Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013

Kazalo

4003. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Luče ter o povračilih stroškov, stran 12846.

Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10, 35/11, 110/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13 in 46/13 – ZIPRS1314-A) ter 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB) je Občinski svet Občine Luče na 18. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Luče ter o povračilih stroškov
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnim sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Luče, kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine za predsednika in člane komisij in odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet in župan Občine Luče ter povračil stroškov.
2. člen
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani Občinskega sveta Občine Luče.
Župan lahko opravlja funkcijo poklicno ali nepoklicno.
Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, in pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
3. člen
Za funkciji župana in podžupana je višina plačnega razreda določena skladno s prilogo 1 in prilogo 2 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, uvrstitev v plačni razred in s tem določitev osnovne plače pa se določa v skladu z 8. in 9. členom Odloka o plačah funkcionarjev in 10. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Osnovna plača župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegova funkcija uvrsti v plačni razred, skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada še dodatek za delovno dobo, v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
4. člen
Župana Občine Luče, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev uvrsti v 46. plačni razred (župan VII).
5. člen
Podžupan, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev, lahko uvrsti od 32. do 38. plačnega razreda (podžupan VII).
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije plačilo v višini do 50% osnovne plače, ki je določena v prvem odstavku tega člena.
Podžupanu ne pripada dodatek za delovno dobo.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Luče in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Luče so sejnine.
Sejnine se članom Občinskega sveta Občine Luče določijo v odstotku glede na osnovno bruto plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka na delovno dobo, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 3,5%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 3,5%,
– predsedovanje seje delovnega telesa občinskega sveta 2,6%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 2,0%.
Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% plačila za opravljanje funkcije. Za dopisno sejo se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta Občine Luče, ne sme presegati 7,5% letne bruto plače župana.
7. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se določijo nagrade v odstotku glede na osnovno bruto plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo, in sicer kot:
– sejnina za predsedovanje na seji nadzornega odbora in sodelovanje predstavnika nadzornega odbora na seji občinskega sveta 3,0%,
– sejnina za udeležbo na seji nadzornega odbora 2,0%,
– nagrada za opravljanje posameznega neposrednega zahtevnega nadzora 10,0%,
– nagrada za opravljanje posameznega neposrednega manj zahtevnega nadzora 5,0%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% sejnine. Za dopisno sejo se sejnina ne izplačuje.
Letni znesek prejemkov članov nadzornega odbora po tem pravilniku ne sme presegati 7,5% letne bruto plače župana.
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pravilnika in je določena v odstotku od osnovne bruto plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 2,0% vrednosti osnovne bruto plače župana.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% sejnine. Za dopisno sejo se sejnina ne izplačuje.
9. člen
Predsedniki in člani drugih komisij, svetov in odborov, ki jih ustanovi občinski svet ali župan, imajo za opravljanje dela pravico do sejnine za udeležbo na seji, ki je določena v odstotku od osnovne bruto plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 2,0% vrednosti osnovne bruto plače župana.
V primeru članstva in dela v komisiji, svetu ali odboru, kadar se opravlja terensko delo in ni seje, imajo člani pravico do denarne nagrade in sicer za vsako začeto uro opravljenega dela v višini 0,45% od osnovne bruto plače župana, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Prav tako imajo člani pravico do povračila potnih stroškov, ki se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila potnih stroškov zaposlenim v državnih organih. Do potnih stroškov je upravičen le član komisije, ki opravlja prevoz, v primeru, ni možno zagotoviti službenega vozila. V primer, da je članov več kot 5, imata pravico do povračila potnih stroškov dva člana.
Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora Glasila Občine Luče imajo za opravljanje dela v uredniškem odboru pravico do denarne nagrade v odstotku od osnovne bruto plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer:
– odgovorni urednik za posamezno izdajo Glasila Občine Luče v višini 10,0%,
– člani uredniškega odbora, razen odgovornega urednika, v višini 8,0%,
– sodelovanje na sestanku za izdajo glasila v višini 2,0%.
10. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog direktor občinske uprave. Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.
11. člen
Prejemki na podlagi tega pravilnika se izplačujejo enkrat mesečno za pretekli mesec, razen prejemkov iz 6., 7., 8. in 9. člena, ki se izplačujejo na vsakih 6 mesecev, torej polletno.
12. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, predsednika in članov delovnih teles občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora in drugih organov in delovnih teles na sejah vodi uslužbenec občinske uprave, ki ga določi župan ali direktor občinske uprave/tajnik občine.
Uslužbenci občinske uprave zagotavljajo strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta, nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in drugih organov in delovnih teles in za takšno opravljeno delo niso upravičeni do plačila po tem pravilniku, tudi če so člani delovnih teles.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2013
Luče, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost