Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013

Kazalo

40. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec, stran 251.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US RS, 45/94 – Odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – Odl. US RS, 9/96 – Odl. US RS, 39/96 – Odl. US RS, 44/96 – Odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US RS, 74/98, 12/99 – Odl. US RS, 36/99 – Odl. US RS, 59/99 – Odl. US RS, 70/00, 94/00 – Skl. US RS, 100/00 – skl. US RS, 28/01 – Odl. US RS, 87/01, 16/02 – Skl. US RS, 51/02, 108/03 – Odl. US RS), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na nadaljevanju 19. redne seje dne 27. 11. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec
1. člen
Spremeni se 5. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 48/09 in 38/12) in se po novem glasi:
»Instrumenti finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij so:
– subvencioniranje obrestne mere za posojila, najeta pri bankah,
– dotacije (sofinanciranje, regresiranje, pomoč, nagrade).
Investicije, za katere se dodeljujejo sredstva, morajo biti začete v tekočem letu. Upoštevajo se tudi stroški za nakup osnovnih sredstev, za katere je bil izdan račun v mesecu decembru preteklega leta in poravnan v mesecu januarju tekočega leta v katerem dajo vlogo.
Za izvedbo finančnih intervencij v že izvedene naložbe/storitve se poleg prilog, določenih z razpisnimi pogoji, obvezno zahteva ustrezno potrdilo (račun o plačilu, notarsko overjena pogodba), za še ne izvedene naložbe/storitve in za odpiranje novih zaposlitev pa se z izbranim upravičencem na podlagi popolne vloge sklene pogodba, s katero se določi medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.«
2. člen
Spremeni se 11. člen, 2. Nepovratne finančne vzpodbude, in se po novem glasi:
»Pogoji za sofinanciranje:
Na javni poziv se lahko prijavijo subjekti iz 4. člena tega pravilnika. Namene iz ukrepov A) (2.1–2.5) se sofinancira le, če investicija ne presega vrednosti 10.000,00 € (z DDV).
Splošna dokumentacija vloge mora vsebovati:
– izpis iz registra sodišča za gospodarske družbe, priglasitveni list oziroma obvestilo o vpisu v poslovni register za samostojne podjetnike posameznike in nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, obrtno dovoljenje za obrtnike in izpisek iz uradne evidence Upravne enote Tolmin o registraciji za sobodajalce,
– bilanco uspeha in stanja za preteklo leto za gospodarske družbe, za samostojne podjetnike, nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in sobodajalce zadnjo davčno napoved,
– izpolnjen predpisan obrazec, iz katerega mora biti razvidna vsebina, upravičenost investicije ter njeno finančno pokritje,
– pri gradnji in adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje. Kolikor gradbeno dovoljenje ni potrebno pa se predloži fotodokumentacija pred začetkom investicije in po zaključku investicije,
– pri nakupu zemljišč ali poslovnih prostorov notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo,
– za nakup osnovnih sredstev in opreme račune o plačilu ali notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo.
Nepovratna sredstva po tem ukrepu se dodeljuje izključno po izvedeni naložbi/storitvi. Investicija se mora ohraniti v občini vsaj 5 let po njenem zaključku.
Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z razpisnimi pogoji.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2007
Bovec, dne 27. novembra 2012
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.

AAA Zlata odličnost