. in 13. oziroma 14. člena tega zakona, ki so potrebni za priznanje, odmero in izplačevanje pravic.
16. člen
(podatki o uživalcih dodatka za pomoč in postrežbo)
O uživalcih dodatka za pomoč in postrežbo se vnesejo v matično evidenco naslednji podatki:
1. vrsta dodatka za pomoč in postrežbo;
2. datum pridobitve, datum spremembe in datum prenehanja pravice;
3. znesek dodatka za pomoč in postrežbo ob priznanju pravice in
4. podatki iz 11., 12. in 13. oziroma 14. člena tega zakona, ki so potrebni za priznanje, odmero in izplačevanje pravic.
17. člen
(podatki o uživalcih nadomestil na podlagi invalidnosti II. in III. kategorije)
O uživalcih nadomestil na podlagi invalidnosti II. in III. kategorije se vnesejo v matično evidenco poleg podatkov iz 11. člena tega zakona, ki so potrebni za priznanje, odmero in izplačevanje pravic, še naslednji podatki:
1. vrsta nadomestila;
2. osnova za odmero nadomestila;
3. datum pridobitve, datum spremembe in datum prenehanja pravice;
4. znesek nadomestila;
5. vzrok, datum nastanka in kategorija invalidnosti;
6. število ur delovnega oziroma zavarovalnega časa za katerega se izplačuje nadomestilo.
18. člen
(podatki o upravičencih do izplačila 20 % predčasne ali starostne pokojnine)
Za upravičence do izplačila 20 % predčasne ali starostne pokojnine se vnesejo v matično evidenco poleg podatkov iz 11. člena tega zakona, ki so potrebni za priznanje, odmero in izplačevanje pravic, še naslednji podatki:
1. vrsta pokojnine, oznaka predpisa, ki je bil podlaga za določitev 20 % pokojnine;
2. datum začetka izplačevanja ter datum prenehanja izplačevanja 20 % pokojnine;
3. pokojninska osnova in leto pred letom, v katerem se uveljavi izplačilo 20 % pokojnine, na katero so preračunane plače;
4. znesek 20 % pokojnine ob priznanju.
19. člen
(podatki o izplačilih)
(1) Zavod v evidenci iz 3. točke 10. člena tega zakona vodi podatke o izplačilih prejemkov po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in drugih predpisih.
(2) Za osebe iz prejšnjega odstavka, ki prebivajo v tujini, lahko zavod pridobi podatke, ki vplivajo na izplačevanje prejemkov, od tujega nosilca zavarovanja ali od drugega pristojnega organa države, v kateri ta oseba prebiva.
20. člen
(podatki o osebah, za katere so podana izvedenska mnenja)
O osebah, za katere v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma v skladu z drugimi zakoni izvedenski organ zavoda poda izvedensko mnenje, zavod poleg podatkov iz 10. do 18. člena tega zakona, ki so potrebni za podajo izvedenskega mnenja, vodi podatke o podanih izvedenskih mnenjih, zlasti:
1. datum nastanka invalidnosti, telesne okvare oziroma potrebe po pomoči in postrežbi;
2. vzrok nastanka invalidnosti oziroma telesne okvare;
3. kategorija invalidnosti;
4. diagnoza;
5. stopnja telesne okvare;
6. vrsta dodatka za pomoč in postrežbo.
21. člen
(podatki o zavezancih za vlaganje prijav in zavezancih za vlaganje prijav o osnovah, ki so pravne osebe ali podružnice tujih podjetij)
O pravnih osebah in podružnicah tujih podjetij, ki so zavezanci za vlaganje prijav in zavezanci za vlaganje prijav o osnovah po tem zakonu, se vnesejo v matično evidenco naslednji podatki:
1. registrska številka zavezanca;
2. matična številka poslovnega registra;
3. davčna številka;
4. naziv pravne osebe oziroma firma;
5. sedež (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra naslova iz registra prostorskih enot, šifra občine, za tujino šifra države);
6. šifra in naziv pretežne dejavnosti;
7. razvrstitev zavezancev za vlaganje prijav in zavezancev za vlaganje prijav o osnovah (vrsta registra);
8. datum vpisa v sodni register;
9. pričetek zavezanosti;
10. prenehanje zavezanosti;
11. vzrok prenehanja zavezanosti;
12. datum izbrisa iz sodnega registra.
22. člen
(podatki o zavezancih za vlaganje prijav in zavezancih za vlaganje prijav o osnovah, ki so fizične osebe)
O fizičnih osebah, ki so zavezanci za vlaganje prijav in zavezanci za vlaganje prijav o osnovah zase oziroma za zaposlene delavce, se vnesejo v matično evidenco naslednji podatki:
1. registrska številka zavezanca;
2. matična številka poslovnega registra;
3. davčna številka zavezanca za vlaganje prijav, zavezanca za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanca za plačilo prispevkov;
4. EMŠO;
5. priimek in ime;
6. naziv oziroma firma in sedež (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra naslova iz registra prostorskih enot, šifra občine, za tujino šifra države);
7. naziv in šifra dejavnosti;
8. razvrstitev zavezanca (vrsta registra);
9. datum vpisa v sodni register oziroma poslovni register;
10. pričetek zavezanosti;
11. prenehanje zavezanosti;
12. vzrok prenehanja zavezanosti.
23. člen
(podatki o zavezancih za vlaganje prijav in zavezancih za vlaganje prijav o osnovah, ki so diplomatska in konzularna predstavništva ali mednarodne organizacije)
O diplomatskih in konzularnih predstavništvih ter mednarodnih organizacijah, ki zaposlujejo delavce po pogodbi o zaposlitvi in so zavezanci za vlaganje prijav in zavezanci za vlaganje prijav o osnovah za zaposlene delavce, se vnesejo v matično evidenco naslednji podatki:
1. registrska številka zavezanca;
2. davčna številka;
3. naziv;
4. sedež (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra naslova iz registra prostorskih enot, šifra občine, za tujino šifra države);
5. razvrstitev zavezancev za vlaganje prijav in zavezancev za vlaganje prijav o osnovah (vrsta registra);
6. pričetek zavezanosti;
7. prenehanje zavezanosti;
8. vzrok prenehanja zavezanosti.
24. člen
(določitev registrske številke zavezancu)
(1) ZZZS dodeli zavezancu za vlaganje prijav 10-mestno registrsko številko, ki ga enolično označuje v evidencah obveznih socialnih zavarovanj.
(2) Če zavezanec za vlaganje prijav o osnovah hkrati ni zavezanec za vlaganje prijav, mu registrsko številko dodeli zavod.
(3) Registrska številka se dodeli pravni osebi in fizični osebi, ki je poslovni subjekt, v navezavi z matično številko poslovnega subjekta, fizični osebi, ki ni poslovni subjekt, v navezavi z enotno matično številko občana in drugemu subjektu v navezavi z davčno številko tega subjekta.
(4) Že dodeljena registrska številka se ne more dodeliti drugemu zavezancu niti po prenehanju poslovanja ali po smrti zavezanca.
25. člen
(številka dosjeja osebe in identifikacijska številka subjekta)
(1) Ob uvedbi matične evidence zavod osebam iz 1. do 3. točke 5. člena tega zakona dodeli 7-mestno številko dosjeja osebe.
(2) Zaradi vodenja evidenc po predpisih o upravnem poslovanju zavod vsakemu od subjektov iz 5. člena tega zakona in drugim pravnim in fizičnim osebam, ki poslujejo z zavodom, dodeli tudi 10-mestno identifikacijsko številko subjekta.
26. člen
(vir podatkov za matično evidenco)
Podatki za matično evidenco se v prijave, odjave in prijave sprememb podatkov vpisujejo oziroma vnašajo na podlagi evidenc, registrov in poslovne dokumentacije, ki jih v skladu s tem in drugimi zakoni, vodijo oziroma upravljajo zavezanci za vlaganje prijav, zavezanci za vlaganje prijav o osnovah in zavezanci za plačilo prispevkov, ter na podlagi uradnih evidenc.
3. VLAGANJE PRIJAV PODATKOV IN OBLIKOVANJE PRIJAV O OSNOVAH
27. člen
(prijava v zavarovanje)
(1) Nabor podatkov v obrazcih prijav podatkov, na podlagi katerih se podatki vnašajo v matično evidenco o zavarovancih, se predpiše s pravilnikom iz 9. člena tega zakona.
(2) V pravilniku iz prejšnjega odstavka se uredi tudi prijava podatka o izmenskem delu, ki se v prijavo v zavarovanje vpiše za potrebe SURS.
28. člen
(spremembe podatkov v prijavi v zavarovanje)
Spremembe podatkov v prijavi v zavarovanje, ki ne vplivajo na obstoj pravnega razmerja, se prijavijo, če gre za spremembe okoliščin, ki trajajo nad 90 dni.
29. člen
(podatki o pokojninski dobi, ki niso vneseni v matično evidenco)
Podatki o pokojninski dobi, ki niso vneseni v matično evidenco na podlagi prijav v zavarovanje in odjav iz zavarovanja, se vnašajo v matično evidenco na podlagi pravnomočnih odločb, s katerimi je pristojni organ ugotovil pokojninsko dobo, oziroma drugih javnih listin, iz katerih so razvidna obdobja in vrste dopolnjene pokojninske dobe.
30. člen
(potrdilo oziroma obvestilo o vloženi prijavi in odjavi zavarovanja)
(1) Vložitev prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja in prijave spremembe med zavarovanjem vložniku potrdi ZZZS, razen za osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja.
(2) ZZZS posreduje za vsakega zavarovanca podatke o prijavi v zavarovanje, o odjavi iz zavarovanja oziroma o prijavi sprememb med zavarovanjem SURS-u za izvajanje statističnih raziskovanj ter DURS-u zaradi obračunavanja, nadzora nad plačevanjem ter prisilne izterjave prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(3) Delodajalci, ki so zavezanci za vlaganje prijav, so dolžni zavarovancem izročiti kopijo potrdila o vloženi prijavi v zavarovanje v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja in odjavi iz zavarovanja v roku 15 dni od prenehanja delovnega razmerja.
31. člen
(zavezanci za vlaganje prijav in zavezanci za vlaganje prijav o osnovah)
(1) Zavezanci za vlaganje prijav in zavezanci za vlaganje prijav o osnovah po tem zakonu so:
1. delodajalci;
2. samozaposleni, družbeniki, kmetje, verski uslužbenci;
3. osebe, ki so na območju Republike Slovenije v delovnem razmerju pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, če posebni predpis ali mednarodna pogodba ne določa drugače, in osebe, ki so zaposlene pri delodajalcu s sedežem v tujini, za katere se v skladu s predpisi Evropske unije uporablja zakonodaja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: osebe, zaposlene pri tujem delodajalcu);
4. osebe, ki so prostovoljno vključene v obvezno zavarovanje;
5. zavod;
6. ZZZS;
7. ZRSZ;
8. DURS;
9. stečajni in likvidacijski upravitelji;
10. Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije;
11. CSD;
12. Ministrstvo za obrambo;
13. druge pravne in fizične osebe, če je tako določeno z zakonom.
(2) Zavezanec za vlaganje prijav oziroma zavezanec za vlaganje prijav o osnovah lahko pri zavodu oziroma pri drugem pristojnem organu vloži pisno pooblastilo ali pooblastilo v elektronski obliki za drugo pravno ali fizično osebo, da v njegovem imenu izpolni dolžnost vložitve prijav podatkov po tem zakonu. Za podatke, ki jih je posredoval posredovalec podatkov, je odgovoren zavezanec za vlaganje prijav oziroma zavezanec za vlaganje prijav o osnovah.
32. člen
(prijave, ki jih vlagajo delodajalci)
(1) Delodajalci vlagajo prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem za vsakega delavca v delovnem razmerju.
(2) Delodajalci, ki so plačniki davka v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, so za delavce v delovnem razmerju ter za osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo in izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v obračunu davčnega odtegljaja, ki ga v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, predpiše minister pristojen za finance, dolžni sporočiti tudi podatke, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah, ter spremembe teh podatkov, in sicer na način in v rokih, predpisanih z zakonom, ki ureja davčni postopek, za predložitev obračuna davčnega odtegljaja.
33. člen
(prijave, ki jih vlagajo samozaposleni, družbeniki, nosilci kmetije, verski uslužbenci)
(1) Samozaposleni, družbeniki, nosilci kmetije in verski uslužbenci zase vlagajo prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem.
(2) Nosilci kmetije vlagajo prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem za člane kmetije.
34. člen
(prijave, ki jih vlagajo osebe zaposlene pri tujem delodajalcu)
Osebe, zaposlene pri tujem delodajalcu, zase vlagajo prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem.
35. člen
(prijave, ki jih vlagajo osebe, ki so prostovoljno vključene v obvezno zavarovanje)
Osebe, ki so prostovoljno vključene v obvezno zavarovanje, zase vlagajo prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem.
36. člen
(prijave, ki jih vlaga zavod)
Zavod za uživalce nadomestil na podlagi preostale delovne zmožnosti vlaga:
– prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem;
– prijavo podatkov o nadomestilih iz invalidskega zavarovanja v preteklem koledarskem letu ter prijavo sprememb teh podatkov.
37. člen
(prijave, ki jih vlaga ZZZS)
(1) ZZZS vlaga za zavarovance, ki jim izplačuje nadomestilo plače za čas bolezni po prenehanju delovnega razmerja:
– prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem,
– prijavo podatkov o nadomestilih iz naslova zdravstvenega zavarovanja v obdobju po prenehanju delovnega razmerja, o obračunanih in plačanih prispevkih in obdobju zavarovanja v preteklem koledarskem letu ter prijavo sprememb teh podatkov.
(2) ZZZS vlaga prijave podatkov o nadomestilih, ki jih zavarovancem izplačuje neposredno, po predpisih o delovnih razmerjih in predpisih o zdravstvenem zavarovanju.
38. člen
(prijave, ki jih vlaga ZRSZ)
ZRSZ vlaga za zavarovance, ki kot brezposelne osebe prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, in osebe, ki so do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine upravičene do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri ZRSZ:
– prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem;
– prijavo podatkov o osnovah, o obračunanih in plačanih prispevkih in obdobju zavarovanja v preteklem koledarskem letu ter prijavo sprememb teh podatkov.
39. člen
(prijave, ki jih vlaga DURS)
DURS vlaga prijavo podatkov o osnovi v preteklem koledarskem letu ter prijavo sprememb teh podatkov za samozaposlene, družbenike, kmete, verske uslužbence, osebe, zaposlene pri tujem delodajalcu, osebe, zaposlene pri delodajalcih fizičnih osebah, ki ne opravljajo dejavnosti, in osebe, ki so prostovoljno vključene v obvezno zavarovanje.
40. člen
(podatki, ki jih posreduje DURS in uporaba teh podatkov)
(1) DURS posreduje zavodu podatke za prijavo podatkov o osnovi ter spremembe teh podatkov za delavce v delovnem razmerju. DURS podatke posreduje na podlagi podatkov iz obračuna davčnega odtegljaja. Podatke o plačilih prispevkov za delavce v delovnem razmerju DURS posreduje izkazane po posameznem zavarovancu.
(2) DURS zavodu posreduje podatke za prijavo podatkov o obdobju zavarovanja in prijavo podatkov o osnovi, ter spremembe teh podatkov tudi za osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo in izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. DURS podatke posreduje na podlagi podatkov iz obračuna davčnega odtegljaja, odločb o odmeri akontacije dohodnine in odločb o odmeri prispevkov za socialno varnost. Podatke o plačilih prispevkov za osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo in izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, DURS posreduje izkazane po posameznem zavarovancu.
(3) Na podlagi podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena in podatkov iz prvega odstavka 32. člena tega zakona zavod oblikuje prijavo podatkov o osnovah ter spremembe teh prijav za delavce v delovnem razmerju in za osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja.
(4) Za osebe iz drugega odstavka tega člena zavod oblikuje tudi prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar je ne vloži pri subjektu iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona.
(5) Podrobnejšo opredelitev podatkov, način posredovanja podatkov in podrobnejši način uporabe podatkov za oblikovanje prijave podatkov o osnovah na podlagi podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena, določi minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
41. člen
(prijave, ki jih vlaga stečajni oziroma likvidacijski upravitelj)
Stečajni oziroma likvidacijski upravitelj za delodajalca vlaga:
– odjavo iz zavarovanja za vse delavce, ki jim je zaradi uvedbe stečaja oziroma likvidacije prenehalo delovno razmerje;
– prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem za vsakega delavca, ki je sklenil delovno razmerje po uvedbi stečaja ali likvidacije.
42. člen
(prijave, ki jih vlaga Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS)
Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS vlaga za zavarovance, ki so po predpisih o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije pridobili pravico do nadomestila prijavo podatkov o osnovah ter prijavo sprememb teh podatkov.
43. člen
(prijave, ki jih vlaga CSD)
(1) CSD vlaga za zavarovance, ki so v obvezno zavarovanje vključeni na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo, za družinske pomočnike in osebe, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic:
– prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem;
– prijavo podatkov o osnovah in prijavo sprememb teh podatkov.
(2) Podatke iz druge alineje prejšnjega odstavka vlaga CSD tudi za zavarovance, ki so prejemniki nadomestil po predpisih o starševskem varstvu in niso zavarovani na podlagi prejemanja teh nadomestil.
44. člen
(prijave, ki jih vlaga Ministrstvo za obrambo)
Ministrstvo za obrambo vlaga za zavarovance, ki so v obvezno zavarovanje vključeni kot vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka oziroma državljani med prostovoljnim usposabljanjem za zaščito in reševanje:
– prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem;
– prijavo podatkov o osnovah ter prijavo sprememb teh podatkov.
4. ROKI ZA VLOŽITEV PRIJAV IN ROKI ZA VNOS PODATKOV V MATIČNO EVIDENCO
45. člen
(roki za vložitev prijav podatkov)
(1) Prijave podatkov za matično evidenco se vloži v naslednjih rokih:
1. prijavo v zavarovanje in prijavo spremembe med zavarovanjem – v roku 8 dni od izpolnitve pogojev za vstop v obvezno zavarovanje, oziroma od dokončnosti odločbe o lastnosti zavarovanca ali pravnomočnosti sodbe pristojnega sodišča, oziroma od dneva nastanka spremembe med zavarovanjem;
2. odjavo iz zavarovanja – v roku 8 dni od dneva prenehanja pravnega razmerja, ki je podlaga za obvezno zavarovanje oziroma od dokončnosti odločbe o lastnosti zavarovanca oziroma pravnomočnosti sodbe pristojnega sodišča;
3. prijavo podatkov o osnovah s strani zavezancev za prijavo podatkov o osnovah iz 36., 37., 38., 39., 42., 43., in 44. člena tega zakona – najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto;
4. prijavo spremembe podatkov o osnovah s strani zavezancev za prijavo podatkov o osnovah iz 36., 37., 38., 39., 42., 43., in 44. člena tega zakona –- v roku 8 dni od dneva, ko je bila ugotovljena sprememba prijavljenih podatkov;
5. prijavo podatkov o pozneje ugotovljeni pokojninski dobi oziroma povečanju zavarovalne dobe – v roku 8 dni od dneva dokončnosti odločbe o pokojninski dobi oziroma od dneva, ko je pristojni organ skladno s posebnimi predpisi ugotovil, da se zavarovancu šteje zavarovalna doba s povečanjem.
(2) Ne glede na določbo 1. točke prejšnjega odstavka mora biti prijava za delavca v delovnem razmerju vložena z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. V primeru, ko delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.
(3) Ne glede na določbo 2. točke prvega odstavka tega člena lahko delodajalec za zavarovanca, kateremu preneha pogodba o zaposlitvi na podlagi sporazuma oziroma odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca in izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine ter je vložil zahtevo za priznanje te pravice, vloži odjavo iz zavarovanja največ 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja.
46. člen
(roki za vnos podatkov v matično evidenco)
(1) Podatki o zavarovancih se vnesejo v matično evidenco v naslednjih rokih:
– iz prijav v zavarovanje, odjav iz zavarovanja in prijav sprememb med zavarovanjem – naslednji dan po prejemu prijave;
– iz prijav o osnovah in prijav o spremembah teh podatkov – v roku 60 dni od prejema pravilne prijave;
– iz 69. in 86. člena tega zakona – v roku 60 dni po poteku roka za izvršitev odločbe oziroma sodbe pristojnega sodišča;
– iz 71. člena tega zakona v roku 60 dni po izdaji zapisnika.
(2) Zavod oblikuje in vnese v matično evidenco prijavo podatkov iz tretjega odstavka 40. člena tega zakona najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
(3) Podatki o priznanih pravicah iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja za uživalce pravic se vnesejo v matično evidenco z dnem izdaje odločbe, vendar najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odločbe o priznanju pravice.
(4) Spremembe podatkov o uživalcih pravic iz prejšnjega odstavka tega člena, ki nastanejo med uživanjem pravice, se vnesejo v matično evidenco:
– z dnem izdaje odločbe, vendar najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odločbe o prenehanju pravice oziroma
– v roku 8 dni po ugotovljeni spremembi podatkov, če ne gre za priznanje ali prenehanje pravice.
5. PREVERJANJE PRAVILNOSTI IN POPOLNOSTI PODATKOV
47. člen
(vrste preverjanja pravilnosti in popolnosti podatkov)
Zavod preverja pravilnost in popolnost podatkov matične evidence z:
– nadzorom in
– revizijo prijav podatkov.
48. člen
(pravilnost in popolnost podatkov)
(1) Podatki, vpisani v prijave podatkov za matično evidenco, so pravilni, če so skladni s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, z določbami tega zakona in drugimi predpisi s področja matične evidence in z dejanskim stanjem po evidencah in dokumentaciji zavezancev za vlaganje prijav, zavezancev za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezancev za plačilo prispevkov.
(2) Stanje v evidenci in dokumentaciji zavezancev za vlaganje prijav, zavezancev za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezancev za plačilo prispevkov mora v skladu s predpisi, ki urejajo vodenje evidenc in poslovne dokumentacije, ustrezati dejanskemu stanju poslovnih dogodkov.
(3) Podatki so popolni, če je zavezanec za vlaganje prijav oziroma zavezanec za vlaganje prijav o osnovah posredoval vse predpisane podatke za vse zavarovance, za katere obstaja njegova zavezanost.
5.1. Nadzor
49. člen
(subjekti nadzora)
(1) Zavod kot nosilec javnih pooblastil opravlja nadzor nad podatki in posredovanjem podatkov, ki jih morajo zavezanci za vlaganje prijav, zavezanci za vlaganje prijav o osnovah in zavezanci za plačilo prispevkov posredovati po tem zakonu.
(2) Nadzor po prejšnjem odstavku izvajajo pooblaščene uradne osebe, ki jih imenuje generalni direktor zavoda.
(3) Nadzor nad izvrševanjem obveznosti iz tretjega odstavka 30. člena tega zakona izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo.
50. člen
(nadzor)
Nadzor pravilnosti in popolnosti podatkov matične evidence obsega nadzor nad izvajanjem oziroma upoštevanjem predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter določb tega zakona in drugih predpisov s področja matične evidence.
51. člen
(ukrepi nadzora)
Pooblaščena uradna oseba iz drugega odstavka 49. člena tega zakona lahko zavezancu za vlaganje prijav, zavezancu za vlaganje prijav o osnovah in zavezancu za plačilo prispevkov izreče naslednje ukrepe:
– odreditev posredovanja podatkov;
– odreditev dopolnitve podatkov;
– odreditev poprave podatkov.
52. člen
(odreditev posredovanja, dopolnitve in poprave podatkov matične evidence)
(1) Pooblaščena uradna oseba iz drugega odstavka 49. člena tega zakona odredi posredovanje, dopolnitev in popravo podatkov, če pri opravljanju nadzora ugotovi, da zavezanec za vlaganje prijav, zavezanec za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanec za plačilo prispevkov niso sporočili v predpisanem roku vseh podatkov po tem zakonu oziroma, da so sporočeni podatki neskladni s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in določbami tega zakona ter drugimi predpisi s področja matične evidence.
(2) Zavezanec za vlaganje prijav oziroma zavezanec za vlaganje prijav o osnovah mora posredovati, dopolniti oziroma popraviti podatke v roku, ki ni krajši od osem dni in ne daljši od 30 dni od prejema pisnega akta o odreditvi posredovanja, dopolnitve ali poprave podatkov.
(3) Delodajalec mora posredovati, dopolniti oziroma popraviti podatke iz drugega odstavka 31. člena tega zakona v roku iz prejšnjega odstavka v obračunu davčnega odtegljaja.
53. člen
(nadomestitev roka)
Če so za zavezanca za vlaganje prijav, zavezanca za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanca za plačilo prispevkov uvedeni ukrepi iz 51. člena tega zakona se šteje, da je z rokom iz pisnega akta o odreditvi posredovanja, dopolnitve ali poprave podatkov nadomeščen rok iz prvega odstavka 45. člena tega zakona.
54. člen
(evidentiranje manjkajočih podatkov o plači in nadomestilih plače)
Če zavod v okviru nadzora ugotovi, da podatkov o plači in nadomestilih plače ni mogoče pridobiti, to ugotovitev evidentira v matični evidenci.
55. člen
(upoštevanje zgolj prijavljenih podatkov)
Če podatkov matične evidence za posameznega zavarovanca, ki jih zavezanec za vlaganje prijav,zavezanec za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanec za plačilo prispevkov ni posredoval v rokih iz 45. člena tega zakona, ni bilo mogoče pridobiti kljub izvedenim ukrepom po tem zakonu, se pri priznanju in odmeri pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega upoštevajo le prijavljeni podatki, ki se nanašajo izključno na tega zavarovanca.
56. člen
(dopolnitev oziroma poprava podatkov po uradni dolžnosti)
(1) Kadar zavod v postopkih ugotavljanja popolnosti in pravilnosti podatkov po tem zakonu ugotovi, da so ti podatki nepopolni ali nepravilni, pa zavezanec za vlaganje prijav, zavezanec za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanec za plačilo prispevkov ne obstaja več in ne gre za primere iz prejšnjega člena tega zakona, zavod po uradni dolžnosti na podlagi uradnih evidenc, javnih listin ali drugih verodostojnih dokazil popravi ali dopolni podatke matične evidence.
(2) Zavod po uradni dolžnosti popravi podatke, vpisane v matično evidenco, če je pravilen podatek mogoče ugotoviti iz zbirk podatkov, ki jih po zakonu vodi upravljavec zbirk podatkov oziroma na podlagi izvršilnih predpisov za vodenje matične evidence, če popravek podatkov ne vpliva na obstoj ali potek zavarovanja.
57. člen
(odprava prekrivanja obdobij zavarovanja)
(1) Zavod lahko po uradni dolžnosti v primerih, ko takšno urejanje podatkov ne vpliva na obstoj ali potek zavarovanja, v primeru prekrivanja obdobij zavarovanja, ko sočasno obstaja več zavarovalnih podlag, kot so določene s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ne gre za primere iz 80. člena tega zakona, določi razmejitev med temi obdobji zavarovanja.
(2) Zavod uredi obdobja zavarovanja iz prvega odstavka tega člena upoštevajoč prednostni vrstni red zavarovanja po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
(3) V primerih enakovrednih zavarovalnih podlag se obdobja zavarovanja iz prvega odstavka tega člena uredijo upoštevajoč polni delovni oziroma zavarovalni čas, tako da skupni delovni oziroma zavarovalni čas ne presega polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, pri čemer ima prej nastala zavarovalna podlaga prednost pred kasneje nastalimi zavarovalnimi podlagami.
(4) Zavod v primerih iz prvega odstavka tega člena hkrati po uradni dolžnosti uredi tudi podatke o osnovah.
58. člen
(subsidiarna uporaba zakona o varstvu osebnih podatkov)
Osebe iz 1. do 3. točke 5. člena tega zakona imajo v postopkih ugotavljanja pravilnosti podatkov pravico do varstva osebnih podatkov po določbah zakona o varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom ni drugače določeno.
59. člen
(obveščanje o nadzoru)
Šteje se, da je zavarovanec o postopku izvajanja nadzora obveščen, če mu je omogočen vpogled v informativno osebno evidenco, v kateri sta izkazana izvedeni nadzor in njegove posledice.
5.2. Revizija prijav podatkov
60. člen
(način revidiranja prijavljenih podatkov)
(1) Revidiranje prijavljenih podatkov v matično evidenco mora potekati na način, določen s tem zakonom.
(2) Postopek revizije prijavljenih podatkov se opravi po uradni dolžnosti.
(3) Revizijo opravi revizor.
61. člen
(revizor)
(1) Revizijo prijav podatkov po tem zakonu opravlja oseba zaposlena v zavodu, ki jo za opravljanje revizije prijavljenih podatkov pooblasti generalni direktor zavoda.
(2) Za opravljanje nalog revizorja matične evidence je lahko pooblaščena oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, ki je zahtevana za ustrezno delovno mesto v skladu s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in sistemizacijo v zavodu,
– ima strokovna znanja s področja predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– izpolnjuje pogoje za vodenje postopka po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
62. člen
(kriteriji za izbor subjektov revizije)
Izbor zavezancev za vlaganje prijav, zavezancev za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezancev za plačilo prispevkov, katerih podatki se revidirajo, temelji predvsem na upoštevanju:
– načela naključne izbire,
– načela enakomernega nadziranja vseh zavezancev za vlaganje prijav, zavezancev za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezancev za plačilo prispevkov,
– načela pomembnosti glede na število zavarovancev in
– predhodnih ugotovitev nadzora.
63. člen
(obseg revizije)
(1) Zavod lahko opravi revizijo prijavljenih podatkov:
– za vse zavarovance pri zavezancu za vlaganje prijav, zavezancu za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezancu za plačilo prispevkov ali
– za posameznega zavarovanca.
(2) Revizija prijav podatkov iz druge alineje prejšnjega odstavka se lahko v okviru postopkov uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in informativnih izračunov izpolnitve pogojev ter informativnih izračunov višine pokojnine opravi le po uradni dolžnosti ne glede na že morebitno opravljeno revizijo iz prve alineje prejšnjega odstavka, vendar le v primerih očitnega neskladja v podatkih.
64. člen
(kraj revizije)
Revizija prijavljenih podatkov se lahko opravi:
– pri zavezancu za vlaganje prijav,
– pri zavezancu za vlaganje prijav o osnovah,
– pri zavezancu za plačilo prispevkov,
– pri posredovalcu podatkov in
– v prostorih zavoda s pooblaščeno osebo subjektov iz prejšnjih alinej tega člena ali na podlagi dokumentacije, posredovane s strani teh subjektov.
65. člen
(dolžnosti zavezancev za vlaganje prijav, zavezancev za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezancev za plačilo prispevkov, pri katerih se opravlja revizija)
(1) Zavezanci za vlaganje prijav, zavezanci za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanci za plačilo prispevkov so dolžni pooblaščenemu revizorju omogočiti vpogled v vso zahtevano dokumentacijo, omogočiti vpogled v evidence, ki jih vodijo po predpisih o evidencah na področju dela in v poslovno dokumentacijo po predpisih o računovodstvu in finančnem poslovanju ter po predpisih o gospodarskih družbah.
(2) Za izvajanje revizije mora zavezanec za vlaganje prijav, zavezanec za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanec za plačilo prispevkov dati pooblaščenemu revizorju na razpolago ustrezne prostore in opremo za delo, v kolikor se revizija prijavljenih podatkov opravlja pri njem.
(3) Če subjekt iz prejšnjega odstavka revizorju ne omogoči izvajanja revizije v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, mora revizor to napisati v zapisniku o ugotovitvah revizije.
66. člen
(zapisnik o ugotovitvah revizije)
(1) O ugotovitvah revizije iz prve alineje prvega odstavka 63. člena tega zakona revizor sestavi in izda zapisnik.
(2) Zapisnik se vroči zavezancu za vlaganje prijav, zavezancu za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezancu za plačilo prispevkov v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(3) V primeru ugotovitev nepravilnosti prijavljenih podatkov je zavezanec za vlaganje prijav,zavezanec za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanec za plačilo prispevkov dolžan odpraviti nepravilnosti v roku 30 dni od vročitve zapisnika.
(4) Če je v primerih iz prejšnjega odstavka odprava nepravilnosti naložena zavezancu za plačilo prispevka, ki ni hkrati zavezanec za vlaganje prijav o osnovah,jih mora v roku 30 dni odpraviti in o tem obvestiti zavod, davčnemu organu pa posredovati popravek obračuna davčnega odtegljaja.
(5) Če se zavezanec za vlaganje prijav, zavezanec za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanec za plačilo prispevkov z ugotovitvami revizije ne strinja, lahko vloži ugovor zoper zapisnik v roku 15 dni od vročitve zapisnika.
67. člen
(odločba o reviziji)
(1) Odločba o reviziji se izda, če zavezanec za vlaganje prijav, zavezanec za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanec za plačilo prispevkov:
– zoper zapisnik o ugotovitvah revizije vloži ugovor,
– ne popravi podatkov v roku iz četrtega odstavka prejšnjega člena tega zakona.
(2) Za odločanje v skladu s prejšnjim odstavkom se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ni s tem zakonom drugače določeno.
68. člen
(sodno varstvo)
Zoper odločbo zavoda iz prejšnjega člena lahko zavezanec za vlaganje prijav, zavezanec za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanec za plačilo prispevkov v 30 dneh od njene vročitve uveljavlja sodno varstvo pri sodišču, pristojnem za odločanje v sporih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
69. člen
(dopolnitev in poprava podatkov na podlagi odločbe o reviziji po uradni dolžnosti)
(1) Zavezanec za vlaganje prijav, zavezanec za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanec za plačilo prispevkov je dolžan popraviti podatke v skladu z odločbo iz 67. člena tega zakona v roku 30 dni od pravnomočnosti te odločbe.
(2) Če zavezanec za vlaganje prijav, zavezanec za vlaganje prijav o osnovah oziroma zavezanec za plačilo prispevkov ne popravi podatkov v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe iz 67. člena tega zakona, zavod po uradni dolžnosti vnese v matično evidenco pravilne podatke, če je mogoče po opravljeni reviziji ugotoviti pravilne podatke in sicer za vse zavarovance pri tem subjektu, za katere so bile ugotovljene nepravilnosti.
(3) Zavod o dopolnitvi in popravi podatkov iz prejšnjega odstavka obvesti DURS, zavezanca za vlaganja prijav in zavezanca za vlaganje prijav o osnovah.
70. člen
(rok za revizijo)
Revizija prijavljenih podatkov o osnovah in prijavah sprememb teh podatkov po prvi alineji prvega odstavka 63. člena tega zakona se lahko opravi najkasneje v roku petih let od dneva prejema podatkov.
71. člen
(zapisnik o ugotovitvah revizije za posameznega zavarovanca)
O ugotovitvah revizije iz druge alineje prvega odstavka 63. člena tega zakona revizor sestavi in izda zapisnik, ki se vroči zavarovancu v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
72. člen
(varstvo pravic)
Zoper zapisnik o ugotovitvah revizije prijavljenih podatkov za posameznega zavarovanca ni pritožbe. Zavarovanec lahko uveljavlja varstvo pravic v okviru postopkov uveljavljanja pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali v okviru postopkov iz 58. člena tega zakona.
73. člen
(obveščanje o reviziji)
Šteje se, da je zavarovanec o postopku izvajanja revizije iz prve alineje prvega odstavka 63. člena tega zakona obveščen, če mu je omogočen vpogled v informativno osebno evidenco, v kateri sta izkazana izvedena revizija in njene posledice.
6. LASTNOST ZAVAROVANCA
74. člen
(nastanek zavarovalnega razmerja)
Zavarovalno razmerje po tem zakonu je razmerje med fizično osebo, ki se vključi v obvezno zavarovanje na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zavodom.
75. člen
(opredelitev lastnosti zavarovanca)
(1) Lastnost zavarovanca po tem zakonu ima vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za vključitev v obvezno zavarovanje po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje in je prijavljena v obvezno zavarovanje.
(2) Lastnost zavarovanca za posebne primere zavarovanja ima fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene za posebne primere zavarovanja po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje in se ugotavlja ob nastanku zavarovalnega primera.
76. člen
(pridobitev lastnosti zavarovanca)
(1) Oseba pridobi lastnost zavarovanca z dnem vzpostavitve pravnega razmerja, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če je bila zanjo vložena prijava v zavarovanje.
(2) Če sta za osebo sočasno vzpostavljeni dve enakovrstni pravni razmerji, na podlagi katerih bi moralo nastati zavarovalno razmerje, oseba pridobi in ohrani lastnost zavarovanca na podlagi pravnega razmerja, ki je prej nastalo.
(3) Oseba, ki se prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje, pridobi lastnost zavarovanca z dnem vložitve prijave v zavarovanje oziroma največ za 30 dni pred dnevom vložitve te prijave, če v tem obdobju ni bila obvezno zavarovana po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Če pa oseba dokaže, da prijave v zavarovanje ni mogla pravočasno vložiti zaradi postopkov pri nosilcih javnih pooblastil oziroma sodiščih, od poteka katerih je odvisen datum vložitve prijave v zavarovanje, lahko pridobi lastnost zavarovanca tudi za čas, ki je daljši od 30 dni pred vložitvijo prijave, če v tem času ni bila obvezno zavarovana po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(4) Ne glede na rok, določen v 2. točki prvega odstavka 45. člena tega zakona, zavarovanec, ki je prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje, lahko vloži odjavo iz zavarovanja v roku 60 dni, pod pogojem, da s prvim naslednjim dnem po prenehanju tega zavarovanja izpolnjuje pogoje za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko oseba, ki se prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje za razliko do polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, pridobi lastnost zavarovanca od dneva začetka dela z delovnim razmerjem s krajšim delovnim časom, vendar največ za dve leti nazaj od dneva vložitve prijave.
77. člen
(pridobitev lastnosti zavarovanca, če prijava ni bila vložena v zakonitem roku)
(1) Oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena pridobi lastnost zavarovanca z dnem določenim v prvem odstavku prejšnjega člena tudi, če prijava v zavarovanje ni bila vložena v rokih po tem zakonu, če s tem zakonom ni drugače določeno.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena ne pridobijo lastnosti zavarovanca, če zavezanec za plačilo prispevkov za sporno pravno razmerje ob uvedbi postopka za ugotavljanje lastnosti zavarovanca ne obstaja več.
78. člen
(vključitev v obvezno zavarovanje za osebe v drugem pravnem razmerju)
(1) Obveznost plačila prispevkov za zavarovance, ki so obvezno zavarovani na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja, nastane, če zavarovanec ob izplačilu prejemka iz tega pravnega razmerja izpolnjuje pogoje za obvezno zavarovanje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek obveznost plačila prispevkov za zavarovance iz prejšnjega odstavka nastane tudi, če ob izplačilu niso izpolnjeni pogoji za obvezno zavarovanje na tej podlagi, so pa bili izpolnjeni ti pogoji v času, ko je zavarovanec opravljal delo v okviru drugega pravnega razmerja.
(3) Podatke, na podlagi katerih se ugotovi izpolnjevanje pogojev za obvezno zavarovanje na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja, izplačevalcu prejemka zagotavlja zavarovanec.
79. člen
(določitev obdobja obveznega zavarovanja za osebe v drugem pravnem razmerju)
Če se izplačilo prejemka in plačilo prispevkov za zavarovance iz prejšnjega člena izvede v tekočem koledarskem letu za delo, ki je bilo opravljeno v preteklem koledarskem letu, in so bili v preteklem letu izpolnjeni pogoji za obvezno zavarovanje na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja, se šteje, da je bil zavarovanec vključen v obvezno zavarovanje na podlagi drugega pravnega razmerja v letu, v katerem je opravljal delo.
80. člen
(ugotavljanje zavarovalnega razmerja oziroma lastnosti zavarovanca)
Obstoj zavarovalnega razmerja oziroma lastnosti zavarovanca se ugotavlja, če:
1. ni vložena prijava v zavarovanje, pa je bilo vzpostavljeno pravno razmerje, na podlagi katerega po zakonu nastane zavarovalno razmerje;
2. ni vložena odjava iz zavarovanja, pa se ugotovi, da je prenehalo pravno razmerje, ki je bilo podlaga za zavarovalno razmerje;
3. je pristojni organ odklonil sprejem prijave v zavarovanje;
4. je oziroma je bil zavarovanec prijavljen v obvezno zavarovanje v nasprotju z določbami, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
5. v primeru, da je s pravnomočno sodbo, sodno poravnavo ali v postopku mediacije ugotovljen obstoj delovnega razmerja;
6. če drug pristojni organ ugotovi obstoj okoliščin, iz katerih izhaja, da je bila prijava v zavarovanje podana v nasprotju z dejansko ugotovljenim zavarovalnim razmerjem.
81. člen
(ugotavljanje lastnosti zavarovanca)
(1) Postopek za ugotavljanje zavarovalnega razmerja oziroma lastnosti zavarovanca se uvede na zahtevo posameznika, po uradni dolžnosti ali na zahtevo delodajalca.
(2) Zavod odloči o lastnosti zavarovanca z odločbo.
(3) Lastnost zavarovanca na zahtevo posameznika ali delodajalca se ugotavlja največ od 1. januarja 2000 naprej.
(4) Če je postopek za ugotavljanje lastnosti zavarovanca uveden po uradni dolžnosti, se lastnost zavarovanca vzpostavi z dnem nastanka pravnega razmerja, vendar največ za pet let pred dnem izdaje te odločbe.
82. člen
(sprememba zavarovalne podlage)
Če se v postopku ugotavljanja lastnosti zavarovanca iz 4. točke 80. člena tega zakona ugotovi druga prednostna zavarovalna podlaga, zavarovanec pridobi lastnost zavarovanca po prednostni zavarovalni podlagi z dnem izdaje odločbe, če je bil postopek uveden po uradni dolžnosti, oziroma od dneva navedenega v zahtevi, če je bil postopek uveden na zahtevo.
83. člen
(ugotavljanje oziroma sprememba zavarovalne podlage na podlagi odločitve v delovnih sporih)
(1) Ne glede na določbo tretjega odstavka 81. člena tega zakona, se v primerih, če je bil s pravnomočno sodbo, sodno poravnavo ali v postopku mediacije ugotovljen obstoj delovnega razmerja, lastnost zavarovanca na tej podlagi pridobi za obdobja, v katerih zavarovanec ni bil vključen v obvezno zavarovanje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lastnost zavarovanca v primerih, če je bil s pravnomočno in glede plačila prispevkov izvršeno sodbo, sodno poravnavo ali v postopku mediacije ugotovljen obstoj delovnega razmerja, ugotovi tudi za obdobja v katerih je bil zavarovanec prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje ali je bil obvezno zavarovan kot oseba upravičena do nadomestila zaradi začasne nezmožnosti za delo po prenehanju delovnega razmerja v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje.
84. člen
(ničnost prijave podatkov)
(1) Prijava podatkov, ki je vložena na podlagi lažnih podatkov, ponarejenih listin ali s strani nepooblaščene osebe ali je posledica kakšnega drugega dejanja, ki je kaznivo po kazenskem zakoniku, je nična.
(2) Ničnost ugotovi zavod po uradni dolžnosti z odločbo.
85. člen
(uporaba določb o postopku)
Za odločanje o zadevah iz 80. do 84. člena tega zakona se uporabljajo določbe o postopku za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
86. člen
(vložitev prijave oziroma odjave po uradni dolžnosti)
(1) Zavod vloži prijavo v zavarovanje oziroma odjavo iz zavarovanja po uradni dolžnosti, če je bila vzpostavitev ali prenehanje zavarovalnega razmerja ugotovljeno z dokončno odločbo, pa zavezanec za vlaganje prijav ni vložil prijav v zavarovanje v roku osmih dni od dokončnosti te odločbe.
(2) Zavod postopa na način iz prejšnjega odstavka, tudi v primeru, če zavezanec za vlaganje prijav ne obstaja več.
(3) Na način in pod pogoji določenimi v prvem in drugem odstavku tega člena zavod stornira prijavo v zavarovanje za katero je ugotovil, da je nična.
87. člen
(javna listina)
Izpisi podatkov iz matične evidence zavarovancev in uživalcev pravic ter potrdila o izplačilih uživalcem pravic so javna listina.
7. POSEBNI PRIMERI DOPOLNITVE IN POPRAVLJANJA PODATKOV
88. člen
(dopolnitev in popravljanje podatkov po uradni dolžnosti)
Zavod po uradni dolžnosti popravi podatke, vpisane v matično evidenco, ki se spremenijo zaradi spremembe metodologije vodenja matične evidence (npr. obeležja, definicije, klasifikacije in šifranti) ali zaradi spremembe predpisov, ki vplivajo na vsebino podatkov, če popravek podatkov ne vpliva na obstoj ali potek zavarovanja ali na osnovo.
89. člen
(dopolnitev ali poprava podatkov na zahtevo zavarovanca)
(1) Podatki, vneseni v matično evidenco na način, ki ga ureja ta zakon, se lahko naknadno dopolnijo ali popravijo na zahtevo zavarovanca, če se ugotovi, da so v matično evidenco vpisani nepravilni, netočni ali nepopolni podatki. Podatki se popravijo oziroma dopolnijo na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, javnih listin in drugih verodostojnih listin.
(2) Kadar oseba iz 1. do 3. točke 5. člena tega zakona zahteva popravo ali dopolnitev podatkov, ki so o njej vpisani v matično evidenco, zavod postopa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov glede pravic posameznika do dopolnitve, popravka ali izbrisa podatkov.
90. člen
(naknadna poprava podatkov, vnesenih na podlagi ničnih prijav podatkov)
Podatki, vneseni v matično evidenco na način, ki ga ureja ta zakon, se naknadno popravijo, če so podatki o pokojninski dobi, lastnosti zavarovanca, zavarovalni dobi in plačah oziroma osnovah vpisani v matično evidenco na podlagi lažnih podatkov, ponarejenih listin ali s strani nepooblaščene osebe ali je posledica kakšnega drugega dejanja, ki je kaznivo po kazenskem zakoniku.
91. člen
(obveščanje o spremembah podatkov)
Šteje se, da je zavarovanec o spremembah podatkov iz 88. do 90. člena tega zakona obveščen, če mu je omogočen vpogled v informativno osebno evidenco, v kateri so izkazane navedene spremembe in njihove posledice.
8. NAKNADNO PLAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA POSLOVODNE OSEBE
92. člen
(zahteva za plačilo neplačanih oziroma premalo plačanih prispevkov)
(1) Poslovodne osebe, za katere se ugotovi, da prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje niso plačale oziroma jih niso plačale v predpisani višini po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko pri zavodu vložijo zahtevo za plačilo neplačanih oziroma premalo plačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(2) Poslovodne osebe lahko vložijo zahtevo iz prejšnjega odstavka v primeru, da družba v kateri je bila poslovodna oseba še obstaja.
(3) O zahtevi iz prvega odstavka tega člena zavod odloči z odločbo, s katero določi višino osnove za plačilo prispevkov.
(4) Zahteva iz prvega odstavka tega člena se lahko vloži le za plačilo prispevkov, ki se nanaša na obdobja do vključno 31. decembra 2011.
93. člen
(obračunavanje prispevkov)
(1) V primerih plačila prispevkov v skladu s prejšnjim členom se vsi davki in prispevki za obvezno socialno zavarovanje obračunajo na način, ki velja za obračunavanje in plačevanje davkov in prispevkov za socialno zavarovanje od izplačanih plač, po stopnjah veljavnih na dan obračuna davkov in prispevkov za socialno varnost.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka družba izplača zavarovancu dohodek iz zaposlitve v višini osnove iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(3) Obdobja, za katera se plačujejo prispevki v skladu s prejšnjim členom, se upoštevajo v pokojninsko dobo, če so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačani v roku 30 dni od vročitve odločbe iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
94. člen
(osnova za plačilo oziroma doplačilo prispevkov)
Osnova za plačilo oziroma doplačilo prispevkov iz tretjega odstavka 92. člena tega zakona je mesečna osnova, ki velja za družbenike v skladu z veljavnimi predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na dan vložitve zahteve iz prvega odstavka 92. člena tega zakona.
95. člen
(izračun pokojninske osnove)
Za izračun pokojninske osnove se v primeru plačila iz prejšnjega člena upošteva mesečna osnova, veljavna v obdobju na katero se plačilo prispevkov nanaša.
9. ZAGOTAVLJANJE OSEBNIH PODATKOV TUJIM NOSILCEM ZAVAROVANJA
96. člen
(zagotavljanje osebnih podatkov tujim nosilcem zavarovanja)
(1) Zavod za izvajanje pristojnosti obdelave osebnih podatkov v skladu s predpisi EU in mednarodnimi sporazumi o socialnem zavarovanju, na podlagi upravičenih zahtev tujih nosilcev socialnega zavarovanja iz držav članic EU in držav, s katerimi so sklenjeni mednarodni sporazumi o socialnem zavarovanju, zaradi izmenjave osebnih podatkov vzpostavi register oseb s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so pri tujem nosilcu socialnega zavarovanja uživalci prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja oziroma zavarovanci.
(2) Register iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– EMŠO;
– ime in priimek;
– datum rojstva;
– datum smrti;
– spol;
– naslov stalnega prebivališča v RS;
– naslov začasnega prebivališča v RS;
– država nosilca socialnega zavarovanja, ki zahteva podatke za to osebo;
– podatki o nosilcu socialnega zavarovanja, ki zahteva podatke za to osebo;
– identifikacijsko številko oziroma oznako uživalca pravice oziroma zavarovanca pri tujem nosilcu zavarovanja, ki zahteva podatke za to osebo;
– oznako, ali je oseba zavarovanec ali uživalec pravice;
– druge podatke, določene v dogovoru o izmenjavi osebnih podatkov s tujim nosilcem socialnega zavarovanja.
(3) Zavod lahko register iz drugega odstavka tega člena, brez predhodne pisne privolitve oseb s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so pri tujem nosilcu socialnega zavarovanja uživalci prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja oziroma zavarovanci, poveže z zbirkami podatkov upravljavcev zbirk podatkov, ki so vzpostavljene oziroma se obdelujejo na podlagi zakona z namenom preprečevanja neupravičenega izplačevanja dajatev v več državah članicah EU oziroma državah, s katerimi je sklenjen mednarodni sporazum o socialnem zavarovanju.
(4) Zavod osebne podatke posreduje tujim nosilcem socialnega zavarovanja iz prvega odstavka tega člena, s katerimi ima sklenjen dogovor o izmenjavi osebnih podatkov.
(5) Zavod lahko od tujih nosilcev socialnega zavarovanja iz prvega odstavka tega člena, s katerimi ima sklenjen dogovor o izmenjavi osebnih podatkov, pridobi o osebah, ki so uživalci pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja oziroma zavarovanci v Republiki Sloveniji, podatke ki vplivajo na uživanje teh pravic oziroma na obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
10. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV ZA OSEBNO INFORMATIVNO EVIDENCO
97. člen
(zagotavljanje podatkov za osebno informativno evidenco)
(1) Podatke, ki jih DURS posreduje na podlagi 40. člena tega zakona, zavod uporabi tudi za izvajanje dolžnosti v zvezi z vodenjem informativne osebne evidence po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se posredujejo v elektronski obliki.
(3) Šteje se, da je zavod zavarovancu, ki je v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji posredoval obvestilo o obračunanih prispevkih ter plačilu prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za preteklo leto v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če je omogočen vpogled v osebno informativno evidenco.
11. SHRANJEVANJE PODATKOV MATIČNE EVIDENCE
98. člen
(rok za hrambo dokumentacije)
Dokumente, ki vsebujejo podatke, potrebne za uvedbo in vodenje matične evidence, zavod za posameznega zavarovanca hrani kot arhivsko gradivo.
99. člen
(način hrambe in izdaja dokumentov)
(1) Prejeti dokumenti se lahko hranijo v izvirni obliki ali pa se pretvorijo v druge pravno veljavne oblike. Pretvorba, obdelava in hramba dokumentov poteka v skladu s predpisi s področja varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva.
(2) Postopek zajema, pretvorbe in hrambe zavodu potrdi pristojni arhiv.
(3) Za dokazovanje dejstev, vpisanih v matično evidenco, se lahko namesto izvirnika uporabi:
– potrjena fotokopija dokumenta, če je dokument hranjen v fizični obliki,
– potrjena mikrofilmska kopija dokumenta, če je dokument hranjen v mikrofilmski obliki,
– potrjen natis dokumenta iz digitalne oblike ali
– digitalna oblika dokumenta,
pri čemer mora biti zagotovljena reprodukcija prijave na izviren format ob popolni skladnosti z izvirnikom.
100. člen
(uničenje dokumentov)
Izvirno dokumentarno gradivo iz 98. člena tega zakona, ki je bilo pretvorjeno v druge oblike, se po pretvorbi lahko uniči, v skladu s sprejetim postopkom, ki ga potrdi Arhiv Republike Slovenije.
101. člen
(roki za hranjenje zbirk podatkov)
Zbirke podatkov matične evidence se hranijo trajno.
12. ZAVAROVANJE PODATKOV
102. člen
(dolžnost varovanja tajnosti osebnih podatkov)
(1) Osebe, zaposlene v zavodu, in osebe, ki na podlagi pogodbe opravljajo določena dela ali storitve za zavod, ki se pri svojem delu seznanijo z vsebino osebnih podatkov zavarovancev in uživalcev pravic, morajo varovati tajnost osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(2) Dolžnost varovanja tajnosti osebnih podatkov v skladu s prejšnjim odstavkom traja tudi po prenehanju delovnega razmerja pri zavodu oziroma opravljanja pogodbenega dela ali storitev za zavod.
103. člen
(tehnični in organizacijski ukrepi za zavarovanje podatkov)
Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov matične evidence izvaja zavod v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in predpisi o upravnem poslovanju.
13. NADZORSTVO
104. člen
(nadzorstvo nad izvajanjem zakona)
Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona o vodenju matične evidence opravlja ministrstvo, pristojno za delo.
14. KAZENSKE DOLOČBE
105. člen
(prekrški v zvezi s posredovanjem podatkov)
(1) Z globo od 5.000 eurov do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki zaposluje 500 ali več delavcev:
– če v predpisanem roku ne vloži prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja ali prijave spremembe med zavarovanjem za zavarovanca (prvi odstavek 32. člena);
– če v predpisanem roku ne vloži prijave podatkov o osnovah v preteklem koledarskem letu in prijave sprememb teh podatkov za vsakega zavarovanca (107. člen);
– če davčnemu organu na predpisan način in v predpisanih rokih ne posreduje obračuna davčnih odtegljajev z vsemi predpisanimi podatki ali ne posreduje obračuna davčnih odtegljajev s spremembami teh podatkov (drugi odstavek 32. člena);
– če davčnemu organu v predpisanem roku ne posreduje popravkov obračuna davčnega odtegljaja z vsemi predpisanimi podatki (četrti odstavek 66. člena);
– če v prijavah ali obračunih davčnega odtegljaja iz prejšnjih alinej tega odstavka sporoči napačne podatke (32., 66. in 107. člen);
– če ne posreduje, dopolni oziroma popravi podatkov v roku iz drugega odstavka 52. člena tega zakona;
– če ne popravi podatkov v roku iz tretjega oziroma četrtega odstavka 66. člena oziroma prvega odstavka 69. člena tega zakona.
(2) Z globo od 2.500 eurov do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki zaposluje 200 ali več delavcev in manj kot 500 delavcev če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.500 eurov do 2.500 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja drugo dejavnost, razen oseb, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, in zaposluje več kot 10 in manj kot 200 delavcev, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja drugo dejavnost, razen oseb, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, in zaposluje 10 ali manj delavcev, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki opravlja kmetijsko dejavnost in ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ter delodajalec, ki je fizična oseba in ne opravlja dejavnosti, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(6) Z globo 700 eurov se kaznuje posameznik, ki kot samozaposleni, družbenik, kmet ali oseba, zaposlena pri tujem delodajalcu:
– v predpisanem roku ne vloži prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja ali prijave spremembe med zavarovanjem (33. oziroma 34. člen) ali
– v prijavi v zavarovanje, odjavi iz zavarovanja ali prijavi spremembe med zavarovanjem sporoči napačne podatke (33. oziroma 34. člen).
(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje stečajni oziroma likvidacijski upravitelj, ki v predpisanem roku ne vloži prijav podatkov in prijav sprememb podatkov v skladu z določbami 41. in 107. člena tega zakona.
(8) Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek zavezanec za prijavo ali zavezanec za prijavo o osnovah iz 36., 37., 38., 42. in 43. člena tega zakona, če stori prekršek iz prve, druge, tretje, šeste ali sedme alineje prvega odstavka tega člena ali prekršek iz šestega odstavka tega člena.
(9) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek zavezanec za prijavo, zavezanec za prijavo o osnovah in zavezanec za plačilo prispevkov, ki pooblaščeni osebi zavoda pri preverjanju pravilnosti prijavljenih podatkov ne omogoči vpogleda v dokumentacijo v skladu z prvim odstavkom 65. člena tega zakona.
(10) Z globo od 750 eurov do 2.000 eurov se kaznuje delodajalec, ki zavarovancu ne izroči kopije odjave iz zavarovanja v skladu s tretjim odstavkom 30. člena tega zakona.
(11) Z globo 450 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku ali pri državnem organu, ki je delodajalec in stori prekršek iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena (32. člen).
(12) Z globo 450 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pri pravni osebi, ki je zavezanec za prijavo ali zavezanec za prijavo o osnovah po 36., 37., 38., 39., 42., 43. in 44. členu tega zakona, če ta zavezanec stori prekršek iz prve, druge, tretje, šeste ali sedme alineje prvega odstavka tega člena ali prekršek šestega odstavka tega člena.
(13) Z globo 450 eurov se kaznuje za prekršek oseba, ki ne varuje tajnosti osebnih podatkov v skladu s 102. členom tega zakona.
(14) Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.
15. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
106. člen
(uporaba prejšnjih predpisov)
(1) Matična evidenca, ki je bila uvedena in vodena po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona, se od začetka uporabe tega zakona vodi na način, ki ga določa ta zakon.
(2) Do izdaje izvršilnih predpisov iz 9. in 40. člena tega zakona se uporablja Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/05, 121/05 – popr., 75/08, 12/09, 37/11 in 57/11 – popr.), kolikor ni v nasprotju z določbami tega zakona in predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(3) Postopki ugotavljanja lastnosti zavarovanca in postopki revizije, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
107. člen
(prehodno obdobje za vlaganje prijav o osnovah za delavce v delovnem razmerju)
(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 32. in prvega in drugega odstavka 40. člena tega zakona za obdobje do 31. decembra 2016 vlagajo prijavo podatkov o osnovah in prijavo sprememb teh podatkov za vsakega zavarovanca v preteklem koledarskem letu delodajalci oziroma stečajni ali likvidacijski upravitelji v roku iz 3. točke prvega odstavka 45. člena tega zakona.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena so delodajalci oziroma stečajni ali likvidacijski upravitelji tudi po 30. aprilu 2017 dolžni posredovati podatke oziroma spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na obdobja do 31. decembra 2016, če jih niso posredovali oziroma niso bili posredovani v rokih po tem zakonu.
(3) Določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 40. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2016.
108. člen
(rok za vložitev prijav o osnovah v primeru prenehanja poslovnega subjekta)
Ne glede na določbo 3. in 4. točke prvega odstavka 45. člena tega zakona mora zavezanec za vlaganje prijav o osnovah, nad katerim je uveden postopek za prenehanje poslovnega subjekta, vložiti prijavo podatkov iz te točke najkasneje do dneva izbrisa iz registra.
109. člen
(začetek elektronskega vlaganja prijav in odjav zavarovanja)
Določbe šestega, sedmega, devetega in enajstega odstavka 7. člena tega zakona se začnejo uporabljati najkasneje 1. januarja 2016.
110. člen
(zagotovitev podatkov v informativni osebni evidenci)
Podatke iz 59., 73. in 91. člena tega zakona mora zavod v informativni osebni evidenci zagotoviti v roku dveh let od uveljavitve tega zakona.
111. člen
(vzpostavitev in prilagoditev evidenc po tem zakonu)
Zavod mora vzpostaviti vse evidence podatkov po tem zakonu v roku dveh let od uveljavitve tega zakona.
112. člen
(rok za revizijo podatkov, prejetih pred uveljavitvijo zakona)
Revizija prijavljenih podatkov o osnovah in prijav sprememb teh podatkov po prvi alineji prvega odstavka 63. člena tega zakona za podatke, prejete pred uveljavitvijo tega zakona, se lahko opravi najkasneje v roku desetih let od uveljavitve tega zakona.
113. člen
(rok za izdajo izvršilnih predpisov)
(1) Minister, pristojen za delo, sprejeme izvršilne predpise iz 9. člena tega zakona najkasneje v enem letu od uveljavitve tega zakona.
(2) Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, sprejme izvršilne predpise iz petega odstavka 40. člena tega zakona najkasneje do 1. januarja 2015.
114. člen
(zavezanec za plačilo prispevka delodajalca)
(1) Ne glede na določbo druge alineje prvega odstavka 153. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 63/13 – ZIUPTDSV; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) je do ureditve v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavezanec za plačilo prispevka delodajalca sam zavarovanec, če izplačevalec prejemka za delo v okviru drugega pravnega razmerja ni plačnik davka v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
(2) Do ureditve v zakonu, ki ureja davčni postopek, prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2, če je v skladu s prejšnjim odstavkom zavezanec za plačilo prispevka delodajalca sam zavarovanec, ugotovi davčni organ z odločbo, s katero izračuna akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačuje prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovance po 18. členu ZPIZ-2. Zavezanec za prispevke mora plačati prispevke v roku in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačuje prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovance po 18. členu ZPIZ-2.
(3) Če se v primerih iz prejšnjega odstavka v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, akontacija dohodnine od dohodkov, od katerih se plačuje prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovance po 18. členu ZPIZ-2, ne odmeri, prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovance po 18. členu ZPIZ-2, ugotovi davčni organ z odločbo enkrat letno za koledarsko leto, s katero izračuna prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga za potrebe akontacije dohodnine od teh dohodkov. Davčni organ odločbo izda najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto. Zavezanec za prispevke mora prispevke plačati v 30 dneh od vročitve odločbe.
115. člen
(odpravnina zaradi prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas in uskladitev statusa zavarovanca)
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 144. člena ZPIZ-2 se do ureditve v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v osnovo za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne šteje znesek odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, od katerega se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ne plačuje dohodnina.
(2) Ne glede na določitev rokov v 406. členu in petnajstem odstavku 429. člena ZPIZ-2 morajo te osebe uskladiti lastnost zavarovanca oziroma se obvezno zavarovati do 31. decembra 2014.
(3) Ne glede na določbo tretjega in petega odstavka 406. člena in petnajstega odstavka 429. člena ZPIZ-2 zavod po uradni dolžnosti ugotovi lastnost zavarovanca od 1. januarja 2015 naprej.
(4) Ne glede na določbo petega odstavka 406. člena ZPIZ-2 se uživalcu pokojnine, ki do 31. decembra 2014 ne uskladi svojega statusa, preneha izplačevati pokojnina s prvim naslednjim dnem po poteku tega roka.
(5) Osebe, ki so uskladile svoj status na podlagi 406. člena ZPIZ-2, lahko ponovno vzpostavijo enak status, kot so ga imele na dan 31. decembra 2012.
116. člen
(prenehanje veljavnosti zakonov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
– Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00, 111/07 in 25/11),
– določba drugega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV in 91/13) v delu, ki se nanaša na rok za vložitev prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe v delovnem razmerju.
(2) Določbe zakonov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do začetka uporabe tega zakona.
117. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014, razen drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 115. člena tega zakona, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.
Št. 172-01/13-29/18
Ljubljana, dne 19. decembra 2013
EPA 1553-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti